Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Investorinformasjon

Gjensidigeaksjen ga en totalavkastning i 2018 på minus 8 prosent. Ved utgangen av året var vi det niende største selskapet notert på Oslo Børs, med en markedsverdi på 68 milliarder kroner. Resultatet per aksje ble 7,44 kroner i 2018, og styret har foreslått et utbytte på 7,10 kroner per aksje.

Investorinformasjon

Gjensidige skal ha en åpen dialog med alle interessenter, og følger Oslo Børs’ IR-anbefaling. Etablerte retningslinjer for investorkontakt finnes på www.gjensidige.no/investor. Vi gjennomfører hvert kvartal møter med analytikere og investorer for å diskutere resultatene og forretningsdriften. I disse møtene deltar som hovedregel en investorkontakt fra Gjensidige, eventuelt sammen med konsernsjef og/eller finansdirektør eller annen relevant direktør fra selskapet.

Utbytte og utbyttepolitikk

Gjensidige har som mål å utbetale høye og stabile nominelle utbytter til aksjonærene, og en utbyttegrad på minst 70 prosent av resultat etter skatt over tid. Etter salg av Gjensidige Bank øker målsatt utbyttegrad til 80 prosent av resultat etter skatt over tid. Ved fastsettelse av størrelsen på utbyttet vil det tas hensyn til forventet fremtidig kapitalbehov. Gjensidige vil i tillegg over tid utbetale overskuddskapital.

For regnskapsåret 2018 har styret på bakgrunn av årsresultatet foreslått et utbytte på 7,10 kroner per aksje. Dette tilsvarer 95,5 prosent av resultatet etter skatt for konsernet.

Det foreslåtte utbyttet for regnskapsåret 2018 vil vedtas av generalforsamlingen den 28. mars 2019. Det vedtatte utbytte vil utbetales til de som er registrerte aksjeeiere på generalforsamlingsdatoen. Gjensidigeaksjen handles eks utbytte 29. mars 2019, oppgjørsdato er 1. april 2019 og utbyttet utbetales 9. april 2019.

 

Aksjestruktur

Kundeutbytte

Gjensidigestiftelsen er den største aksjeeieren i Gjensidige med en eierandel på 62,2 prosent. Stiftelsen videreformidler sitt aksjeutbytte knyttet til årsresultat fra Gjensidige, til våre skadeforsikringskunder i Norge i form av kundeutbytter. Aksjeutbytter knyttet til utdeling av overskuddskapital beholdes og forvaltes av Gjensidigestiftelsen.

Kundeutbytter fordeles til kundene basert på betalt forsikringspremie for det regnskapsåret aksjeutbyttet gjelder og utbetales til de som fortsatt er kunder i Gjensidige ved tidspunktet for Gjensidigestiftelsens generalforsamling, som vedtar kundeutbyttet.

Utbetalt kundeutbytte i 2018, basert på resultatet for 2017, utgjorde 14 prosent av betalt premie i 2017.

Eierforhold

Ved utgangen av 2018 hadde Gjensidige omtrent 35.000 aksjeeiere. De 20 største eierne representerte til sammen 85,6 prosent av aksjene i selskapet. Gjensidigestiftelsen har vedtektsfestet et eierskap i Gjensidige på minimum 60 prosent, og skal bidra til forutsigbarhet og eiermessig stabilitet. Stiftelsen har uttalt vilje til å vurdere redusert eierbrøk ved eventuelle oppkjøp eller kapitalutvidelser som er i samsvar med Gjensidiges overordnede strategi. Stiftelsen forvalter eierskapet i Gjensidige på vegne av Gjensidiges skadeforsikringskunder i Norge. Den har en eierpolitikk med fokus på høy verdiskaping over tid og forventer et konkurransedyktig utbytte.

20 største aksjeeiere per 31. desember 2018*

1 Gjensidigestiftelsen62,24
2 Folketrygdfondet 4,15
3 Caisse de Depot et Placement du Quebec3,68
4 Deutsche Bank  3,50
5 Black Rock Inc1,98
6 Danske Bank1,87
7 DNB ASA 1,16
8 The Vanguard Group, Inc0,98
9 Nordea0,92
10 Svenska Handelsbanken Group0,92
11 State Street Corporation 0,85
12 Storebrand Investments0,68
13 Government of China 0,53
14 KLP Kapitalforvaltning 0,47
15 Beutel Goodman &Co0,31
16 Northern Trust Corporation 0,29
17 Sparebank 1 Gruppen 0,27
18 Legal & General Group  0,25
19 Scotia Bank 0,25
20 Eqiuior 0,25

* Eieroversikten er basert på en analyse gjennomført av Orient Capital Ltd, basert på eierregisteret i VPS per 31. desember 2018. Gjennom analysen kartlegges hvilke eiere som står bak de ulike forvalterkonti.
Det kan ikke garanteres at oversikten er korrekt.

** Fordelingen av aksjer eksklusive aksjer eiet av Gjensidigestiftelsen

Til toppen av siden

Generalforsamling

Neste ordinære generalforsamling holdes på Gjensidiges hovedkontor i Schweigaardsgate 21, Oslo, den 28. mars kl. 17.00.

For mer detaljert informasjon om organstrukturen og/eller generalforsamlingen, se side 50-55 i årsrapporten og/eller www.gjensidige.no/investor