Gjensidiges etiske rammeverk ("Code of Conduct")

Gjensidige er helt avhengig av tillit fra omgivelsene for å kunne utføre samfunnsoppdraget vårt, som er å sikre liv, helse og verdier. I den forbindelse er etikken essensiell.

 

Default

Grunnlaget for etikkarbeidet vårt

Fra konsernsjefen
Vårt etiske rammeverk ("Code of Conduct"), er en viktig rettesnor for hvordan vi arbeider med holdningene våre, og beskriver hva som er forventet av deg som er ansatt eller på en eller annen måte opptrer på vegne av Gjensidige. For meg er det derfor viktig at alle setter seg inn i vår Code of Conduct og opptrer i henhold til disse i det daglige.

Som et stort, børsnotert selskap møter vi stadig flere krav fra kunder, myndigheter, investorer, analysebyråer og frivillige organisasjoner. De er opptatt av hvordan vi opptrer som leverandør av forsikringstjenester, som kapitalforvalter og innkjøper – og hvilke holdninger vi formidler. Vi må i stadig økende grad dokumentere og synliggjøre dette for eksterne interessenter, slik at disse kan vurdere oss på grunnlag av offentlig tilgjengelig informasjon. 

Kjerneverdiene våre
Kjerneverdiene skal hjelpe til med å forme felles identitet og bære bedriftskulturen i hele Gjensidige. De skal geleide oss i riktig retning, enten vi løser store eller små oppgaver, og ved både større og mindre beslutninger. Disse tre kjerneverdiene skal gi oss energi til å levere Gjensidigeopplevelsen:

 • Skap trygghet
  Trygghet skapes gjennom å gi rom for å feile, vise tillit, åpenhet, og at vi lytter, ser og støtter hverandre. Trygghet gir rom til å utfordre og tar oss videre. I Trygge rammer mobiliserer vi mot.
   
 • Tenk nytt
  Nytenkning starter med nysgjerrighet og vilje til å gjøre oss bedre, i stort og smått. Del egne tanker og ideer, og ta aktivt del i andres. Nye tanker gir læring, skaper dynamikk, utfordrer oss og fører oss fremover.
   
 • Ta sats
  Ta sats handler om å våge. Vis handlekraft og gjennomfør med stil. Ta sats! Slik møter vi fremtiden offensivt.

Etisk rammeverk ( Code of Conduct)
Gjensidige skal sikre liv, helse og verdier. Virksomheten vår er helt avhengig av høy tillit, både fra kunder, myndigheter, aksjeeiere og resten av samfunnet. Derfor skal alt vi gjør tåle dagens lys.

Dette innebærer at alle som representerer Gjensidige må opptre aktsomt, redelig, saklig og i samsvar med de etiske reglene våre. Det er den enkeltes ansvar å gjøre seg kjent med disse og andre retningslinjer. Om en enkeltperson bryter reglene, får det konsekvenser for konsernet – men også for personen.

Grunnleggende kjøreregler for Gjensidige

Åpen og ærlig kommunikasjon
Det er viktig med en åpen og ærlig kommunikasjon, både internt og eksternt. Dette må naturligvis avveies i forhold til nødvendig konfidensialitet og taushetsplikt. Åpen og ærlig kommunikasjon er en forutsetning for å treffe riktige beslutninger og for at alle forhold ved en sak kan bli godt opplyst. Videre er det viktig at du sier ifra om kritikkverdige forhold.

Når det gjelder ekstern kommunikasjon i form av uttalelser på vegne av selskapet, skal dette skje gjennom definerte talspersoner. Det forventes også at du er varsom med hvordan du uttrykker deg i sosiale medier i sammenhenger der du kan oppfattes som en representant fra Gjensidige.

Etiske regler
Gjensidige skal kjennetegnes av høy etisk standard. En god forretningskultur og et positivt omdømme er en forutsetning for virksomheten vår. Du er selv ansvarlig for å holde deg orientert om hvilke retningslinjer og lovregler som gjelder innenfor ditt område. De etiske reglene forteller deg også om hvordan du skal handle for å følge Gjensidiges verdinormer. Er du i tvil, skal du kontakte din nærmeste overordnede.

De etiske reglene finner du her.

Diskriminering og trakassering
I Gjensidige har vi et felles ansvar for å bidra til en god lagånd og et godt arbeidsmiljø. Den enkelte forventes å opptre med respekt, omtanke og alminnelig høflighet overfor kolleger så vel som konkurrenter, kunder og andre. Ved å være inkluderende og engasjert, gjør vi hverandre gode. Gjensidige har nulltoleranse for diskriminering og trakassering. Dette inkluderer uønsket seksuell oppmerksomhet. Den som føler seg diskriminert eller mobbet skal alltid tas på alvor.

Med diskriminering menes forskjellsbehandling basert på kjønn, alder, etnisitet, kulturell bakgrunn, religion, sosial tilhørighet, funksjonshemming, seksuell legning, sivilstatus eller politisk overbevisning. Med trakassering menes at noen over tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.

Slik bidrar du til å motarbeide diskriminering og trakassering:

 • Du må behandle alle mennesker med respekt og åpenhet.
 • Tenk alltid på at belønning og anerkjennelse skal gis basert på hva en person gjør, og ikke hvem han eller hun er.

Personvern og taushetserklæring
Personvern handler om retten til et privatliv og til å bestemme over egne personopplysninger.
Både kunder og ansatte i Gjensidige skal ha tillit til at informasjon håndteres etter gjeldende lover og regler, at relevant informasjon er tilgjengelig og at den er av høy kvalitet.
Alle personopplysninger skal derfor behandles lovlig og rettferdig, og på en måte som legger til rette for innsyn fra personen opplysningene gjelder.   
Personopplysninger skal kun samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål, og ikke viderebehandles på en måte som ikke er forenelig med disse formålene.
Du har ansvar for å sette deg inn i gjeldende retningslinjer for ditt arbeidsområde, og opptre i overensstemmelse med dette.

Gjensidiges personvernerklæring.

Samfunnsansvar og bærekraft
Gjensidige har tatt samfunnsansvar og skapt trygghet i over 200 år. Det forventes at vi gjør enda mer fremover. Samfunnsansvar er integrert i den overordnede strategien og anerkjennes i konsernet som en sentral faktor for langsiktig, bærekraftig verdiskaping. For å sette den overordnede strategien ut i livet, er det etablert mål som skal prege valgene vi tar fremover. Gjensidiges bærekraftmål understøtter også FNs mål (SDGer), og danner grunnlaget for statusrapporteringen av arbeidet vårt med klima og miljø, sosiale forhold, og styring og kontroll.

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)
Gjensidige er opptatt av å utvikle og vedlikeholde et godt internt arbeidsmiljø. I den sammenheng er det viktig av våre medarbeidere tar et aktivt ansvar for å sikre et godt arbeidsmiljø. For at vi skal kunne lykkes med HMS-arbeidet vårt, er vi avhengig av at hver enkelt kjenner sine plikter og forholder seg til retningslinjene som gjelder for arbeidet.

Slik opptrer du i henhold til HMS-reglene våre:

 • Du kjenner lover, forskrifter og etablerte rutiner som gjelder for ditt arbeid
 • Du medvirker til et sikkert og godt arbeidsmiljø og forhindrer skade på det ytre miljøet
 • Du gir beskjed når du trenger kompetanseheving og opplæring
 • Du bruker nødvendig verneutstyr eller andre hjelpemidler ved behov eller pålegg om dette
 • Du underretter arbeidsgiver eller verneombud hvis du blir kjent med trakassering eller diskriminering
 • Du bidrar til utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner hvis du helt eller delvis blir borte på grunn av ulykke, sykdom eller lignende
 • Du melder fra til nærmeste overordnede om brudd på lover/forskrifter, feil eller mangler (avvik)

Varsling
Varsling er å fortelle om kritikkver­dige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold kan for eksempel være brudd på lovregler og interne regler og retningslinjer.

Siden slike forhold kan rettes opp, er varsling essensielt – både for konsernet og samfunnet for øvrig. Ansatte som er villige til å varsle er derfor en viktig ressurs for konsernet.

Det er flere måter å varsle på. Som utgangspunkt kan ansatte alltid varsle skriftlig eller muntlig til en overordnet, HR- partner, konserndirektør for HR, tillitsvalgte, verneombud eller Arbeidsmiljøutvalgets leder. I tillegg kan du varsle gjennom Gjensidiges varslingskanal, hvor det også er mulig å være anonym.

Slik blir du en god varsler:

 • Du gjør deg kjent med vår varslingsordning
 • Du sier ifra om forhold som ikke er akseptable, og varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.
 • Tenk på at du har en særlig plikt til å varsle om kriminelle forhold, eller forhold der liv og helse kan stå i fare.

Gå til varslingskanalen ved å klikke her.

God forretningsmessig adferd

Kundebehandling
I Gjensidige skal vi kjenne kunden best og bry oss mest.

Alle som opptrer på vegne av Gjensidige har et ansvar når det kommer til å gi kundene våre en god opplevelse – Gjensidigeopplevelsen. Alt vi gjør skal kjennetegnes av høy integritet og at vi bryr oss. Vi skal behandle alle kunder med respekt og i tråd med god forretningsskikk og bransjenormer.

Slik skaper vi Gjensidigeopplevelsen:

 • Vi holder det vi lover
 • Vi leverer alltid kvalitet
 • Vi gjør det vanskelige enkelt
 • Vi sikrer oss at kunden er fornøyd.

Åpenhet og ærlighet
Åpenhet er en forutsetning for motivasjon, tillit og trygghet. Derfor skal åpenhet prege bedriftskulturen vår.

Alle skal kunne føle seg trygge på å ta opp både små og store saker med lederen sin eller andre i konser­net. Alt vi gjør skal tåle dagens lys. Det er viktig at vi kan redegjøre for hva vi har gjort, hvordan vi har vurdert og hvilke beslutninger vi har tatt.

Slik bidrar du til åpenhet: 

 • Du skal kunne dokumentere det du gjør i samsvar med reglene som gjelder for arbeidet ditt
 • Alt du gjør tåler dagens lys og ivaretar tilliten til Gjensidige.

Compliance
Alle ansatte og andre som  opptrer på vegne av Gjensidige skal etterleve lover, regler og avtaleverk i alle deler av virksomheten vår. Dette gjelder både eksterne krav og interne regelverk som for eksempel avtaler, policyer, standarder, instrukser, prosesser og rutiner/prosedyrer. I tilfeller der det er avvik skal dette håndteres i samsvar med konsernets rutiner for hendelses- og avvikshåndtering.

Der det er overlappende regelverk skal det mest restriktive regelverket gjelde, med mindre noe annet er klart definert.

Slik opptrer du i tråd med regelverket 

 • Du er kjent med og følger regler og rutiner som gjelder for ditt arbeid.
 • Du rådfører deg med en fagkyndig eller leder om du er i tvil.
 • Du er kjent med og følger fastsatte rutiner for å melde brudd på interne eller eksterne regler.

Hvitvasking og korrupsjon 
Hvitvasking er et samfunnsproblem som både norsk og internasjonal lovgivning krever at vi jobber aktivt for å motvirke.

Gjensidige skal aktivt motarbeide hvitvasking av penger, finansiering av terror og korrupsjon. Vi må gjøre hva vi kan for å beskytte Gjensidige mot å bli utnyttet av kriminelle, og den faren dette medfører for tap av omdømme, tillit eller penger.

Slik bidrar du i arbeidet mot hvitvasking: 

 • Du er kjent med og følger fastsatte regler og rutiner for antihvitvasking, terrorfinansiering og antikorrupsjon.
 • Du kan identifisere mistanke om hvitvasking, terrorfinansiering og korrupsjon.
 • Du melder fra ved mistanke om hvitvasking, terrorfinansiering og korrupsjon i henhold til konsernets rutiner.

Antikorrupsjonshåndboken og varslingskanalen.

Gaveregistrering
Før du gir/mottar en gave/aktivitet må du være bevisst på gavenes/aktivitetens verdi, om den/de er passende og hvor hyppig den/de forekommer. Vurder om gaven/aktiviteten medfører forpliktelser eller påvirke vurderinger. Husk at alt vi gjør må tåle dagens lys.

Ansatte eller nærstående kan ikke gi/få gaver eller andre fordeler (private rabatter/bonuser el) som er verdt over 500 kroner. Relasjonsaktiviteter skal være i samsvar med våre retningslinjer. Gjensidige ønsker åpenhet, og alle mottatte gaver og relasjonsaktiviteter som ikke er i regi av arbeidsgiver, skal registreres i konsernets gaveregister, med anslått verdi.

Slik opptrer du når du mottar en gave/aktivitet: 

 • Du må vurdere om etiske regler og øvrig regelverk tillater at du kan motta gaven/aktiviteten.
 • Du kan ikke ta imot gaver fra eksterne til en verdi over 500 kr.
 • Mottar du gaver/aktiviteter fra eksterne til en verdi under 500 kr skal dette registreres i gaveregisteret.

Hver enkelt har ansvar for å beskytte Gjensidige

Beskyttelse av våre verdier, informasjon og merkevare
Alle som opptrer på vegne av Gjensidige har taushetsplikt om kunders, ansattes og andre forretningsmessige eller private forhold som man får kjennskap til i forbindelse med utførelse av arbeid for konsernet. Taushetsplikten gjelder også etter fratredelse i Gjensidige.

Vi må også forhindre at intern kommunikasjon distribueres ut av selskapet.

Slik tar du ansvar for å beskytte verdier, informasjon og merkevare:

 • Du er kjent med og følger reglene og rutiner for informasjonssikkerhet som gjelder for ditt arbeid.
 • Du melder umiddelbart fra ved brudd på informasjonssikkerheten.
 • Du verken distribuerer eller tar med deg verdier og informasjon utenfor Gjensidige uten et tjenstlig behov.

Interessekonflikt (habilitet)
Du må ikke ta del i – eller søke å påvirke behandlingen av – en sak når det foreligger forhold som kan svekke tilliten til om du er uavhengig/habil.  Har du direkte eller indirekte økonomiske eller andre personlige interesser i en sak, må du avstå fra å involvere deg i saksbehandlingen. Dersom en overordnet er inhabil i en sak, kan saken som hovedregel heller ikke avgjøres av en direkte underordnet.

Slik unngår du interessekonflikter:

 • Du er åpen om personlige og nære relasjoner til andre ansatte i Gjensidige.
 • Du tar opp aktuelle problemstillinger med nærmeste leder/fagmiljø.
 • Du melder fra hvis du kommer i en situasjon der en interessekonflikt kan oppstå.

Innsideinformasjon
Som børsnotert må Gjensidige etterleve verdipapirhandellovens bestemmelser om håndtering av innsideinformasjon. Som ansatt eller representant for Gjensidige kan du få tilgang til informasjon som kan betegnes som innsideinformasjon, og som kan påvirke kursen til Gjensidige-aksjen eller et annet finansielt instrument.

Ingen av oss skal bruke eller bidra til at andre bruker innsideinformasjon om konsernet eller andre selskaper som grunnlag for å handle med verdipapirer.

Slik forholder du deg til innsideinformasjon

 • Som ansatt forventes det at du opptrer i henhold til gjeldende retningslinjer når det gjelder innsideinformasjon, slik informasjon ikke kan misbrukes. Det forventes også at du opptrer aktsomt i handel med finansielle instrumenter.

Rusmidler
Ved servering av alkohol ved ulike arrangementer etter arbeidstid i Gjensidige, er det en forutsetning at alkoholforbruket skjer med måte, uten at det skaper misbruk, og uten at man setter helse og sosiale relasjoner i fare.

Alle arrangementer for ansatte i selskapets regi skal legges opp på en slik måte at det ikke oppfordrer til uforholdsmessig stort alkoholinntak. Videre skal alkoholfritt drikke være like tilgjengelig som alkoholholdig drikke.

Ledere har et spesielt ansvar for å leve som han/hun lærer, vise holdninger og sette normer gjennom egen atferd, også i forbindelse med alkohol. Dette gjelder i forbindelse med interne så vel som eksterne arrangementer. Den enkelte leder skal være lojal overfor Gjensidiges bestemmelser, og han/hun har ansvar for å utvikle en god organisasjonskultur og et godt arbeidsmiljø innen sitt område.

Hver enkelt medarbeider er selv ansvarlig for at alkoholinntaket står i forhold til hva som er riktig, sett i forhold til selskapets retningslinjer og det enkelte arrangement. Beruselse som kan føre til at man setter eget og/eller andres liv og helse i fare, gir oppførsel som virker støtende eller er sosialt uakseptabel, vil ikke under noen omstendigheter bli akseptert.