Tilstandsgaranti i detaljer

Gjensidiges Tilstandsgaranti er en ny og unik forsikring som gjør bolighandelen tryggere for både selger og kjøper. Vi garanterer at boligens tilstand er som beskrevet i tilstandsrapporten på kjøpstidspunktet, og reparerer uoppdagede feil og mangler i 5 år etter overtakelsen.  

  • Både små og store feil dekkes av forsikringen
  • Gjensidige ordner med reparasjon på vegne av boligkjøperen
  • Tilstandsgarantien gir økonomisk forutsigbarhet og tillit mellom kjøper og selger

Skal du selge bolig? Sjekk pris på bolighandel med Tilstandsgaranti

Hva er Gjensidige Tilstandsgaranti?

Gjensidiges Tilstandsgaranti er en ny type forsikring som sikrer begge partene i en bolighandel mot potensielle konflikter og økonomiske overraskelser i 5 år etter overtakelsen.

Eksterne og uavhengige takstmenn og el-kontrollører gjør en grundig vurdering av boligen og lager en oversiktlig tilstandsrapport som legges ved prospektet. Vi bruker alltid sertifiserte takstmenn fra NITO Takst og Norges Takseringsforbund (NTF). Slik sikrer vi en objektiv vurdering av boligens tilstand.

Om det i de neste 5 årene dukker opp feil eller mangler de ikke oppdaget og dokumenterte i rapporten, tar vi det praktiske og økonomiske ansvaret for å reparere det. Er det uaktuelt å reparere, betaler vi kompensasjon til den nye eieren direkte. Vi har heller ingen nedre grense for hva som dekkes av forsikringen; mot en egenandel på 4000 kroner, reparerer vi både små og store feil som ikke står beskrevet i tilstandsrapporten.

Når du selger bolig med Tilstandsgaranti, lar du kjøperen ta et trygt, informert valg, og du slipper erstatningskrav og langvarige konflikter.

Hvorfor skal jeg selge bolig med Tilstandsgaranti?

Gjensidiges Tilstandsgaranti gjør boligen din mer attraktiv på markedet. Med tilstandsrapporten fra takstmannen og el-kontrolløren har du en grundig dokumentasjon av boligens tekniske tilstand, så potensielle kjøpere kan ta mer informerte valg. En slik åpenhet gir større tillit til deg som selger. Kjøperen vet i tillegg at skjulte feil og mangler vil bli håndtert så enkelt og effektivt som mulig i 5 år etter salget. En slik trygghet øker sjansen for at interesserte boligkjøpere strekker seg litt lenger i budrunden, og både du og den nye eieren slipper å bekymre dere for fremtidige erstatningskrav og langvarig konflikt.

LES OGSÅ: Slik hjelper forsikringen både kjøper og selger

Hva er forskjellen mellom Tilstandsgarantien og andre eierskifteforsikringer?

I vanlige boligkjøper- og boligselgerforsikringer tilbyr man advokathjelp og et erstatningsbeløp, men ingen hjelp til reparasjon. I slike ordninger er det partenes advokater som avklarer selgers ansvar og kjøpers rettigheter. Vanligvis har kjøper kun krav på erstatning dersom reparasjonskostnaden tilsvarer minst 5 % av kjøpesummen, eller dersom selger har oppgitt manglende eller uriktige opplysninger. Tilstandsgarantien har ikke en slik nedre grense, men dekker både små og store feil som ikke står beskrevet i tilstandsrapporten. I tillegg tar vi det praktiske ansvaret for selve reparasjonen så det blir minst mulig belastning for den nye eieren. I tilfeller der reparasjon ikke er aktuelt, betaler vi erstatningen direkte.

Hvordan kjøper jeg Tilstandsgaranti?

Foreløpig tilbyr vi Tilstandsgarantien kun via Gjensidige Bolighandel. Vi ønsker at så mange som mulig skal føle trygghet ved boligkjøp og boligsalg. Derfor jobber vi med å gjøre forsikringen tilgjengelig også for dem som ikke benytter Gjensidige Bolighandel.

Om tilstandsrapporten og egenerklæringen

Før Tilstandsgarantien trer i kraft, bestiller vi en grundig tilstandsvurdering av boligen din og ber deg fylle ut en egenerklæring. 

Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten består av takstmannens gjennomgang av boligen, pluss en fullstendig sjekk av det elektriske anlegget. Hele boligen blir grundig undersøkt og den tekniske tilstanden blir godt dokumentert. Likevel er det ikke alle feil og mangler det er så enkelt å oppdage uten større inngrep. Det kan for eksempel være feil på rør og kabler som ligger skjult i vegger og gulv eller det kan være manglende ytelse på et ventilasjonssystem. Det er nettopp slike uoppdagede feil og mangler vi dekker med vår Tilstandsgaranti.

Egenerklæring

Som selger har du opplysningsplikt. Det vil si at du har plikt til å informere om boligens historikk i den grad du har kjennskap til den. Så lenge du svarer etter beste evne og ikke holder tilbake relevant informasjon, vil egenerklæringen frita deg fra ansvar for følgeskader som oppstår etter at boligen er solgt.

Hva dekkes av Tilstandsgarantien?

Med Tilstandsgarantien dekker Gjensidige feil og mangler som ikke ble oppdaget i forbindelse med tilstandsvurderingen. Vi garanterer dermed at boligens tilstand er som beskrevet i tilstandsrapporten.
Tilstandsgarantien omfatter bygninger og installasjoner som er vurdert av takstmann og el-kontrollør, samt avvik på det innvendige arealet som tilsvarer 5 % eller mer av bygningens totale bruksareal (BRA). Dersom boligen er ubeboelig i reparasjonsperioden, dekker vi kostnader til midlertidig bosted og eventuelt tap av husleieinntekter. Gjensidiges erstatningsansvar er begrenset oppad til eiendommens salgssum.

Hva dekkes ikke av Tilstandsgarantien?

Avvik og følgeskader som er beskrevet i tilstandsrapporten dekkes ikke. Det gjør heller ikke avvik på bygninger og installasjoner som ikke er vurdert av takstmann eller el-kontrollør. Dette gjelder i hovedsak brønn, borehull, molo, flytebrygge og hvite- og brunevarer. Tilstandsgarantien dekker heller ikke fellesareal, ytterkledning eller tak i borettslag og sameier.

Forsikringen dekker ikke naturlig slitasje som følge av bruk eller alder. Det vil si at den ikke dekker feil som kun består av skjevheter, hakk, merker, fargenyanser, knirk og lignende. Mindre feil på bygningens konstruksjon som ikke svekker funksjonsevne eller levealder vil heller ikke bli kompensert.

Skriftlige eller muntlige avtaler mellom kjøper og selger er å anse som private. Har dere gjort avtale om rydding og rengjøring, eller tilbehør som skal stå igjen i boligen, er ikke dette inkludert i Tilstandsgarantien.

Hva med feil som ikke kan repareres?

Innimellom dukker det opp ubehageligheter etter boligkjøp som ikke lar seg reparere. Det kan for eksempel dreie seg om støy, utsikt eller solforhold. Slike problemer håndterer Gjensidige på vegne av både selger og kjøper. Vi gjør en full juridisk vurdering av selgers ansvar og kjøpers rettigheter. Hvis boligkjøperen har rett på erstatning, utbetaler vi dette direkte.