Kapitalforvaltning

Formålet med investeringsporteføljen er primært å dekke de forsikringstekniske forpliktelsene, samt å nå konsernets mål for avkastning på egenkapitalen. Ved utløpet av 2016 utgjorde porteføljen 54,0 milliarder kroner.

Investeringsporteføljen

Konsernets investeringsportefølje omfatter alle investeringsmidler i konsernet, med unntak av investeringsmidler fra segmentene Pensjon og sparing og Bank. Store deler av forvaltningen settes ut til eksterne forvaltere, mens konsernets investeringsfunksjon konsentrerer seg om aktivaallokering, risikostyring og forvalterseleksjon. Direkte eiendomsinvesteringer gjøres via selskapet Oslo Areal, som eies 50 % av Gjensidige.

Investeringsporteføljen består av to deler: en sikringsportefølje og en friportefølje.
Sikringsporteføljen skal motsvare konsernets forsikringstekniske avsetninger og er investert i rentebærende instrumenter som durasjonsmessig er tilpasset de forsikringstekniske avsetningene.
 
Den frie porteføljen består av ulike aktiva. Aktivaallokeringen i denne porteføljen må sees i sammenheng med konsernets kapitalisering og risikokapasitet, samt konsernets løpende risiko- appetitt. Resultatbidrag fra bruk av derivater for taktiske formål og risikostyringsformål er fordelt  på de respektive aktivaklasser, avhengig av om derivatene er aksje- eller rentederivater. Generelt er valutarisiko i investeringsporteføljen sikret opp mot 100 prosent, med en tillatt ramme på +/- ti prosent per valuta.

Ved årsslutt 2016 utgjorde den samlede investeringsporteføljen 54,0 milliarder kroner. Finansresultatet ble 2,2 milliarder kroner, som tilsvarer en finansavkastning på 3,9 prosent.

Finansielle eiendeler og eiendommer

  Avkastning i prosentResultat
Millioner kroner   2016201520142016201520134
       
Sikringsportefølje3,52,83,21.264,5982,01.071,2
Fri portefølje4,62,35,8890,6510,41.355,1
Finansresultat for investeringsporteføljen   

3,9

2,64,32.155,11.492,4 2.426,3
Netto inntekt fra investeringer      2.196,11.473,32.475,6

      Porteføljeinndeling

 

Til toppen av siden