Finansiell strategi

Gjensidige skal ha en kapitalisering som er tilpasset konsernets til enhver tid gjeldende strategiske mål og risikoappetitt. Konsernet skal opprettholde finansiell handlefrihet og samtidig ha en streng kapitaldisiplin som understøtter målsatt egenkapitalavkastning og utbyttepolitikk.

Kapitalisering av konsernet vil være basert på et solvensmarginmål på 125-175 prosent for Partiell Internmodell (PIM). Dette målet gjelder både for den regulatorisk godkjente modellen (legalt perspektiv) og modellen med egen kalibrering (egen partiell internmodell).  Dette målintervallet gjelder for perioden ut året 2018.

Forutsatt at Gjensidige Bank ikke er en del av konsernet fra tidlig i 2019 som en følge av salget til Nordea, vil solvensmarginmålet  for det legale perspektivet og egen partiell internmodell være 135-200 prosent. Dersom banksalget skulle bli kansellert vil solvensmarginmålet på 125-175 prosent gjelde også etter 2018.

Solvensmarginnivåene bør ligge i øvre halvdel av intervallet for bl.a. å støtte en A-rating fra Standard & Poor's, for å stabilisere regulære utbytter over tid, for å sikre økonomisk fleksibilitet til mindre oppkjøp og organisk vekst som ikke finansieres gjennom tilbakeholdt resultat, samt å gi en buffer mot regulatoriske endringer.

Alle datterselskaper vil være kapitalisert i samsvar med de respektive lovkravene, mens kapital som overstiger kravene, så langt som mulig vil bli holdt i morselskapet Gjensidige Forsikring ASA.

 Konsernet vil benytte seg av alle former for Tier 1 og Tier 2 kapital, inkludert ansvarlig lån, på en ansvarlig og verdioptimaliserende måte og innenfor de rammer som myndigheter og ratingbyråene fastsetter.

Finansiell strategi for Gjensidige Bank finnes her .