Styring og kontroll

Denne redegjørelsen følger regnskapslovens disposisjon i § 3­3b:

Innledning

Denne redegjørelse er  en del av selskapets årsrapport.

Styrets plattform for eierstyring og selskapsledelse er:

 • Optimalisere selskapets verdier i et langsiktig perspektiv
 • Likebehandling av aksjeeiere
 • Lik og sikker tilgang til pålitelig, relevant og tidsriktig informasjon om selskapets virksomhet

Til toppen av siden

Redegjørelse om foretaksstyring etter regnskapsloven

 1. Redegjørelsen avgis i samsvar med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse av 30.oktober  2014.
 2. Anbefalingen finnes på http://www.nues.no/
 3.  Avvik fra anbefalinger og regelverk er begrunnet og omtalt under hvert punkt.
 4. I nedenstående redegjørelse punkt 10 gis det en beskrivelse av hovedelementene i systemer for internkontroll og risikostyring, se punkt 10a.I punkt 10b gis det en særlig beskrivelse av systemene for internkontroll og risikostyring knyttet til regnskapsrapporteringsprosessen.
 5. Selskapet har ikke vedtektsbestemmelser som helt eller delvis utvider eller fraviker bestemmelser i allmennaksjeloven kapittel 5.
 6. Det redegjøres for sammensetningen av styre, og styrets arbeidsutvalg i årsrapporten. Hovedelementene i gjeldende instrukser og retningslinjer for organene finnes i punkt 8 og 9 i nedenstående redegjørelse.
 7. I nedenstående punkt 8 redegjøres det for vedtektsbestemmelser som regulerer oppnevning og utskifting av styremedlemmer.
 8. Vedtektsbestemmelser og fullmakter som gir styret adgang til å beslutte at foretaket skal kjøpe tilbake eller utstede egne aksjer er det redegjort for i nedenstående punkt 3.

1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Finansforetaksloven trådte i kraft 1.januar 2016. Det ble gitt overgangsregler frem til 1.januar  2017.

Styret valgte i 2015, i samsvar med Stortingets syn, å foreslå for Generalforsamlingen å avvikle Representantskapet  med  tilhørende Kontrollkomité med virkning fra 1.januar 2016. Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med styrets anbefaling og eierne har med det kommet tett på styret som er det organ som etter loven forvalter selskapet. Valgkomiteens posisjon er styrket, og har arbeidet med å tilpasse seg sin rolle og ansvar. Styrets revisjonsutvalg har i mange år fungert som forberedende utvalg i forhold til styrets kontrollansvar.

Finansforetaksloven pålegger styret å etablere et eget risikoutvalg, det vil si et tilsvarende for- beredende utvalg som revisjonsutvalget. Mens revisjonsutvalget vil være et tilbakeskuende utvalg, vil risikoutvalget ha et fremadskuende perspektiv i forhold til selskapets strategi, risikoappetitt og risikoevne. Utvalgene er bare forberedende utvalg. Formålet er å styrke og effektivisere styrets felles diskusjoner. Styrets kollektive ansvar er uendret. Risikoutvalget ble besluttet opprettet i 2016 med virkning fra 1. januar 2017. Revisjonsutvalget har i mange år fyllt begge roller, og styret har igangsatt arbeidet med å finne en hensiktsmessig fremtidig arbeidsform.

Utover ovenstående diskusjoner og endringer som følge av den nye Finansforetaksloven, er temaet eierstyring og selskapsledelse gjenstand for en fast årlig vurdering og diskusjon i styret. Styret har i møte den 8. februar 2017 diskutert og forberedt denne redegjørelsen, og i møte 8. mars 2017 vedtatt denne. Det er også gitt en beskrivelse av Gjensidiges etterlevelse til det enkelte punkt.

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse i Gjensidige Forsikring ASA er tilgjengelig på www.gjensidige.no

Verdigrunnlag og samfunnsansvar
Gjensidiges verdigrunnlag og samfunnsoppdrag ligger i kjernevirksomheten – å sikre liv, helse og verdier gjennom å avlaste kundene for finansiell risiko og aktivt og hjelpsomt bidra når fare truer eller skade har skjedd. En viktig del av samfunnsansvaret er også å bidra med den kompetansen konsernet besitter innenfor forebygging av skader, stille krav til sikkerhetstiltak for å verne liv og verdier og andre bidrag som kommer hele samfunnet til gode innenfor en kommersiell ansvarlig ramme.

Samfunnsansvaret skal utøves i tråd med samfunnets forventninger til Gjensidige som samfunnsaktør.

Styret har fastsatt retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. Gjensidiges engasjement skal videre- utvikles, basert på den kompetanse som bygges opp gjennom utøvelsen av kjernevirksomheten.

Gjennom vår virksomhet har vi bygget opp betydelig kompetanse innen skadeforebygging. Denne kunnskapen skal så langt som mulig komme hele samfunnet til gode. Særlig viktige områder er trafikk og brann, hvor selskapets kompetanse innen skadeforebygging kan bidra til å redde liv og verdier. Andre viktige områder er holdningsskapende arbeid som motvirker svindel og annen kriminalitet, eller innsats som fremmer fysisk og mental helse hos befolkningen. Den samfunnsansvarlige ekstra innsats konsentreres om skadeforebygging i bred forstand.

Internkontrollsystemene omfatter selskapets verdi- grunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. Det er opprettet en egen etikkpostkasse hvor relevante saker kan meldes. Det er også etablert effektive varslingsrutiner som gjør det lett å varsle ledelsen og/eller styret om uheldig adferd som ikke har latt seg endre gjennom de etablerte styrings- systemene, og som samtidig sikrer mulige varslere vern og varslede saker relevant oppfølging.

Konsernet skal kjennetegnes av høy etisk standard. Eierstyring og selskapsledelse skal være i samsvar med beste praksis. En god eierstyringspolitikk vil utvikle konsernets verdiskapingspotensial, og vil over tid øke tilliten og respekten i samfunnet.

Arbeidet med samfunnsansvar er nærmere beskrevet på side 22–35 i årsrapporten og på www.gjensidige.no/konsern/. Utvalgte kvantitative resultater oppgis i tabell på side 35.

Arbeidsmiljø, likestilling og integrering er nærmere beskrevet på side 25 i årsrapporten.

Selskapets finansielle investeringer skal følge alminnelig aksepterte retningslinjer for sosialt ansvarlige investeringer (SRI). Våre retningslinjer for SRI omfatter menneskerettigheter, arbeidstakeres rettigheter, miljø, korrupsjon og våpenproduksjon. Selskaper som ikke tilfredsstiller våre retningslinjer vil bli ekskludert fra vårt investeringsunivers.

Vi har i år feiret 200 års jubileum. Det var først i 2010 at Gjensidige besluttet å fokusere forretningsvirksomheten gjennom Gjensidige Forsikring ASA, og styrke samfunnsinnsatsen gjennom Gjensidigestiftelsen. Styret er imponert over den sterke stilling Gjensidigestiftelsen på kort tid har tatt som velgjører og som Norges største stiftelse og bærer av Gjensidiges historiske tradisjoner knyttet til å støtte formål som sikrer liv og helse.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

2. Virksomheten

Virksomhet
I samsvar med vedtektene kan Gjensidige utøve direkte og indirekte skade- og livsforsikringsvirksom- het, herunder overta rene risikoforsikringer av høyst ett års varighet i livsforsikring, eie selskap som driver skadeforsikrings-, livsforsikrings-, bank-, finansierings- og verdipapirvirksomhet, overta risikoforsikringer og gjenforsikringer innen skade- og livsforsikring i den grad loven tillater det, og annen virksomhet som naturlig henger sammen med dette.

Visjon og mål
Gjensidiges visjon er å kjenne kunden best og bry seg mest. Misjonen er å sikre liv, helse og verdier, et verdigrunnlag selskapet har stått for i snart to hundre år. 

Gjensidige har som mål å bli det mest kundeorienterte skadeforsikringsselskapet i Norden, tuftet på lønnsom drift og en ledende posisjon.

Strategi
En sterk kundeorientering er selve kjernen i Gjensidiges strategi. Støttet av en nøktern forretningskultur og analysedrevet kjernevirksomhet, skal dette gi Gjensidige konkurransefortrinn.

Gjensidiges posisjon skal styrkes ytterligere gjennom videreutvikling av Gjensidige som en pan-nordisk skadeforsikringsaktør som også tar sin del av et voksende person- og helserisikomarked. Oppkjøp skal komplettere organisk vekst og understøtte finansielle mål etter 2-3 år.

 • egenkapitalavkastning over 15 prosent
 • combined ratio i intervallet 90-93

Høyt tempo og smidighet i utvikling av produkter, tjenester og betjeningsmodeller er nødvendig for å være den foretrukne tilbyderen av forsikring.

Automatisering av interne prosesser skal sikre kostnadseffektivitet og legge til rette for økt selvbetjening for kundene.

Analytisk bruk av data for å tilby attraktive produkter og tjenester og sikre lønnsom drift er kritisk for å realisere vår ambisjon om å være det mest kundeorienterte skadeforsikringsselskapet i Norden. 

Endringer i teknologi og kundeatferd krever et stadig tettere samspill mellom våre ulike distribusjons- kanaler. En god forståelse av hva kunden er opptatt av i hverdagen er en grunnleggende forutsetning for å kunne utvikle nye og relevante tjenester.

Kundenes behov og atferd endrer seg stadig raskere. Det er derfor avgjørende å redusere tiden det tar å utvikle og lansere nye kundeorienterte tjenester.

For Gjensidige er informasjon en strategisk ressurs. Arbeidet med god datakvalitet, effektive prosesser for datainnsamling, tilgjengeliggjøring, rapporter- ing og analyse skal derfor ytterligere forsterkes.

Uten motiverte og engasjerte ledere og medarbeidere, med riktig kompetanse og holdninger, vil de strategiske ambisjonene ikke la seg realisere. Økt endringstakt – ikke minst hva angår teknologi og kundeatferd – nødvendiggjør overgang fra en tradisjonell opplæringsbasert kompetanseutvikling til utvikling av en dynamisk læringskultur drevet av den enkelte leder og medarbeider. Kompetanse skal i større grad deles gjennom datadrevne arbeidsprosesser og samhandlingsløsninger. Intern rotasjon av ledere og medarbeidere skal skape sterkere helhetsforståelse.

Den strategiske rollen for Gjensidige Bank og Gjensidige Pensjon og sparing er viktig for Gjensidiges posisjon i det norske markedet. Helkundeløsninger og konsepter, både i privat- og næringslivsmarkedet, blir fortsatt viktig. 

Avvik fra anbefalingen: Ingen

 

3. Selskapskapital og utbytte

Egenkapital
Gjensidigekonsernets egenkapital utgjorde 23,3 milliarder kroner (IFRS) ved utløpet av 2015 Kapitaldekningen var 17,1 prosent (for ­konsern), og solvensmarginen var 351,6 prosent (for Gjensidige Forsikring ASA). Både kapitaldekning og solvensmargin er justert for styrets utbytteforslag for regnskapsåret 2015. Det lovmessige kapital­dekningskravet var åtte prosent frem til 1. januar 2016 da Solvens II regelverket trådte i kraft.

Styret har vedtatt følgende 3 perspektiver for å ­vurdere konsernets kapitalbehov:

 • Legale krav fra myndigheter (kapitaldekning og solvensmargin)
 • Ratingselskapenes krav til ansvarlig kapital for å opprettholde målsatt rating
 • Krav til ansvarlig kapital basert på interne risikomodeller

 


Det var ved årsskiftet ratingperspektivet som viste lavest overskuddskapital.

Utbytte
Gjensidige har som mål å utbetale høye og stabile nominelle utbytter til sine aksjeeiere. Det er videre et mål at minst 70 prosent av resultatet etter skatt over tid utdeles som utbytte. Ved fastsettelse av størrelsen på utbyttet vil det tas hensyn til for­ventet fremtidig kapitalbehov.

I tillegg skal eventuell fremtidig overskuddskapital utover målsatt kapitalisering utbetales til eierne over tid. Med målsatt kapitalisering menes en kapitalisering tilpasset Gjensidiges til enhver tid gjeldende strategiske mål og risikoappetitt. Konsernet skal opprettholde finansiell handlefrihet, men uten at det går på bekostning av fokuset på kapitaldisiplin.

Vedtatt utbytte for 2014
For regnskapsåret 2014 ble det vedtatt et samlet utbytte på 3,0 milliarder kroner tilsvarende 5,90 kroner per aksje.

Foreslått utbytte for 2015
For regnskapsåret 2015 er det foreslått et utbytte på 4,2 milliarder kroner. Dette tilsvarer 8,40 kroner per aksje, hvorav 6,40 kroner er basert på årets resultat og 2,00 kroner representerer utdeling av overskuddskapital. Foreslått utbytte basert på årets resultat tilsvarer 84,5 prosent av konsernets resultat etter skatt. Styrets forslag til utdeling av utbytte for regnskapsåret 2015 er nærmere begrunnet i årsberetningen.

Styrefullmakter
Generalforsamlingen i Gjensidige ga i 2015 styret følgende fullmakter:
– Fullmakt til å erverve egne aksjer i markedet med samlet pålydende verdi på inntil 1.000.000 kroner. Fullmakten er gyldig frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn til 30. juni 2016 og kan bare benyttes til salg og overdragelse til ansatte i Gjensidige-konsernet som ledd i konsernets aksjespare­program godkjent av styret eller til ledende ansatte i samsvar med godtgjørelsesregelverket og styrets uttalte lønnspolitikk. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje, skal være henholdsvis 20 kroner og 200 kroner. Formålet med et slikt tiltak vil være å forsterke en god forretningskultur og lojalitet ved at de ansatte blir deleiere i selskapet. Fullmakten ble i 2015 benyttet til kjøp av aksjer. Fullmakten ble behandlet som en egen sak på selskapets ordinære generalforsamling.
– Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2014. Fullmakten er gyldig frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn til 30. juni 2016. Fullmakten er i tråd med vedtatt kapitalstrategi og utbyttepolitikk for selskapet, og gir selskapet fleksibilitet, samt at det vil medføre at selskapet kan utdele flere utbytter uten å måtte innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Fullmakten ble ikke benyttet i 2015. Fullmakten ble behandlet som en egen sak på selskapets ordinære generalforsamling.
– Fullmakt til opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital begrenset oppad til 3 milliarder kroner og på de betingelser styret fastsetter. Fullmakten er ikke benyttet i 2015.

Når styret forslår nye fullmakter for generalfor­samlingen skal disse, på samme måte som de foreliggende behandles som egen sak på selskapets ordinære generalforsamling, begrenses til definerte formål og gjelde innenfor tidsrommet frem til neste ordinære generalforsamling.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

Til toppen av siden

4. Likebehandling av aksjeeiere

Selskapet har kun én aksjeklasse, og alle aksjene har de samme rettighetene i selskapet.

På generalforsamlingen har hver aksje én stemme, med mindre annet følger av lov eller offentlig vedtak.

Ved utstedelse av nye aksjer har eksisterende aksje­eiere fortrinnsrett. Generalforsamlingen kan med tilslutning fra minst 2/3 av det antall stemmer som er representert på generalforsamlingen, beslutte å fravike fortrinnsretten. Et eventuelt forslag om fravikelse av fortrinnsretten skal begrunnes, og dokumenteres i saksdokument til generalfor­samlingen.

I tilfeller der styret vedtar utstedelse av nye aksjer hvor fortrinnsretten fravikes på bakgrunn av full­makt, vil begrunnelsen offentliggjøres i børsmelding i forbindelse med emisjonen.
 
Styret skal påse at selskapet overholder allmenn­aksjeloven §§ 3-8 og 3-9 i avtaler mellom selskapet og parter som er nevnt der. Ved inngåelse av ikke uvesentlige avtaler mellom selskapet og aksjeeiere, nærstående parter, styremedlemmer eller medlem­mer av ledelsen eller nærstående av disse, vil styret innhente uavhengig tredjeparts vurdering. Det samme gjelder avtaler med selskaper i konsernet som har minoritetsaksjeeiere. Dette følger av styreinstruksen, som er tilgjengelig på https://www.gjensidige.no/konsern/ .

Ethvert styremedlem og medlem av ledelsen skal umiddelbart varsle styret skriftlig dersom ved­kommende direkte, eller indirekte har en interesse i en transaksjon eller avtale som er eller vurderes inngått av selskapet. Dette gjelder selv om styre­medlemmet anses inhabil i behandling av saken. Bestemmelsene er nedfelt i styreinstruksen og formålet er å unngå å skade selskapets omdømme i forbindelse med investeringer hvor det kan være forhold som kan bli oppfattet som uheldig nært engasjement, eller nær relasjon mellom selskapet og et styremedlem eller ledende ansatte.

Selskapets transaksjoner i egne aksjer skal skje på børs eller på annen måte til børskurs.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

Til toppen av siden

5. Fri omsettelighet

Aksjene i selskapet er i henhold til vedtektene fritt omsettelige. Gjensidige er en norsk finansinstitusjon. Norsk rammelovgivning har generelle konsesjons­regler som gjelder alle norske finansinstitusjoner ved store erverv av aksjer (ti prosent eller mer).

Avvik fra anbefalingen: Ingen

Til toppen av siden

6. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er det øverste organ i Gjensidige.

Generalforsamlingen er åpen og tilgjengelig for alle aksjeeiere. Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utløpet av mai. Selskapet har ikke vedtektsbestemmelser som utvider eller fraviker reglene i allmennaksjelovens kapittel 5.

Generalforsamlingen legges opp i tråd med anbefalingen:
– Det er vedtektsfestet en innkallingsfrist på tre uker. Innkalling og saksdokumenter blir gjort tilgjengelig på konsernets hjemmeside
https://www.gjensidige.no/konsern/ . Aksjeeiere kan likevel kreve å få tilsendt saksdokumentene vederlagsfritt. Protokollen vil bli publisert på https://www.gjensidige.no/konsern/ så snart den foreligger.
– Saksdokumentene skal være utførlige nok til at de gir grunnlag for å kunne ta stilling til de saker som reises.
– Aksjeeiere som vil delta på generalforsam­lingen, skal melde dette skriftlig til selskapet senest fem dager før møtet. Påmeldingsfristen er praktisk begrunnet i gjennomføringen av generalforsamlingen.
– I forbindelse med generalforsamlingens valg vil det bli lagt til rette for at det kan stemmes på en og en kandidat.
– Konsernsjef, styrets leder, representantskapets ordfører og leder av nominasjonskomiteen har plikt til å være til stede med mindre dette er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall.
– Selskapets revisor vil være tilstede under møtet
– Ved behov, og hvor sakens art krever det, vil et samlet styre og en samlet nominasjonskomite være til stede under møtet.
– Etter vedtektene skal generalforsamlingen ledes av representantskapets ordfører, eventuelt varaordfører, og ved begges fravær av styrets leder eller annen person utpekt av styret.
– Aksjeeiere kan møte ved fullmektig. Innkallingen vil inneholde nærmere informasjon om fremgangsmåte for å møte med fullmektig, herunder fullmaktsskjema. I tillegg vil det bli oppnevnt en person som kan stemme på vegne av aksjeeiere som fullmektig.
– Aksjeeiere kan foreta elektronisk forhånds­stemming i forkant av generalforsamlingen. Forhåndsstemming kan utføres via selskapets hjemmesider www.gjensidige.no, samt via VPS Investortjenester.
 
Det gis nærmere informasjon om bruk av fullmakt og aksjeeieres rett til å få behandlet saker på ­generalforsamlingen både i innkallingen og på https://www.gjensidige.no/konsern.

Styret kan i henhold til vedtektene beslutte at aksjeeierne skal kunne delta på generalforsamlingen ved bruk av elektroniske hjelpemidler, herunder at de kan utøve sine rettigheter som aksjeeier elektronisk.

Medlemmer fra styret er til stede på generalfor­samlingen. Styrets leder og konsernsjef er normalt til stede for å besvare spørsmål.

Avvik fra anbefalingen: Etter anbefalingen bør et samlet styre, en samlet nominasjonskomité og revisor være til stede i generalforsamlingen. På bak­grunn av de saker som har vært til behandling på generalforsamlingen, har det til nå ikke vært behov for at samtlige har vært til stede. Styrets leder, leder av nominasjonskomiteen og selskapets revisor, samt konsernsjefen er imidlertid alltid til stede for å besvare eventuelle spørsmål som blir stilt.

Til toppen av siden

7. Valgkomité

Gjensidige har vedtektsfestet at selskapet skal ha en valgkomité bestående av fire til seks medlemmer valgt av generalforsamlingen. Valgkomiteens leder og medlemmer velges for ett år.

For tiden består valgkomiteen i Gjensidige av fem medlemmer. Alle medlemmene er uavhengige av styret og øvrige ledende ansatte. I følge valgkomiteens instruks, bør medlemmene reflektere interessene i aksjeeierfellesskapet. Gjensidigestiftelsen er, som majoritetseier, representert med to medlemmer. Denne anbefalingen er fulgt i 2016.

 Per 31. desember 2016 besto valgkomiteen av følgende personer:

 • Einar Enger, (leder)
 • Mai-Lill Ibsen
 • John Ove Ottestad
 • Torun Bakken Skjervø
 • Joakim Gjersøe

Ett av styremedlemmene valgt blant de ansatte deltar som fast medlem ved drøftelser og innstillinger til valg av styrets leder. Komiteens leder kan invitere øvrige styremedlemmer valgt blant de ansatte til enkelte sentrale drøftelser av ledervalget.

Valgkomiteen  startet allerede høsten 2015 arbeidet med forberedelser til valg i 2016. Det ble avholdt totalt 11 møter. For å ha et best mulig grunnlag for sine vurderinger har valgkomiteen hatt samtaler med styrets leder, styremedlemmene og konsernsjef.

Valgkomiteen skal bidra til valg av kompetente og engasjerte tillitsvalgte med fokus på verdiskaping. Det er et mål at de tillitsvalgte samlet skal kunne utfordre og inspirere den daglige ledelsen innenfor selskapets virksomhetsområder.

Valgkomiteen skal foreslå kandidater til:

 • styret, herunder styrets leder,
 • valgkomiteen, herunder komiteens leder,
 • ekstern revisor 

Begrunnet innstilling med relevante personopplysninger skal følge innkallingen. 

Valgkomiteen ønsker å sikre at aksjeeiernes synspunkt tas i betraktning når medlemmer nomineres til styret. Foruten at valgkomiteen konsulterer noen særlige aktive aksjeeiere for forslag til kandidater, samt for forankring av sin innstilling, inviteres i tillegg alle aksjeeierne til å foreslå kandidater til styrende organer via en oppfordring på selskapets hjemmeside. Fristen for å gi innspill settes normalt til årsskiftet for å sikre at de blir vurdert ved oppstart av prosessen, og for å gjennomføre den lovpålagte egnethetskontroll og nødvendig klarering med finansmyndighetene i forkant av valget.

Valgkomiteen skal foreslå alle godtgjørelser som skal fastsettes av generalforsamlingen, herunder godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer som fastsettes av generalforsamlingen, samt innstille på om forslaget til revisors godtgjørelse skal godkjennes.

Det er utarbeidet instruks for valgkomiteens arbeid som er vedtatt av generalforsamlingen. Instruksen er tilgjengelig på www.gjensidige.no/konsern/.

Det gis nærmere informasjon om aksjeeiers rett til å gi innspill til valgkomiteen på www.gjensidige.no/konsern/.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

8. Styre, sammensetning og uavhengighet

Styrets sammensetning

Styret i Gjensidige skal bestå av 10 medlemmer, hvorav tre er valgt av de ansatte. De aksjeeiervalgte styremedlemmer velges for ett år av gangen. De ansattevalgte styremedlemmene velges for to år av gangen, men slik at minimum ett medlem er på valg hvert år. 

Styrets leder velges av Generalforsamlingen. 

Styret i Gjensidige skal være bredt sammensatt, og det skal tas hensyn til at styret kan fungere godt som et kollegialt organ. I valgkomiteens instruks gir generalforsamlingen følgende føringer for valgkomiteens arbeid: 

 • Valgkomiteen skal legge vekt på at alle foreslåtte kandidater til styret har nødvendig erfaring, kompetanse og kapasitet til å utføre de aktuelle verv på en tilfredsstillende måte.
 • Ved forslag på medlemmer til styret bør det i samsvar med god eierstyring og selskapsledelse legges vekt på at hensynet til aksjeeierfellesskapets interesser blir ivaretatt og at aksjeeiersammensetningen reflekteres.
 • Styremedlemmer bør være uavhengige av selskapets daglige ledelse.

Informasjon om deltakerne i styret:

 Antall deltakelser
i styremøter
Antall eide Gjensidigeaksjer
31. desember 2016
Inge K. Hansen11 av 1112.253
Trond Vegard Andersen
(frem til 7. april 2016)
2 av 31.805*

Hans-Erik F. Andersson
(frem til 7. april 2016)

2 av 31,778*
Per Arne Bjørge11 av 1110.542
Kjetil Kristensen
(frem til 31. august 2016)
5 av 5593*
Gisele Marchand10 av 111,483
Gunnar Mjåtvedt11 av 111,975
Mette Rostad11 av 111,550
Tine Gottlob Wollebekk11 av 110
Lotte Kronholm Sjøberg11 av 11429
Knud Peder Daugaard
(fra 7. april 2016)
6 av 73,000
John Giverholt
(fra 7. april 2017)
7 av 70
Anne Marie Nyhammer
(fra 1. september 2016)
4 av 40

*) Per dato for fratreden fra styret.

Styrets uavhengighet

Ingen fra den daglige ledelse er medlem av styret. Samtlige av de aksjeeiervalgte styremedlemmene er uavhengige av ledende ansatte.

Styremedlemmene Knud Peder Daugaard, Per-Arne Bjørge og Mette Rostad er valgt etter forslag fra selskapets største eier Gjensidigestiftelsen. Samtlige styremedlemmer er uavhengige av vesentlige forretningsforbindelser.

 Styremedlemmers aksjeeie

7 av styrets medlemmer eier aksjer i selskapet, se oversikt i tabellen. Styremedlemmene følger de alminnelige regler for primærinnsidere, men har for seg og sine nærstående på frivillig grunnlag meddelt at handel i Gjensidigeaksjen, eller avledede instrumenter, kun vil bli gjennomført innenfor en rimelig tidsramme etter at kvartalsrapporten er avgitt, og slik at handel kan foretas med lik informasjon om selskapet og selskapets finansielle stilling som markedet for øvrig.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

9. Styrets arbeid

Styrearbeidet følger en fastsatt årsplan og styres i samsvar med fastsatt styreinstruks. Styreinstruksen er tilgjengelig på //www.gjensidige.no/ konsern/og den gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling, herunder hvilke saker som skal styrebehandles, og regler for innkalling og møtebehandling. Videre har styret fastsatt instruks for konsernsjef som regulerer intern ansvars- og oppgavefordeling.

Styret har jevnlig fysiske styremøter og har ni faste møter hvert år. Avhengig av sak og situasjon avholdes det ytterligere møter. Disse kan være på telefon eller avholdes elektronisk i selskapets elektroniske styreportal. I 2016 ble det avholdt til sammen 11 styremøter, hvorav 2 var ekstraordinære styremøter. Ett av de ordinære møtene var et årlig todagers strategimøte. I tillegg gjennomførte styret to studiesamlinger for å få eksterne innspill til styrets strategirevisjon.

I saker der styreleder er eller har vært aktivt engasjert skal et annet styremedlem lede styrets diskusjon av saken. 

Styret gjennomfører årlig en egenevaluering som også oversendes valgkomiteen som underlag til deres arbeid. 

Styret i Gjensidige Forsikring ASA har to egne arbeidsutvalg - et revisjonsutvalg og et godtgjørelsesutvalg. Samtlige medlemmer av de to utvalgene er uavhengige av virksomheten og dens daglige ledelse. I 2016 ble et eget Risikoutvalg etablert.

Utvalget starter sitt arbeid fra 1.januar 2017. Mens Revisjonsutvalget har en tilbakeskuende tilnærming, vil Risikoutvalget fokusere fremover. Formålet med utvalgene er å tilrettelegge for gode og godt forberedte felles diskusjoner i styremøtet.

Revisjonsutvalget

Revisjonsutvalget er et forberedende og rådgivende arbeidsutvalg som består av styremedlemmer valgt av styret. Revisjonsutvalget skal blant annet forberede styrets oppfølging av regnskapsrapporteringsprosessen, og styrke styrets oppfølging av konsernet blant annet gjennom å bidra til grundig og uavhengig styrebehandling av saker som gjelder finansiell rapportering. I tillegg skal de overvåke systemene for intern kontroll og risikostyring samt selskapets internrevisjon. Utvalget har også løpende kontakt med selskapets valgte revisor om revisjonen av årsregnskapet, og vurderer og overvåker revisors uavhengighet, jfr. Revisorloven kapittel 4. Utvalget skal uttale seg om valg av revisor og dennes honorar. Utvalget hadde 7 møter i 2016.

Per 31. desember 2016 besto revisjonsutvalget av følgende personer:

 • Gisele Marchand (leder)
 • Per Arne Bjørge
 • Gunnar Mjåtvedt
 • Knud Peder Daugaard
 • Tine G. Wollebekk

Godtgjørelsesutvalget
Godtgjørelsesutvalget skal, innenfor styrets ansvarsramme, styrke styrets oppfølging av konsernets godtgjørelsespolitikk overfor konsernsjef, øvrig konsernledelse og nøkkelpersoner.

Utvalget skal forberede saker for styret, og har i hovedsak ansvar for:

 • Å utarbeide forslag til, og følge, opp praktiser- ingen av konsernets retningslinjer og rammer for godtgjørelse
 • Årlig å utarbeide og foreslå godtgjørelse til konsernsjef
 • Årlig å utarbeide forslag til målkort for konsern- sjef
 • Å være rådgiver for konsernsjef vedrørende den årlige vurderingen av godtgjørelse til øvrige av de ledende ansatte
 • Å utarbeide forslag til prinsipper og erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, ansatte og tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering samt andre ansatte og tillitsvalgte med kontrolloppgaver
 • Å vurdere andre vesentlige personalrelaterte forhold for ledende ansatte 

Det vises for øvrig til styrets erklæring om godtgjørelse i note 18 i årsrapporten 

Utvalget er et rådgivende organ for styret og har i 2016 hatt ett møte.

Per 31. desember 2016 besto godtgjørelsesutvalget av følgende personer:

 • Inge K. Hansen
 • Mette Rostad
 • Gunnar Mjåtvedt 

Gjensidige-konsernet har fått myndighetenes tillatelse til å etablere ett felles godtgjørelsesutvalg for hele konsernet og dette er iverksatt fra 1.januar 2017.

Styrets habilitet

I konsernets styreinstruks reguleres inhabilitet i styret. Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del, eller for noen nærstående, at medlemmet må anses for direkte eller indirekte å ha personlig eller økonomisk interesse i saken. Det samme gjelder konsernsjef. Likeså er man inhabil når det foreligger andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes motiver for å delta i avgjørelsen av en sak. 

Det enkelte styremedlem plikter selv å påse at man ikke er inhabil i behandlingen av en sak. I tvilstilfelle forelegges spørsmålet for styrets leder. Styrets leder forelegger tvilsspørsmål knyttet til egen habilitet for et samlet styre.

Styret skal godkjenne avtaler mellom selskapet og et styremedlem eller konsernsjef. Styret skal også godkjenne avtaler mellom selskapet og tredjepart der et styremedlem eller konsernsjef må antas å ha en særlig interesse. 

Introduksjonsprogramtil nye styremedlemmer
Relevant informasjon om selskapet og styrets arbeid tilgjengeliggjøres for nye styremedlemmer i selskapets web-baserte styreportal. I tillegg vil nye styremedlemmer gjennom å møte nøkkelpersoner i ledelsen få introduksjon til organisering og driften av selskapet.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

10. Risikostyring og internkontroll

a)  Generelt

Styret har fokus på risikostyring og internkontroll, og dette er en integrert del av styrets planmessige arbeid. Styret har vedtatt «Konsernpolicy for risikostyring og internkontroll”. Dokumentet beskriver blant annet hovedprinsipper for risikostyring og internkontroll samt inneholder en beskrivelse av ansvarsdelingen. Dokumentet er tilgjengelig på www.gjensidige.no/konsern/ 

Hovedformålet er at risikostyring og internkontroll skal gi rimelig sikkerhet for måloppnåelse med følgende virkemidler:

 • Målrettet og effektiv drift.
 • Pålitelig og tilgjengelig styringsinformasjon og korrekt ekstern rapportering.
 • Etterlevelse av internt og eksternt regelverk.
 • Reduksjon av tap og beskyttelse av aktiva

 Internkontrollssystemet omfatter selskapets verdig- runnlag, retningslinjer for etikk og samfunnsansvar og andre styrende dokumenter.

Styret gjennomgår årlig konsernets viktigste risikoområder og den interne kontrollen. Styret får i tillegg kvartalsvis rapport om risikosituasjonen i konsernet. Ansvarsdelingen mellom styret og konsernsjef skjer på følgende måte:

Styrets ansvar:

 • Styret har det overordnede ansvar for at Gjensidige har etablert hensiktsmessige og effektive prosesser for risikostyring og internkontroll i henhold til anerkjente rammeverk.
 • Styret skal sørge for at nevnte prosesser blir tilfredsstillende etablert, gjennomført, og fulgt opp, blant annet gjennom behandling av rapporter utarbeidet av risikostyrings- og compliance funksjonen som oversendes styret av konsernsjef og internrevisjonsfunksjonen som direkte rapporter til styret.
 • Styret skal påse at risikostyring og internkontroll integreres i konsernets strategi- og forretningsprosesser.

 Konsernsjefens ansvar:

 • Skal sørge for at Gjensidiges risikostyring og internkontroll blir gjennomført, dokumentert, overvåket og fulgt opp på en forsvarlig måte. Konsernsjefen skal fastsette instrukser og retningslinjer for hvordan konsernets risikostyring og internkontroll skal gjennomføres i praksis, samt etablere hensiktsmessige kontrollprosesser og funksjoner.

Det er etablert sentraliserte kontrollfunksjoner som er uavhengige av den forretningsmessige driften; Risikostyrings-, compliance- og aktuar-funksjonen. I tillegg gir internrevisjonsfunksjonen et ytterligere, uavhengig kontrollnivå med rapportering rett til styret.

Compliancefunksjonen er en uavhengig funksjon i forhold til den operative drift som identifiserer, vurderer, gir råd om, overvåker og rapporterer konsernets compliancerisiko. Vurdering av compliancerisikoen inngår i konsernets årlige prosess for risikovurdering.

Risikostyringsfunksjonen er ansvarlig for overvåking av den totale risikosituasjonen og rammeverket for risikostyring, herunder internkontroll samt kvantifisering og aggregering av risiko.

Internrevisjonen er en uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon som skal bidra til at organisasjonen oppnår sine målsettinger. Leder av internrevisjonen ansettes og avskjediges av styret og avgir minimum én gang per år årsrapport til styret og konsernsjef om konsernets risikostyring og internkontroll. Styret godkjenner årlig internrevisjonens ressurser og planer. Revisjonsdirektør rapporterer kvartalsvis resultatene av revisjonsarbeidet til styret og konsernsjef. Revisjonsarbeidet gjennom- føres i henhold til Internasjonale standarder for internrevisjon (IIA).

Konsernets kontrollfunksjoner er organisert etter prinsippet om tre forsvarslinjer.

a) Regnskapsrapportering og finansiell styring

Finansdirektør har ansvar for blant annet finans- forvaltning, risiko- og kapitalstyring, aktuar, planprosess og resultatsikring. Konserndirektør for konsernstab og fellestjenester har ansvar for blant annet regnskapsrapportering og oppfølging av resultater og rammer for investeringsvirksomheten. Denne organiseringen er gjort for å sikre uavhengighet mellom den som er førende premissgiver for resultatskapningen og de som rapporterer resultatene.

Gjensidige-konsernet offentliggjør fire delårsrapporter i tillegg til ordinært årsregnskap. Regnskapene skal tilfredsstille krav i lover og forskrifter og skal avlegges i henhold til vedtatte regnskapsprinsipper.

Tidsfrister for offentliggjøring fastsettes av styret. Arbeidsoppgavene som gjennomføres i avslutnings- fasen er nedfelt i en tidsplan med spesifikasjon av ansvarlig og tidsfrist for å sikre rettidig rapportering. Denne gjennomgås i forkant av hvert kvartal for å sikre at eventuelle nye forhold er fanget opp og at planen fortsatt er hensiktsmessig.

Det er utarbeidet en overordnet beskrivelse av prosessen rundt regnskapsavslutningen som en del av Gjensidiges styrende dokumenter. Videre er det utarbeidet en rapporteringsinstruks med regnskapsprinsipper som datterselskap og filialer må rapportere i henhold til. Den interne kontrollen bygger på prinsippet om arbeidsdeling og dualisme, og er dokumentert gjennom prosess- og rutine- beskrivelser på vesentlige områder. Det er etablert fullmaktstrukturer, avstemminger og ledelsesgjennomganger.

Som ledd i styrets tidligere omtalte årlige gjennom- gang av konsernets risikoområder og den interne kontrollen, gjøres det også en evaluering av risiko og kontroller i regnskapsrapporteringsprosessen, og om det er behov for tiltak.

Konsernregnskap utarbeides månedlig og rapporteres med kommentarer og forklaringer for de enkelte forretningsmessige segmenter på månedlig basis til styret. I forbindelsen med utarbeidelsen er det et samspill mellom Konsernregnskap, Aktuar, Økonomi- og Forretningsstyring, Reassuranse og controllere i forretningsområdene, for kvalitetssik- ring av tall og kommentarer. Forsikringsreservene vurderes månedlig av Aktuar med årlig gjennomgang av ekstern aktuar. Regnskapsmessige poster som inneholder ulik grad av skjønn og vurderinger, gjennomgås og dokumenteres i forkant av den kvartalsvise regnskapsavslutningen. Regnskapsmessige vurderingsposter gjennomgås med styrets revisjonsutvalg i kvartalsvise møter.

Revisjonsutvalget behandler også delårsrapport, selskapsregnskap og konsernregnskap. Det er sammenfallende prosesser for konsern og morselskap. Årsregnskapene besluttes av de respektive generalforsamlinger. 

Konsernet har en etablert planprosess for finansiell styring hvor konsernsjef, finansdirektør og direktør Økonomi- og Forretningsstyring møter forretnings- og støtteområder minimum kvartalsvis og gjennomgår finansielle resultater og måloppnåelse samt hendelser som påvirker fremtidig utvikling. På møtene vurderes blant annet risikoer knyttet til finansiell rapportering, både på kort og lang sikt. Konsernledelsen gjennomgår månedlig finansiell rapportering, herunder utvikling i resultat- og balansestørrelser, måloppnåelse, årsprognose, risikovurdering og analyse av og kommentarer til resultater i forretnings- og støtteområder.

Ved utkontraktering av vesentlige arbeidsprosesser, for eksempel lønnskjøring og IKT-tjenester innhenter konsernet erklæringer i henhold til ISA3402 for å vurdere kontraktpartens internkontroll. Formålet er å etterse at kontraktspartneren har en tilfredsstillende internkontroll. Gjensidiges egen sikkerhetsavdeling foretar også selvstendige sikkerhetskontroller hos kontraktsparten knyttet til IKT-systemer, herunder tilgangskontroller og beskyttelse av sensitive data.

Konsernet er opptatt av at prosessene knyttet til regnskapsrapportering og finansiell styring gjennomføres av medarbeidere med riktig kompetanse for de ulike arbeidsoppgavene. Faglig oppdatering ved selvstudium, kurs og etterutdanning skjer i henhold til behov og kompleksitet i stillingen. Det legges opp til at konsernet til enhver tid har tilstrekkelig med kompetanse og ressurser til å kunne gjennomføre en rettidig regnskapsavslutning uten vesentlige feil for konsern- og selskapsregnskapet. Dette innebærer fagområdene IFRS, NGAAP, årsregnskapsforskriften for forsikringsselskap med flere. Det er aktiv deltagelse i ulike bransjeorganisa- sjoner nedsatt for bank, liv- og skadeforsikring der aktuelle problemstillinger diskuteres.

 

Avvik fra anbefalingen: Ingen

 

11. Godtgjørelse til styret

Valgkomiteen foreslår godtgjørelse til styret, som fastsettes av Generalforsamlingen. Godtgjørelsen er ikke resultatavhengig og ingen av styremedlemmene har aksjeopsjoner utstedt av selskapet. 

Godtgjørelse for det enkelte styremedlem fremgår i note 18 i årsrapporten. Honorarenes størrelse reflekterer styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Styremedlemmer mottar i tillegg særskilt honorar for deltakelse i styrets revisjonsutvalg og godtgjørelsesutvalg.

Styremedlemmer, eller selskaper som de er til- knyttet, skal som hovedregel ikke påta seg særskilte oppgaver for selskapet i tillegg til styrevervet.

Dersom slikt arbeid likevel oppstår skal hele styret bli informert om dette. I 2016 er det ikke fore- kommet slikt arbeid, og det er dermed ikke betalt ut noe honorar til styremedlemmene utover det honorar de mottar som medlem av styret.

 Avvik fra anbefalingen: Ingen

Til toppen av siden

12. Godtgjørelse til ledende ansatte

Konsernet har etablert en godtgjørelsesordning som gjelder alle ansatte. Ordningen skal sikre at Gjensidige tiltrekker seg og beholder medarbeidere som presterer, utvikler seg, lærer og deler. Godtgjørelsen skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende. Det forventes at de ansatte har et helhetlig syn på hva konsernet tilbyr av godtgjørelse og goder. Konsernets godtgjørelsesordninger skal være åpne og prestasjonsbaserte, slik at de i så stor grad som mulig oppleves som rettferdige og forutsigbare. Det skal være samsvar mellom avtalt prestasjon og den godtgjørelsen som gis. 

Retningslinjer for godtgjørelse og karriereutvikling skal knyttes til oppnåelse av konsernets uttrykte strategiske og økonomiske mål og verdigrunnlag, hvor både kvantitative og kvalitative målsettinger tas med i vurderingen. Målekriteriene skal fremme ønsket bedriftskultur og langsiktig verdiskapning,  og så langt det er mulig ta hensyn til faktiske kapitalkostnader. Godtgjørelsesordningen skal bidra til å fremme og gi incentiver til god risikostyring, motvirke for høy risikotaking og bidra til å unngå interessekonflikter. Fast grunnlønn skal være hovedelement i den samlede godtgjørelsen, som  for øvrig består av variabel lønn, pensjons- og forsikringsordninger og naturalytelser. Variabel lønn skal benyttes for å belønne prestasjoner utover forventet, hvor både resultater og atferd i form av etterlevelse av verdigrunnlag, merkevare og ledelsesprinsipper skal vurderes.

Variabel avlønning skal være resultatavhengig uten å være risikodrivende, og skal reflektere både selskapets, divisjonens, avdelingens og individets resultater og bidrag. Øvrige kompensasjonselementer som tilbys skal ansees attraktive av både nye og nåværende ansatte.

 Alle variable godtgjørelser har øvre tak.

 Styrets retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til konsernledelse og ledende ansatte, tilfredsstiller forskriftskravene. 

Godtgjørelse til konsernsjef fastsettes av styret på bakgrunn av en helhetlig vurdering hvor det tas hensyn til Gjensidiges godtgjørelsesordning og markedslønn for tilsvarende type stilling.

Fastlønnen vurderes årlig og fastsettes på bak- grunn av lønnsutviklingen i samfunnet generelt,  og finansnæringen spesielt. Variabel godtgjørelse (bonus) fastsettes av styret basert på avtalte mål og leveranser, og kan utgjøre inntil 50 prosent av den faste årslønnen inklusive feriepenger. Variabel godtgjørelse opptjenes årlig, og er basert på samlet vurdering av finansielle og ikke-finansielle prestasjoner over de to siste årene. Halvparten av den variable godtgjørelsen gis i form av et løfte om aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, hvor 1/3 tildeles hvert av de kommende tre år. Den ikke utbetalte bundne variable godtgjørelsen kan reduseres dersom etterfølgende resultater og utvikling tilsier at den ble basert på uriktige forutsetninger.

Godtgjørelse til konsernledelsen fastsettes av konsernsjefen, etter rammer drøftet med godtgjørelsesutvalget og basert på retningslinjer fastsatt av styret. Konsernets veiledende retningslinjer legges tilsvarende til grunn for øvrige ledende ansatte og ansatte som kan påvirke risikoen vesentlig.

Den totale godtgjørelsen fastsettes ut fra behovet for å gi konkurransedyktige betingelser i de ulike forretningsområdene, og skal bidra til å tiltrekke seg og beholde ledere med ønsket kompetanse og erfaring som fremmer konsernets verdigrunnlag og utvikling.

Fastlønnen vurderes årlig og fastsettes på bak- grunn av lønnsutviklingen i samfunnet generelt og finansnæringen spesielt. Variabel godtgjørelse (bonus) til ledende ansatte opptjenes årlig, og baseres på en samlet vurdering av finansielle og ikke-finansielle prestasjoner over de to siste årene.

Individuell variabel lønn inklusive feriepenger kan utgjøre inntil 30 prosent av årslønnen. Variabel lønn inngår ikke i pensjonsgrunnlaget.Halvparten av  den variable godtgjørelsen gis i form av et løfte om aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, hvor en tredjedel  tildeles hvert av de kommende tre år. Den ikke utbetalte bundne variable godtgjørelsen kan redu- seres dersom etterfølgende resultater og utvikling tilsier at den ble basert på uriktige forutsetninger.

Retningslinjene fremlegges for generalforsamlingen som egen sak i henhold til allmennaksjeloven § 16-6 a). Generalforsamlingens vedtak om retningslinjene i erklæring om lederlønn er veiledende for styret, unntatt den del av dokumentet som gjelder aksjebasert godtgjørelse, som er bindende. Som følge av dette avgir generalforsamlingen en rådgivende avstemming om styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse og styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen, samt en bindende avstemming over de nye retningslinjer for tildeling av aksjer, tegningsretter m.v som styret foreslår etter allmennaksjelovens § 6-16a, første ledd, 3. punktum nr. 3.

Styrets fullstendige erklæring om godtgjørelse og lederlønn fremgår av note 18 i årsrapporten.

 Avvik fra anbefalingen: Ingen

13. Informasjon og kommunikasjon

Gjensidige skal ha en åpen dialog med alle interessenter. Alle finansmarkedsaktører skal ha samtidig tilgang til korrekt, tydelig, relevant og utfyllende informasjon om konsernets historiske resultater, virksomhet, strategi og fremtidsutsikter. Informasjonen skal være konsistent i innhold over tid. Styret har vedtatt retningslinjer for rapportering av finansiell og annen informasjon gjennom en IR-policy. Retningslinjene er tilgjengelig på https:// www.gjensidige.no/konsern/investorinformasjon.

Gjensidige har samlet all relevant eierinformasjon om konsernet på https://www.gjensidige.no/ konsern/.

Dette er det viktigste verktøyet for å gi lik, samtidig og relevant informasjon til alle interessenter. På siden publiseres også finansiell kalender med datoer for offentliggjøring av finansiell informasjon og informasjon om selskapets generalforsamling.

Selskapet har en egen IR-funksjon (investor relations) som er sentralt plassert i selskapets ledelse, og som sørger for jevnlig kontakt med selskapets eiere, potensielle investorer, analytikere og finansmarkedet for øvrig og som har som mål at informasjonsarbeidet til enhver tid er i samsvar med beste praksis.

Kvartalsresultatene presenteres direkte gjennom webcast og telefonkonferanse, og er åpne for alle interessenter. Webcasten kan følges direkte på  https://www.gjensidige.no/konsern/investor.

Opptak gjøres også tilgjengelig på samme sted.

 Det skal avholdes kapitalmarkedsdag når det anses hensiktsmessig for å holde markedet oppdatert på konsernets utvikling, mål og strategier.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

14. Selskapsovertakelse

Selskapet har én stor eier i Gjensidigestiftelsen. Stiftelsen har vedtektsfestet et eierskap som minst skal utgjøre 60 prosent av de utstedte aksjene i Gjensidige. 

Det er vedtatt retningslinjer for selskapsovertakelse. Retningslinjene sikrer at alle aksjeeiernes interesser blir ivaretatt, og bidrar til likebehandling av aksjeeierne. 

Retningslinjene er i samsvar med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Styret vil innhente uavhengig verdivurdering, og utarbeide en anbefaling om aksjeeierne bør akseptere budet eller ikke.

Styret skal i samtaler med tilbyder og i øvrige handlinger tilstrebe og ivareta selskapets og aksje- eierfellesskapets interesser. Styret skal sørge for at alle selskapets aksjeeiere likebehandles og holdes informert om relevante forhold knyttet til tilbudet. Aksjonærene må få informasjonen på et så tidlig tidspunkt som mulig, slik at de får tid til å vurdere tilbudet. For øvrig vil det i en overtakelsesprosess påses at den øvrige virksomhet ikke forstyrres unødig.

Styret skal ikke søke å forhindre fremsettelsen av, og skal som hovedregel søke å tilrettelegge for, gjennomføring av tilbud som kan være i aksjeeieres interesse. Styret skal ikke foreta handlinger som beskrevet i verdipapirhandelloven § 6-17 uten at generalforsamlingens instruks om det er innhentet. Selskapet skal ikke benytte emisjonsfullmakter til å forhindre et bud.

For å ivareta aksjeeierfelleskapets interesser skal styret vurdere hvorvidt de skal initiere prosesser som fremmer konkurrerende tilbud på en slik måte at det ivaretar aksjeeieres interesser.

Selskapet skal som hovedregel knytte til seg en uavhengig juridisk og en uavhengig finansiell rådgiver i arbeidet med å vurdere et fremsatt eller varslet seriøst tilbud. Disse rådgiverne kan ikke inneha roller for selskapets aksjeeiere i transaksjonen. Verdivurderingen som fremsettes av de sakkyndige skal begrunnes.

 

Avvik fra anbefalingen: Ingen

15. Ekstern revisor

Ekstern revisor velges av Generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomité. Revisjonsutvalget, som i praksis er ekstern revisors viktigste kontaktpunkt, avgir uttalelse om valget til valgkomiteen. 

Ekstern revisor har normalt en interimsrevisjon hver høst i tillegg til revisjon av årsregnskapet. Interimrevisjonen har fokus på selskapets interne kontroll rundt regnskapsavleggelsen. Gjennom året er regnskapsavdelingen og ledende ansatte regelmessig i kontakt med revisor.

Det gjennomføres en rekke faste møter mellom ekstern revisor og selskapets organer i løpet av et år:

Revisor presenterer årlig hovedtrekkene i revisjons- planen for revisjonsutvalget. I tillegg behandles revisors vurdering av internkontrollen knyttet til finansiell rapportering av revisjonsutvalget.

Revisor deltar på styremøter når årsregnskapet behandles.

Det avholdes minst ett møte årlig mellom styret og revisor, samt mellom revisjonsutvalget og revisor, hvor konsernsjef eller andre ledende ansatte ikke er til stede.

Det er fastsatt policy og retningslinjer for forholdet til den valgte revisor. Minst hvert femte år skal det normalt innhentes tilbud fra flere revisjonsselskap om å utføre den lovpålagte revisjonen.

 Det er utarbeidet retningslinjer for administrasjonens adgang til å benytte ekstern revisor til andre tjenester enn revisjon.

Revisor skal ikke under noen omstendighet utføre rådgivningsoppgaver eller andre tjenester dersom dette er egnet til å påvirke eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet. Revisor skal heller  ikke opptre slik at det oppstår risiko for at han må revidere resultatet av egne rådgivningstjenester  eller andre tjenester, eller at det oppstår risiko for at han ivaretar funksjoner som er en del av konsernets interne beslutningsprosess.

Videre skal revisjonsutvalget overvåke revisors uavhengighet, herunder hvilke andre tjenester enn revisjon som er levert av revisor. Fordelingen mellom revisjonshonorar og rådgivningshonorar for 2016 fremkommer i note 17.

Avvik fra anbefalingen: Ingen