Nøkkeltall 2015

Gjensidige oppnådde et resultat etter skatt på 3,8 milliarder kroner i 2015, tilsvarende en egenkapitalavkastning på 17,4 prosent. For skadeforsikringsvirksomheten ble premieveksten 4,3 prosent og combined ratio ble 83,7 prosent. Resultat per aksje ble 7,57 kroner, og styret har foreslått et utbytte på 8,40 kroner per aksje.

Finansielle nøkkeltall, grafer

Finansielle nøkkeltall, tabell

 Resultat   2015 2014 201320122011
Premieinntekter fra skadeforsikringMillioner kroner21.272,020.386,8 18.736,9 17.797,317.548,1
Andre driftsinntekterMillioner kroner2.883,32.711,9 2.147,6 1.720,41.833,4
Netto inntekter fra investeringerMillioner kroner1.473,32.475,6 2.538,1 3.055,82.375,6
Erstatningskostnader fra skadeforsikringMillioner kroner(14.597,5)(14.470,4) (13.859,6) (12.437,7)(13.249,3)
Andre erstatningskostnader, tap m.v.Millioner kroner(1.927,9)(1.892,3) (1.435.7) (1.150,0)(987,9)
Driftskostnader fra skadeforsikringMillioner kroner(3.217,6)(3.054,0) (2.857,8) (2.751,8)(2.877,9)
Andre driftskostnaderMillioner kroner(836,0)(758,0) (695,4) (600,4)(994,6)
SkattekostnadMillioner kroner(1.265,0)(1210,0) (903,5) (1.353,5)(899,5)
ÅrsresultatMillioner kroner3.784,74.189,6 3.670,6 4.280,12.747,9
Forsikringsresultat skadeforsikring 1Millioner kroner3.456,92.862,3 2.019,6 2.607,81.421,0
Avviklingsgevinst/(-tap) skadeforsikring 2Millioner kroner724,8493,7 299,6 342,0366,3
Combined ratio 3

%

83,7 %86,0 % 89,2 % 85,3 %91,9 %
Skadeprosent 4%68,6 %71,0 % 74,0 % 69,9 %75,5 %

Kostnadsandel 5

%15,1 %15,0 % 15,3 % 15,5 %16,4 %
        
Balanse  2015 2014 2013 20122011
Investeringsportefølje 6Millioner kroner57.173,956.538,8 58.148,2 56.296,054.486,7
Premieavsetning bruttoMillioner kroner13.097,2 11.944,811.049,2 10.141,69.531,4
Erstatningsavsetning bruttoMillioner kroner33.178,532.926,9 31.749,6 29.562,329.961,6
EgenkapitalMillioner kroner 23.330,621.656,8 26.287,8 25.617,723.228,6
TotalbalanseMillioner kroner129.264,4113.982,0 108.946,3 94.207,188.491,9
        
Solvensmarginkapital 7Millioner kroner12.806,3 12.312,912.905,2 16.288,615.179,3
Solvensmargin 8%351,6 366,5423,8 545,1535,2
Kapitaldekning 9%17,118,1 13,4 16,816,2
        
 Avkastning  2015 2014 2013 20122011
Finansavkastning 10%2,64,3 4,3 5,44,4
Egenkapitalavkastning 11%17,418,1 14,6 18,112,0

Definisjoner:
1 Forsikringsresultat skadeforsikring = premieinntekter – erstatningskostnader mv.- driftskostnader
2 Avviklingsgevinst/(-tap) = estimatavvik fra tidligere perioder. Reservering gjøres basert på beste estimat, og forventet avviklingsresultat over tid er null.
3 Combined ratio = skadeprosent + kostnadsandel
4 Skadeprosent = erstatningskostnader mv./premieinntekter
5 Kostnadsandel = driftskostnader/premieinntekter
6 Investeringsporteføljen omfatter alle investeringsmidler i konsernet, med unntak av Pensjon og sparing og Bank
7 Solvensmarginkapital er summen av Gjensidige Forsikring ASAs ansvarlige kapital, jf. kapitaldekningsberegningen, og annen solvensmarginkapital, som i Gjensidige Forsikring er sikkerhetsavsetninger utover 55 prosent av minstekravet, 25 prosent av naturskadefondet samt fradrag for aktuelle diskonteringseffekter i erstatningsavsetningen. Årets tall for solvensmarginalkapital er justert for styrets forslag til utbytte for regnskapsåret 2015.  
8 Solvensmargin er solvensmarginkapital i prosent av solvensmarginkrav, hvor solvensmarginkravet er et uttrykk for risikoen i de forsikringsmessige forpliktelsene (Gjensidige Forsikring ASA).
9 Kapitaldekning = netto ansvarlig kapital/risikovektet beregningsgrunnlag, beregnet basert på NGAAP for konsernet. Årets tall for kapitaldekning er justert for styrets forslag til utbytte for regnskapsåret 2014.  
10 Finansavkastning = finansresultat i prosent av gjennomsnittlig finansielle eiendeler inkludert eiendom, eksklusive Pensjon og sparing og Bank
11 Egenkapitalavkastning = resultat etter skattekostnad/gjennomsnittlig egenkapital i perioden

Til toppen av siden

Avkastning til eierne

Totalavkastning *
Siste årSiste to år Fra notering
10.12.2010
Gjensidige22 %48 % 255 %
Nordisk skadeforsikring **
19 %58 % 239 %
*  Utbytte reinvestert 
** Uvektet gjennomsnitt i lokal valuta for Tryg, TopDanmark, Sampo og Alm. Brand 
     
Utbytte per aksje    
 Utbytte på bakgrunn
av årets resultat etter skatt 
Utbytte relatert til utdeling
av overskuddskapital
2015*6,40 kroner2,00 kroner
20145,90 kroner  
20136,80 kroner 10,00 kroner 
20126,85 kroner  
20114,55 kroner  
20104,70 kroner  
* Foreslått 

  aksjegraf_norsk

Til toppen av siden

Ikke-finansielle nøkkeltall, grafer

Ikke-finansielle nøkkeltall, tabell

Helse, miljø og sikkerhet   2015 2014 201320122011
Sykefravær, (legemeldt og egenmeldt) Gjensidige Forsikring Norge%4,14,5  4,75,14,6
Skader Gjensidige ForsikringAntall00 000
Turnover ansatte, Gjensidige Forsikring%9,6 8,78,7 9,716,6
        
Ansatte 2015 2014 2013 20122011
Antall ansatte i konsernetPersoner3.9083.5253.377 3.1633.116
Gjennomsnittsalder Gjensidige ForsikringÅr44,343,144,4 44,344,4
Gjennomsnittlig beløp i kompetanseutvikling per ansattKroner 17.500 1 17.500 115.800 1  13.20016.400
Antall kursdøgnDager5.5247.400 8.900 6.2004.500

 1 Fra 2013 gjelder beløpet hele konsernet. Tall for 2012 er justert tilsvarende.

Til toppen av siden