Finansiell strategi

Gjensidige skal ha en kapitalisering tilpasset konsernets til en hver tid gjeldende strategiske mål og risikoappetitt. Konsernet skal opprettholde finansiell handlefrihet og samtidig ha en streng kapitaldisiplin. Eventuell fremtidig overskuddskapital utover målsatt kapitalisering vil over tid deles ut til aksjeeierne.

Konsernets kapitalisering vil ta utgangspunkt i følgende krav med tilhørende mål:

  • Legalt krav (Solvens II standardformel): 115 - 140 %
  • Internt, risikobasert perspektiv: 120 - 175 %
  • Ratingbasert krav uten påslag: A rating

Målsatt kapitalisering utover dette skal sikre finansiell fleksibilitet knyttet til organisk vekst og mindre oppkjøp som ikke finansieres ved tilbakeholdt overskudd, samt stabilisering av utbytte over tid.

Alle datterselskaper vil kapitaliseres i tråd med sine respektive regulatoriske krav, mens overskytende kapital i størst mulig grad samles i morselskapet Gjensidige Forsikring ASA. 

Konsernet vil utnytte alle former for ansvarlig kapital, herunder ansvarlig lån, på en forsvarlig og verdioptimaliserende måte innenfor de rammer som myndigheter og ratingselskaper setter.

Finansiell strategi for Gjensidige Bank finnes her .