Finansiell strategi

Gjensidige skal ha en kapitalisering som er tilpasset konsernets til enhver tid gjeldende strategiske mål og risikoappetitt. Konsernet skal opprettholde finansiell handlefrihet og samtidig ha en streng kapitaldisiplin som understøtter målsatt egenkapitalavkastning. Fremtidig overskuddskapital skal over tid utbetales til aksjeeierne.

Kapitaliseringen av konsernet skal baseres på følgende krav:

  • Standardformelen (SF): 120% – 150%
  • Partiell internmodell (PIM): 125% – 175%

Solvensmarginen ventes å ligge i øvre del av intervallene for å understøtte en ‘A’-rating fra Standard & Poor’s eller tilsvarende, stabilisere utbytte basert på årsresultat over tid, sikre finansiell fleksibilitet til mindre oppkjøp og organisk vekst som ikke finansieres gjennom tilbakeholdt resultat, og sikre en buffer for regulatorisk usikkerhet.

Alle datterselskaper vil kapitaliseres i tråd med sine respektive regulatoriske krav, mens overskytende kapital i størst mulig grad samles i morseksapet Gjensidige Forsikring ASA.

Konsernet vil benytte alle former for Tier 1 og Tier 2 kapital, inkludert ansvarlig lån, på en forsvarlig og verdioptimaliserende måte innenfor de rammer som myndigheter og ratingselskaper setter.

Finansiell strategi for Gjensidige Bank finnes her .