Navigasjon, søk og logg inn

b8dde1

Forretningsområdene våre

Skadeforsikring har vært vår kjernevirksomhet i 200 år.  I Norge tilbyr vi også bank-, pensjon og spareprodukter, for å støtte opp under skadeforsikringsvirksomheten vår. Vi har syv forretningsområder.

Skadeforsikring Privat

Privatsegmentet tilbyr et bredt spekter av skadeforsikringsprodukter og -tjenester i det norske privatmarkedet, både innen tingforsikring og person- og
helseforsikring. Produktene selges i all hovedsak gjennom egne distribusjonskanaler, men også i godt samarbeid med mange partnere. Med lojale kunder og
en sterk merkevare er Gjensidige markedsleder i skadeforsikringsmarkedet for privatkunder.

Hovedprodukter

 • Motorvognforsikringer
 • Boligforsikringer
 • Personforsikringer
 • Fritidsforsikringer

Distribusjon

Gjensidige distribuerer produkter og tjenester via telefon, digitale løsninger og lokale kontorer. Kunden får en enhetlig betjening, uavhengig av kanal. Lokalkontorene tilbyr rådgivningstjenester innen forsikring og bank, og kan henvise forespørsler om pensjon og fondssparing til våre investeringsrådgivere. Kundene tilbys produkter og tjenester via ett kontaktpunkt, noe som gjør det enkelt for kundene og samtidig styrker muligheten for salg av et bredere produktspekter. For å møte endringer i kundeatferd og kundenes forventninger legger Gjensidige sterk vekt på videreutvikling av de digitale kundeprosessene.

Agenturer og partnere
Som et supplement til Gjensidiges egne kanaler distribueres produkter også gjennom agenter og et stort antall bilforhandlere. Gjensidige har  samarbeidsavtaler med flere store arbeidstaker- og interesseorganisasjoner som gir organisasjonsmedlemmene fordeler som kunde i Gjensidige.

Fremtidsutsikter

I privatsegmentet jobber vi hele tiden med tiltak for kundebevaring og økt kvalitet i alle kundeprosesser. Bedret tilgjengelighet, forenkling av produkter og prosesser og økt grad av digitalisering prioriteres for å støtte konsernets finansielle mål og for å styrke kundeorienteringen.

Konkurransen er sterk både fra de etablerte finansaktørene og fra enkelte mindre nisjeaktører, men Gjensidiges konkurransekraft i det norske privatmarkedet er fortsatt god.

Skadeforsikring Næringsliv

Næringslivssegmentet tilbyr et bredt spekter av skadeforsikringsprodukter til næringslivs-, landbruks- og kommunemarkedet i Norge. Salget skjer primært gjennom egne distribusjonskanaler, og kun 20 prosent av premievolumet er meglet forretning.

Gjensidige er markedsleder innen skadeforsikring til næringslivs- og landbruksmarkedet. Hoveddelen av kundeporteføljen består av små og mellomstore bedrifter og landbrukskunder..

Hovedprodukter

 • Motorvognforsikringer
 • Bygningsforsikringer (inkl. eiendeler og driftstap)
 • Personforsikringer
 • Kyst og havbruk-/ og transportforsikringer
 • Ansvarsforsikringer
 • Landbruksforsikringer
 • Innskuddspensjon fra Gjensidige Pensjonsforsikring

 

Distribusjon

Gjensidiges næringslivskunder betjenes hovedsakelig direkte enten gjennom eget distribusjonsapparat eller via agenter og meglere.

Mange kontaktpunkter
Gjensidiges produkter og tjenester distribueres via telefon, digitale løsninger og regionale kontorer. Kunden får en enhetlig betjening, uavhengig av kanal. Forsikringskontorene, samarbeidende brannkasser og sjøtrygdelag ivaretar funksjoner der lokal kunnskap og personlig kontakt er viktig. Egne selgere regionalt plassert betjener i økende grad mellomstore bedrifter. Kundesentre betjener i hovedsak små- og mellomstore bedrifter. De håndterer både utadrettet salg og inngående kundehenvendelser, både gjennom telefon og via internett.

Konsernkunder/megler (KKM)
KKM er en nasjonal kompetanse- og relasjonsavdeling rettet mot meglere og Norges største bedrifter. KKM har høy markeds- og fagkompetanse med et sterkt fokus på risikovurdering og -styring. Kanalen tilbyr spesialtilpassede løsninger for å dekke kundenes behov, inklusive pensjonsrådgivining.

Partnere
Gjensidige distribuerer også næringslivsprodukter gjennom tilknyttede brannkasser, sjøtrygdelag, agenturer og forhandlere. Distribusjonen skjer under Gjensidiges eget merkenavn.

Fremtidsutsikter

I næringslivssegmentet jobbes det særskilt med forbedret risikoprising og analytiske prosesser som verktøy for å styrke kundeaktiviteter. Kontinuerlige initiativ for å levere de beste kundeopplevelsene, i kombinasjon med analysedrevet virksomhet og operasjonell effektivitet, skal sikre en fremtidsrettet og kundeorientert forretning.

Norsk makroøkonomi har stabilisert seg og markedet for næringsforsikring er noe bedret. Markedet er preget av sterk konkurranse og fortsatt prispress, spesielt innen kollektive personalordninger.

Gjensidige har de siste årene befestet sin posisjon som markedsleder på næringsliv og landbruk, og er godt posisjonert for fremtiden. I lys av markedsutviklingen, er Gjensidige godt fornøyd med fornyelsene ved inngangen til 2018.

Skadeforsikring Danmark

Konsernets virksomhet i Danmark selger forsikring til privat-, næringslivs- og kommunemarkedet. Salget skjer gjennom egen distribusjon, og via en rekke samarbeidspartnere og meglere.

Hovedprodukter

 • Motorvognforsikringer
 • Eiendomsforsikringer
 • Personforsikringer
 • Ansvarsforsikringer
 • Landbruksforsikringer
 • Fritidsforsikringer

Distribusjon

Gjensidige distribuerer skadeforsikringsprodukter i Danmark gjennom eget salgsapparat og i samarbeid med Nykredit-konsernet. I tillegg selges privatprodukter via en rekke samarbeidspartnere særlig innenfor reiseagenter, mobiltelefoniselskaper, bil- og boligdistribusjon. Privatmarkedet for øvrig betjenes direkte via telefonsentre og internett.

I det danske næringslivsmarkedet foregår salget i samarbeid med meglere, telefonsentre og egne assurandører i markedet for små og mellomstore kunder og landbrukskunder.

Distribusjonen i kommunemarkedet foregår enten direkte eller via meglere. Markedet er i stor grad basert på anbudskonkurranser.

Fremtidsutsikter

Den danske virksomheten skal bidra til stordriftsfordeler, risikodiversifisering og økt konkurransekraft for konsernet. De nordiske skadeforsikringsmarkedene er relativt konsolidert, men Gjensidige ser muligheter for vekst gjennom en tålmodig og rasjonell tilnærming.

Økt lønnsomhet, kostnadseffektivisering, integrering av oppkjøpte virksomheter, organisasjons- og kulturutvikling og satsing på kundeorienterte digitale løsninger er prioriterte oppgaver i 2018.

Det er sterk konkurranse også i det danske markedet. Prispresset er stadig høyt, særlig i markedet for større næringslivskunder og i kommunemarkedet.

Skadeforsikring Sverige

I Sverige selger konsernet forsikring til privat-, næringslivs- og kommunemarkedet. Gjensidige har en utfordrerposisjon i det svenske skadeforsikringsmarkedet, som er konsolidert og domineres av et fåtall store selskaper. Forsikringer distribueres primært under Gjensidige-merkevaren, men også med white label og co-branding.  

Hovedprodukter

 • Motor
 • Eiendom
 • Person
 • Ansvar
 • Annet

 

Distribusjon

I privatmarkedet i Sverige distribueres forsikringer hovedsakelig gjennom inn- og utgående telefoni, men også over internett, gjennom forsikringsaggregatorer og partnere.

I næringslivsmarkedet skjer distribusjonen hovedsakelig gjennom forsikringsmeglere, men noe distribusjon skjer også direkte.

Fremtidsutsikter

Den svenske virksomheten skal bidra til stordriftsfor­deler, risikodiversifisering og økt konkurransekraft for konsernet. De nordiske skadeforsikringsmarkedet er relativt konsolidert, men Gjensidige ser muligheter for vekst gjennom en tålmodig og rasjonell tilnærming.

Prioriterte oppgaver i 2018 vil være økt lønnsomhet, kostnads­effektivisering, integrering av oppkjøpte virksomheter, organisasjons- og kulturutvikling og satsing på kundeorienterte digitale løsninger.

Skadeforsikring Baltikum

Gjensidiges baltiske virksomhet selger skadeforsikringsprodukter til privat- og næringslivsmarkedet i Litauen, Latvia og Estland. Produktene distribueres gjennom egne kanaler, forsikringsagenter og meglere. Baltikum er foreløpig et umodent forsikringsmarked, og Gjensidige er godt posisjonert for fremtidig vekst.

Hovedprodukter

 • Motorvognforsikringer
 • Eiendomsforsikringer
 • Personforsikringer
 • Ansvarsforsikring

Distribusjon

I de baltiske landene er de viktigste distribusjonskanalene direktesalg via kontorer eller telefon og salg via forsikringsagenter og -meglere. Salg via internett øker, men utgjør fortsatt en liten del av omsetningen. Gjensidiges mål er å fortsette å utvikle kostnadseffektive modeller med flere egne distribusjonskanaler også i det baltiske markedet, med vekt på nettbaserte løsninger og telefoni.
Kundeorientering, økt breddesalg og tilgang til kunder gjennom strategiske partnere vil være viktige vekstdrivere.

Fremtidsutsikter

Gjensidige har som mål å være et av de ledende forsikringsselskapene i Baltikum. Markedet er relativt umodent, og en vesentlig andel av både privat- og bedriftssegmentene er fortsatt uforsik­ret. Vi forventer at markedet vil vokse etter hvert som den generelle økonomiske situasjonen bedres og velstanden øker.

Konkurransen er intens og prispresset betydelig, men nye og mer avanserte tariffer ventes å bidra til bedre porteføljekvalitet og lønnsomhet. Distribusjonen skal i økende grad gjøres direkte gjennom telefon- og nettsalg. Virksomheten forventes å være lønnsom for året 2018.

Pensjon

Gjensidige Pensjonsforsikring (GPF) skal bidra til breddesalg til skadeforsikringskunder i Norge, og tilbyr pensjonsprodukter hoved­sakelig til det norske næringslivs­markedet. Produktene distribueres direkte av Gjensidige og via utvalgte samarbeidspartnere. ­Gjensidige er fjerde største aktør innen markedet for privat kollektiv innskudds­pensjon med individuelt ­investeringsvalg.

Hovedprodukter

Pensjon

 • Innskuddsbasert tjenestepensjon med tilhørende risikodekninger ved uførhet og død
 • Privat pensjonssparing
 • Individuell uførepensjon

Fremtidsutsikter

Pensjon er et satsingsområde som bidrar til at Gjensidige kan være komplett leverandør av forsikrings- og pensjonsprodukter til privat- og næringslivskunder. Virksomheten bidrar til å styrke kunderelasjonen og lojaliteten hos skadeforsikringskundene.

Markedet for innskuddsbasert pensjon er i vekst, og Gjensidige er godt posisjonert for å ta del i denne. Den positive veksttakten er ventet å fortsette.

Bank

Gjensidige Bank er en nettbank som skal bidra til breddesalg til, og lojalitet blant, skadeforsikrings­kunder i privatmarkedet i Norge. Banken tilbyr boliglån, bilfinansiering, usikrede lån, kredittkort, dagligbanktjenester og sparing. ­Distribusjon foregår i hovedsak på nett, og kundeservice nås på telefon, via chat og på Gjensidiges finanskontorer. Bilfinan­siering distribueres også gjennom bilforhandlere.

Hovedprodukter

Gjensidige Bank tilbyr følgende produkter rettet mot privatpersoner og landbruk:

 • Bankprodukter som bankkort og sparekonti
 • Pantesikrede lån (boliglån og billån)
 • Usikrede lån (forbrukslån, kredittkort og kontokreditt)
 • Nettbank, mobilbank og brettbank

Distribusjon

Kunder får tilgang til banken på gjensidige.no og mobile applikasjoner. Personlig kundeservice gis på chat og telefon 915 03100 og fra rådgivere på Gjensidiges kontorer rundt om i landet. Ved å kombinere nettbank med lokal tilstedeværelse har banken en unik posisjon sammenlignet med andre nettbanker. Billån distribueres gjennom et solid nettverk av bilforhandlere. Forbruksfinansiering distribueres via oppfinans.no og utvalgte samarbeidspartnere.

Fremtidsutsikter

Gjensidige Bank skal først og fremst støtte den norske skadeforsikringsvirksomheten ved å bidra til økt produktbredde og lojalitet for eksisterende skadeforsikringskunder i Norge. Oppfyllelsen av formålet må løpende vurderes opp mot kapitalen banken krever. Banken vil fortsatt tilby et bredt utvalg av finansielle tjenester til attraktive betingelser, gjennom kundevennlige digitale løsninger, Gjensidiges kontorer og samarbeidende bilforhandlere, og skal bidra til vekst og lønnsomhet for konsernet.

Bankmarkedet i Norge preges av betydelig konkurranse og et økende antall aktører. Gjensidige Bank vil fortsette å tilby konkurransedyktige betingelser i segmenter av strategisk viktighet for konsernet.