Navigasjon, søk og logg inn

b8dde1

Forretningsområdene våre

Skadeforsikring har vært vår kjernevirksomhet i mer enn  200 år.  I Norge tilbyr vi også bank-, pensjon og spareprodukter, for å støtte opp under skadeforsikringsvirksomheten vår. Vi har seks forretningsområder.

Skadeforsikring Privat

Privatsegmentet tilbyr et bredt spekter av skadeforsikringsprodukter og -tjenester i det norske privatmarkedet, både innen tingforsikring og person- og helseforsikring. Produktene selges i all hovedsak gjennom egne distribusjonskanaler, men også i samarbeid med mange partnere. Med lojale kunder og en sterk merkevare er Gjensidige markedsleder i skadeforsikringsmarkedet for privatkunder.

Hovedprodukter

 • Motorvognforsikringer
 • Boligforsikringer
 • Personforsikringer
 • Fritidsforsikringer

Distribusjon

Gjensidige distribuerer produkter og tjenester via telefon, digitale løsninger og lokale kontorer. Kunden får en enhetlig betjening, uavhengig av kanal. Lokalkontorene tilbyr rådgivningstjenester innen forsikring og bank, og kan henvise forespørsler om pensjon og fondssparing til våre investeringsrådgivere. Kundene tilbys produkter og tjenester via ett kontaktpunkt, noe som gjør det enkelt for kundene og samtidig styrker muligheten for salg av et bredere produktspekter. For å møte endringer i kundeatferd og kundenes forventninger legger Gjensidige sterk vekt på videreutvikling av de digitale kundeprosessene.

Agenturer og partnere
Som et supplement til Gjensidiges egne kanaler distribueres produkter også gjennom agenter og et stort antall bilforhandlere. Gjensidige har  samarbeidsavtaler med flere store arbeidstaker- og interesseorganisasjoner som gir organisasjonsmedlemmene fordeler som kunde i Gjensidige.

Fremtidsutsikter

Konkurransen er sterk både fra etablerte banker, forsikringsselskaper, og mindre nisjeaktører. Gjensidiges konkurransekraft i det norske privat­ markedet er fortsatt god.

Tiltak for å styrke kundeorienteringen ytterligere, og bevare den sterke kundelojaliteten, vil være sentralt også fremover. Vi vil automatisere stadig flere prosesser, og legge til rette for digitale skademel­dinger, slik at kundene kan få raskere og riktigere oppgjør. Vi vil utvikle bedre verktøy og metoder for data­analyse, slik at vi kan gi kundene bedre og mer relevante råd både i betjente og selvbetjente kanaler. Over tid venter vi at dette vil gi reduserte kostnader, økt salgseffektivitet og enda bedre kundetilfredshet. Vi vil også videreføre igangsatte prisjusteringer for å styrke lønnsomheten.

Skadeforsikring Næringsliv

Næringslivssegmentet tilbyr et bredt spekter av skadeforsikringsprodukter til næringslivskunder, landbrukskunder og offentlig sektor i Norge. Salget skjer primært gjennom egne distribusjonskanaler, og kun 20 prosent av premievolumet er meglet forretning. Gjensidige er markedsleder innen skadeforsikring til næringslivs- og landbruksmarkedet. Hoveddelen av kundeporteføljen består av små og mellomstore bedrifter og landbrukskunder.

Hovedprodukter

 • Motorvognforsikringer
 • Bygningsforsikringer (inkl. eiendeler og driftstap)
 • Personforsikringer
 • Kyst og havbruk-/ og transportforsikringer
 • Ansvarsforsikringer
 • Landbruksforsikringer
 • Innskuddspensjon fra Gjensidige Pensjonsforsikring

 

Distribusjon

Gjensidiges næringslivskunder betjenes hovedsakelig direkte enten gjennom eget distribusjonsapparat eller via agenter og meglere.

Mange kontaktpunkter
Gjensidiges produkter og tjenester distribueres via telefon, digitale løsninger og regionale kontorer. Kunden får en enhetlig betjening, uavhengig av kanal. Forsikringskontorene, samarbeidende brannkasser og sjøtrygdelag ivaretar funksjoner der lokal kunnskap og personlig kontakt er viktig. Egne selgere regionalt plassert betjener i økende grad mellomstore bedrifter. Kundesentre betjener i hovedsak små- og mellomstore bedrifter. De håndterer både utadrettet salg og inngående kundehenvendelser, både gjennom telefon og via internett.

Konsernkunder/megler (KKM)
KKM er en nasjonal kompetanse- og relasjonsavdeling rettet mot meglere og Norges største bedrifter. KKM har høy markeds- og fagkompetanse med et sterkt fokus på risikovurdering og -styring. Kanalen tilbyr spesialtilpassede løsninger for å dekke kundenes behov, inklusive pensjonsrådgivining.

Partnere
Gjensidige distribuerer også næringslivsprodukter gjennom tilknyttede brannkasser, sjøtrygdelag, agenturer og forhandlere. Distribusjonen skjer under Gjensidiges eget merkenavn.

Fremtidsutsikter

Gjensidige har de siste årene befestet sin posisjon som markedsleder på næringsliv og landbruk, og er godt posisjonert for fremtiden.

I næringslivssegmentet jobbes det særskilt med forbedret risikoprising og analytiske prosesser som verktøy for å styrke kundeaktiviteter. Kontinuerlige initiativ for å levere de beste kundeopplevelsene, i kombinasjon med analysedrevet virksomhet og operasjonell effektivitet, skal sikre en fremtidsrettet og kundeorientert forretning.

Næringsliv forventer positiv premieutvikling gjen­nom 2019 grunnet det positive trendbildet norsk økonomi er inne i. Tidligere og nye prisingsinitiativer forventes også å bidra til premievekst og bedret lønnsomhet. Samtidig vil arbeidet med å tilpasse vilkår og betingelser på produktene fortsette.

Skadeforsikring Danmark

Segment Danmark omfatter konsernets virksomhet i det danske privat-, næringslivs- og kommunemarkedet. Gjensidige har egen distribusjon i disse markedene, så vel som distribusjon via en rekke samarbeidspartnere og meglere. I Danmark er Nykredit- konsernet en sentral distribusjonspartner. Vi er en veletablert aktør i det danske markedet, og har en nummer 5-posisjon regnet etter markedsandel.

Hovedprodukter

 • Motorvognforsikringer
 • Eiendomsforsikringer
 • Personforsikringer
 • Ansvarsforsikringer
 • Landbruksforsikringer
 • Fritidsforsikringer

Distribusjon

Gjensidige distribuerer skadeforsikringsprodukter i Danmark gjennom eget salgsapparat og i samarbeid med Nykredit-konsernet. I tillegg selges privatprodukter via en rekke samarbeidspartnere særlig innenfor reiseagenter, mobiltelefoniselskaper, bil- og boligdistribusjon. Privatmarkedet for øvrig betjenes direkte via telefonsentre og internett.

I det danske næringslivsmarkedet foregår salget i samarbeid med meglere, telefonsentre og egne assurandører i markedet for små og mellomstore kunder og landbrukskunder.

Distribusjonen i kommunemarkedet foregår enten direkte eller via meglere. Markedet er i stor grad basert på anbudskonkurranser.

Fremtidsutsikter

Det danske skadeforsikringsmarkedet er relativt konsolidert, og preget av både sterk konkurranse og høyt prispress. For å skape ytterligere lønnsomhet vil Gjensidige prioritere å styrke salgseffektiviteten og kundelojaliteten, forbedre prisingsmodeller og videreutvikle partnerstrukturen i den danske virksomheten. Vi vil arbeide med ytterligere kostnadseffektivisering gjennom digitalisering og automatisering. Forenkling av forretningsmodellen, organisasjonen, produkter og prosesser er vesentlig for å oppnå effektiv drift. Implementering av det nye IT­kjernesystemet som vil starte i 2019, vil være et vesentlig bidrag til dette arbeidet.

Gjensidige vil søke muligheter for vekst i Danmark, både organisk og gjennom verdiskapende oppkjøp.

Skadeforsikring Sverige

Segment Sverige omfatter konsernets virksomhet i det svenske privat-, næringslivs- og kommunemarkedet. Gjensidige har egen distribusjon i disse markedene, så vel som distribusjon via en rekke samarbeids- partnere og meglere. Regnet i markedsandel er vi det syvende største forsikringsselskapet i Sverige.

 

Hovedprodukter

 • Motor
 • Eiendom
 • Person
 • Ansvar
 • Annet

 

Distribusjon

I privatmarkedet i Sverige distribueres forsikringer hovedsakelig gjennom inn- og utgående telefoni, men også over internett, gjennom forsikringsaggregatorer og partnere.

I næringslivsmarkedet skjer distribusjonen hovedsakelig gjennom forsikringsmeglere, men noe distribusjon skjer også direkte.

Fremtidsutsikter

Det svenske markedet er relativt konsolidert og preget av sterk konkurranse. Gjensidige vil prioritere å skape vekst og robust lønnsomhet gjennom digitalisering, automatisering av prosesser og kultur- ­ og organisasjonsutvikling. Vi vil arbeide med reprising av porteføljen, forbedre våre prismodeller og kunderelasjonsaktiviteter, og konsentrere virksomheten om færre områder, spesielt i næringslivsmarkedet. Når nytt IT­-kjernesystem er implementert vil vi realisere ytterligere kostnadsreduksjoner.

Gjensidige vil søke å styrke posisjonen i Sverige gjennom organisk vekst i tillegg til verdiskapende oppkjøpsmuligheter

 

Skadeforsikring Baltikum

Gjensidiges baltiske virksomhet selger skadeforsikringsprodukter til privat- og næringslivsmarkedet i Litauen, Latvia og Estland. En stor andel av produktene distribueres gjennom eksterne kanaler som forsikrings- agenter og meglere, men vi distribuerer også gjennom egne kanaler. Gjensidige er den femte største aktøren i Baltikum, et umodent forsikringsmarked der det ventes sterk vekst i takt med økende levestandard.

Hovedprodukter

 • Motorvognforsikringer
 • Eiendomsforsikringer
 • Personforsikringer
 • Ansvarsforsikring

Distribusjon

I de baltiske landene er de viktigste distribusjonskanalene direktesalg via kontorer eller telefon og salg via forsikringsagenter og -meglere. Salg via internett øker, men utgjør fortsatt en liten del av omsetningen. Gjensidiges mål er å fortsette å utvikle kostnadseffektive modeller med flere egne distribusjonskanaler også i det baltiske markedet, med vekt på nettbaserte løsninger og telefoni.
Kundeorientering, økt breddesalg og tilgang til kunder gjennom strategiske partnere vil være viktige vekstdrivere.

Fremtidsutsikter

Konkurransen i de baltiske landende er intens, og prispresset ventes å fortsette. Gjensidige er godt posisjonert for å ta del i de attraktive vekstmulig­ hetene i Baltikum. Vi vil fokusere på økning av kundelojaliteten i lønnsomme segmenter ved hjelp av konkurransedyktige tariffer og produktpakker. Tilgang til nye kunder gjennom markedsføring og partneravtaler vil også stå sentralt. Kostnadene må fortsatt reduseres, men vi ser nå konturene av en konkurranseposisjon som vil gi oss mulighet til å ta del i markedsveksten.

Gjensidige vil søke muligheter for vekst i Baltikum, både organisk og gjennom verdiskapende oppkjøp.

Pensjon

Pensjonsforsikring tilbyr innskuddsbasert tjenestepensjon for bedrifter i tillegg til individuell pensjonssparing og uførepensjon. Pensjon er et satsningsområde som bidrar til at Gjensidige kan være komplett leverandør av forsikrings- og pensjonsprodukter til privat- og næringslivskunder. Virksomheten bidrar til å styrke kunderelasjonen og lojaliteten hos skadeforsikringskundene.

Hovedprodukter

Pensjon

 • Innskuddsbasert tjenestepensjon med tilhørende risikodekninger ved uførhet og død
 • Privat pensjonssparing
 • Individuell uførepensjon

Fremtidsutsikter

Markedet for innskuddsbasert pensjon er i vekst, og Gjensidige er godt posisjonert for å ta del i denne. Den positive veksttakten i volum og resultat er ventet å fortsette. Vi venter å ta markedsandeler i innskuddspensjons­ markedet, som binder lite kapital, takket være vår merkevare, kundevennlige digitale løsninger og vår store portefølje av skadeforsikringskunder blant små og mellomstore bedrifter. Vi forventer at andelen skadeforsikringskunder som også er pensjonskunder vil fortsette å øke i 2019.