Navigasjon, søk og logg inn

b8dde1

Forretningsområdene våre

Skadeforsikring har vært vår kjernevirksomhet i 200 år.  I Norge tilbyr vi også bank- , pensjon og spareprodukter, for å støtte opp under skadeforsikringsvirksomheten vår. Vi har seks forretningsområder.

Skadeforsikring Privat

Privat Norge tilbyr et bredt spekter av skadeforsikringsprodukter og –tjenester i det norske privatmarkedet. Produktene selges i all hovedsak gjennom egne distribusjonskanaler. Med lojale kunder og en sterk merkevare er Gjensidige markedsleder i skade­forsikringsmarkedet for privatkunder.

Hovedprodukter

 • Motorvognforsikringer
 • Boligforsikringer
 • Personforsikringer
 • Fritidsforsikringer

Distribusjon

Gjensidige distribuerer produkter og tjenester via telefon, digitale løsninger og lokale kontorer. Kunden får en enhetlig betjening, uavhengig av kanal. Lokalkontorene tilbyr rådgivningstjenester innen forsikring og bank, og kan henvise forespørsler om pensjon og fondssparing til våre investeringsrådgivere. Kundene tilbys produkter og tjenester via ett kontaktpunkt, noe som gjør det enkelt for kundene og samtidig styrker muligheten for salg av et bredere produktspekter. For å møte endringer i kundeatferd og kundenes forventninger legger Gjensidige sterk vekt på videreutvikling av de digitale kundeprosessene.

Agenturer og partnere
Som et supplement til Gjensidiges egne kanaler distribueres produkter også gjennom agenter og et stort antall bilforhandlere. Gjensidige har  samarbeidsavtaler med flere store arbeidstaker- og interesseorganisasjoner som gir organisasjonsmedlemmene fordeler som kunde i Gjensidige.

Fremtidsutsikter

I privatsegmentet jobbes det løpende med tiltak for kundebevaring og forbedring av kvalitet i alle kundeprosesser. Bedret tilgjengelig­het, forenkling av produkter og prosesser og økt grad av digitalisering prioriteres for å støtte konsernets finansielle mål og for å styrke kundeorienteringen.

Konkurransen er høy både fra de etablerte finansaktørene og fra enkelte mindre nisjeaktører, men Gjensidiges konkurransekraft i det norske privatmarkedet er fortsatt god

Skadeforsikring Næringsliv

Næringsliv Norge tilbyr et bredt spekter av skadeforsikringsprodukter til nær­ingslivs-, landbruks- og kommune­markedet i Norge. Salget skjer primært gjennom egne distribusjonskanaler. Rundt 20 prosent av premievolumet går gjennom megler. Gjensidige er ­markedsleder innen skadeforsikring til næringslivsmarkedet. Hoveddelen av kundeporteføljen består av små og mellomstore bedrifter, og landbruks­kunder.

Hovedprodukter

 • Motorvognforsikringer
 • Bygningsforsikringer (inkl. eiendeler og driftstap)
 • Personforsikringer
 • Kyst og havbruk-/ og transportforsikringer
 • Ansvarsforsikringer
 • Landbruksforsikringer
 • Innskuddspensjon fra Gjensidige Pensjonsforsikring

 

Distribusjon

Gjensidiges næringslivskunder betjenes hovedsakelig direkte enten gjennom eget distribusjonsapparat eller via agenter og meglere.

Mange kontaktpunkter
Gjensidiges produkter og tjenester distribueres via telefon, digitale løsninger og regionale kontorer. Kunden får en enhetlig betjening, uavhengig av kanal. Forsikringskontorene, samarbeidende brannkasser og sjøtrygdelag ivaretar funksjoner der lokal kunnskap og personlig kontakt er viktig. Egne selgere regionalt plassert betjener i økende grad mellomstore bedrifter. Kundesentre betjener i hovedsak små- og mellomstore bedrifter. De håndterer både utadrettet salg og inngående kundehenvendelser, både gjennom telefon og via internett.

Konsernkunder/megler (KKM)
KKM er en nasjonal kompetanse- og relasjonsavdeling rettet mot meglere og Norges største bedrifter. KKM har høy markeds- og fagkompetanse med et sterkt fokus på risikovurdering og -styring. Kanalen tilbyr spesialtilpassede løsninger for å dekke kundenes behov, inklusive pensjonsrådgivining.

Partnere
Gjensidige distribuerer også næringslivsprodukter gjennom tilknyttede brannkasser, sjøtrygdelag, agenturer og forhandlere. Distribusjonen skjer under Gjensidiges eget merkenavn.

Fremtidsutsikter

I næringslivssegmentet jobbes det særskilt med forbedret risikoprising og analytiske prosesser som verktøy for å styrke kundeaktiviteter. Kontinuerlige initiativ for å levere de beste kundeopplevelsene, i kombinasjon med analysedrevet virksomhet og operasjonell effektivitet, skal sikre en fremtidsrettet og kundeorientert forretning.

Det norske næringslivsmarkedet er preget av sterk og til dels økende konkurranse. Gjensidige, som største leverandør, møter konkurranse både fra store etablerte aktører og et antall mindre aktører. Konkurransen medfører prispress på alle områder, og særskilt på personalordninger. Dette bildet ventes å vedvare gjennom 2017. I lys av markedsutviklingen, er Gjensidige godt fornøyd med fornyelsene ved inngangen til 2017.

Skadeforsikring Norden

Segment Norden omfatter konsernets virksomhet i det svenske og danske privat-, næringslivs- og kommunemarkedet. Næringslivs- og kommuneporteføljen i Sverige ble flyttet til segment Norden med virkning fra 1. januar 2015. Gjensidige har en skalerbar forretningsmodell i Norden.

Hovedprodukter

 • Motorvognforsikringer
 • Eiendomsforsikringer
 • Personforsikringer
 • Ansvarsforsikringer
 • Landbruksforsikringer
 • Fritidsforsikring

Distribusjon

Danmark

Gjensidige distribuerer skadeforsikringsprodukter i Danmark gjennom eget salgsapparat og i samarbeid med Nykredit-konsernet. I tillegg selges privatprodukter via en rekke samarbeidspartnere særlig innenfor reiseagenter, mobiltelefoniselskaper, bil- og boligdistribusjon. Privatmarkedet for øvrig betjenes direkte via assurandører, telefonsentre og internett.

I det danske næringslivsmarkedet foregår salget i samarbeid med meglere, telefonsentre og egne assurandører i markedet for små og mellomstore kunder og landbrukskunder.

Distribusjonen i kommunemarkedet foregår enten direkte eller via meglere. Markedet er i stor grad basert på anbudskonkurranser.

Sverige
I Sverige distribueres skadeforsikringsprodukter til privatpersoner både direkte via telefon og internett og gjennom forsikringsformidlere (partnere og agenter). For næringslivsmarkedet foregår distribusjonen hovedsakelig via forsikringsmeglere og partnere.

Fremtidsutsikter

Den nordiske virksomheten skal bidra til stordriftsfordeler, risikodiversifisering og økt konkurransekraft pan-nordisk. De nordiske skadeforsikringsmarkedene er relativt konsolidert, men Gjensidige forventer at det vil være mulig å vokse selektivt gjennom en tålmodig og rasjonell tilnærming til nye muligheter.

Implementering av nye tariffer og tilrettelegging for økt grad av selvbetjening vil fortsatt prioriteres i 2017. Arbeidet med å integrere og kapitalisere på forretningsmessige synergier knyttet til porteføljekjøp og distribusjonssamarbeid vil ha høy oppmerksomhet, og volatiliteten i den svenske porteføljen vil reduseres ytterligere. Videre vil iverksatte tiltak for å styrke lønnsomheten i den danske porteføljen følges tett. Ytterligere tiltak vil bli iverksatt om nødvendig.

Det er sterk konkurranse i de markedene Gjensidige opererer i. Prispresset ser ut til å intensiveres, særlig i markedet for større næringslivskunder og i kommunemarkedet.

Skadeforsikring Baltikum

Gjensidiges baltiske virksomhet selger skadeforsikringsprodukter til privat- og næringslivsmarkedet i Litauen, Latvia og Estland. Produktene distribueres gjennom egne kanaler, forsikringsagenter og meglere. Baltikum er foreløpig et umodent forsikringsmarked, og Gjensidige er godt posisjonert for fremtidig vekst.

Hovedprodukter

 • Motorvognforsikringer
 • Eiendomsforsikringer
 • Personforsikringer
 • Ansvarsforsikring

Distribusjon

I Baltikum er de viktigste distribusjonskanalene direktesalg og salg via forsikringsagenter og -meglere. Salg via internett øker i betydning som distribusjonskanal i det baltiske markedet. For å effektivisere driften, prioriteres å øke salget via internett og telefonsentre. Øket salg via internett og telefonsentre er prioritert.

Fremtidsutsikter

Gjensidige har som mål å være et av de ledende forsikringsselskapene i Baltikum. Markedet er relativt umodent, og en vesentlig andel av både privat- og bedriftssegmentene er fortsatt uforsikret. Vi forventer at markedet vil vokse etter hvert som den generelle økonomiske situasjonen bedres og velstanden øker.

Initiativer knyttet til produktutvikling, tariffprogrammer, distribusjon, CRM og skadeoppgjør løper i henhold til planen etter kjøpet av PZU Lietuva. Konkurransen er intens og prispresset betydelig, men nye og mer avanserte tariffer ventes å bidra til bedre porteføljekvalitet og lønnsomhet. Virksomheten forventes å være lønnsom fra 2018.

Pensjon

Pensjon og sparing skal bidra til breddesalg til skadeforsikringskunder i Norge og tilbyr pensjonsprodukter hovedsakelig til det norske næringslivsmarkedet. Produktene distribueres direkte av Gjensidige samt via utvalgte samarbeidspartnere. Gjensidige er fjerde største aktør i markedet for innskuddspensjon med individuelt
investeringsvalg.

Hovedprodukter

Pensjon

 • Innskuddsbasert tjenestepensjon med tilhørende risikodekninger ved uførhet og død
 • Privat pensjonssparing
 • Individuell uførepensjon

Plasseringsmuligheter

 • Ferdige fondspakker som består av norske- og utenlandske aksje- og rentefond.
 • En rekke fond fra velrenommerte forvaltere (aksjefond, obligasjonsfond, rentefond)
 • Aktiv forvaltning – skreddersydde investeringsløsninger for institusjonelle kunder

Fremtidsutsikter

Pensjon og sparing er et satsningsområde som bidrar til at  Gjensidige kan være komplett leverandør av forsikrings- og pensjons­produkter. Virksomheten bidrar til å styrke kunderelasjonen og lojaliteten hos skadeforsikringskundene. I februar 2017 ble sparevirksomheten Gjensidige Investeringsrådgivning innfusjonert i Gjensidige Bank. Pensjonsvirksomheten videreføres i Gjensidige Pensjonsforsikring.

Markedet for innskuddsbasert pensjon er i vekst, og Gjensidige er godt posisjonert for å ta del i denne. Den positive veksttakten er forventet å fortsette.

Bank

Gjensidige Bank er en ren nettbank som skal bidra til breddesalg til skade­forsikringskunder i Norge. Banken tilbyr boliglån, bilfinansiering, usikrede lån, sparing, kredittkort og dagligbank­tjenester. Distribusjon foregår i hoved­sak på nett, og kundeservice nås på telefon, via chat og på Gjensidiges finanskontorer. Bilfinansiering distri­bueres også gjennom bilforhandlere.

Hovedprodukter

Gjensidige Bank tilbyr følgende produkter rettet mot privatpersoner og landbruk:

 • Bankprodukter som bankkort og sparekonti
 • Pantesikrede lån (boliglån og billån)
 • Usikrede lån (forbrukslån, kredittkort og kontokreditt)
 • Nettbank, mobilbank og brettbank

Distribusjon

Kunder får tilgang til banken på gjensidige.no og mobile applikasjoner. Personlig kundeservice gis på chat og telefon 915 03100 og fra rådgivere på Gjensidiges kontorer rundt om i landet. Ved å kombinere nettbank med lokal tilstedeværelse har banken en unik posisjon sammenlignet med andre nettbanker. Billån distribueres gjennom et solid nettverk av bilforhandlere. Forbruksfinansiering distribueres via oppfinans.no og utvalgte samarbeidspartnere.

Fremtidsutsikter

Gjensidige Bank skal primært støtte den norske skade­forsikringsvirksomheten ved å bidra til økt produktbredde for eksisterende skadeforsikringskunder i Norge. Banken vil fortsatt tilby et bredt utvalg av finansielle tjenester gjennom kundevenn­lige nettløsninger, Gjensidiges finanskontorer og samarbeidende bilforhandlere.

Basert på et fullt sortiment av bankprodukter og attraktive betingelser for privatmarkedet, skal banken bidra til vekst og lønnsomhet for konsernet.