Skadeforsikring Norden

Segment Norden omfatter konsernets virksomhet i det danske og svenske privat-, næringslivs- og kommunemar­kedet. Gjensidige har egen distribusjon i disse markedene, så vel som distribusjon via en rekke samarbeidspartnere og  meglere. I Danmark er Nykredit-­konsernet en sentral distribusjons­partner. Gjensidige har en skalerbar forretningsmodell i Norden som gir et godt utgangspunkt for videre vekst.

2016

Integrasjonsaktiviteter knyttet til oppkjøpte selskaper og porteføljer gjennom de seneste årene var blant de prioriterte områdene også i 2016.

Videre er det jobbet med kontinuerlig styrking av distribusjonssamarbeidene og effektivisering av operasjonelle prosesser. Satsingen på kontinuerlig utvikling av forretningsmodell, porteføljetilpasning og reprising bidro til å styrke porteføljekvaliteten og lønnsomhetsutviklingen i den svenske virksomheten.

Fremtidsutsikter

Den nordiske virksomheten skal bidra til stordriftsfordeler, risikodiversifisering og økt konkurransekraft pan-nordisk. De nordiske skadeforsikringsmarkedene er relativt konsolidert, men Gjensidige forventer at det vil være mulig å vokse selektivt gjennom en tålmodig og rasjonell tilnærming til nye muligheter.

Implementering av nye tariffer og tilrettelegging for økt grad av selvbetjening vil fortsatt prioriteres i 2017. Arbeidet med å integrere og kapitalisere på forretningsmessige synergier knyttet til porteføljekjøp og distribusjonssamarbeid vil ha høy oppmerksomhet, og volatiliteten i den svenske porteføljen vil reduseres ytterligere.

Videre vil iverksatte tiltak for å styrke lønnsomheten i den danske porteføljen følges tett. Ytterligere tiltak vil bli iverksatt om nødvendig. Det er sterk konkurranse i de markedene Gjensidige opererer i. Prispresset ser ut til å intensiveres, særlig i markedet for større næringslivskunder og i kommunemarkedet.

Nøkkeltall Norden

Millioner kroner 201620152014
Premieinntekter 5.917.85.233,34.762,9
Forsikringsresultat 247,3 509,1384,3
      
Skadeprosent (%)   80,174,675,4
Kostnadsandel (%)   15,715,616,6
Combined ratio (%)   95,890,391,2

 

Til toppen av siden