Hopp til innhold

Uførepensjon i innskuddspensjonen

Dette er en forsikring som gir de ansatte og deres pårørende en ekstra trygghet hvis noe uforutsett skjer. 

Uføretrygd – ytelser fra folketrygden

Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2023 på 118 620 kroner

Uføretrygd – ytelser fra folketrygden

Uføretrygden er en varig sikring av inntekten frem til alderspensjon ved fylte 67 år og utgjør 66 % av tidligere inntekt mellom 0 og 6 G (grunnbeløp i folketrygden).

Uføretrygden skattlegges som lønn og beregnes på grunnlag av de 3 beste av de 5 siste inntektsårene før uførheten oppsto.

Uførepensjon – ytelser fra bedriftens pensjonsordning for de ansatte

Uførepensjon i innskuddspensjon kan dekke

  • inntil 3 % av lønn opp til 12 G
  • inntil 66 % av lønn mellom 6 G og 12 G (kompensasjon for manglende uføretrygd fra folketrygden i dette lønnsintervallet)
  • et kronetillegg på 0,25 G, maksimum 6 % av lønn

Det kan i tillegg tilknyttes barnetillegg på 4 % av lønn inntil 6 G. Samlet barnetillegg kan ikke overstige 12 % av lønnsgrunnlaget opp til 6 G.

Bedriften kan sette sammen ett eller flere av ovennevnte elementer, etter nærmere regler.

Samlet ytelse fra folketrygden og bedriftens pensjonsordning

Totalt kan uførepensjon inkludert uføretrygd bli 75 % for lave lønninger, fallende til 71 % for lønn på 12 G.

Tidligere opptjente uførerettigheter fra tjenestepensjon i private og offentlige ordninger trekkes fra uførepensjonen fra tjenestepensjonen.

Uførepensjon under utbetaling samordnes med inntekt hvis den uføre jobber og har inntekt ut over 0,4 G.