Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Skadeforsikring Danmark

Segment Danmark omfatter konsernets virksomhet i det danske privat-, næringslivsog kommunemarkedet. Gjensidige har egen distribusjon i disse markedene, så vel som distribusjon via en rekke samarbeidspartnere og meglere. I Danmark er Nykredit-konsernet en sentral distribusjonspartner. Vi er en veletablert aktør i det danske markedet, og har en nummer 5-posisjon regnet etter markedsandel.

2018

Arbeidet med styrking av distribusjonskanaler og effektivisering av operasjonelle prosesser fortsatte gjennom 2018, med fokus på økt digitalisering og automatisering. Satsingen på videreutvikling av forretningsmodell, porteføljetilpasning og reprising bidro til å styrke porteføljekvaliteten i den danske virksomheten.

Fremtidsutsikter

Det danske skadeforsikringsmarkedet er relativt konsolidert, og preget av både sterk konkurranse og høyt prispress. For å skape ytterligere lønnsomhet vil Gjensidige prioritere å styrke salgseffektiviteten og kundelojaliteten, forbedre prisingsmodeller og videreutvikle partnerstrukturen i den danske virksomheten. Vi vil arbeide med ytterligere kostnadseffektivisering gjennom digitalisering og automatisering.

Forenkling av forretningsmodellen, organisasjonen, produkter og prosesser er vesentlig for å oppnå effektiv drift. Implementering av det nye IT-kjernesystemet som vil starte i 2019, vil være et vesentlig bidrag til dette arbeidet. Gjensidige vil søke muligheter for vekst i Danmark, både organisk og gjennom verdiskapende oppkjøp.

Nøkkeltall Danmark

Millioner kroner 20182017
Premieinntekter4.904,64.827,4
Forsikringsresultat434,5 284,0
     
Skadeprosent (%)   76,880,0
Kostnadsandel (%)   14,414,1
Combined ratio (%)   91,194,1

 

Til toppen av siden

Kilder markedsandeler:

Forsikring & Pension, basert på brutto premieinntekter  2017