Nøkkeltall 2016

Gjensidige oppnådde et resultat etter skatt på 4,7 milliarder kroner i 2016, tilsvarende en egenkapitalavkastning på 21,4 prosent. For skadeforsikringsvirksomheten ble premieveksten 5,5 prosent og combined ratio ble 83,4 prosent. Resultat per aksje ble 9,34 kroner, og styret har foreslått et utbytte på 6,80 kroner per aksje.

Finansielle nøkkeltall, grafer

Finansielle nøkkeltall, tabell

 Resultat   2016 2015 2014 20132012
Premieinntekter fra skadeforsikringMillioner kroner22.441,9 21.272,020.386,8 18.736,9 17.797,3
Andre driftsinntekterMillioner kroner 3.049,52.883,42.711,9 2.147,6 1.720,4
Netto inntekter fra investeringerMillioner kroner 2.196,11.473,32.475,6 2.538,1 3.055,8
Erstatningskostnader fra skadeforsikringMillioner kroner (15.515,9)(14.597,5)(14.470,4) (13.859,6) (12.437,7)
Andre erstatningskostnader, tap m.v.Millioner kroner(1.963,7) (1.927,8)(1.892,4) (1.435,7) (1.150,0)
Driftskostnader fra skadeforsikringMillioner kroner(3.191,4) (3.217,6)(3.054,0) (2.857,8) (2.751,8)
Andre driftskostnaderMillioner kroner(876,5) (836,0)(758,0) (695,4) (600,4)
SkattekostnadMillioner kroner(1.474,1) (1.265,0)(1210,0) (903,5) (1.353,5)
ÅrsresultatMillioner kroner4.665,9 3.784,74.189,6 3.670,6 4.280,1
Fortjeneste per aksjeKroner9,347,578,347,348,56
Utbytte per aksje (basert på årets resultat)Kroner6,806,405,906,806,85
Utbytte per aksje (overskuddskapital)Kroner 6,00 10,00  
       
Hovedtall skadeforsikring  20162015201420132012
Forsikringsresultat 1Millioner kroner3.734,6 3.456,92.862,3 2.019,6 2.607,8
Storskader 2Millioner kroner871,8880,3823,3906,6581,1
Avviklingsgevinst/(-tap) 3Millioner kroner 1.023,4724,8493,7 299,6 342,0
Combined ratio 4

%

83,4 83,7 %86,0 % 89,2 % 85,3 %
Skadeprosent 5%69,1 68,6 %71,0 % 74,0 % 69,9 %

Kostnadsandel 6

% 14,215,1 %15,0 % 15,3 % 15,5 %
        
Balanse  2016 2015 2014 2013 2012
Investeringsportefølje 7Millioner kroner53.957,7 57.173,956.538,8 58.148,2 56.296,0
Premieavsetning bruttoMillioner kroner13.654,9 13.097,2 11.944,811.049,2 10.141,6
Erstatningsavsetning bruttoMillioner kroner32.447,5 33.178,532.926,9 31.749,6 29.562,3
EgenkapitalMillioner kroner22.326,0  23.330,621.656,8 26.287,8 25.617,7
TotalbalanseMillioner kroner135.926,6 129.264,4113.982,0 108.946,3 94.207,1
        
        
 Avkastning  2016 2015 2014 2013 2012
Finansavkastning 8%3,9 2,64,3 4,3 5,4
Egenkapitalavkastning 9%21,4 17,418,1 14,6 18,1

Definisjoner:
1 Forsikringsresultat skadeforsikring = premieinntekter – erstatningskostnader mv.- driftskostnader
2 Storskader = skadehendelse over 10,0 millioner kroner
3 Avviklingsgevinst/(-tap) = estimatavvik fra tidligere perioder. Reservering gjøres basert på beste estimat, og forventet avviklingsresultat over tid er null.
4 Combined ratio = skadeprosent + kostnadsandel
5 Skadeprosent = erstatningskostnader mv./premieinntekter
6 Kostnadsandel = driftskostnader/premieinntekter
7 Investeringsporteføljen omfatter alle investeringsmidler i konsernet, med unntak av Pensjon og sparing og Bank
8 Finansavkastning = finansresultat i prosent av gjennomsnittlig finansielle eiendeler inkludert eiendom, eksklusive Pensjon og sparing samt Bank
9 Egenkapitalavkastning, annualisert = Aksjonærenes andel av resultatet for perioden/ aksjonærenes gjennomsnittlige egenkapital for perioden, annualisert

Til toppen av siden

Avkastning til eierne

Totalavkastning *
Siste årSiste to år Fra notering
10.12.2010
Gjensidige5 %28 % 275 %
Nordisk skadeforsikring **
3 %23 % 249 %
*  Utbytte reinvestert 
** Uvektet gjennomsnitt i lokal valuta for Tryg, TopDanmark, Sampo og Alm. Brand 
     
Utbytte per aksje    
 Basert på årets resultatUtdeling
av overskuddskapital
2016*6,80 kroner 
20156,40 kroner6,00 kroner
20145,90 kroner  
20136,80 kroner 10,00 kroner 
20126,85 kroner  
* Foreslått 

  Totalavkastning

Til toppen av siden

Ikke-finansielle nøkkeltall, grafer

Ikke-finansielle nøkkeltall, tabell

Helse, miljø og sikkerhet   2016 2015 2014 20132012
Sykefravær (legemeldt og egenmeldt), Gjensidige Forsikring%3,94,14,5  5,14,6
Skader, Gjensidige ForsikringAntall000 00
Turnover ansatte, Gjensidige Forsikring%9,79,6 8,79,7 16,6
        
Ansatte  20162015 2014 2013 2012
Antall ansatte i konsernetPersoner4.0053.9083.5253.377 3.163
Gjennomsnittsalder Gjensidige Forsikring SkandinaviaÅr43,044,343,144,4 44,3
Gjennomsnittlig beløp i kompetanseutvikling per ansattKroner15.0001 17.500 1 17.500 115.800 1  13.2001
Antall kursdøgnDager7.4875.5247.400 8.900 6.200

 1 Fra 2013 gjelder beløpet hele konsernet. Tall for 2012 er justert tilsvarende.

I tillegg til finansiell rapportering i henhold til IFRS, bruker Gjensidige alternative resultatmål (APM) for å presentere virksomheten på en mer relevant måte for ulike interessenter. De alternative resultatmålene har vært brukt konsistent over tid, og relevante definisjoner fremgår i delårsrapportene. Sammenlignbare tall er oppgitt for alle alternative resultatmål i delårsrapportene.

 

 

Til toppen av siden