Samfunnsansvar

Gjensidiges formål er å skape verdier for samfunnet gjennom å sikre liv, helse og verdier, og avlaste kundene for risiko. Vi skal sørge for at vår erfaring og kompetanse innen forebygging av skader kommer hele samfunnet til gode. Vår virksomhet skal bidra til et godt og bærekraftig samfunn med respekt for menneskerettigheter og miljøet vi lever i.
 

 

Innledning

Gjensidige følger Oslo Børs’ anbefaling for rapportering om samfunnsansvar. Rapporten er basert på en analyse av de viktigste interessentgruppene vår virksomhet har kontaktflater mot, og hvilke samfunnsansvarlige temaer som er vesentlige for vårt forhold til disse interessentene.

I 2016 ble cirka 30 interessentgrupper identifisert og vurdert, i en prosess som involverte en rekke nøkkelpersoner i ulike posisjoner i konsernet, inkludert konsernledelsen.

Av disse gruppene ble 5 ansett å ha særskilt stor betydning for risikoanalysen:

 • Offentlige myndigheter
 • Eiere 
 • Ansatte
 • Kunder
 • Partnerorganisasjoner

Vi møter disse interessentene gjennom ulike arenaer som

 • Skriftlig korrespondanse
 • Møter
 • Konferanser 
 • Presentasjoner
 • Telefonsamtaler

Vurderingen av vesentlige temaer er basert på

 • hvilke temaer interessentene er opptatt av
 • hvilke konsekvenser det vil ha for Gjensidige om vi ikke tilfredsstiller interessentenes forventninger 
 • hvilke konsekvenser det vil ha for interessentene om vi ikke tilfredsstiller deres forventninger

Vurderingene i 2017 er i hovedsak de samme som i 2016. Temaet «Arbeidstakerrettigheter» er tatt ut av tabellen da vi ikke ser vesentlig risiko knyttet til dette temaet på overordnet nivå i vår operasjonelle virksomhet. Temaet anses i stedet dekket som del av «Etisk kapitalforvaltning».

Når det gjelder diskriminering, er derimot vurderingen i 2017 at risikoen knyttet til temaet må betraktes som betydelig, selv om selskapet hittil ikke har opplevd problematiske saker.

Resultatet av analysen kan sammenstilles i en tabell, der temaer som har stor betydning både for interessentene og Gjensidige er plassert i hjørnet øverst til høyre. Temaer som har mindre betydning både for Gjensidige og interessentene er plassert nederst til venstre.

Illustrasjon_Samfunnsansvar

Det er viktig å poengtere at alle de nevnte temaene er viktige i seg selv. Matrisen må leses som en prioritert oversikt over hvilke områder det er naturlig å ha forventninger til Gjensidige, hvor stor risiko det er for at Gjensidige ikke tilfredsstiller forventningene, og hvilke konsekvenser det kan ha om forventningene ikke tilfredsstilles.

 

 

Tiltak og resultater

Gjensidige tilbyr skadeforsikring til person- og næringslivskunder i Norden og Baltikum. I Norge tilbyr vi også bank- og sparetjenester til person­kunder, og pensjonsløsninger for næringslivskunder.

Gjensidiges samfunnsansvar er tuftet på vår rolle som et av Nordens største forsikringsselskaper med en betydelig investeringsvirksomhet som har en global innretning.
I tråd med dette skal Gjensidige bidra til trygge samfunn der hvor vi har virksomhet, og legge til rette for at våre medarbeidere kan vise sosialt engasjement. Alle sider ved vår virksomhet skal baseres på respekt for menneskerettigheter og for arbeidstakeres rett til meningsfylt arbeid under trygge forhold.

Gjensidiges medarbeidere skal etterleve lover og regler i de samfunn hvor vi har virksomhet, og opptre i henhold til etiske normer. Etikk og overholdelse av lover og regler er sentralt i den interne opplæring av medarbeidere.

Vi skal søke dialog med alle interessentgrupper som berøres av vår virksomhet. Vi skal ha minst mulig negativ påvirkning på miljø og klima.

Styret og administrasjonen har vedtatt policies, retningslinjer og instrukser som konkretiserer og presiserer hvilke rammer medarbeiderne skal forholde seg til i ulike situasjoner. Dokumenter som er særlig relevante for utøvelsen av vårt samfunns­ansvar fremgår av tabell på side 39.
Konsernpolicy for samfunnsansvar og etiske investeringer (SRI) finnes i sin helhet på www.gjensidige..no/konsern.

Flere andre kapitler i denne årsrapporten er relevante for å forstå hvordan Gjensidige forvalter sitt samfunnsansvar. De mest sentrale er:

 • Styring og kontroll. Side 40
 • Note 3, Risiko- og kapitalstyring. Side 94
 • Note 8. Lønn og godtgjørelser. Side 160
 • Note 22, Aksjebasert betaling. Side 183

Selskapets operative virksomhet er nærmere beskrevet på side 8. Strategi, finansielle mål og nøkkeltall er beskrevet på henholdsvis side 8 og 9.

Etisk kapitalforvaltning

Kapitalforvaltningen i Gjensidige er basert på de 10 UN Global Compact-prinsippene:

 1. Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter
 2. Bedrifter skal påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene
 3. Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis
 4. Bedrifter skal sikre at alle former for tvangs­arbeid avskaffes
 5. Bedrifter skal sikre at barnearbeid reelt avskaffes
 6. Bedrifter skal sikre at diskriminering i arbeids­livet avskaffes
 7. Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer
 8. Bedrifter skal ta initiativ til fremme av økt miljøansvar
 9. Bedrifter skal oppmuntre til utvikling og ­spredning av miljøvennlig teknologi
 10. Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser

I tillegg skal kapitalforvaltningen følge internasjonale konvensjoner om inhumane våpen.

Retningslinjene gjelder plasseringer i aksjer, renteinstrumenter, hedgefond og eiendom.

Konsernets investeringsdirektør har ansvar for utøvelse av policy og retningslinjer. Vi har engasjert det anerkjente rådgivningsselskapet Global Ethical Standard (GES) til å foreta etisk screening av selskaper. Analyser fra GES danner grunnlag for vurdering av eksklusjon av selskaper fra vårt investeringsunivers.

I kapitalforvaltnings-teamet har én medarbeider ansvar for å gjennomgå og sammenstille all informasjon fra de eksterne rådgiverne. Denne medarbeideren forbereder en innstilling til investeringsdirektør og Chief Risk Officer, som sammenfatter endelig beslutning om eventuell eksklusjon.

Selskaper som gjør seg skyldig i alvorlige eller systematiske brudd med våre etiske retningslinjer, og ikke viser tilstrekkelig vilje til å endre adferd, skal føres på vår liste over ekskluderte selskaper.

Når et selskap blir ekskludert vil vi selv sørge for at det aktuelle selskapet ikke er del av porteføljer som vi forvalter selv, enten ved å la være å kjøpe verdipapirer i selskapet eller selge verdipapirer vi eventuelt eier.

Etisk forvaltning er alltid tema når vi engasjerer eksterne forvaltere. Vi inngår kun avtaler med ­kapitalforvaltere som har betryggende retnings­linjer og en tilfredsstillende historikk på området.

Dersom selskaper som befinner seg på Gjensidiges eksklusjonsliste likevel dukker opp i eksternt forvaltede fond, vil vi be forvalteren redegjøre for situasjonen. Forvaltere som ikke innen rimelig tid gir en tilfredsstillende forklaring eller viser vilje til å tilfredsstille Gjensidiges kriterier for etiske retningslinjer vil ikke få nye investeringsmandater. Gjensidiges investeringsdirektør avgjør i hvert enkelt tilfelle om bruddet er så grovt at eksisterende investeringer skal avvikles.

I 2017 ble 10 selskaper vedtatt ekskludert fra Gjensidiges investeringsportefølje, mens 11 tidligere ekskluderte selskaper ble inkludert. Ved utgangen av året var totalt 89 selskaper ekskludert.

I 2017 kontaktet vi 9 eksterne forvaltere angående 25 selskaper som befant seg på vår liste over eksklu­derte selskaper. Ved utgangen av året var vi fortsatt i dialog med forvalterne om disse selskapene.

Våre investeringer i eiendom foretas gjennom eiendomsselskapet Oslo Areal. Dette selskapet driver eiendomsutvikling i Oslo-området, og satser på miljøvennlige bygg nær knutepunkter for kollektivtrafikk. Selskapet benytter miljø­klassifiseringssystemet BREEAM NOR for nybygg og totalrehabiliteringer.

Skadeforebygging

Vår kjernevirksomhet – forsikring – gir kunden trygghet ved å redusere eller fjerne negative økonomiske konsekvenser av skader og ulykker. Dette er et sentralt velferdsbehov i et moderne samfunn. Det er likevel bedre både for kunden, forsikrings­selskapet og samfunnet å unngå at skade oppstår. Forebygging av skade er derfor en naturlig og vesentlig del av Gjensidiges kjernevirksomhet og samfunnsansvar.

Gjennom vår virksomhet har vi bygget opp betydelig kompetanse innen skadeforebygging. Denne kunnskapen skal så langt som mulig komme hele samfunnet til gode.
De fleste forsikringer er utformet på en slik måte at de skal motivere kunden til å unngå skader, både gjennom insentiver for å redusere risiko og ved at kunden som oftest må bære noe av den økonomiske risikoen for skader selv.

Prisen kunden betaler for sin forsikring er normalt sterkt påvirket av den økonomiske risiko kunden representerer. Denne risikoen påvirkes blant annet av kundens valg av bolig, bil og adferd. Vi belønner en rekke sikringstiltak gjennom rabatt på forsikringen. Tiltak som bidrar til å redusere risiko både for oss og kunder kan være boligalarm, kontroll av elektrisk anlegg i bygninger, installasjon av utstyr som reduserer risiko for vannskade i bygninger og gjenfinningssystemer for biler.

Trafikksikkerhet

Unge bilførere er spesielt utsatt for å bli involvert i bilulykker. Gjensidige har derfor flere tiltak rettet mot denne gruppen.

I Norge gir vi rabatt på forsikringen til unge som har øvelseskjørt tilstrekkelig mange kilometer med ledsager.

Vi gir et beløp på 23-årsdagen til kunder som har kjørt skadefritt det siste året eller lenger. Jo lengre den skadefrie perioden er, jo større er belønningen.

Vi samarbeider med Trygg Trafikk om holdningsskapende arbeid på videregående skoler flere steder i Norge. I 2017 bidro vi til #ErDuSikker-kampanjen som skaper engasjement for trafikksikkerhet gjennom en konkurranse der elever løser ulike oppdrag. Eksempler på oppdrag er øvelser som synliggjør farlig trafikkadferd, som for eksempel å sende tekstmelding når man kjører. Bidragene sendes inn via sosiale medier. Over 8.000 elever fra 38 skoler over hele landet leverte inn bidrag i 2017.

Vi samarbeider om trafikksikkerhet med andre forsikringsselskaper gjennom bransjeorganisa­sjonen Finans Norge.

I Estland bidrar Gjensidige til økt trafikksikkerhet gjennom en årlig kampanje for økt refleksbruk blant fotgjengere.

Uværsvarsler

Ved hjelp av værdata sender vi uværsvarsel som tekstmelding til kunder som må regne med å bli rammet av uvær. Meldingene er målrettet ved hjelp av offentlige værdata og vår kundeinformasjon, slik at vi unngår å sende falske alarmer. Hvert år får vi tilbakemeldinger fra takknemlige kunder som har rukket å sikre eiendeler takket være disse varslene.

I 2017 sendte vi ut 291.000 varsler til kundene på denne måten.

Brannforebygging

Sammen med Norsk Brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og lokale brannvesen arrangerte vi Røykvarslerdagen 1. desember 2017. Kampanjen skal styrke kunnskapen om hvor viktig det er å sikre tidlig varsling av brann. Et viktig budskap er at man bør skifte batteri i røykvarsleren på en fast dag hvert år. Gjensidige yter sentrale bidrag til kampanjen gjennom planlegging, utarbeidelse og finansiering av informasjonsfilmer og annet materiell, markedsføring, finansiering av batterier, og deltagelse på stands og hjemmebesøk. Cirka 40.000 husstander fikk besøk av representanter fra brannvesen og el-tilsyn i forbindelse med kampanjen. Dette var det 14. året kampanjen ble gjennomført. Statistikk fra DSB tyder på at kampanjen har bidratt til en markert reduksjon i antall dødsfall som følge av brann.

Vi bidro også til utvikling og markedsføring av undervisningsmateriell om brannvern for skole­verket. Det er cirka 20.000 barn som deltar i denne opplæringen hvert år.

Gjensidige er hvert år representert i en rekke råd, utvalg og styrer, som arbeider med brannvern, forebygging av vannskader og andre samfunns­nyttige tiltak i Norge.

Sponsing

Vi har i mange år vært hovedsponsor for de norske håndballandslagene for kvinner og herrer. I 2017 har vi også vært hovedsamarbeidspartner med Norges Idrettsforbund/Olympiatoppens 15 særforbund. I løpet av året tegnet vi nye sponsoravtaler med Norges Ishockeyforbund, Norges Svømmeforbund og Norges Friidrettsforbund.

Vi benytter våre sponsorater til å skape aktiviteter for barn og unge, slik at vi bidrar til rekruttering til idretten og fremmer en sunnere livsstil.

De siste årene har våre prosjekter Minihåndball­jentene og Minihåndballgutta vært svært populære. Prosjektene retter seg mot barn i alderen 9-12 år, og innebærer at et antall gutter og jenter blir utpekt til maskot for spillere på landslagene. De aktuelle landslagsspillerne fungerer som mentor for sine maskoter gjennom et helt år, og deltar på treninger med maskotenes lag.
Det er svært motiverende både for barna og for foreldre som arbeider på dugnad, å få møte toppspillere på denne måten. Aldersgruppen er valgt fordi tall fra Håndballforbundet viser at mange barn faller fra i overgangen mellom barndom og ungdom. Prosjektene regnes som et viktig bidrag til at Norges Håndballforbund opplevde en økning i rekrutteringen på 5 prosent fra 2016 til 2017.

I løpet av 2018 vil vi sette i gang prosjekter knyttet til de tre nye sponsoravtalene. Prosjektene skal komme både breddeidretten og det norske samfunnet til gode. I tillegg vil vi videreføre breddeprosjektene innen håndballen.

Ansatte

Kompetanseutvikling
Forretningsdrevet utvikling av medarbeidere, ledere og organisasjon er et av Gjensidiges satsingsområder. Vi tror medarbeidere trives når de får bruke sine evner, utvikle seg og være en del av et fellesskap. Konsernet har en «People Strategy» med prioriterte tiltak innenfor kompetanseutvikling. Dette fordi riktig kompetanse vil være kritisk for Gjensidiges mulighet til å lykkes fremover.

Tiltak for å følge opp kompetanse og utviklings­behov er:

 1. Implementert styringsverktøy som muliggjør en analytisk tilnærming til kompetanse- og bemanningsplanlegging.
 2. Oppfølging og rapportering av kursdøgn og gjennomført e-læring i skolen.
 3. Oppfølging av at alle medarbeidere har relevante utviklingsplaner basert på analyser av Gjensidiges behov.

Ved utløpet av 2017 var vi 3.834 medarbeidere i konsernet.

Ledelse

God ledelse og kontinuerlig kompetanseutvikling skal være viktige konkurransefortrinn for Gjensidige, og med det bidra til samfunnet med å være en attraktiv arbeidsgiver.

Tiltak:

1. Det er utviklet spesialtilpassede lederutviklings­programmer for grupper av ledere med ulik erfaringsbakgrunn, fra nyansatte ledere til konsernledelsen. Lederopplæringen ble fornyet mot slutten av 2016 med sikte på å gjøre opplæringen mer individtilpasset.

Det gjennomføres medarbeiderundersøkelse i hele konsernet. Denne følges opp for å sikre riktig utvikling og læring. Alle ledere får tilbakemelding fra sine medarbeidere gjennom en strukturert prosess. Vi ser at det gir resultater når medarbeidere involveres i å etablere tiltak for at den enkelte skal få det bedre på jobb.

Tiltak:

 1. En hovedundersøkelse som presenteres for styret, konsernledelsen og alle mellomledere på høsten
 2. En oppfølgingsundersøkelse for å se om tiltak gir effekt
 3. Særlige tiltak for enheter som viser betydelig avvik fra mål om medarbeiderengasjement og arbeidsglede
 4. Inngår i oppfølging av ledere og målkort for konsernledelsen
 5. I 2018 skal vi bli flinkere til å følge opp og lære av de beste

Rekruttere og beholde

Vi arbeider systematisk med rekruttering, og har utviklet en «employer branding»-strategi for å bidra til dette. I 2017 ble Gjensidige kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver for yrkesaktive økonomer innen forsikringsnæringen av Universum. Uavhengig av bransje, ble vi nummer 45 på listen. Dette er 6 plasser lavere enn året før, men reflekterer en trend på tvers av hele finansbransjen. Vi fikk i samme kåring pris som «årets klatrer» på listen blant yrkesaktive innen IT, og klatret hele 14 plasser opp til plass 38. Blant yrkesaktive kvinner innen IT klatret vi fra 79. plass i 2016 og helt opp til plass 28 på årets kåring.

Tiltak for å rekruttere og beholde kritisk kompetanse:

 1. Vi har samlet kompetansen innen employer branding, rekruttering og onboarding i ett og samme team. Slik skal vi fremover skape synergier gjennom hele prosessen fra hvordan vi tiltrekker oss rett kompetanse til hvordan vi beholder den.
 2. Vi arbeider målrettet med å synliggjøre Gjensidige som arbeidsgiver, både gjennom digitale kanaler og aktiviteter hos relevante utdanningsinstitusjoner, som stands og presentasjoner for studenter.
 3. Det er etablert et internt mentorprogram, som er ment som et supplement for enkelte medarbeidere og ledere innen personlig vekst og utvikling. Dette er et tiltak som vi mener kan bidra til å beholde kritisk kompetanse, fremme Gjensidiges kultur og bidra til en intern karriereutvikling på tvers av divisjoner og forretningsområder. Vi har totalt utdannet 22 mentorer i selskapet. Programmet går over ett år av gangen.
 4. Vi har etablert en internship-ordning hvor studenter jobber hos oss gjennom et helt studieår. I 2017 har vi hatt 16 studenter på internship. Arbeidet skal være relevant for studiene, og bidra til å sette teori ut i praksis for studentene.
 5. Hvert år arrangerer vi «Gjensidigedagen» på Gjensidiges hovedkontor, med et variert program for studenter. I 2017 deltok 60 studenter på presentasjoner, workshops, gruppesamtaler og en sosial sammenkomst på ettermiddagen.

 

Utvikle våre medarbeidere

Gjensidigeskolen bidrar til at alle medarbeidere har de nødvendige forutsetninger for å leve opp til konsernets strategi om kundeorientering. Skolen har hovedfokus på salg, skadeoppgjør og ledelse, og leverer kurs og programmer som skal understøtte konsernstrategi og krav til nødvendig sertifisering for våre kunderådgivere.

Alle nyansatte i Gjensidige deltar på en introduksjonsdag der konsernsjefen og andre nøkkelpersoner forteller om strategi, kompetanseutvikling, kultur, vår merkevare, etikk og mer praktiske opplysninger.

Tiltak for å utvikle våre medarbeidere:

 1. Vi har etablert en modell som synliggjør at mesteparten - 70 prosent - av læringen skjer i praktisering av daglige oppgaver. De resterende 30 prosent kommer fra organisert undervisning og trening.
 2. Medarbeidere som skal jobbe med salg og kunderådgivning deltar i et lengre kursprogram som leder frem til en eksamen hvor både faglig kunnskap, etikk og faktisk kundedialog testes. Rådgivere rettet mot privatmarkedet sertifiseres etter en nasjonal bransjeordning for salg av skadeforsikring.
 3. Gjensidigeskolen avviklet 6.960 kursdøgn i 2017 (7.113 kursdøgn i 2016). Flere enn 1.700 medarbeidere deltok på kurs i 2017 (cirka 1.600 medarbeidere i 2016).
 4. Det investeres betydelig i våre kunderådgivere – både i salg og skadebehandling – og i 2017 ble det i snitt brukt 10.300 per medarbeider.
  I 2016 ble det brukt kr 15.000. Nedgangen skyldes delvis endret rapportering som følge av en omorganisering, og delvis kostnads­effektivisering.
 5. E-læring spiller en stadig viktigere rolle i skolens programmer, og brukes i hovedsak til opplæring innen fag, systemer, etikk og rutiner. I 2017 har medarbeidere gjennomført og bestått 7.927 e-læringskurs. Det ble gjennomført 701 ulike kompetansetester.
 6. Vi har et aktivt program for å fremme karriereutvikling i selskapet. Blant annet legges det til rette for intern mobilitet for å utvikle medarbeidere med bredt kompetanse- og erfaringsgrunnlag.

Samarbeid med tillitsvalgte


Samarbeidet mellom selskapets ledelse og ansattes fagforeninger er ryddig og godt, og har en innarbeidet struktur med regelmessige møter i ulike utvalg. Det er fastsatt regler for hvilke prosesser og beslutninger ansattes tillitsvalgte skal involveres i. Ansattes tillitsvalgte lønnes av selskapet.

Medarbeiderne i konsernet har ifølge norsk lov rett til å være representert i selskapets styrende organer. De ansattes representanter velges av og blant medarbeiderne.

I forbindelse med omstillinger har selskapets ledelse tett dialog med ansattes tillitsvalgte. De som berøres av omstilling skal ivaretas på best mulig måte. Dette gjelder alt fra beslutning, informasjon, å finne alternative stillinger internt, tilby bistand fra eksterne rådgivere til å finne nye jobber for de som blir overflødige.

I 2017 var 86 prosent av selskapets medarbeidere i Norge omfattet av kollektive lønnsavtaler. I Danmark var 80 prosent av medarbeiderne omfattet av kollektive lønnsavtaler, og i Sverige 100 prosent.

Mangfold, likestilling og tiltak mot diskriminering

Gjensidige har en overordnet målsetting om at alle ansatte i hele konsernet skal ha like muligheter til personlig og faglig utvikling. Det er null toleranse for diskriminering på grunn av forhold som

 • kjønn
 • alder
 • funksjonsevne
 • etnisk opprinnelse
 • seksuell legning
 • religiøs overbevisning

Tiltak:

 1. Gjensidige skal være en inkluderende bedrift for alle arbeidstagere. Vi er en såkalt IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) og samarbeider med NAV i Norge om arbeidstrening for mennesker som av ulike årsaker har vært utenfor arbeidslivet. NAV yter lønnstilskudd for medarbeidere som har kroniske lidelser, men likevel greier å stå i arbeid.
 2. Gjensidige har tiltak som legger til rette for at eldre arbeidstakere kan fortsette å arbeide inntil de når normal pensjonsalder. Tiltakene varierer mellom landene. Eksempler på tiltak er mulighet for redusert arbeidstid og ekstra feriedager. Gjennomsnittlig pensjonsalder har vært stigende over tid, men falt noe i 2016 på grunn av tidligpensjonering i forbindelse med omstilling.
 3. Alle større kontorbygg er universelt utformet, for å legge til rette for medarbeidere som er bevegelseshemmet.
 4. Vi arbeider med ny «Policy for mangfold», som skal ivareta alder, bakgrunn, bevegelseshemning og andre forhold.

Kartlegging av kjønnsforskjeller når det gjelder lønns- og arbeidsforhold i Gjensidige Forsikring.
Lønnsstatistikken er basert på årsverk, slik at forskjeller i heltid- og deltidsstillinger ikke forklarer lønnsforskjeller. Det er en større andel av mannlige medarbeidere som har høyere utdanning. Vi ser også at lønnsforskjellene er størst i de høyeste aldersgruppene. Blant medarbeidere under 30 år er forskjellen mellom kvinner og menns gjennomsnittslønn mindre enn 5 prosent.

Det er svært få stillinger i Gjensidige som er definert som deltid. Deltidsstillinger er derfor i all hovedsak resultat av arbeidstagernes egne valg. Vi har ikke samlet informasjon om hvilke motiver medarbeidere har for å velge å jobbe deltid.

Kjønnsfordeling i ledende stillinger

Gjensidige ønsker å øke andelen kvinner i ledende stillinger, og dette er godt kjent blant ledere på alle nivåer. Det er også uttalt ønske om å øke mangfoldet generelt, dette gjelder alder, kompetanse, bakgrunn og kjønn. Dette følges opp overfor ledere:

Tiltak i 2017:

 1. Fokus i oppfølging og målkort for toppledere
 2. Systematisk rapportering av bemanningssammensetning inkludert kjønnsbalanse i oppfølging av toppledere
 3. Varslingsrutine for medarbeidere som opplever seg diskriminert
 4. Gjensidige har et likestillings- og diskrimineringsutvalg som trer sammen ved behov. Utvalget har medlemmer fra HR-avdelingen og tillitsvalgte. Det er konsernets HMS-ansvarlige som avgjør om utvalget skal kalles inn. Det har vært avholdt ett møte i utvalget i 2016 og ett i 2017. Temaet var likelønn mellom kvinner og menn. Det ble ikke avdekket lønnsforskjeller som kan knyttes til kjønn i Gjensidige.

Det har ikke vært behov for særskilte tiltak vedrørende likestilling eller diskriminering i 2016 eller 2017.

Familevennlig selskap

Foreldre har etter loven krav på betalt permisjon i forbindelse med fødsel i alle landene hvor Gjensidige har medarbeidere.

Det er akseptert at foreldre er borte fra jobb når barna deres er syke, så lenge fraværet er nødvendig og rimelig.

Vi legger til rette for at medarbeidere også ellers kan arbeide hjemmefra av hensyn til familie eller andre årsaker.

Humankapital og kompetanseutvikling

God ledelse og kontinuerlig kompetanseutvikling skal være viktige konkurransefortrinn for Gjensidige. Det er også et ansvar overfor den enkelte medarbeider og samfunnet å bidra til at ansatte har tilstrekkelig kompetanse til å være attraktive arbeidstakere.

Leder- og medarbeiderutvikling ivaretas av Gjensidigeskolen, som er en del av HR-avdelingen og sorterer under konserndirektør for konsernstab og fellestjenester.
HR-avdelingen har ansvar for strategisk bemanningsplanlegging, herunder kartlegging av kritiske roller og kompetanse i selskapet. Planen sikrer at det finnes etterfølgere til alle kritiske posisjoner i selskapet, og at vi hele tiden dyrker frem talenter som kan gå inn i nøkkelposisjoner.

Vi arbeider systematisk med talentrekruttering, og har utviklet en «employer branding»-strategi for å bidra til dette. Vi arbeider målrettet med å synliggjøre Gjensidige som arbeidsgiver gjennom digitale kanaler.

Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet

Systematisk Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeid (HMS) har høy prioritet i Gjensidige. Vårt mål er ikke bare å unngå sykefravær og skader, men at Gjensidige skal være en helsefremmende arbeidsplass. Derfor arbeider vi med forebygging og oppfølging av sykefravær og tilrettelegging for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne.

Alle nyansatte skal så tidlig som mulig ha en gjennomgang av sin arbeidsplass med fysiotera­peut eller ergoterapeut, dersom det er praktisk mulig. Hensikten er å tilrettelegge arbeidsplassen med tanke på å unngå belastningslidelser, og få informasjon om forebygging av helseplager.
(tilbudene varierer fra kontor til kontor):

 • Tilrettelegging for å sykle til jobb, med sykkelparkering og garderober
 • Treningsrom
 • Konkurranser som motiverer til moderat fysisk aktivitet i hverdagen
 • Korte trimpauser i arbeidstiden
 • Bedriftsidrettslag med en rekke aktiviteter

et er fastsatt rutiner for særskilt tilrettelegging for arbeidstakere som har helseplager som forverres av data-arbeid, eller som ønsker å forebygge slike plager.
Arbeidet med HMS overvåkes gjennom revisjoner, og følges opp internt av medarbeidere med særskilt ansvar for HMS. Alle hendelser som kan representere en risiko skal rapporteres gjennom selskapets avvikssystem.

Sykefraværet var i 2017 3,9 prosent i Norge, Danmark og Sverige. Vi har som mål å redusere fraværet til 3 prosent innen 2019.

Tiltak for å ivareta tilfredsstillende HMS:

 1. Det gjennomføres interne HMS-revisjoner for å følge opp at lovkrav og våre interne retningslinjer etterleves. I 2017 ble det, i likhet med året før, gjennomført tre i Norge, to i Danmark, og to i Sverige.
 2.  Arbeidsmiljøspørsmål er integrert i en årlig medarbeiderundersøkelse blant alle ansatte for å avdekke om det er forhold som krever særlig oppfølging.
 3.  Alle ledere gjennomgår undersøkelsen sammen med sine medarbeidere i samarbeid med HR-avdelingen. For hver avdeling defineres det handlingsplaner som følges opp av de respektive lederne.

Resultatet viser at det er en systematisk tilnærming til helse, miljø og sikkerhet i selskapet, og god gjennomføring av relevante tiltak. De avvik som ble avdekket vil bli bearbeidet og lukket.

Det har ikke vært arbeidsulykker som har forårsaket personskader eller materielle skader i 2017 (ingen i 2016).

Kundetilfredshet og produktkvalitet

Gjensidiges mål er å være det mest kundeorienterte selskapet i den nordiske forsikringsbransjen. Kundeorientering gjennomsyrer atferd, prioriteringer og kommunikasjon på alle nivåer i organisasjonen.

Hensynet til kundene er sentralt i produkt- og tjenesteutvikling, opplæring av ansatte, rådgivning, salg, skadeoppgjør og klagebehandling.

Kundenes tilfredshet med selskap og individuelle rådgivere måles løpende, og forbedringstiltak iverksettes på basis av tilbakemeldinger fra kundene. Gjensidige har definert tydelige mål for kundetilfredshet. Måloppnåelsen påvirker vurdering av bonus til ledende ansatte, og kollektiv bonus til alle medarbeidere.

I 2017 var Gjensidiges kundetilfredshetsindeks (KTI) på konsernnivå 77,9. Dette var en fremgang på 0,5 fra 2016, og er det beste resultatet vi noensinne har oppnådd.
Kvaliteten på forsikringsprodukter lar seg ikke måle direkte. For den enkelte kunde vil kvalitet avhenge av i hvilken grad forventninger innfris ved erstatning for skade. Gjensidige har som ambisjon at alle kunder raskt skal få riktig oppgjør. Begge deler er viktig for opplevelsen av kvalitet.

Muligheten for en effektiv og reell klagebehandling er en del av å levere skadeoppgjør av høy kvalitet. Gjensidige har etablert en klageordning som gir kunden mulighet for å få behandlet sin klage på tre nivåer. Det første nivået er kundens saksbehandler. Dersom denne ikke endrer sin vurdering kan kunden klage til nivå to – kundeombudet – som er selskapets interne klagenemnd. Kundeombudet er bemannet med svært erfarne skadebehandlere, som kan se på saken med nye øyne uten å bli påvirket av de personlige vurderinger saksbehandler har gjort.

Nivå tre er Finansklagenemnda, som er et bransjefelles klageorgan med representanter fra forbrukermyndigheter, finansnæringen og uavhengige eksperter. Sammensetningen sikrer at de uavhengige representantene avgjør utfallet i saker hvor representantene fra forbrukermyndighetene og finansnæringen står mot hverandre.

Omfanget av klager kan gi en pekepinn på hvor godt Gjensidige lever opp til sin ambisjon om å levere skadebehandling av høy kvalitet.

Finansklagenemnda mottok 324 klager fra Gjensidige-kunder i 2017. Dette var anslagsvis 12 prosent av alle klager på forsikringssaker til nemnda. Dette må sees i sammenheng med Gjensidiges markedsandel i 2017 på noe over 25 prosent.

Av sakene som ble meldt til Finansklagenemnda resulterte 15 prosent i helt eller delvis medhold for kunden, mot 21 prosent i 2016. En høy medholdsprosent i nemnda ville indikere at terskelen for å nå frem med klager internt i Gjensidige var høy.

Innovasjon og teknologiutvikling

For å sikre at våre produkter og vår kundebehand­ling til enhver tid holder høyt, internasjonalt nivå samarbeider vi med forskningsinstitusjoner om innovasjon. Fra 2015 til 2022 deltar vi i et forskningssamarbeid med blant andre Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Norsk Regnesentral om flere prosjekter som for vår del ventes å gi ny innsikt innen temaer knyttet til behandling av store datamengder. Eksempler her kan være risikoprising, prognose- og trendanalyse og forsikringssvindel.

Også andre norske selskaper og offentlige virksomheter deltar i prosjektet, som kalles Big Insight.

I 2017 har prosjektet vært konsentrert om to temaer: Klikk-data fra nettportaler, for å styrke forståelsen av kundenes adferd på nett. Nettverksanalyse av relasjoner mellom kunder for å legge grunnlag for bedre metoder for å fange opp tegn til forsikringssvindel.

Kunder og personvern

Gjensidige har konsesjon fra Datatilsynet til å behandle personopplysninger, og lover og forskrifter regulerer vår innhenting, lagring og bruk av slike opplysninger. En konsernpolicy og instruks gir utfyllende veiledning om behandling av personopplysninger. Gjensidiges medarbeidere har lovpålagt taushetsplikt om alle forhold som angår våre kunder. Opplæring i personvern er obligatorisk for alle medarbeidere, og er også ledd i introduksjonsprogrammet for nyansatte. Det er kun medarbeidere med tjenstlige behov som skal ha tilgang til personopplysninger om kunder. Selskapet skal ikke innhente andre personopplysninger enn de som er nødvendige for å betjene den enkelte kunde.

Personopplysninger skal kun benyttes og lagres så lenge de er nødvendige, og skal slettes straks de ikke lenger er nødvendige, med mindre det foreligger særlige unntak hjemlet i lov.

Det overordnede ansvaret for behandling av personopplysninger og internkontroll knyttet til dette ligger i konsernledelsen. Øvrige ledere har ansvar for å sikre at medarbeidere med tilgang til kundeopplysninger har den nødvendige kompetanse og forutsetninger for øvrig for å følge regelverket og ivareta kundenes personvern.

Personvernombudene har en uavhengig rolle, og ivaretar kontakten med Datatilsynet og med kunder og ansatte som har forespørsler om personopp­lysninger. De har også en intern kontrollfunksjon.

Kunder kan til enhver tid be om innsyn i opplysninger som er lagret om dem, og kreve korrigering av opplysninger som ikke er korrekte. Innsyn kan avvises i særlige tilfeller etter en konkret vurdering, for eksempel i forbindelse med utredning av forsikringssvindel.

Vår personvernerklæring er tilgjengelig på gjensidige.no, og beskriver hvordan vi håndterer personopplysninger.

Kravene til informasjonssikkerhet skal revideres minst en gang i året. Risikovurdering knyttet til personopplysninger skal gjøres jevnlig, som ledd i selskapets ordinære internkontrollprosess, og i tillegg ved enhver endring som kan påvirke sikkerheten.

I 2017 startet et betydelig arbeid for å sikre at vi tilfredsstiller kravene i den nye personvernlovgivningen som trer i kraft våren 2018.

Varsel om kritikkverdige forhold

I Gjensidige skal det være en lav terskel for å varsle om forhold man opplever som ubehagelige. Medarbeidere som ønsker å ta opp saker kan henvende seg til sin leder, til HR-avdelingen, HMS-ansvarlig, tillitsvalgt eller verneombud.

Ansatte oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold og om forhold som de opplever som etisk betenkelige. Alle har plikt til å varsle om forhold som er straffbare, eller der liv eller helse er i fare. En varslingsplakat med instruksjoner om varsling er lett tilgjengelig på vår intranettside.

Vi har opprettet varslingskanaler i alle land hvor vi har virksomhet. I Norge er det lagt til rette for varsling gjennom to elektroniske postkasser:

 • En intern postkasse for varsling av forhold knyttet til etikk
 • En ekstern postkasse for varsling av uregelmessigheter og misligheter

Varslinger til den interne postkassen behandles av selskapets HR-avdeling, og behandlingen følger klare rutiner. Relevante saker rapporteres til konsernets risikokomité og styret.
Medarbeidere som varsler er beskyttet både av norsk lov og bedriftens interne regelverk, og skal ikke utsettes for negative reaksjoner.

Varslinger til den eksterne postkassen er i utgangspunktet anonyme, hvis ikke varsleren selv velger å oppgi navn. Medarbeidere som ønsker å varsle anonymt kan benytte denne, i likhet med kunder, leverandører og andre eksterne interessenter.

Varsling om uregelmessigheter eller misligheter håndteres av Gjensidiges avdeling for intern utredning. Avdelingen foretar en forundersøkelse eller utredning basert på varselets innhold.
Dersom undersøkelsene avdekker kritikkverdige forhold vil HR overta saken, og sørge for at den blir behandlet. Eventuell politianmeldelse av ansatte besluttes av konsernsjef.

Etisk og kundevennlig forretningsdrift

Gjensidige skal ha en kultur hvor hver enkelt medarbeider utviser godt skjønn og har evne til å håndtere vanskelige situasjoner som kan dukke opp. Vår verdiskapning skal skje i samsvar med våre etiske retningslinjer. Disse fremgår av flere policy-dokumenter som er vedtatt av styret og forvaltes av konserndirektør for konsernstab og fellestjenester.

Våre etiske regler beskriver vårt verdigrunnlag og understreker at alle våre aktiviteter skal tåle dagens lys. Reglene angir sammen med andre dokumenter hva som er akseptabel adferd, og pålegger alle medarbeidere å opptre med respekt, omtanke og alminnelig høflighet både overfor kolleger, konkurrenter, kunder og andre.

Vårt interne regelverk inneholder forbud mot rollekonflikter som kan hindre upartisk opptreden overfor kunder, leverandører, aksjeeiere eller andre forbindelser.

Risiko for lovbrudd og brudd med vårt etiske regelverk overvåkes som ledd i vårt internkontrollsystem. Styret har det overordnede ansvar for risikostyring og internkontroll, og konsernsjef er ansvarlig for implementering. Våre viktigste risikoområder og den interne kontrollen gjennomgås årlig av styret. Risikostyring og internkontroll er beskrevet nærmere på side 68 og 73, og i note 3.

Nulltoleranse for korrupsjon

For Gjensidige vil risikoen for korrupsjon i hovedsak knytte seg til selskapets salg av forsikringer og investeringsrådgivning til næringsliv og offentlig sektor, inngåelse av avtaler og innkjøp av varer og tjenester.

Vår definisjon av korrupsjon følger definisjonen i norsk lov: Å misbruke sin stilling for å oppnå fordeler for selskapet, seg selv eller andre. Arbeidet mot korrupsjon krever et tydelig regelverk og aktiv håndheving av reglene.

Gjensidiges interne regelverk fastslår at selskapet har nulltoleranse mot korrupsjon og korrupsjonslignende forhold. Regelverket består av en konsernpolicy som er vedtatt av styret, og en instruks. I tillegg er konsernpolicy om samfunnsansvar, konsernpolicy om etiske regler, konsernpolicy om konkretisering av etiske retningslinjer for relasjonsaktiviteter og retningslinjer for velferdstiltak, seminarer og gaver relevante.

Av dette følger det at våre medarbeidere ikke har anledning til å gi eller motta bestikkelser eller smøring. Det samme gjelder gaver som kan betraktes som utilbørlige. Reglene gjelder for ledere og medarbeidere på alle nivåer i selskapet, også i land som ikke omfattes av norsk lov. Det er konkretiserte regler for medarbeidere som har ansvar for relasjoner til kunder og leverandører.

Vårt antikorrupsjonsprogram har tre hoved­elementer:

 1. Forebyggende aktiviteter
 2. Kontroll og avdekking
 3. Oppfølging og reaksjon

Blant de forebyggende aktivitetene er tydelige definisjoner og regelverk, tydelige fullmakter, risikokartlegging, opplæring og informasjonsmateriell.

Kontroll og avdekking omfatter blant annet revisjoner, compliance, varsling, rapportering og intern utredning.

Oppfølging og reaksjoner skjer i henhold til policies og instrukser, og avgjøres av HR og i siste instans konsernsjef.

Programmet gir en grundig beskrivelse av hva som menes med korrupsjon, eksempler på adferd som er akseptabel eller uakseptabel, samt oppgaver som skal bidra til refleksjon over vanskelige situasjoner.

Det er ikke anledning til å motta gaver til en verdi over 500 kroner. Uavhengig av gavens verdi skal den ikke tas imot dersom den kan svekke medarbeiderens habilitet eller uavhengighet.

Alle gaver og relasjonsaktiviteter skal registreres i konsernets gave- og relasjonsregister.

Alle ledere er ansvarlige for å etablere rutiner og prosesser for å forebygge og avdekke uregelmessigheter og misligheter, herunder korrupsjon, innen sitt område. Vår avdeling for intern utredning skal søke å avdekke eventuell korrupsjon, og har ansvar for å utrede konkrete saker ved mistanke om utilbørlig adferd. Intern utredning skal også bidra til å etablere og utvikle rutiner og prosesser som kan forebygge og avdekke slike forhold.

Regelverket er tilgjengelig på gjensidige.no, intranett og e-læringskurs, og ledere skal bidra til at medarbeidere er kjent med reglene. Formålet er å forebygge, og bidra til at aktiviteter som kan tenkes å bryte med regelverket stanses på et tidlig tidspunkt.

Alle som ansettes i konsernet deltar på et introduksjonskurs der etikk og korrupsjon er del av programmet.

Gjensidige gir ikke pengestøtte til politikere, politiske partier eller organisasjoner med hovedsakelig politisk agenda.

Utredning av mistanker om uetisk adferd

Avdeling for intern utredning har i 2017 vurdert 48 saker der det har vært mistanke om misligheter eller uregelmessigheter. Fire av disse sakene har gitt grunnlag for særlig grundige undersøkelser, men det har ikke blitt konkludert med korrupsjon i noen av dem.

Hvitvasking og terrorfinansiering

Gjensidige Forsikring er pålagt å ha en risikobasert tilnærming til hvitvasking og terrorfinansiering. Det innebærer at forsikring må ha en risikobasert tilnærming til kunder basert på kundeforhold, type produkter og type transaksjoner. I praksis innebærer dette at vi foretar en risikovurdering i forbindelse med salg av forsikring til nye og eksisterende kunder, og utbetaling av erstatning. Risikovurderingen er helhetlig og baseres på egenskaper ved kunden, kundeforholdet, produktet, transaksjonen og andre forhold som er relevante.

Som et ledd i risikovurderingen av den enkelte kunde gjennomføres det sjekk av alle kunder opp mot sanksjonslister og lister over politisk eksponerte personer.

Risikovurderingen kan lede til en utvidet kundekontroll. Kundebehandlere har klare retningslinjer for når det skal iverksettes slik kontroll, og hvordan dette skal håndteres.

Dersom denne kontrollen ikke avklarer situasjonen vil selskapet iverksette nærmere undersøkelser for å oppklare om transaksjonen kan gjennomføres eller ikke. Undersøkelsene gjennomføres av selskapets utredningsavdeling, som har medarbeidere med bakgrunn fra politiet og kompetanse og erfaring innen etterforskning.

I de tilfeller hvor det foreligger tilstrekkelig mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering, melder Gjensidige saken som en mistenkelig transaksjon til politiets avdeling for økonomisk kriminalitet – Økokrim.

Dersom hvitvasking eller terrorfinansiering kan bevises, vil selskapet stoppe kjøp av forsikring eller utbetaling av erstatning, i den grad loven tillater slike reaksjoner.

Et solid forsvarsverk mot hvitvasking er ikke bare nødvendig på grunn av myndighetspåbud. I forsikring vil hvitvasking ofte gå hånd i hånd med forsikringssvindel. I Gjensidige ser vi på kampen mot hvitvasking som en naturlig del av en god risikoseleksjon, etter prinsippet «kjenn din kunde».

Arbeidet mot hvitvasking har solid forankring i selskapets konsernledelse. Hvitvaskingsinstruksen er vedtatt av styret, og risikoanalyse knyttet til hvitvasking presenteres for konsernledelsen en gang i året. Betydningen av arbeidet mot hvitvasking er tydelig kommunisert på alle nivåer.

Hvitvaskingsregelverket for bank og investeringstjenester avviker noe fra forsikring. Det er etablert egen hvitvaskingsinstruks for Gjensidige Bank, og det er etablert tydelige rutiner for å avdekke og håndtere mistanke om hvitvasking. Det er utpekt hvitvaskingsansvarlig som har ansvar for å følge opp saker som kundebehandler ikke kan løse selv.

Medarbeidere som har kundekontakt får grundig opplæring i regelverk og rutiner for håndhevelse. Dette gjelder i alle deler av konsernet.

Underwriting-policy

God risikoseleksjon er avgjørende for soliditet og lønnsomhet. Gjensidiges underwriting-policy skal sikre at selskapet har oversikt og kontroll over sin risikoeksponering. Den skal også sikre at selskapet følger gjeldende lover og regler inkludert krav fra EIOPA og opptrer i tråd med alminnelige oppfatninger av rettferdighet og rimelighet, og i tråd med Gjensidiges retningslinjer for etisk forretningsdrift.

Underwriting-policy’en fastslår eksplisitt at selskapet ikke skal inngå forsikringsavtaler som gir grunnlag for utbetaling av erstatning eller andre ytelser til stater eller geografiske områder som er omfattet av sanksjoner vedtatt av FN eller EU.

Innkjøp og leverandører

Alle innkjøp over en viss størrelse kvalitetssikres av avdeling for konserninnkjøp. De aller fleste innkjøpsavtaler er resultat av tilbudskonkurranser som gjennomføres etter fastsatte retningslinjer. Alle våre leverandører må signere egenerklæring om samfunnsansvar. Ved å signere denne erklæringen forplikter de seg til:

 • Å utøve sin virksomhet slik at de ikke bryter med internasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter
 • Å påse at produsenter og underleverandører av varer og/eller tjenester til Gjensidige ikke bryter med internasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter
 • Å påse at produkter som leveres til Gjensidige holder høy miljømessig kvalitet

Alle innkjøp skal være mest mulig miljøeffektive. Det vil si at man skal søke mest mulig verdiskaping med minst mulig miljøskade.

Selskaper som leverer tjenester ved erstatning av skadede bygninger i Norge må være kvalifisert i Startbank. Startbank er et leverandørregister som benyttes av innkjøpere innen bygg, anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom. Det sikrer at kvalifiserte leverandører er seriøse og at konkurranse skjer på like vilkår.

Alle innkjøp av betydning bestilles elektronisk. Alle leverandører skal så langt det er mulig fakturere elektronisk. Dokumenter knyttet til forespørsler, forhandlinger og avtaler lagres elektronisk. Anbuds- og tilbudskonkurranser gjennomføres ved hjelp av elektroniske portaler.

Bruken av elektroniske verktøy sikrer at alle prosesser er dokumentert og etterprøvbare, og dette forebygger misligheter.

Miljø og klima

Gjensidiges virksomhet forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad. Vår policy for samfunnsansvar fastslår at vi skal ha minst mulig negativ innvirkning på klima og miljø.

For å sikre at vi belaster miljøet så lite som mulig er alle våre 11 norske kontorer med over 30 medarbeidere sertifisert som miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning som drives av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen er opprettet av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning.

Som miljøfyrtårn benytter kontorene et miljøledelsessystem for håndtering og reduksjon av materialbruk, avfall, energibruk og transport.

For alle disse kontorene utarbeides det hvert år en miljørapport som dokumenterer status for gjennomførte miljøtiltak og handlingsplaner for neste år. Rapporten omfatter blant annet avfallshåndtering, energibruk, innkjøp, papirforbruk, transport og klimaregnskap.

Hvert tredje år skal kontorene resertifiseres. Dette er en omfattende prosess som gjennomføres av en miljøgruppe ved det aktuelle kontoret i samarbeid med ekstern rådgiver som er sertifisert av Stiftelsen Miljøfyrtårn. I 2017 ble våre kontorer i Bodø, Drammen, Fredrikstad, Moelv, Skien og Steinkjer resertifisert.

Årlig rapportering og jevnlig resertifisering sikrer at våre kontorer lever opp til de høyeste standarder for miljøvennlig drift.

Ved vårt kontor i København er systemer og rutiner for håndtering og sortering av avfall godkjent av København kommunes miljømyndigheter.

Som kunnskapsbedrift er våre direkte utslipp i all hovedsak knyttet til drift av kontorer og til reiser og transport.
Vi jobber systematisk med å redusere belastningen på det ytre miljø ved å begrense forbruk av energi og produksjon av ulike typer avfall, som papir, kontorartikler, elektriske apparater og husholdningsavfall.

Miljøtiltakene er rettet mot energiøkonomisering, redusert reisevirksomhet gjennom økt bruk av videomøter og en ansvarlig behandling av avfall med utstrakt kildesortering.

I 2017 hadde vi et energiforbruk i konsernet som tilsvarer 12.773 MWh. Mesteparten av vår energibruk er knyttet til belysning, oppvarming og drift av datamaskiner. Energibærerne er elektrisitet, som i Norge nesten utelukkende kommer fra vannkraft; fjernvarme, som for en stor del er basert på forbrenning av avfall; og fyringsolje.

Energiforbruket fordelte seg slik:

 • Elektrisitet: 8.100 MWh
 • Fjernvarme: 1.713 Mvh
 • Fyringsolje: 48 MWh

Av elektrisitetsforbruket var anslagsvis 63 prosent i Norge.

Utslippet av klimagasser fra vår virksomhet er ytterst beskjedne. Vi arbeider kontinuerlig for å redusere utslippene ytterligere, og vi rapporterer våre utslipp til the Carbon Disclosure Project.

Elektrisitet og fjernvarme forårsaker ikke klimaut­slipp ved bruk, og må derfor beregnes basert på en antatt energimiks. Vannkraft forårsaker heller ikke utslipp ved produksjon. I 2017 har vi beregnet at vår virksomhet forårsaket utslipp av 2.470 tonn CO2-ekvivalenter (scope 1 og 2), mot 2.164 tonn året før. Økningen i rapporterte utslipp skyldes en betydelig økning i antall firmabiler etter integrasjon av ny virksomhet i vår baltiske virksomhet.

Det er etablert en policy for firmabilavtaler som innebærer at firmabiler ikke kan ha høyere CO2-utslipp enn 130 gram pr. kilometer. Ved hovedkontoret har vi 3 elbiler som kan benyttes av ansatte i forbindelse med møter og private ærend, slik at vi reduserer bruken av taxi og privatbil.

Vi hjelper våre medarbeidere til å opptre miljøvennlig, både i utøvelsen av sine oppgaver, som arbeidstakere ellers og på fritiden, gjennom informasjon blant annet på vårt intranett.

 Informasjonen omfatter blant annet tips om

 • hvordan man kan redusere produksjonen av avfall, og hvordan man kan resirkulere mest mulig
 • energisparing
 • hvordan man reduserer forurensende transport og reiser .

Objektene vi forsikrer, som biler, bygninger og bedrifter, vil i varierende grad forårsake forurens­ning. Fornuftig risikoprising vil som oftest ha en gunstig miljøprofil, i den forstand at store og ressurs­krevende objekter har en høyere forsikringspremie enn mindre ressurskrevende objekter.

Skader er i seg selv miljøbelastende, ettersom det medgår ressurser til å reparere eller erstatte skadene. Forsikringspremien påvirkes av skaderisiko, og sammen med vårt skadeforebyggende arbeid bidrar dette til færre skader og mindre belastning på miljøet.

Gjensidige har i 2017 ikke forårsaket ulovlige utslipp eller blitt bøtelagt eller på andre måter ilagt straff knyttet til miljø.

Bærekraftige produkter

I samarbeid med NAF, som er en medlemsorganisasjon for bileiere, har vi utviklet et miljøbillån for biler med hybrid-, hydrogen- eller el-motor. Lånet distribueres av NAF, og leveres av Gjensidige Bank.

Vi arbeider kontinuerlig for å øke andelen «papirløse» kunder, det vil si kunder som velger å motta informasjon fra oss gjennom digitale kanaler i stedet for tradisjonell papirpost. Med unntak for informasjon som etter loven må sendes fysisk, mottar «papirløse» kunder alle dokumenter og all informasjon ellers på epost, SMS eller innlogget område i nettportal.

Digital kundekommunikasjon forbedrer kundeopplevelsen og bidrar til å redusere papirforbruk og kostnader.

I 2017 økte andelen fra 65 til 70 prosent.

Klimaendring, trender og forsikring

Global oppvarming og klimaendringer vil påvirke vår forretning, våre kunder og det samfunnet som vi er en del av. Det samme gjelder endringer i teknologi, demografi og en rekke andre forhold.

I de landene hvor vi har virksomhet vil klimaendring mest sannsynlig lede til mer nedbør og hyppigere uvær. Dette vil øke risikoen for både personskader og materielle skader. Værdata og erstatningskostnader for de siste 35 årene tyder på at dette allerede er i ferd med å skje.

I 2017 beregnet vi erstatningskostnader som følge av klimarelaterte skader til 292 millioner kroner. Dette er skader som kan knyttes til konkrete uværshendelser som storm, flom og uvanlig sterk nedbør. Skadene gjelder i all hovedsak eiendom, og da først og fremst bygninger og inventar. En mindre andel av erstatningene gjelder biler, båter, campingvogner og lignende.

Vi har finansiert og bidratt til flere studier av hvordan dette vil påvirke Norge, og hvor godt det norske samfunnet er forberedt på «villere og våtere» vær. Sammen med andre store forsikringsselskaper i Norden har vi finansiert utviklingen av klimaverktøyet VisAdapt som kan hjelpe boligeiere og boligbyggere i Norden med å tilpasse seg klimaet best mulig.

Risiko knyttet til slike forhold behandles for en stor del som ledd i den ordinære underwritingen og tarifferingen. Eksempler på slike miljø- og klimarelaterte trender er økningen i antall biler med el- og hybridmotor, og økning i antall bygningsskader som følge av mer ekstremvær. Vi ser også en økning i risiko for utbredelse av sykdommer, blant annet slike som spres med insekter.

Vi vurderer løpende behovet for tilpasning i priser, vilkår og erstatningsregler som følge av slike trender.

Gjensidige gjennomfører hvert år en emerging risk-analyse for å kartlegge risiko knyttet til fenomener og trender som kan representere ny risiko eller endret risiko. Slike trender kan både representere trusler mot vår forretning og muligheter for å skape ny forretning. Analysen skal beskrive risiko som kan være signifikant, men som ikke kan kvantifiseres ved hjelp av erfaringsbaserte metoder. Hensikten med denne øvelsen er ikke å beregne en presis verdi for ulike utfall, men snarere å etablere et grunnlag for videre diskusjon, analyse og beslutninger.

I 2017 har vi studert følgende fremvoksende risikoer:

 • Ekstremvær. Dette er et fenomen der vi kan beregne risiko basert på erfaring. Klimaendring kan skape muligheter for hendelser som ligger utenfor erfaringsrommet. Vi har derfor benyttet simuleringsmodeller til å beregne verstefalls-scenarier.
 • Delingsøkonomi: Plattformer som tillater konsumenter og bedrifter å utveksle varer og tjenester uten tradisjonelle mellommenn kan representere en risiko for vår forretningsmodell.  Vi har derfor sett nærmere på hvilke trusler og muligheter delingsøkonomi representerer.
 • Block chain: Denne teknologien er best kjent for såkalt digitale valutaer, men åpner helt nye muligheter for å håndtere transaksjoner og holde oversikt over rettigheter. Det er viktig for oss å følge med på denne teknologien, og være forberedt på å ta den i bruk dersom det blir hensiktsmessig.
 • Syntetisk biologi: Teknologi for å dyrke celler og vev i laboratorier, og skreddersy disse til bestemte formål, åpner helt nye muligheter for forebygging og behandling av sykdommer og skader. Dette kan påvirke dødelighet, levealder og behandlingsbehov, og påvirke økonomien i livs- og helseforsikring vesentlig.

Sosialt engasjement

 

Gjensidige og selskapets medarbeidere støtter og engasjerer seg i ulike sosiale formål både lokalt og nasjonalt. Formålet er å bidra positivt i de lokalmiljøene hvor vi har aktivitet, og å støtte vårt samfunnsoppdrag som er å bidra til et tryggere samfunn.
I Oslo samarbeider Gjensidige med Kirkens bymisjon om å skape et bedre og tryggere nærmiljø i sentrum, hvor selskapet har sitt hovedkontor. Fra Gjensidiges side innebærer samarbeidet et økonomisk bidrag til bymisjonen, og engasjement blant ansatte. I 2017 bidro ansatte ved flere kontorer over hele landet til Bymisjonens strikkekampanje som gjennomføres før jul hvert år for å skape engasjement og samle inn penger til julefeiring for vanskeligstilte.
Medarbeidere deltar også i ulike tiltak i regi av Bymisjonen, blant annet leksehjelp og sjakkurs for barn.

I 2017 ga vi 500.000 kroner som julegave til SOS Barnebyer, som jobber for å gi omsorg og beskyttelse til barn som mangler omsorg fra voksne. Formålet ble valgt av medarbeiderne i selskapet gjennom en avstemning.
I Danmark støtter Gjensidige Julemærkehjemmene, som hvert år hjelper omkring 750 barn som plages av mobbing eller isolasjon.
I alle de tre baltiske landene gjennomfører vi «trygg bolig»-kampanjer i samarbeid med media og aktører som brannvesen, politi, vaktselskaper og elektrisitetsselskaper. Formålet med kampanjene er å øke oppmerksomheten om skadeforebygging, og hindre ulykker, brann og innbrudd.

I Litauen samarbeider vi med hjelpeorganisasjonen Food Bank som distribuerer mat til fattige. Gjensidige gir gratis forsikring, støtter aktiviteter og oppfordrer ansatte til å delta i distribusjon av pakker. I 2017 finansierte vi matpakker til 3.500 mennesker. Vi er medlem av kampanjen «For et trygt Litauen», som har som formål å gi barn fra underpriviligerte familier økt trygghet og selvfølelse.

I Latvia gjennomfører vi en turné til de største skolene der vi underviser barn i sikkerhet i hjemmet. Vi er sponsor og medarrangør av Brann­sikkerhetskonferansen, som retter seg mot næringslivet.

I Estland samarbeider vi med Food Bank om distribusjon av mat til fattige.

Gjensidiges sosiale engasjement i Norge må ses i sammenheng med Gjensidigestiftelsen, som er vår største eier. Stiftelsen driver en omfattende gavevirksomhet som finansieres med avkastning fra kapital som ble frigjort i forbindelse med børsnoteringen av Gjensidige Forsikring i 2010.

Stiftelsen har som mål å bidra til et tryggere samfunn, og satser spesielt på forebyggende og aktivitetsskapende tiltak for barn og unge i hele Norge.

Bidra til et tryggere samfunn

Gjensidige bidrar til finansieringen av offentlig velferd gjennom betaling av skatter og avgifter og lønn til medarbeidere. Betalbar skatt for konsernet var 1.250 millioner kroner i 2017. I tillegg kom et betydelig beløp til merverdiavgift. Lønn og personalgoder til medarbeidere utgjorde 2.973 millioner kroner.

Skatt per land (millioner kroner)

 Resultat før skattSkatt
Norge6.032,91.231,8
Danmark153,710,4
Sverige(317,1)0,2
Baltikum(6,3)0,0

Dialog med myndigheter og publikum

Gjennom bransjeorganisasjonen Finans Norge koordinerer vi vår dialog med myndighetene om forhold som angår finansnæringen. Finans Norge driver også et betydelig arbeid rettet mot skoler og publikum for øvrig med informasjon om personlig økonomi, samfunnsøkonomi og statistikk fra finansnæringen.

I tillegg til den formelle kontakten med kundene søker vi dialog gjennom sosiale medier og nyhetsbrev på epost, og ulike kundearrangementer.

Relevante styrende dokumenter

Styrende dokumenter som er særlig relevante for utøvelse av samfunnsansvar

 

 • Retningslinjer for samfunnsansvar

Innkjøp

 • Group Procurement Policy
Personvern
 • Instruks for behandling av personopplysninger
 • Konsernpolicy for behandling av personopplysninger
 • Instruks for behandling av personopplysninger for ansatte

Korrupsjon

 • Konsernpolicy for håndtering av uregelmessigheter og misligheter, herunder korrupsjon
 • Instruks for håndtering av uregelmessigheter og misligheter, herunder korrupsjon

Kapitalforvaltning

 • SRI - etiske investeringer konsernpolicy

Hvitvasking

 • Risikoanalyse hvitvasking
 • Hvitvaskingsansvarlig, Stillingsbeskrivelse

Klagebehandling

 • Konsernpolicy - Klagebehandling
 • Instruks for klagebehandling hos Kundeombudet
 • Instruks for klagebehandling i selskapene

Underwriting

 • Underwriting Policy

Etikk

 • Etiske regler for Gjensidige
 • Konkretisering av etiske retningslinjer for gave og relasjonsaktiviteter
 • Policy om forbudte konkurransebegrensninger
 

Nøkkeltall samfunnsansvar

Tema 2017201620152014
Verdiskaping og ressursbruk     
 Egenkapitalavkastning Prosent21,321,417,418,1
Utbytte Millioner kroner3.550* 3.4006.2002.590 
 Utdelingsgrad Prosent70,073,084,570,4 
 Skatt Millioner kroner1.2501.3771.057833 
 Lønn og personalgoder Millioner kroner2.9732.4132.545 2.263
 Kundetilfredshet (KTI konsern) 77,977,476,2 74,8
 Miljøet     
 Energiforbruk MWh12.73311.98811.131 8.060
 CO2-utslipp, Scope 1 og 2 ** Tonn2.4702.1642.579 3.043
 Papirløse kunder Prosent70656057
 Medarbeidere     
 Kjønnsfordeling menn/kvinner Prosent52/4853/4752/4850/50 
 Kjønnsfordeling menn/kvinner i ledende stillinger*** Prosent63/3764/3663/37 59/41
 Kompetanseheving pr. medarbeider Kroner10.30015.00017.50017.500 
 Gjennomsnittlig pensjonsalder**** År63,263,264,463,5 
 Sykefravær*** Prosent3,93,94,,14,5 
 Ansvarlige investeringer     
Antall ekskluderte selskaperAntall89858085 

* Basert på styrets forslag.
** Utslipp for 2014 avviker fra det som ble rapportert i årsrapporten for 2014, da kun norske utslipp ble rapportert.
*** Norge, Danmark og Sverige
****  Norge