Hopp til innhold

Markedsrapport april/mai

Her finner du månedlige markedsrapporter med betraktninger fra fondsekspertene våre.

Verdensbildet

April ble en god måned i kapitalmarkedene, men bankuroen blusset opp igjen mot slutten av måneden. First Republic Bank måtte tas over av amerikanske myndigheter og ble kjøpt opp av JPMorgan Chase. Bankuroen har brakt resesjonsfrykten tilbake, og en påminnelse om at den kraftige renteoppgangen vil få konsekvenser.

Inflasjonsutviklingen er fortsatt for høy, og sentralbankene fortsatte å sette opp rentene første uken i mai, men det kan se ut til at den amerikanske sentralbanken er mer forsiktig i formuleringen om eventuell videre renteoppgang.

Som følge av uroen er bankene mer opptatt av forutsigbarhet og mer forsiktige med å gi lån til bedrifter og husholdninger. Sammen med økte renter vil dette dempe den økonomiske aktiviteten fremover.

Aksjemarkedet

April ble nok en måned med positiv avkastning i aksjemarkedet. Den brede verdensindeksen MSCI World (i USD) steg 1,8 %, den europeiske indeksen Stoxx Europe 600 (EUR) steg 1,9 % (opp 3,4 % målt i USD) og i USA steg S&P 500 (USD) 1,5 % i april.

Fremvoksende markeder hadde en negativ utvikling denne måneden, og falt 1,3 % (MSCI EM USD). Sektormessig var det de defensive sektorene som hadde best utvikling i april.

Helsesektoren var sterkeste sektoren på verdensbasis, og endte opp 4,7 % (MSCI AC World). Det var en svak måned for sykliske forbruksvarer, og industri. Det norske aksjemarkedet hadde også en god utvikling i april. Både Oslo Børs hovedindeks (OSEBX) og fondsindeksen (OSEFX) steg i underkant av 3 %.

Rentemarkedet

Den første uken i mai var det duket for rentebonanza da sentralbankene i USA, Europa og Norge avholdt rentemøter. Den amerikanske sentralbanken hevet styringsrenten med 0,25 % til intervallet 5–5,25 %. Om vi har nådd rentetoppen i USA er uklart ut i fra formuleringen til Powell.

Uroen i den amerikanske banksektoren gjør at det er større usikkerhet og det er viktig for Fed å beholde fleksibiliteten og se an utviklingen. Norges Bank besluttet å heve styringsrenten fra 3 % til 3,25 %.

Den svake norske kronen skaper hodebry for Norges Bank, og kronen fortsatte svekkelsen i april. En svakere krone fører til høyere priser på importerte varer og enda høyere inflasjon. Norges Bank kan dermed se seg nødt til å heve den norske styringsrenten mer enn tidligere antatt.

Oversikt rapporter

Her finner du månedens rapport og tidligere rapporter.

Viktig informasjon om rapportene våre

Denne rapporten er laget av Gjensidige Pensjonsforsikring AS som generelt informasjonsmateriale. Det er viktig at ingen oppfatter materialet som en personlig anbefaling av bestemte verdipapirer, finansielle instrumenter eller strategier. Innholdet er heller ikke egnet som investeringsrådgivning for den enkelte investor. Vi har basert materialet på opplysninger som er offentlig tilgjengelige. Alle vurderinger og estimater er gitt i god tro. Vi anser alle kildene våre som pålitelige, men kan ikke garantere at alle opplysningene er korrekte eller fullstendige. Gjensidige Pensjonsforsikring AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i informasjonen. Derfor kan vi heller ikke ta ansvar for eventuelle tap i forbindelse med disposisjoner som er foretatt på bakgrunn av det vi presenterer her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko og kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil kunne påvirke verdien av fondet dersom andelenes kurser stilles i fremmed valuta.