Investorinformasjon

Gjensidige-aksjen ga en totalavkastning i 2016 på 5 prosent. Ved utgangen av året var Gjensidige det syvende største selskapet notert på Oslo Børs, med en markedsverdi på 68,5 milliarder kroner. Resultatet per aksje ble 9,34 kroner i 2016, og styret har foreslått et utbytte på 6,80 kroner per aksje.

Retningslinjer for investorkontakt

Gjensidige skal ha en åpen dialog med alle interessenter, og følger Oslo Børs’ IR-anbefaling. Etablerte retningslinjer for investorkontakt finnes på www.gjensidige.no/investor.

Vi gjennomfører hvert kvartal møter med analytikere og investorer for å diskutere resultatene og forretningsdriften. I disse møtene deltar som hovedregel en investorkontakt fra Gjensidige, eventuelt sammen med konsernsjef og/eller finansdirektør eller annen relevant direktør fra selskapet.

 

Utbytte og utbyttepolitikk

Gjensidige har som mål å utbetale høye og stabile nominelle utbytter, minimum 70 prosent av resultat etter skatt over tid. Ved fastsettelse av størrelsen på utbyttet vil det tas hensyn til forventet fremtidig kapitalbehov. I tillegg vil Gjensidige over tid utbetale overskuddskapital utover målsatt kapitalisering.

For regnskapsåret 2016 har styret på bakgrunn av årsresultatet foreslått et utbytte på 6,80 kroner per aksje. Dette tilsvarer 73 prosent av resultatet etter skatt.

I tillegg ble det gjennom 2016 betalt ut 3,0 milliarder kroner i utbytte, tilsvarende 6,00 kroner per aksje, i form av utdeling av overskuddskapital.
 
Utbyttet for regnskapsåret 2016 vedtas av generalforsamlingen den 6. april 2017 og utbetales til de som er registrerte aksjeeiere på generalforsamlingsdatoen. Gjensidigeaksjen handles eks utbytte 7. april 2017, oppgjørsdato er 10. april 2017 og utbyttet utbetales 20. april  2017.

Utbyttemodell

Kundeutbytte

Gjensidigestiftelsen er den største aksjeeieren i Gjensidige med en eierandel på 62,2 prosent. Stiftelsen videreformidler aksjeutbytter fra Gjensidige knyttet til årsresultater til våre skade- forsikringskunder i Norge i form av kundeutbytter. Aksjeutbytter knyttet til utdeling av overskuddskapital beholdes og forvaltes av Gjensidigestiftelsen.

Kundeutbytter fordeles til kundene basert på  betalt forsikringspremie for det regnskapsåret aksjeutbyttet gjelder og utbetales til de som fortsatt er kunder i Gjensidige ved tidspunktet for Gjensidigestiftelsens generalforsamling, som vedtar kundeutbyttet.

Utbetalt kundeutbytte i 2016, basert på resultatet for 2015, utgjorde 13,5 prosent av betalt premie i 2015.

Eierforhold

Ved utgangen av 2016 hadde Gjensidige omtrent 34.000 aksjeeiere. De 20 største eierne representerte til sammen 85,6 prosent av aksjene i selskapet.

Gjensidigestiftelsen har vedtektsfestet et eierskap i Gjensidige på minimum 60 prosent, og skal bidra til forutsigbarhet og eiermessig stabilitet.

Stiftelsen har uttalt vilje til å vurdere redusert eierbrøk ved eventuelle oppkjøp eller kapitalutvidelser som er i samsvar med Gjensidiges overordnede strategi.

Stiftelsen forvalter eierskapet i Gjensidige på vegne av Gjensidiges skadeforsikringskunder i Norge. Den har en eierpolitikk med fokus på høy verdiskaping over tid og forventer et konkurransedyktig utbytte.

20 største aksjeeiere per 31. desember 2016 *

1 Gjensidigestiftelsen62,2
2 Folketrygdondet 4,3
3 Deutsche Bank  3,6
4 Caisse de Depot et Placement du Quebec3,3
5 Danske Bank 2,8
6 Black Rock 1,8
7 KLP0,9
8 State Street Corporation 0,8
9 Vanguard Group 0,8
10 DnB0,6
11 Safe investment Company  0,6
12 JPMorgan Chase & Co 0,6
13 Storebrand0,6
14 Fidelity Worldwide Investment (FIL) 0,5
15 William Blair & Company 0,4
16 Nordea  0,4
17 Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken 0,4
18 Thornburg Investment Mgt. 0,4
19 BNP Paribas Group 0,4
20 Legal & General  Group 0,3

* 1 Eieroversikten er basert på en analyse gjennomført av Orient Capital Ltd, basert på eierregisteret i VPS per 31. desember 2016. Gjennom analysen kartlegges hvilke eiere som står bak de ulike forvalterkonti. Det kan ikke garanteres at oversikten er korrekt. Oversikt over 20 største aksjeeiere slik det fremgår av eierregisteret i VPS finnes i årsregnskapet note 24 på side 143.
** Fordeling av aksjer eksklusive aksjer eiet av Gjensidigestiftelsen

Til toppen av siden

Generalforsamling

Neste ordinære generalforsamling holdes på Gjensidiges hovedkontor i Schweigaardsgate 21, Oslo, den 6. april 2017 kl 17:00.

For mer detaljert informasjon om organstrukturen og/eller generalforsamlingen, se side 36-47 og/eller www.gjensidige.no/investor