Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Bærekraft

Gjennom mer enn 200 år har Gjensidige sørget for å skape trygghet for våre kunder ved å sikre liv, helse og verdier. Det er vår misjon. Vi har hele tiden bidratt med skadeforebyggende tiltak, og hjelp når skaden har oppstått. Vår erfaring og kompetanse kommer hele samfunnet til gode.

 

Forsikring er avgjørende for å skape økonomisk trygghet for privatpersoner og næringslivet. Dette blir minst like viktig i tiden fremover med de endringer vi kan forvente som følge av klima- og miljøendringer, digitalisering og andre samfunnsendringer.

Bærekraft

Baerekaft

Bærekraft i Gjensidige er definert i tråd med FNs bærekraftmål. Det betyr at Gjensidiges aktiviteter skal sørge for balanse mellom klima og miljø, sosiale forhold, god selskapsstyring og økonomi, for å sikre at fremtidige generasjoner får de samme muligheter til å tilfredsstille sine behov som vi har i dag.

Gjensidige skal med forsterket fokus på bærekraft bidra til måloppnåelse i henhold til Parisavtalen og FNs bærekraftmål. Klima- og miljøutfordringene skaper nye risikoer og muligheter for forsikringsbransjen. Det er helt avgjørende for langsiktig verdiskaping at bærekraftige løsninger er integrert i våre kjerneaktiviteter og vår strategi.

Kunden i sentrum

Gjensidiges visjon er at vi skal kjenne kunden best og bry oss mest. Vi skal være det mest kundeorienterte skadeforsikringsselskapet i Norden og Baltikum. Dagens Gjensidige forvalter en over 200 år lang tradisjon for å hjelpe kunder i de tyngste øyeblikkene i livet.

 Samfunnsoppdraget og samfunnsansvaret vårt har vært en sentral forutsetning for fremveksten av det moderne velstandssamfunnet. Det er derfor helt naturlig at dette videreføres og utvides når samfunnet stilles overfor helt nye og gjennomgripende utfordringer. I forlengelsen av dette blir en sentral del av kundeorienteringen å hjelpe våre kunder og samfunnet for øvrig å unngå skade – og å hjelpe kunden til å gjøre mer bærekraftige valg.

Gjensidigeopplevelsen

Vi holder det vi lover

Vi leverer alltid kvalitet

Vi gjør det vanskelige enkelt

Vi sikrer oss at kunden er fornøyd

Gjensidigeopplevelsen er etablert som rammeverk for kundeorienteringen av Gjensidige og skal virke som styrende prinsipp for selskapets kundeorienterte verdiskaping og utvikling. Gjennom en systematisk kontinuerlig forbedring av dagens praksis i henhold til løftene i Gjensidigeopplevelsen skal Gjensidige styre mot selskapets visjon og levere de beste kundeopplevelsene i bransjen.

  

Våre ansatte

Vi ønsker å utvikle en organisa­sjon som legger til rette for at mangfold preger våre aktivite­ter og bidrar med nye ideer og perspektiver i arbeidet for et mer bærekraftig samfunn. Vi er opptatt av at våre ansatte skal være engasjert og motivert, og oppfordrer ansatte til å gi tilbakemelding på hva som er bra, og hvilke forbedringsområder vi har, i vår årlige medarbeiderundersøkelse.

Les mer om vårt arbeid i årsrapport 2020 under «Engasjerte ansatte».

Gjensidiges interessenter

Gjensidige har virksomhet i seks ulike land, er ett av de største selskapene på Oslo Børs, og har mange ulike interessenter. De viktigste interessentene er vurdert å være kunder, ansatte, leverandører, investorer/eiere, og samfunnet for øvrig. Med interessent mener vi de som påvirker eller blir påvirket av selskapet. Dialog med våre interessenter er avhengig av behov, og illustrert i årsrapporten for 2020.

Hvilke av FNs bærekraftmål som har særlig fokus

Gjensidige skal bidra til oppnåelse av FNs 17 bærekraftmål. Særlig skal konsernet bidra til å fremme fem av målene – som gjelder God helse; Anstendig arbeid og økonomisk vekst; Bærekraftige byer og samfunn; Ansvarlig forbruk og produksjon; og å Stoppe klimautfordringene. Bakgrunnen er beskrevet nærmere i årsrapporten for 2020.

God helseAnstendig_arbeidSustainable cities Ansvarlig_produksjonclimate

Mål for arbeidet med bærekraft

Gjensidiges styrevedtatte mål for bærekraftsarbeidet har fokus på tre områder: et tryggere samfunn, redusert CO2-intensitet og ansvarlige investeringer. Noen av målene vil støtte flere fokusområder. Eksempelvis vil arbeid med skadeforebygging bidra til måloppnåelse både for et tryggere samfunn og redusert CO2-intensitet ved at det blir færre skader.

Tryggere samfunn

Redusere CO2-intensiteten

Ansvarlige investeringer

  Stolpe 

 • Skadeforebyggende tiltak
 • Bærekraftige produkter
 • Engasjerte ansatte
 • Sosialt engasjement
 • God foretaksstyring
 • Bærekraftige erstatninger
 • Digital transformasjon
 • Redusere eget klimaavtrykk
 • SRI policy
 • FNs Global Compact-prinsipper
 • Oppfølging av eksterne forvaltere
  Hjerte  co2_intensity  Investeringer

 

Tryggere samfunn
Det viktigste vi kan gjøre for å bidra til et tryggere samfunn er å arbeide med skadeforebyggende aktiviteter. Bærekraftige produkter skal speile kundenes behov, og vi skal bruke vår kunnskap og kompetanse til å sette riktig pris på forsikringsbare risikoer. Vi skal være en problemløser som tilbyr relevante tjenester til våre kunder. Vi skal utnytte de muligheter til skadeforebygging som teknologi og digitalisering gir. Forsikring er samfunnsmessig svært viktig og derfor strengt regulert, og god foretaksstyring er avgjørende for å nå målene.

Engasjerte ansatte er en forutsetning for å kunne drive effektivt og nå våre mål. Å ta ansvar i samfunnet, og støtte underpriviligerte mennesker på ulike måter, er viktig for å skape sosialt engasjement og skape en meningsfull arbeidsplass.

Redusere CO2-intensitet
Vi har ambisiøse mål om å redusere vår CO2-intensitet - det vil si klimautslipp relativt til premieinntekter - for både egen drift og skadeoppgjør. Når det gjelder vår egen drift er ambisjonen å oppnå klimanøytralitet innen 2030. Det viktigste vi kan gjøre for å redusere CO2-intensiteten er å drive skadeforebyggende arbeid. Når skaden først har skjedd, ligger den største muligheten for å redusere CO2-intensiteten i å motivere kunder og leverandører til å gjøre mer klimavennlige valg ved erstatning av skader. Vi ser betydelige muligheter for å stimulere til mer gjenbruk og sirkulærøkonomi. Dette vil vi bidra til gjennom utforming av produktene våre og gjennom samarbeid med leverandører og andre partnere. Det er viktig å bruke ressursene der det gir størst effekt, og derfor implementerer vi klimaregnskap som grunnlag for beslutninger fremover.

Ansvarlige investeringer
Gjensidige skal bidra til å sikre at overgangen til nullutslippssamfunnet går så smidig som mulig. Investeringene våre skal være i tråd med styrevedtatt ESG-policy (policy for bærekraftig virksomhet som også omhandler investeringene). For øvrig skal investeringene være innenfor konsernets SRI policy/ strategi som skal sikre at investeringene er i henhold til Gjensidiges etiske profil, og så langt som mulig i henhold til FNs Principles for Responsible Investments (PRI).

Du kan lese mer om vårt arbeid med bærekraft i årsrapporten for 2020.

Gjensidiges arbeid med bærekraft

Gjensidige skaper verdier ved å forstå kundenes behov for forsikringsprodukter og tjenester som skaper trygghet. Dette gjør vi ved å forstå hvilken risiko kundene står overfor, og beregne

Forretningsmodell_19hvilken pris vi skal kreve for å overta denne risikoen. Gjensidiges forretningsmodell baseres på god forståelse av samfunnet, og om hva som kan forsikres, og vi har gjennom lang tid bygget relevant kompetanse og effektive systemer for risikovurdering, fra risikoseleksjon og –prising til kapitalstyring og forvaltning.

Salgs-, rådgivnings- og skadeprosessene skal bidra til skadeforebygging og bærekraftige løsninger ved erstatningsoppgjør. Det vil bli forsterket fokus på å utnytte muligheter for gjenbruk og sirkulærøkonomi.

Investeringsporteføljen skal forvaltes ansvarlig i henhold til FNs prinsipper for Global Compact.

Les mer om Gjensidiges forretningsmodell i vår årsrapport for 2020.

 

Noe av det vi har oppnådd

Vi kan se tilbake på et år der vi oppnådde mange ting som vil være til nytte for våre kunder, eiere, ansatte og miljøet, hvor skadeforebyggende tiltak var noe av det viktigste. Gjensidige har bidratt til å forhindre tap og ulykker i mer enn 200 år, og vi vil prioritere dette arbeidet enda bedre i tråd med bærekraftsmålene.

Tryggere samfunn

Redusere CO2-intensiteten

Ansvarlige investeringer

 • Gjennomført 11.500 risikosjekker i 2019
 • Høy relevansscore på «www.godtforberedt.no» med totalt 1,8 millioner visninger
 • 2.728 pressemeldinger som har skapt engasjement og debatt om viktige skadeforebyggende tema for liv, helse og verdier
 • Etablert nytt bærekraftsfond for landbruket i samarbeid med Norges Bondelag
 • Bredt produktspekter med bærekraft integrert i vilkår
 • Medarbeidertilfredshet i 2019 viser totalscore blant de 25 prosent beste i finansbransjen i Peakons sammenligningsgrunnlag
 • Implementert Klimaregnskap i skadeprosesser som grunnlag for beslutninger med utgangspunkt i modell for måling av materialforbruk som grunnlag for oppfølging av CO2 intensitet i skadeprosessene
 • Implementert verktøy for oppfølging av bærekraftskrav og etterlevelse av Global Compact-prinsipper til våre leverandører
 • Bidrar med 3.183 tonn aluminium og 6.487 tonn stål til resirkulering etter kondemnasjoner
 • Gjennomgang av de 20 største leverandørene som representerer 36 prosent av totale anskaffelser
 • Gjensidige kåret til det beste digitale forsikringsselskapet i en kåring gjennomført av Bearing Point i 2019 og 2018.
 • Økt dialog og innflytelse med eksterne forvaltere vedrørende ESG.
 • Signert CDP som investor.
 • Implementert ESG-vurdering i alle interne kredittanalyser
 • Energimerking av alle bygg. BREEAM-NOR in-use-sertifisering for to bygg

 

 Industri_leader ipsos MiljofyrtarnMatvett  UNGC 

norsif

cdp

Les mer om verdier skapt i årsrapporten for 2020