Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Samfunnsansvar

Gjensidiges formål er å skape verdier for samfunnet gjennom å sikre liv, helse og verdier, og avlaste kundene for risiko. Vi skal sørge for at vår erfaring og kompetanse innen forebygging av skader kommer hele samfunnet til gode. Vår virksomhet skal bidra til et godt og bærekraftig samfunn med respekt for menneskerettigheter og miljøet vi lever i.
 

 

Innledning

Gjensidige følger Oslo Børs’ anbefaling for rapportering om samfunnsansvar, som ble innført i 2016. Rapporten er basert på en analyse av de viktigste interessentgruppene vår virksomhet har kontaktflater mot, og hvilke samfunnsansvarlige temaer som er vesentlige for vårt forhold til disse interessentene.

Analysen er del av vår årlige risikokartlegging. Den involverer en rekke nøkkelpersoner i ulike posisjoner i konsernet, inkludert konsernledelsen.

I 2016 ble cirka 30 interessentgrupper vurdert, og 5 av disse ble ansett å ha særskilt stor betydning for risikoanalysen:

 • Offentlige myndigheter
 • Eiere
 • Ansatte
 • Kunder
 • Partner-organisasjoner
   

Vi møter disse interessentene gjennom ulike arenaer som

 • Skriftlig korrespondanse
 • Møter
 • Konferanser
 • Presentasjoner
 • Telefonsamtaler

Vurderingen av vesentlige temaer er basert på

 • hvilke temaer interessentene er opptatt av
 • hvilke konsekvenser det vil ha for Gjensidige om vi ikke tilfredsstiller interessentenes forventninger
 • hvilke konsekvenser det vil ha for interessentene om vi ikke tilfredsstiller deres forventninger

Resultatet av analysen kan sammenstilles i en tabell, der temaer som har stor betydning både for interessentene og Gjensidige er plassert i hjørnet øverst til høyre. Temaer som har liten betydning både for Gjensidige og interessentene er plassert nederst til venstre.

Samfunnsansvar_tabell

Det er viktig å poengtere at alle de nevnte temaene er viktige i seg selv. Matrisen må leses som en prioritert oversikt over hvilke områder det er naturlig å ha forventninger til Gjensidige, hvor stor risiko det er for at Gjensidige ikke tilfredsstiller forventningene, og hvilke konsekvenser det kan ha om forventningene ikke tilfredsstilles.

Et eksempel på dette kan være avfallshåndtering, som ikke er vurdert som vesentlig for oss, selv om det generelt er et viktig tema. Gjensidige har ingen pro- sesser som genererer betydelige mengder avfall. Vår avfallsproduksjon er i hovedsak knyttet til kontorutstyr, kantinedrift og hygiene. Det er derfor ikke naturlig for interessentgrupper å være særlig opptatt av Gjensidiges avfallsproduksjon. Dette betyr imidlertid ikke at vi neglisjerer temaet. Vi har solide systemer for kildesortering og resirkulering av avfall, og vi jobber hele tiden for å minimere produksjonen av avfall.

 

 

Tiltak og resultater

Gjensidige tilbyr skadeforsikring til person- og næringslivskunder i Norden og Baltikum. I Norge tilbyr vi også bank- og sparetjenester til personkunder, og pensjonsløsninger for næringslivskunder.

Gjensidiges samfunnsansvar er tuftet på vår rolle som et av Nordens største forsikringsselskaper med en betydelig investeringsvirksomhet som har en global innretning.

Vi integrerer samfunnsansvar i forretningsdriften. Vi er et forsikringsselskap og vil bruke vår kompetanse og gjennomslagskraft på områder hvor vi kan spille en rolle.

I tråd med dette skal Gjensidige bidra til trygge samfunn der hvor vi har virksomhet, og legge til rette for at våre medarbeidere kan vise sosialt engasjement. Alle sider ved vår virksomhet skal baseres på respekt for menneskerettigheter og for arbeidstakeres rett til meningsfylt arbeid under trygge forhold.

Gjensidiges medarbeidere skal etterleve lover og regler i de samfunn hvor vi har virksomhet, og opp- tre i henhold til etiske normer. Etikk og overholdelse av lover og regler er sentralt i den interne opplæring av medarbeidere. 

Vi skal søke dialog med alle interessentgrupper som berøres av vår virksomhet.

Vi skal ha minst mulig negativ påvirkning på miljø og klima.

Styret og administrasjonen har vedtatt policies, retningslinjer og instrukser som konkretiserer og presiserer hvilke rammer medarbeiderne skal for- holde seg til i ulike situasjoner. Dokumenter som er særlig relevante for utøvelsen av vårt samfunnsansvar fremgår av tabell på side 34.

Retningslinjer for samfunnsansvar og etiske investeringer (SRI) finnes i sin helhet på www.gjensidige.no. 

Flere andre kapitler i denne årsrapporten er relevante for å forstå hvordan Gjensidige forvalter sitt samfunnsansvar. De mest sentrale er:

 • Styring og kontroll. Side 36
 • Note 3, Styring av forsikringsrisiko og finansiell risiko. Side 88
 • Note 18, Lønn og godtgjørelser. Side  134
 • Note 25, Aksjebasert betaling. Side 144

 Selskapets operative virksomhet er nærmere beskrevet på side 8. Strategi, finansielle mål og nøkkeltall er beskrevet på henholdsvis side 8 og 3. Kapitalforvaltningen er beskrevet på side 16.

Skadeforebygging

Vår kjernevirksomhet – forsikring – gir kunden trygghet, ved å redusere eller fjerne negative økonomiske konsekvenser av skader og ulykker. Dette er et sentralt velferdsbehov i et moderne samfunn. Det er likevel bedre både for kunden, forsikringsselskapet og samfunnet å unngå at skade oppstår. Forebygging av skade er derfor en naturlig og vesentlig del av Gjensidiges kjernevirksomhet og samfunnsansvar.

Gjennom vår virksomhet har vi bygget opp betydelig kompetanse innen skadeforebygging. Denne kunnskapen skal så langt som mulig komme hele samfunnet til gode.

De fleste forsikringer er utformet på en slik måte at de skal motivere kunden til å unngå skader, både gjennom insentiver for å redusere risiko og ved at kunden som oftest må bære noe av den økonomiske risikoen for skader selv.

Prisen kunden betaler for sin forsikring er normalt sterkt påvirket av den økonomiske risiko kunden representerer. Denne risikoen påvirkes blant annet av kundens valg av bolig, bil og adferd. Vi belønner en rekke sikringstiltak gjennom rabatt på forsikringen. Tiltak som bidrar til å redusere risiko både for oss og kunder kan være boligalarm, kontroll av elektrisk anlegg i bygninger, installasjon av utstyr som reduserer risiko for vannskade i bygninger og gjenfinningssystemer for biler.

Unge bilførere er spesielt utsatt for å bli involvert i bilulykker. For å redusere disse har Gjensidige derfor flere tiltak rettet mot denne gruppen.

I Norge gir vi rabatt på forsikringen til unge som har øvelseskjørt tilstrekkelig mange kilometer med ledsager.

Vi gir et beløp på 23-årsdagen til kunder som har kjørt skadefritt det siste året eller lenger. Jo lengre den skadefrie perioden er, jo større er belønningen.

Vi samarbeider med Trygg Trafikk om holdnings- skapende arbeid på videregående skoler flere steder i Norge. 

Vi samarbeider også om trafikksikkerhet med andre forsikringsselskaper gjennom bransjeorganisasjonen Finans Norge.

I Latvia bidrar Gjensidige til økt trafikksikkerhet gjennom en årlig kampanje for økt refleksbruk blant fotgjengere.

Ved hjelp av værdata sender vi uværsvarsel som tekstmelding til kunder som må regne med å bli rammet av uvær. Meldingene er målrettet ved hjelp av offentlige værdata og vår kundeinformasjon, slik at vi unngår å sende falske alarmer. Hvert år får vi tilbakemeldinger fra takknemlige kunder som har rukket å sikre eiendeler takket være disse varslene.

Et annet område som rammer våre kunder hardt både økonomisk og ikke minst personlig, er brann. Sammen med Norsk Brannvernforening, DSB og lokale brannvesen gjennomførte vi høsten 2016 Aksjon Boligbrann med hjemmebesøk i 40.000 boliger. Vi bidro også til utvikling og markedsføring av undervisningsmateriell om brannvern for skoleverket. Det er cirka 20.000 barn som deltar i denne opplæringen hvert år. 

Gjensidige er hvert år representert i en rekke råd, utvalg og styrer, både nasjonalt og internasjonalt, som arbeider med brannvern, forebygging av vannskader og andre samfunnsnyttige tiltak.

Vi har i mange år vært hovedsponsor for det norske håndballandslaget for kvinner. I 2016 var vi også  sponsor for herrelandslaget i fotball. Vi benytter disse sponsoratene til å skape aktiviteter for barn og unge som kan bidra til rekruttering til idretten og dermed fremme en sunnere livsstil.

Etisk kapitalforvaltning

Vår investeringsvirksomhet har en global innretning, og vi investerer i land der det ikke er en selvfølge at menneskerettigheter respekteres. Det gir risiko for at vi blir medeier i selskaper som bidrar til å krenke menneskerettighetene gjennom sin produksjon av varer og tjenester eller gjennom sin behandling av ansatte, leverandører, lokalbefolkning eller andre interessegrupper.

Styret i Gjensidige Forsikring har vedtatt en konsernpolicy for etiske investeringer som fastslår at vår investeringsportefølje skal følge internasjonalt anerkjente retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer. Policy’en nevner spesielt følgende områder:

 • Menneskerettigheter
 • Arbeidsliv
 • Miljø
 • Korrupsjon
 • Våpen

Konsernets investeringsdirektør har ansvar for utøvelsen av retningslinjene. Oppfølging krever både tid og spesiell kompetanse. Vi har derfor engasjert to eksterne rådgivningsselskaper til å foreta løpende overvåkning av selskaper. De eksterne rådgiverne utarbeider begrunnede forslag til selskaper som Gjensidige ikke bør investere i.

I kapitalforvaltnings-teamet har én medarbeider ansvar for å gjennomgå og sammenstille all informasjon fra de eksterne rådgiverne. Denne medarbeideren forbereder en innstilling til investeringsdirektør og Chief Risk Officer, som sammen- fatter endelig beslutning om eventuell eksklusjon.

Når et selskap blir ekskludert vil vi selv sørge for at det aktuelle selskapet ikke er del av porteføljer som vi forvalter selv, enten ved å la være å kjøpe verdipapirer i selskapet eller selge verdipapirer vi eventuelt eier.  Ved alle enkeltinvesteringer i verdipapirer kontrollerer vi eksklusjonslisten for å unngå å investere i selskaper som er ekskludert.

Ved investeringer i fond som forvaltes av andre og hvor Gjensidige ikke fastsetter rammebetingelsene, vil vi gå i dialog med forvalteren med sikte på ekskludering av det aktuelle selskapet. Dersom dialogen ikke fører frem vil vi avvikle vår investering i fondet. 

Vi kontrollerer også fondsforvalternes SRI-policy når vi vurderer om vi skal inngå forvaltningsavtaler. 

Det avholdes møter om samfunnsansvarlige investeringer hvert kvartal og ved behov. I 2016 ble 12 selskaper vedtatt ekskludert fra Gjensidiges investeringsportefølje. Ved utgangen av året var totalt 85 selskaper ekskludert.

Våre investeringer i eiendom foretas gjennom eiendomsselskapet Oslo Areal. Dette selskapet driver eiendomsutvikling i Oslo-området, og satser på miljøvennlige bygg nær knutepunkter for kollektivtrafikk. Selskapet benytter miljøklassifiseringssystemet BREEAM NOR for nybygg og totalrehabiliteringer.

Arbeidstakerrettigheter og kompetanseutvikling

Gjensidige har som ambisjon å være en helse- fremmende arbeidsplass der alle medarbeidere gis mulighet til faglig utvikling og kompetanseheving. Vi tror mennesker trives når de får bruke sine evner, utvikle seg og er en del av et fellesskap. Det er vårt ansvar å legge til rette for dette, men det er også en fornuftig investering for Gjensidiges mulighet til å lykkes framover.

Ved utløpet av 2016 var vi 4.005 medarbeidere i konsernet.

Medarbeiderne i konsernet har ifølge norsk lov rett til å være representert i selskapets styrende organer. De ansattes representanter velges av og blant medarbeiderne.

Samarbeidet mellom selskapets ledelse og  ansattes fagforeninger er ryddig og godt, og har en innarbeidet struktur med regelmessige møter i ulike utvalg. Det er fastsatt regler for hvilke prosesser og beslutninger ansattes tillitsvalgte skal involveres i. Ansattes tillitsvalgte lønnes av selskapet.

I 2016 var 86 prosent av selskapets medarbeidere i Norge omfattet av kollektive lønnsavtaler. I Danmark var cirka 90 prosent av medarbeiderne omfattet av kollektive lønnsavtaler, og i Sverige nær 100 prosent.

 

Mangfold og diskriminering

Vi arbeider for at alle ansatte i hele konsernet skal ha like muligheter til personlig og faglig utvikling. Vi tolererer ikke diskriminering på grunn av forhold som

 • kjønn
 • alder
 • funksjonsevne
 • etnisk opprinnelse
 • seksuell legning
 • religiøs overbevisning

Ansettelses- og HMS-rutiner sikrer at diskriminerings- og tilgjengelighetsloven i Norge følges.

Et tiltak for å sikre en slik utvikling er utarbeidelse av lønnsstatistikker for å synliggjøre eventuelle forskjeller for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Eventuelle avvik skal følges opp gjennom tiltak. Det har ikke vært behov for særskilte tiltak vedrørende likestilling eller diskriminering i 2016.

Ved utgangen av 2016 var det omtrent like mange kvinner og menn blant medarbeiderne. 

Konsernets styre hadde i 2016 ti medlemmer, hvorav fem menn og fem kvinner. Blant de syv representantene som ikke var valgt av de ansatte, var fire menn og tre kvinner.

Av konsernledelsens ni medlemmer var åtte menn og én kvinne. Av de mannlige konserndirektørene var én konstituert som erstatning for en kvinnelig konserndirektør som hadde foreldrepermisjon.

Utenom konsernledelsen hadde 395 medarbeidere lederposisjoner i Norge, Sverige eller Danmark i 2016. Av disse var 64 prosent menn og 36 prosent kvinner.

Gjensidige ønsker å øke andelen kvinner i ledende stillinger, og dette er godt kjent blant ledere på alle nivåer. Denne ambisjonen har bidratt til at det over tid er blitt en høyere andel kvinnelige ledere.

I 2016 gjorde vi en kartlegging av kjønnsforskjeller når det gjelder lønns- og arbeidsforhold i Gjensidige Forsikring Norge. Undersøkelsen viste at

 • 52 prosent av medarbeiderne er menn, og 48 prosent kvinner
 • 98 prosent av mannlige medarbeidere har heltidsstilling
 • 87 prosent av kvinnelige medarbeidere har heltidsstilling
 • Gjennomsnittlig årslønn for heltidsansatte kvinner tilsvarte 84 prosent av gjennomsnittlig lønn for heltidsansatte menn
 • Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn er størst for de høyeste aldersgruppene. For medarbeidere under 30 år er det ingen forskjell.
 • Andel som har høyere utdanning er høyere blant menn enn blant kvinner.

Vi har et likestillings- og diskrimineringsutvalg som trer sammen ved behov. Utvalget har medlemmer fra HR-avdelingen og tillitsvalgte. Det er konsernets HMS-ansvarlige som avgjør om utvalget skal kalles inn. En typisk anledning kan være varsling fra medarbeidere om diskriminering. Det har vært avholdt ett møte i utvalget i 2016. Temaet var likelønn mellom kvinner og menn. Det ble ikke avdekket lønnsforskjeller som kan knyttes til kjønn i Gjensidige.

Gjensidige skal være en inkluderende bedrift for alle arbeidstagere. Vi er en såkalt IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) og samarbeider med NAV i Norge om arbeidstrening for mennesker som av ulike årsaker har vært utenfor arbeidslivet. NAV yter lønnstilskudd for medarbeidere som har kroniske lidelser men likevel greier å stå i arbeid. Vi har hatt medarbeidere i arbeidstrening gjennom dette programmet i 2016.

Alle større kontorbygg er universelt utformet, for å legge til rette for medarbeidere som er bevegelseshemmet.

Gjensidige har tiltak som har som formål å legge til rette for at eldre arbeidstakere kan fortsette å arbeide inntil de når normal pensjonsalder. Tiltakene varierer mellom landene. Eksempler på tiltak er mulighet for redusert arbeidstid og ekstra feriedager. Gjennomsnittlig pensjonsalder har vært stigende over tid, men falt noe i 2016 på grunn av tidligpensjonering i forbindelse med omstilling.

Familievennlig selskap

Foreldre har etter loven krav på betalt permisjon i forbindelse med fødsel i alle landene hvor Gjensidige har medarbeidere.  

Det er akseptert at foreldre er borte fra jobb når barna deres er syke, så lenge fraværet er nødvendig og rimelig. 

Vi legger til rette for at medarbeidere også ellers kan arbeide hjemmefra av hensyn til familie eller andre årsaker.

 

Familievennlig selskap

Foreldre har etter loven krav på betalt permisjon i forbindelse med fødsel i alle landene hvor Gjensidige har medarbeidere.  

Det er akseptert at foreldre er borte fra jobb når barna deres er syke, så lenge fraværet er nødvendig og rimelig. 

Vi legger til rette for at medarbeidere også ellers kan arbeide hjemmefra av hensyn til familie eller andre årsaker.

 

Humankapital og kompetanseutvikling

God ledelse og kontinuerlig kompetanseutvikling skal være viktige konkurransefortrinn for Gjensidige. Det er også et ansvar overfor den enkelte med- arbeider og samfunnet å bidra til at ansatte har tilstrekkelig kompetanse til å være attraktive arbeidstagere.

I 2016 kåret Universum Gjensidige til Norges mest attraktive arbeidsgiver for økonomer innen forsikringsnæringen. Uavhengig av yrkesgruppe og næring ble vi nummer 39 på listen, 5 plasser høyere enn året før.

Leder- og medarbeiderutvikling ivaretas av stabsområdet Gjensidigeskolen som er en del av HR og  sorterer under konserndirektør for konsernstab og fellestjenester.

HR-avdelingen har ansvar for strategisk bemanningsplanlegging, herunder kartlegging av kritiske roller og kompetanse i selskapet. Planen sikrer at det finnes etterfølgere til alle kritiske posisjoner i selskapet, og at vi hele tiden dyrker frem talenter som kan gå inn i nøkkelposisjoner.

Vi arbeider systematisk med talentrekruttering, og har utviklet en «employer branding»-strategi for å bidra til dette. Det arbeides målrettet med å synliggjøre Gjensidige som arbeidsgiver gjennom digitale kanaler. Vi besøker relevante utdannings- institusjoner med stands og presentasjoner for studenter.

Vi har etablert en internship-ordning, hvor studenter jobber hos oss gjennom et helt studieår. I 2016 har vi hatt 13 studenter på internship. Arbeidet skal være relevant for studiene, og bidra til å sette teori ut i praksis for studentene.

Hvert år arrangerer vi «Gjensidigedagen» på Gjensidiges hovedkontor, med et variert program for studenter. I 2016 deltok 60 studenter på presentasjoner, work shops, gruppesamtaler og en sosial sammenkomst på ettermiddagen.

Gjensidigeskolen er konsernets verktøy for å sikre at alle medarbeidere har de nødvendige forut- setninger for å leve opp til konsernets strategi om kundeorientering. Alle kompetansetiltak er innrettet mot dette. 

Alle som ansettes i Gjensidige deltar på en introduksjonsdag der konsernsjefen og andre nøkkelpersoner forteller om strategi, kompetanseutvikling, kultur, vår merkevare, etikk og mer praktiske opplysninger. 

De som skal jobbe med salg og kunderådgivning deltar i et lengre kursprogram som leder frem til en eksamen hvor både faglig kunnskap, etikk og faktisk kundedialog testes. Rådgivere rettet mot privatmarkedet sertifiseres etter en nasjonal bransjeordning for salg av skadeforsikring. Programmene utvikles og arrangeres i sin helhet av Gjensidigeskolen.

Gjensidigeskolen avviklet 7.113 kursdøgn i 2016. Nærmere 1.600 medarbeidere deltok på kurs i regi av Gjensidigeskolen i 2016. 

E-læring spiller en stadig viktigere rolle i skolens programmer, og brukes i hovedsak til opplæring innen fag, systemer, etikk og rutiner.

I 2016 har medarbeidere gjennomført og bestått 11.538 e-læringskurs. Det ble gjennomført 5.274 ulike kompetansetester. 

Det er utviklet spesialtilpassede lederutviklingsprogrammer for grupper av ledere med ulik erfarings- bakgrunn, fra nyansatte ledere til toppledergruppen. Lederopplæringen ble fornyet mot slutten av 2016 med sikte på å gjøre opplæringen mer individtilpasset.  

I alt brukte vi 15.000 kroner per ansatt på kompetansehevingstiltak i 2016, som var noe lavere enn   i 2015. Årsaken var delvis kostnadsbesparelser og delvis at antall ansatte økte som følge av oppkjøp. Vi har et aktivt program for å fremme karriereutvikling i selskapet. Blant annet legges det til rette for intern mobilitet for å utvikle medarbeidere med bredt kompetanse- og erfaringsgrunnlag.

 

Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet

Systematisk Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeid (HMS) har høy prioritet i Gjensidige. Vårt mål er ikke bare å unngå sykefravær og skader, men at Gjensidige skal være en helsefremmende arbeidsplass.

Derfor arbeider vi med forebygging og oppfølging av sykefravær og tilrettelegging for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne.

Alle nyansatte skal så tidlig som mulig ha en gjennomgang av sin arbeidsplass med fysioterapeut eller ergonom, dersom det er praktisk mulig. Hensikten er å tilrettelegge arbeidsplassen med tanke på å unngå belastningslidelser og få informasjon om forebygging av helseplager.

Blant tilbudene for å bidra til god helse er (tilbudene varierer fra kontor til kontor):

 • Tilrettelegging for å sykle til jobb, med sykkel- parkering og garderober
 • Treningsrom
 • Konkurranser som motiverer til moderat fysisk aktivitet i hverdagen
 • Korte trimpauser i arbeidstiden
 • Bedriftsidrettslag med en rekke aktiviteter

Det er fastsatt rutiner for særskilt tilrettelegging for arbeidstakere som har helseplager som forverres  av data-arbeid, eller som ønsker å forebygge slike plager. Selskapet har ikke fått melding om belastnings- eller slitasjeskader i 2016.

Sykefraværet var i 2016 3,9 prosent i Norge, Danmark og Sverige. Vi har som mål å redusere fraværet til 3 prosent innen 2019. 

I 2016 gjennomførte vi tre interne HMS-revisjoner i Norge, to i Danmark og to i Sverige. Resultatet viser at det er en systematisk tilnærming til helse, miljø og sikkerhet i selskapet, og god gjennomføring av relevante tiltak. De avvik som ble avdekket vil bli bearbeidet og lukket.

 Det har ikke vært arbeidsulykker som har forårsaket personskader eller materielle skader i 2016. 

Arbeidet med HMS overvåkes gjennom eksterne revisjoner, og følges opp internt av medarbeidere med særskilt ansvar for HMS. Alle hendelser som kan representere en risiko skal rapporteres gjennom selskapets avvikssystem.

Arbeidsmiljøspørsmål er integrert i en årlig medarbeiderundersøkelse. 

I 2016 valgte 92 prosent av medarbeiderne i våre seks land å svare på undersøkelsen. Dette er en meget høy responsrate. Undersøkelsen måler ulike kriterier på en skala fra 0 til 100, der 100 indikerer en optimal tilstand.

Utvalgte hovedresultater fra 2016-undersøkelsen viser:

 • Arbeidsglede: 73
 • Tilfredshet: 72
 • Motivasjon: 74

 Gjennomsnittet for tilsvarende kriterier i vår bransje er 67-68. 

Alle ledere gjennomgår undersøkelsen sammen med sine medarbeidere i samarbeid med HR-avdelingen. For hver avdeling defineres det handlingsplaner som følges opp av de respektive lederne.

 

Kundetilfredshet og produktkvalitet

Gjensidiges mål er å være det mest kundeorienterte selskapet i den nordiske forsikringsbransjen.

Kundeorientering gjennomsyrer atferd, prioriteringer og kommunikasjon på alle nivåer i organisasjonen.

Hensynet til kundene er sentralt i produkt- og tjenesteutvikling, opplæring av ansatte, rådgivning, salg, skadeoppgjør og klagebehandling.

Kundenes tilfredshet med selskap og individuelle rådgivere måles løpende, og forbedringstiltak iverksettes på basis av tilbakemeldinger fra kundene. Gjensidige har definert tydelige mål for kundetilfredshet. Måloppnåelsen påvirker vurdering av bonus til ledende ansatte, og kollektiv bonus til alle medarbeidere.

I 2016 var Gjensidiges kundetilfredshetsindeks (KTI) på konsernnivå 77,4. Dette var en fremgang på 1,2 fra 2015, og er meget gode resultater.

Kvaliteten på forsikringsprodukter lar seg ikke måle direkte. For den enkelte kunde vil kvalitet avhenge av i hvilken grad forventninger innfris ved erstatning for skade. Gjensidige har som ambisjon at alle kunder raskt skal få riktig oppgjør. Begge deler er viktig for opplevelsen av kvalitet.

Muligheten for en effektiv og reell klagebehandling er en del av å levere skadeoppgjør av høy kvalitet. Gjensidige har etablert en klageordning som gir kunden mulighet for å få behandlet sin klage på tre nivåer.

Det første nivået er kundens saksbehandler. Dersom denne ikke endrer sin vurdering kan kunden klage til nivå to – kundeombudet – som er selskapets interne klagenemnd. Kundeombudet er bemannet med svært erfarne skadebehandlere, som kan se på saken med nye øyne uten å bli påvirket av de personlige vurderinger saksbehandler har gjort.

Nivå tre er Finansklagenemnda, som er et bransjefelles klageorgan med representanter fra forbrukermyndigheter, finansnæringen og uavhengige eksperter. Sammensetningen sikrer at de uavhengige representantene avgjør utfallet i saker hvor representantene fra forbrukermyndighetene og finansnæringen står mot hverandre.

Omfanget av klager kan gi en pekepinn på hvor godt Gjensidige lever opp til sin ambisjon om å levere skadebehandling av høy kvalitet.

Finansklagenemnda mottok 389 klager fra Gjensidige-kunder i 2016. Dette var 12 prosent av alle klager på forsikringssaker til nemnda. Dette må sees i sammenheng med Gjensidiges markedsandel i 2016 på 25,6 prosent.

Av sakene som ble meldt til Finansklagenemnda resulterte 21 prosent i helt eller delvis medhold for kunden. En høy medholdsprosent ville indikere at terskelen for å nå frem med klager internt i Gjensidige var høy.

Innovasjon og teknologiutvikling

For å sikre at våre produkter og vår kundebehandling til enhver tid holder høyt, internasjonalt nivå samarbeider vi med forskningsinstitusjoner om innovasjon. Fra 2015 til 2022 deltar vi i et forskningssamarbeid med blant andre Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Norsk Regnesentral om flere prosjekter som for vår del ventes å gi ny innsikt innen temaer knyttet til behandling av store datamengder. Eksempler her kan være risikoprising, prognose- og trendanalyse og forsikringssvindel. 

Også andre norske selskaper og offentlige virksom- heter deltar i prosjektet, som kalles Big Insight.

Kunder og personvern

Gjensidige har konsesjon fra Datatilsynet til å behandle personopplysninger, og lover og forskrifter regulerer vår innhenting, lagring og bruk av slike opp- lysninger. En konsernpolicy og instruks gir utfyllende veiledning om behandling av personopplysninger.

Gjensidiges medarbeidere har lovpålagt taus- hetsplikt om alle forhold som angår våre kunder. Opplæring i personvern er obligatorisk for alle medarbeidere, og er også ledd i introduksjonsprogrammet for nyansatte. Det er kun medarbeidere med tjenstlige behov som skal ha tilgang til personopplysninger om kunder. Selskapet skal ikke innhente andre personopplysninger enn de som er nødvendige for å betjene den enkelte kunde.

Personopplysninger skal kun benyttes og lagres så lenge de er nødvendige, og skal slettes straks de ikke lenger er nødvendige, med mindre det foreligger særlige unntak hjemlet i lov.

Det overordnede ansvaret for behandling av personopplysninger og internkontroll knyttet til dette ligger i konsernledelsen. Øvrige ledere har ansvar for å sikre at medarbeidere med tilgang til kunde- opplysninger har den nødvendige kompetanse og forutsetninger for øvrig for å følge regelverket og ivareta kundenes personvern.

Personvernombudene har en uavhengig rolle, og ivaretar kontakten med Datatilsynet og med kun- der og ansatte som har forespørsler om personopplysninger. De har også en intern kontrollfunksjon. 

Kunder kan til enhver tid be om innsyn i opplysninger som er lagret om dem, og kreve korrigering av opplysninger som ikke er korrekte. Innsyn kan avvises i særlige tilfeller etter en konkret vurdering, for eksempel i forbindelse med utredning av forsikringssvindel. 

Vår personvernerklæring er tilgjengelig på gjensidige.no, og beskriver hvordan vi håndterer personopplysninger. 

Kravene til informasjonssikkerhet skal revideres minst en gang i året. Risikovurdering knyttet til personopplysninger skal gjøres jevnlig, som ledd i selskapets ordinære internkontrollprosess, og i tillegg ved enhver endring som kan påvirke sikkerheten.

Varsel om kritikkverdige forhold

Ansatte oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold og om forhold som de opplever som etisk betenkelige. Alle har plikt til å varsle om forhold som er straffbare, eller der liv eller helse er i fare. En varslingsplakat med instruksjoner om varsling er lett tilgjengelig på vår intranettside. 

Det er lagt til rette for varsling gjennom to elektroniske postkasser:

 • En intern postkasse for varsling av forhold knyttet til etikk
 • En ekstern postkasse for varsling av uregelmessigheter og misligheter

Varslinger til den interne postkassen behandles  av selskapets HR-avdeling, og behandlingen følger klare rutiner. Relevante saker rapporteres til konsernets risiko-komité og styret.

Medarbeidere som varsler er beskyttet både av norsk lov og bedriftens interne regelverk, og skal ikke utsettes for negative reaksjoner.

Varslinger til den eksterne postkassen er i utgangs- punktet anonyme, hvis ikke varsleren selv velger å oppgi navn. Medarbeidere som ønsker å varsle anonymt kan benytte denne, i likhet med kunder, leverandører og andre eksterne interessenter.

Varsling om uregelmessigheter eller misligheter håndteres av Gjensidiges avdeling for intern utredning. Avdelingen foretar en forundersøkelse eller utredning basert på varselets innhold.

Dersom undersøkelsene avdekker kritikkverdige forhold vil HR overta saken, og sørge for at den blir behandlet. Eventuell politianmeldelse av ansatte besluttes av konsernsjef.

Etisk og kundevennlig forretningsdrift

Gjensidige skal ha en kultur hvor hver enkelt medarbeider utviser godt skjønn og har evne til å håndtere vanskelige situasjoner som kan dukke opp. Vår verdiskapning skal skje i samsvar med våre etiske retningslinjer. Disse fremgår av flere policy-dokumenter som forvaltes av konserndirektør for konsernstab og fellestjenester. 

Våre etiske regler beskriver vårt verdigrunnlag og understreker at alle våre aktiviteter skal tåle dagens lys. Reglene angir sammen med andre dokumenter hva som er akseptabel adferd, og pålegger alle medarbeidere å opptre med respekt, omtanke og alminnelig høflighet både overfor kolleger, konkurrenter, kunder og andre.

Risiko for lovbrudd og brudd med vårt etiske regel- verk overvåkes som ledd i vårt internkontrollsystem. Styret gjennomgår årlig våre viktigste risikoområder og den interne kontrollen. Risikostyring og intern- kontroll er beskrevet nærmere på side 68 og i note 3.

Nulltoleranse for korrupsjon

Danmark, Sverige og Norge er alle blant de 6 landene i verden med minst opplevd korrupsjon, ifølge Transparency International. I Estland, Latvia og Litauen oppleves korrupsjon som et større problem, ifølge samme rangering.  

For Gjensidige vil risikoen for korrupsjon i hovedsak knytte seg til selskapets salg av forsikringer og investeringsrådgivning til næringsliv og offentlig sektor, inngåelse av avtaler og innkjøp av varer og tjenester.

Vår definisjon av korrupsjon følger definisjonen i norsk lov: Å misbruke sin stilling for å oppnå fordeler for selskapet, seg selv eller andre. Arbeidet mot korrupsjon krever et tydelig regelverk og aktiv håndheving av reglene. 

Gjensidiges interne regelverk fastslår at selskapet har nulltoleranse mot korrupsjon og korrupsjons- lignende forhold. Regelverket består av en konsernpolicy som er vedtatt av styret, og en instruks. I tillegg er konsernpolicy om etiske regler, konsernpolicy om konkretisering av etiske retnings- linjer for relasjonsaktiviteter samt retningslinjer for velferdstiltak, seminarer og gaver relevante. 

Av dette følger det at våre medarbeidere ikke har anledning til å gi eller motta bestikkelser eller smøring/«facilitation payments». Det samme gjelder gaver som kan betraktes som utilbørlige.

Reglene gjelder for ledere og medarbeidere på alle nivåer i selskapet, også i land som ikke omfattes av norsk lov. Det er konkretiserte regler for med- arbeidere som har ansvar for relasjoner til kunder og leverandører.

Øvrige tiltak, som sammen med regelverket utgjør vårt antikorrupsjonsprogram, er:

 • Risikovurdering
 • Internkontroll
 • Antikorrupsjonshåndbok
 • Varslingsrutine
 • Rutiner for håndtering av avvik og brudd
 • Dilemmatrening
 • E-læring

Programmet gir en grundig beskrivelse av hva som menes med korrupsjon, eksempler på adferd som er akseptabel eller uakseptabel, samt oppgaver som skal bidra til refleksjon over vanskelige situasjoner. 

Det er ikke anledning til å motta gaver til en verdi over 500 kroner. Uavhengig av gavens verdi skal den ikke tas imot dersom den kan svekke medarbeiderens habilitet eller uavhengighet.

Alle gaver og relasjonsaktiviteter skal registreres i konsernets gave- og relasjonsregister. 

Alle ledere er ansvarlige for å etablere rutiner og prosesser for å forebygge og avdekke uregelmessigheter og misligheter, herunder korrupsjon, innen sitt område. Vår avdeling for intern utredning skal søke å avdekke eventuell korrupsjon, og har ansvar for å utrede konkrete saker ved mistanke om utilbørlig adferd. Intern utredning skal også bidra til å etablere og utvikle rutiner og prosesser som kan forebygge og avdekke slike forhold. 

Regelverket er tilgjengelig på gjensidige.no, intranett og e-læringskurs, og ledere skal bidra til at medarbeidere er kjent med reglene. Formålet er å forebygge, og bidra til at aktiviteter som kan tenkes å bryte med regelverket stanses på et tidlig tidspunkt.

 Alle som ansettes i konsernet deltar på et introduksjonskurs der etikk og korrupsjon er del av programmet. 

Gjensidige gir ikke pengestøtte til politikere, politiske partier eller organisasjoner med hovedsakelig politisk agenda.

Hvitvasking og terrorfinansiering

Innen forsikring er Gjensidige pålagt å ha en risikobasert tilnærming til hvitvasking og terror- finansiering. Det betyr at vi foretar en risikovurdering i forbindelse med salg av forsikring til nye og eksisterende kunder, og utbetaling av erstatning. Risikovurderingen er helhetlig og baseres på egenskaper ved kunden, kundeforholdet, produktet, transaksjonen og andre forhold som er relevante.

Dersom denne kontrollen ikke avklarer situasjonen vil selskapet iverksette nærmere undersøkelser for å oppklare om transaksjonen kan gjennomføres eller ikke. Undersøkelsene gjennomføres av selskapets utredningsavdeling, som har medarbeidere med bakgrunn fra politiet og kompetanse og erfaring innen etterforskning. 

I de tilfeller hvor det foreligger tilstrekkelig mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering, melder Gjensidige saken til politiets avdeling for økonomisk kriminalitet.

Dersom hvitvasking eller terrorfinansiering kan bevises, vil selskapet avslå å tegne forsikring eller betale erstatning, i den grad loven tillater slike reaksjoner. 

Et solid forsvarsverk mot hvitvasking er ikke bare nødvendig på grunn av myndighetspåbud. I forsikring vil hvitvasking ofte gå hånd i hånd med forsikringssvindel. I Gjensidige ser vi på kampen mot hvitvasking som en naturlig del av god risikoseleksjon, etter prinsippet «kjenn din kunde». 

Arbeidet mot hvitvasking har solid forankring i selskapets konsernledelse. Internt regelverk og risikoanalyse forvaltes av en konserndirektør. Risikoanalysen presenteres for konsernledelsen en gang i året. Betydningen av arbeidet mot hvitvasking er tydelig kommunisert på alle nivåer. 

Hvitvaskingsregelverket for bank og investerings- tjenester avviker noe fra forsikring. Det er etablert egen hvitvaskingsinstruks for Gjensidige Bank, og det er etablert tydelige rutiner for å avdekke og håndtere mistanke om hvitvasking. Det er utpekt hvitvaskingsansvarlig som har ansvar for å følge opp saker som kundebehandler ikke kan løse selv.

Medarbeidere som har kundekontakt får grundig opplæring i regelverk og rutiner for håndhevelse. Dette gjelder i alle deler av konsernet.

Underwriting-policy

God risikoseleksjon er avgjørende for soliditet og lønnsomhet. Gjensidiges Underwriting-policy skal sikre at selskapet har oversikt og kontroll over sin risikoeksponering. Den skal også sikre at selskapet følger gjeldende lover og regler, og opptrer i tråd med alminnelige oppfatninger av rettferdighet og rimelighet, og i tråd med Gjensidiges retningslinjer for etisk forretningsdrift.

Underwriting-policy’en fastslår eksplisitt at selskapet ikke skal inngå forsikringsavtaler som gir grunnlag for utbetaling av erstatning eller andre ytelser til stater eller geografiske områder som er omfattet av sanksjoner vedtatt av FN eller EU.

Innkjøp og leverandører

Vi har de samme etiske forventninger til våre leverandører som til oss selv. Innkjøp over en viss størrelse kvalitetssikres av avdeling for konserninnkjøp. De aller fleste innkjøpsavtaler er resultat av tilbudskonkurranser som gjennomføres etter fastsatte retningslinjer. Alle våre leverandører må signere egenerklæring om samfunnsansvar. 

Selskaper som leverer tjenester ved erstatning av skadede bygninger i Norge må være kvalifisert i Startbank. Startbank er et leverandørregister som benyttes av innkjøpere innen bygg, anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom. Det sikrer at kvalifiserte leverandører er seriøse og at konkurranse skjer på like vilkår. 

Alle innkjøp av betydning bestilles elektronisk. Alle leverandører skal så langt det er mulig fakturere elektronisk. Dokumenter knyttet til forespørsler, forhandlinger og avtaler lagres elektronisk. Anbuds- og tilbudskonkurranser gjennomføres ved hjelp av elektroniske portaler. 

Bruken av elektroniske verktøy sikrer at alle prosesser er dokumentert og etterprøvbare, og dette forebygger misligheter.

Miljø og klima

Gjensidiges virksomhet forurenser ikke det ytre  miljø i særlig grad. Vår policy for samfunnsansvar fastslår at vi skal ha minst mulig negativ innvirkning på klima og miljø.

For å sikre at vi belaster miljøet så lite som mulig er alle våre 11 norske kontorer med over 30 medarbeidere sertifisert som miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning som drives av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen er opprettet av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning.

Som miljøfyrtårn benytter kontorene et miljøledelsessystem for håndtering og reduksjon av material- bruk, avfall, energibruk og transport.

For alle disse kontorene utarbeides det hvert år en miljørapport som dokumenterer status for gjennomførte miljøtiltak og handlingsplaner for neste år. Rapporten omfatter blant annet avfallshåndtering, energibruk, innkjøp, papirforbruk, transport og klimaregnskap.

Hvert tredje år skal kontorene resertifiseres. Dette er en omfattende prosess som gjennomføres av en ekstern rådgiver som er sertifisert av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Årlig rapportering og jevnlig resertifisering sikrer at våre kontorer lever opp til de høyeste standarder for miljøvennlig drift.

Ved vårt kontor i København er systemer og rutiner for håndtering og sortering av avfall godkjent av København kommunes miljømyndigheter.

Som kunnskapsbedrift er våre direkte utslipp i all hovedsak knyttet til drift av kontorer og til reiser og transport.

Vi jobber systematisk med å redusere belastningen på det ytre miljø ved å begrense forbruk av energi og produksjon av ulike typer avfall, som papir, kontorar- tikler, elektriske apparater og husholdningsavfall. 

Miljøtiltakene er rettet mot energiøkonomisering, redusert reisevirksomhet gjennom økt bruk av videomøter og en ansvarlig behandling av avfall med utstrakt kildesortering.

I 2016 hadde vi et energiforbruk i konsernet som tilsvarer 12.000 MWh. Mesteparten av vår energi- bruk er knyttet til belysning, oppvarming og drift av datamaskiner. Energibærerne er elektrisitet, som i Norge nesten utelukkende kommer fra vannkraft; fjernvarme, som for en stor del er basert på forbrenning av avfall; og fyringsolje.

Energiforbruket fordelte seg slik:

 • Elektrisitet:     8.387 MWh
 • Fjernvarme:   1.811 MWh
 • Fyringsolje:        95 MWh

Av elektrisitetsforbruket var anslagsvis 63 prosent i Norge.

I løpet av året reduserte vi energiforbruket ved hovedkontoret betydelig, ved å optimalisere ventilasjon, kjøling og oppvarming. Energiforbruket i vår baltiske virksomhet økte som følge av et større oppkjøp. 

Det er etablert en policy for firmabil-avtaler som innebærer at firmabiler ikke kan ha høyere CO2- utslipp enn 130 gram pr. kilometer. Ved hovedkontoret har vi 3 el-biler som kan benyttes av ansatte i forbindelse med møter og private ærend, slik at vi reduserer bruken av taxi og privatbil. 

Vi hjelper våre medarbeidere til å opptre miljøvennlig, både i utøvelsen av sine oppgaver, som arbeids- takere ellers og på fritiden, gjennom informasjon blant annet på vårt intranett.

Informasjonen omfatter blant annet tips om hvordan man kan redusere produksjonen av avfall, og hvordan man kan resirkulere mest mulig energisparing hvordan man reduserer forurensende transport og reiser. 

Objektene vi forsikrer, som biler, bygninger og bedrifter, vil i varierende grad forårsake forurensning. Fornuftig risikoprising vil som oftest ha en gunstig miljøprofil, i den forstand at store og ressurskrevende objekter har en høyere forsikrings- premie enn mindre ressurskrevende objekter.

Skader er i seg selv miljøbelastende, ettersom det medgår ressurser til å reparere eller erstatte skadene. Forsikringspremien påvirkes av skaderisiko, og sammen med vårt skadeforebyggende arbeid bidrar dette til færre skader og mindre belastning på miljøet. 

Gjensidige har i 2016 ikke forårsaket ulovlige utslipp eller blitt bøtelagt eller på andre måter ilagt straff knyttet til miljø.

 

Bærekraftige produkter

I samarbeid med NAF, som er en medlemsorganisasjon for bileiere, har vi utviklet et miljøbillån for biler med hybrid-, hydrogen- eller el-motor. Lånet distribueres av NAF, og leveres av Gjensidige Bank. 

Vi arbeider kontinuerlig for å øke andelen «papir- løse» kunder, det vil si kunder som velger å motta informasjon fra oss gjennom digitale kanaler i stedet for tradisjonell papirpost. Med unntak for informasjon som etter loven må sendes fysisk, mottar «papirløse» kunder alle dokumenter og all informasjon ellers på epost, sms eller innlogget område i nettportal.

Digital kundekommunikasjon forbedrer kundeopplevelsen og bidrar til å redusere papirforbruk og kostnader.

I 2016 økte andelen fra 60 til 65 prosent.

Klimaendring, trender og forsikring

Global oppvarming og klimaendringer vil påvirke vår forretning, våre kunder og det samfunnet som vi er en del av. Det samme gjelder endringer i teknologi, demografi og en rekke andre forhold. 

I de landene hvor vi har virksomhet vil klimaendring mest sannsynlig lede til mer nedbør og hyppigere uvær. Dette vil øke risikoen for både personskader og materielle skader. Værdata og erstatningskostnader for de siste 35 årene tyder på at dette allerede er i ferd med å skje.

Vi har finansiert og bidratt til flere studier av hvordan dette vil påvirke Norge, og hvor godt det norske samfunnet er forberedt på «villere og våtere» vær. Sammen med andre store forsikrings- selskaper i Norden har vi finansiert utviklingen av klimaverktøyet VisAdapt som kan hjelpe boligeiere og boligbyggere i Norden med å tilpasse seg klimaet best mulig. 

Risiko knyttet til slike forhold behandles for en stor del som ledd i den ordinære underwritingen og tarifferingen. Eksempler på slike miljø- og klimarelaterte trender er økningen i antall biler med el- og hybridmotor, økning i antall bygningsskader som følge av mer ekstremvær. Vi ser også en økning i risiko for utbredelse av sykdommer, blant annet slike som spres med insekter. 

Vi vurderer løpende behovet for tilpasning i priser, vilkår og erstatningsregler som følge av slike trender. 

Gjensidige gjennomfører hvert år en emerging risk-analyse for å kartlegge risiko knyttet til fenomener og trender som kan representere ny risiko eller endret risiko. Analysen skal beskrive risiko som kan være signifikant, men som ikke kan kvantifiseres ved hjelp av erfaringsbaserte metoder. Vi benytter derfor modelleringsverktøy til å beskrive mulige utfallsrom. Et eksempel på dette er klima- endring, der vi har kvantifisert mulige kostnader under ulike scenarier.

Utslippet av klimagasser fra vår virksomhet er ytterst beskjedne. Vi arbeider kontinuerlig for å redusere utslippene ytterligere, og vi rapporterer våre utslipp til the Carbon Disclosure Project.

Elektrisitet og fjernvarme forårsaker ikke klimautslipp ved bruk, og må derfor beregnes basert på en antatt energimiks. Vannkraft forårsaker heller ikke utslipp ved produksjon. I 2016 har vi beregnet at vår virksomhet forårsaket utslipp av 2.164 tonn CO2-ekvivalenter (scope 1 og 2), mot 2.579 tonn året før. Nedgangen i rapporterte utslipp skyldes i hovedsak redusert bruk av fyringsolje og reduserte utslipp fra firmabiler.

Sosialt engasjement

Gjensidige og selskapets medarbeidere støtter og engasjerer seg i ulike sosiale formål både lokalt og nasjonalt. Formålet er å bidra positivt i de lokalmiljøene hvor vi har aktivitet, og å støtte vårt samfunnsoppdrag som er å bidra til et tryggere samfunn.

I Oslo samarbeider Gjensidige med Kirkens  bymisjon om å skape et bedre og tryggere nærmiljø i sentrum, hvor selskapet har sitt hovedkontor. Fra Gjensidiges side innebærer samarbeidet et økono- misk bidrag til bymisjonen, og engasjement blant ansatte. I 2016 bidro ansatte ved flere kontorer  over hele landet til Bymisjonens strikkekampanje som gjennomføres før jul hvert år for å skape engasjement og samle inn penger til julefeiring for vanskeligstilte. 

Medarbeidere deltar også i ulike tiltak i regi av Bymisjonen, blant annet leksehjelp og sjakkurs for barn. 

I 2016 ga selskapet 1 million kroner som julegave  til Røde Kors for å støtte organisasjonens arbeid for flyktninger i Syria. Formålet ble valgt av medarbei- derne i selskapet gjennom en avstemning. 

I Danmark støtter Gjensidige Julemærkehjemmene, som hvert år hjelper omkring 750 barn som plages av mobbing eller isolasjon.

I Litauen samarbeider vi med hjelpeorganisasjonen Food Bank som distribuerer mat til fattige. 

I 2016 feiret Gjensidige 200-årsjubileum. I den forbindelse fikk alle medarbeidere i selskapet mulighet til å bruke en arbeidsdag til et humanitært tiltak i sitt lokalsamfunn. Hele 750 medarbeidere i Norge, Danmark og Sverige benyttet seg av tilbudet.

Mange arrangerte sykkelturer for sykehjemsbebo- ere, bidro med språkopplæring for innvandrere og hjalp til med aktiviteter for mennesker som av ulike årsaker har det vanskelig. Andre utførte praktisk arbeid for veldedige organisasjoner, og var med på å skape bedre lokalmiljøer.  

Tiltaket ble kalt «Gode gjerninger», og tilbakemeldingene både fra medarbeiderne som deltok og dem som på en eller annen måte nøt godt av de gode gjerningene var entydig positive. Siden tiltaket ble så godt mottatt, vil vi inngå avtaler med flere av de samme organisasjonene om at ansatte kan ta kontakt for å bidra med frivillig arbeid også i 2017.

Gjensidiges sosiale engasjement må ses i sammenheng med Gjensidigestiftelsen, som er vår største eier. Stiftelsen driver en omfattende gavevirksomhet som finansieres med avkastning fra kapital som ble frigjort i forbindelse med børsnoteringen av Gjensidige Forsikring i 2010. 

Stiftelsen har som mål å bidra til et tryggere samfunn, og satser spesielt på forebyggende og aktivitetsskapende tiltak for barn og unge i hele Norge.

Bidra til et tryggere samfunn

Gjensidige bidrar til finansieringen av offentlig velferd gjennom betaling av skatter og avgifter og lønn til medarbeidere. Betalbar skatt for konsernet var 1.377 millioner kroner i 2016. I tillegg  kom et betydelig beløp til merverdiavgift. Lønn og personalgoder til medarbeidere utgjorde 2.413 millioner kroner.

Dialog med myndigheter og publikum

Gjennom bransjeorganisasjonen Finans Norge koordinerer vi vår dialog med myndighetene om forhold som angår finansnæringen. Finans Norge driver også et betydelig arbeid rettet mot skoler og publikum for øvrig med informasjon om personlig økonomi, samfunnsøkonomi og statistikk fra finansnæringen.

I tillegg til den formelle kontakten med kundene søker vi dialog gjennom sosiale medier og nyhets- brev på epost, og ulike kundearrangementer

Relevante styrende dokumenter

Styrende dokumenter som er særlig relevante for utøvelse av samfunnsansvar

 • Retningslinjer for samfunnsansvar

Innkjøp

 • Group Procurement Policy
Personvern
 • Instruks for behandling av personopplysninger
 • Konsernpolicy for behandling av personopplysninger
 • Instruks for behandling av personopplysninger for ansatte

Korrupsjon

 • Konsernpolicy for håndtering av uregelmessig- heter og misligheter, herunder korrupsjon
 • Instruks for håndtering av uregelmessigheter og misligheter, herunder korrupsjon

Kapitalforvaltning

 • SRI - etiske investeringer konsernpolicy

Hvitvasking

 • Risikoanalyse hvitvasking
 • Hvitvaskingsansvarlig, Stillingsbeskrivelse

Klagebehandling

 • Konsernpolicy - Klagebehandling
 • Instruks for klagebehandling hos Kundeombudet
 • Instruks for klagebehandling i selskapene

Underwriting

 • Underwriting Policy

Etikk

 • Etiske regler for Gjensidige
 • Konkretisering av etiske retningslinjer for gave og relasjonsaktiviteter
 • Policy om forbudte konkurransebegrensninger
 

Nøkkeltall samfunnsansvar

Tema 201420152016
Verdiskaping og ressursbruk    
 Egenkapitalavkastning Prosent18,1 17,421,4
Utbytte *  Millioner kroner2.590  4.2003.400
 Utdelingsgrad * Prosent70,4  84,573,0
 Skatt Millioner kroner833  1.0571.377
 Lønn og personalgoder Millioner kroner 2.263 2.5452.413
 Kundetilfredshet (KTI konsern)  74,8 76,277,4
 Miljøet    
 Energiforbruk MWh 8.060 11.13111.988
 CO2-utslipp, Scope 1 og 2 ** Tonn 3.043 2.5792.164
 Papirløse kunder Prosent576065
 Medarbeidere    
 Kjønnsfordeling menn/kvinner Prosent50/50  52/4853/47
 Kjønnsfordeling menn/kvinner i ledende stillinger*** Prosent 59/4163/3764/36
Gjennomsnittlig lønn kvinner i prosent av gjennomsnittlig lønn menn, ansatte uten lederansvar ****Prosent  88
Gjennomsnittlig lønn kvinner i prosent av gjennomsnittlig lønn menn, ansatte med lederansvar ****Prosent  93
Gjennomsnittlig antall uker foreldrepermisjon, kvinner*****Prosent  19
Gjennomsnittlig antall uker foreldrepermisjon, menn*****Prosent  10
 Kompetanseheving pr. medarbeider Kroner17.500  17.50015.000
 Gjennomsnittlig pensjonsalder**** År63,5  64,463,2
 Sykefravær*** Prosent4,5  4,13,9
 Ansvarlige investeringer    
Antall ekskluderte selskaperAntall85 8085

* Basert på styrets forslag for 2016.
** Utslipp for 2014 avviker fra det som ble rapportert i årsrapporten for 2014, da kun norske utslipp ble rapportert.
*** Norge, Danmark og Sverige
****     Norge
*****    Norske medarbeidere som har hatt foreldrepermisjon