Navigasjon, søk og logg inn

b8dde1

Forretningsområdene våre

Skadeforsikring har vært vår kjernevirksomhet i 200 år.  I Norge tilbyr vi også bank- , pensjon og spareprodukter, for å støtte opp under skadeforsikringsvirksomheten vår. Vi har seks forretningsområder.

Skadeforsikring Privat

Privat Norge tilbyr et bredt spekter av skadeforsikringsprodukter og –tjenester i det norske privatmarkedet. Produktene selges i all hovedsak gjennom egne distribusjonskanaler. Med lojale kunder og en sterk merkevare er Gjensidige markedsleder i skade­forsikringsmarkedet for privatkunder.

Hovedprodukter

 • Motorvognforsikringer
 • Boligforsikringer
 • Personforsikringer
 • Fritidsforsikringer

Distribusjon

Gjensidige har en multikanalmodell der produkter og tjenester distribueres via telefon, nettbaserte løsninger og lokale kontorer. Kunden får en enhetlig betjening, uavhengig av kanal. Lokalkontorene tilbyr rådgivningstjenester innen forsikring og bank, samt kan henvise videre for forespørsler vedrørende pensjon og fondssparing. Kundene tilbys produkter og tjenester via ett kontaktpunkt, noe som gjør det enklere for kundene og samtidig styrker muligheten for økt salg av et bredere produktspekter.

Agenturer og partnere
Som et supplement til Gjensidiges egne kanaler, distribueres produkter også gjennom agenter, blant annet banker og et stort antall bilforhandlere. Gjensidige har for øvrig sentrale samarbeidsavtaler med flere store arbeidstaker- og interesseorganisasjoner som gir organisasjonsmedlemmene fordeler som kunde i Gjensidige.

Fremtidsutsikter

I privatsegmentet jobbes det løpende med tiltak for kundebevaring og forbedring av kvalitet i alle kundeprosesser. Bedret tilgjengelig­het, forenkling av produkter og prosesser samt økt grad av digitalisering prioriteres for å understøtte konsernets finansielle mål og for å styrke kundeorienteringen.

Konkurransen er høy både fra de etablerte finansaktørene og fra enkelte mindre nisjeaktører, men Gjensidiges konkurransekraft i det norske privatmarkedet er fortsatt god

Skadeforsikring Næringsliv

Næringsliv Norge tilbyr et bredt spekter av skadeforsikringsprodukter til nær­ingslivs-, landbruks- og kommune­markedet i Norge. Salget skjer primært gjennom egne distribusjonskanaler, og kun 20 prosent av premievolumet er meglet forretning. Gjensidige er ­markedsleder innen skadeforsikring til næringslivsmarkedet. Hoveddelen av kundeporteføljen består av små og mellomstore bedrifter, og landbruks­kunder.

Hovedprodukter

 • Motorvognforsikringer
 • Bygningsforsikringer (inkl. eiendeler og driftstap)
 • Personforsikringer
 • Kyst og havbruk-/ og transportforsikringer
 • Ansvarsforsikringer
 • Landbruksforsikringer
 • Innskuddspensjon fra Gjensidige Pensjonsforsikring

 

Distribusjon

Gjensidiges næringslivskunder betjenes hovedsakelig direkte enten gjennom eget distribusjonsapparat eller via agenter og meglere.

Multikanalmodell

Gjensidige har en multikanalstrategi der produkter og tjenester distribueres via telefon, nettbaserte løsninger og regionale kontorer. Kunden får en enhetlig betjening, uavhengig av kanal. Forsikringskontorene, samarbeidende brannkasser og sjøtrygdelag ivaretar funksjoner der lokal kunnskap og personlig kontakt er hensiktsmessig. Egne selgere regionalt plassert betjener i økende grad mellomstore bedrifter. Senterkanalen betjener i hovedsak små- og mellomstore bedrifter og driver både med utadrettet salg og håndterer inngående kundehenvendelser, både gjennom telefon og via internett.

Konsernkunder/megler (KKM)
KKM er en nasjonal kompetanse- og relasjonskanal rettet mot meglere og Norges største bedrifter. KKM har høy markeds- og fagkompetanse med et sterkt fokus på risikovurdering og -styring. Kanalen tilbyr spesialtilpassede løsninger for å dekke kundenes behov, inklusive pensjonsrådgivining.

Partnere
Gjensidige distribuerer også næringslivsprodukter gjennom tilknyttede brannkasser, sjøtrygdelag, agenturer og forhandlere. Distribusjonen skjer under merkenavnet Gjensidige.

Fremtidsutsikter

Næringslivssegmentet preges spesielt av arbeid med forbedret risikoprising og prosesser knyttet til forenkling og automatisering. Kontinuerlig fokus på å levere de beste kundeopplevelsene, i kombi­nasjon med analysedrevet virksomhet og operasjonell effektivitet, skal bidra til å sikre en fremtidsrettet og kundeorientert forretning.

Konkurransen blant etablerte og nye forsikringsaktører innen næringsliv er økende, samtidig som veksttakten i markedet er avtakende. Prispresset forventes å vedvare. Sett i lys av markeds­forholdene, er Gjensidige godt fornøyd med fornyelsen ved inngangen til 2016.

Skadeforsikring Norden

Segment Norden omfatter konsernets virksomhet i det svenske og danske privat-, næringslivs- og kommunemarkedet. Næringslivs- og kommuneporteføljen i Sverige ble flyttet til segment Norden med virkning fra 1. januar 2015. Gjensidige har en skalerbar forretningsmodell i Norden.

Hovedprodukter

 • Motorvognforsikringer
 • Eiendomsforsikringer
 • Personforsikringer
 • Ansvarsforsikringer
 • Landbruksforsikringer
 • Fritidsforsikring

Distribusjon

Danmark

Gjensidige distribuerer skadeforsikringsprodukter i Danmark gjennom eget salgsapparat og i samarbeid med Nykredit-konsernet. I tillegg selges privatprodukter via en rekke samarbeidspartnere særlig innenfor reiseagenter, mobiltelefoniselskaber, bil- og boligdistribusjon. Privatmarkedet for øvrig betjenes direkte via assurandører, telefonsentre og internett.

I det danske næringslivsmarkedet foregår salget i samarbeid med meglere samt telefonsentre og egne assurandører i markedet for små og mellomstore kunder og landbrukskunder.

Distribusjonen i kommunemarkedet foregår enten direkte eller via meglere. Markedet er i stor grad basert på anbudskonkurranser.

Sverige
I Sverige distribueres skadeforsikringsprodukter til privatpersoner både direkte via telefon og internett og gjennom forsikringsformidlere (partnere og agenter). For næringslivsmarkedet foregår distribusjonen hovedsakelig via forsikringsmeglere og partnere.

Fremtidsutsikter

Den nordiske virksomheten skal bidra til stordriftsfordeler, risikodiversifi­sering og økt konkurransekraft. De nordiske skadeforsikringsmarkedene er relativt konsolidert, men Gjensidige forventer at det vil være mulig å vokse selektivt gjennom en tålmodig og rasjonell tilnærming til nye muligheter. Implementering av nye tariffer og tilrettelegging for økt grad av selvbetjening vil prioriteres i 2016. Arbeid med å integrere og kapitalisere på forretningsmessige synergier knyttet til porteføljekjøp og distribusjonssamarbeid vil fortsatt ha høy oppmerksomhet, og volatili­teten i den svenske porteføljen vil reduseres.

Det er sterk konkurranse i de markedene Gjensidige opererer i, og prispresset synes å intensiveres i markedet for motorvognforsikringer generelt, samt i markedet for større næringslivskunder og i kommune­markedet.

Skadeforsikring Baltikum

Gjensidiges baltiske virksomhet selger skadeforsikringsprodukter til privat- og næringslivsmarkedet i Litauen, Latvia og Estland. Produktene distribueres gjen­nom egne kanaler, forsikringsagenter og meglere. I 2015 kjøpte Gjensidige PZUs virksomhet i Litauen, og er nå 4. største aktør pan-baltisk. Baltikum er foreløpig et umodent forsikringsmarked, og Gjensidige er godt posisjonert for frem­tidig vekst.

Hovedprodukter

 • Motorvognforsikringer
 • Eiendomsforsikringer
 • Personforsikringer
 • Ansvarsforsikring

Distribusjon

I Baltikum er de viktigste distribusjonskanalene direktesalg og salg via forsikringsagenter og -meglere. Salg via internett øker i betydning som distribusjonskanal i det baltiske markedet. For å effektivisere driften, prioriteres å øke salget via internett og telefonsentre. Øket salg via internett og telefonsentre er prioritert.

Fremtidsutsikter

Gjensidige har som mål å være et av de ledende forsikringsselska­pene i Baltikum. Markedet er relativt umodent, og en vesentlig andel av både privat- og bedriftssegmentene er fortsatt uforsikret. Det forventes vekst i takt med at den generelle økonomiske situasjonen bedres og velstanden øker.

Med oppkjøpet av PZU Lietuva har Gjensidige blitt det nest største skadeforsikringsselskapet i Litauen og den fjerde største aktøren i Baltikum. Et forbedringsprogram er lansert med investeringer i blant annet IT-systemer, produktutvikling, tariffprogrammer, distribusjon, CRM og skadeoppgjør for å posisjonere selskapet for forventet fremtidig vekst og økt lønnsomhet. Virksomheten i Baltikum forventes å nå break-even i løpet av 2017 og være lønnsom fra 2018.

Pensjon og sparing

Pensjon og sparing skal bidra til breddesalg til skadeforsikringskunder i Norge og tilbyr pensjons- og spareprodukter hovedsakelig til det norske næringslivsmarkedet. Produktene distribueres direkte av Gjensidige samt via utvalgte samarbeidspartnere. Gjensidige er fjerde største aktør innen markedet for innskuddspensjon med individuelt
investeringsvalg.

Hovedprodukter

Pensjon

 • Innskuddsbasert tjenestepensjon med tilhørende risikodekninger ved uførhet og død
 • Privat pensjonssparing
 • Individuell uførepensjon

Plasseringsmuligheter

 • Ferdige fondspakker som består av norske- og utenlandske aksje- og rentefond.
 • En rekke fond fra velrenommerte forvaltere (aksjefond, obligasjonsfond, rentefond)
 • Aktiv forvaltning – skreddersydde investeringsløsninger for institusjonelle kunder

Fremtidsutsikter

Pensjon og sparing er et satsningsområde som bidrar til at  Gjensidige kan være komplett leverandør av forsikrings- og pensjons­produkter. Virksomheten bidrar til å styrke kunderelasjonen og lojaliteten hos skadeforsikringskundene.

Markedet for innskuddsbasert pensjon er i vekst, og Gjensidige er godt posisjonert for å ta del i denne. Den positive veksttakten er forventet å fortsette.

Bank

Gjensidige Bank er en ren nettbank som skal bidra til breddesalg til skade­forsikringskunder i Norge. Banken tilbyr boliglån, bilfinansiering, usikrede lån, sparing, kredittkort og dagligbank­tjenester. Distribusjon foregår i hoved­sak på nett, og kundeservice nås på telefon, via chat og på Gjensidiges finanskontorer. Bilfinansiering distri­bueres også gjennom bilforhandlere.

Hovedprodukter

Gjensidige Bank tilbyr følgende produkter rettet mot privatpersoner og landbruk:

 • Bankprodukter som bankkort og sparekonti
 • Pantesikrede lån (boliglån og billån)
 • Usikrede lån (forbrukslån, kredittkort og kontokreditt)
 • Nettbank, mobilbank og brettbank

Distribusjon

Gjensidige Bank er en nettbasert bank og markedsføres på portalen gjensidige.no og Gjensidiges øvrige distribusjonsapparat, herunder 20 finanskontorer som dekker alle de større byområdene i Norge. Forbrukslån markedsføres på portalen oppfinans.no.

Banken har et tett samarbeid med Tekna, YS, NITO og NAF, og tilbyr skreddersydde og gunstige produkter til medlemmene i organisasjonene.

Fremtidsutsikter

Gjensidige Bank skal primært understøtte den norske skade­forsikringsvirksomheten ved å bidra til økt produktbredde for eksisterende skadeforsikringskunder i Norge. Banken vil fortsatt tilby et bredt utvalg av finansielle tjenester gjennom kundevenn­lige nettløsninger, Gjensidiges finanskontorer og samarbeidende bilforhandlere.

Basert på et fullt sortiment av bankprodukter og attraktive betingelser for privatmarkedet, skal banken bidra til vekst og lønnsomhet for konsernet.