Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Innkjøp i Gjensidige

Gjensidiges forsikringsvirksomhet kjøper varer og tjenester for mer enn tre milliarder kroner årlig. Volumet gir oss muligheter til – og ansvar for - å gjennomføre gode konkurranser og stimulere til utvikling i de markedene vi opererer.

Vår hovedstrategi for gjennomføring av anskaffelser er derfor: ”Rettferdige konkurranser og høy kvalitet i innkjøpsprosessen”.

Gjensidiges krav

Gjensidiges krav til gjennomføring av innkjøp er nedfelt i Konsernpolicy for anskaffelser, som gjelder for Gjensidige Forsikring ASA og alle tilhørende datterselskaper.

Pågående konkurranser

Se Gjensidige.no/forespørselsportal

Etikk og samfunnsansvar

På alle områder har Gjensidige krav til høy forretningsetisk standard. For ansatte med leverandørrelasjoner finnes særskilte etiske retningslinjer. Våre leverandører skal legge til rette for at det skal være enkelt å følge disse.

Alle Gjensidiges leverandører må videre signere på ”Egenerklæring samfunnsansvar”. Gjensidige er opptatt av miljø og vil så langt det er mulig velge leverandører med miljøsertifisering eller uttalt satsing på området. Ved alle relevante anskaffelser vedlegges også et spørsmålsskjema vedrørende miljø.

Mange av Gjensidiges leverandører leverer tjenester til våre kunder som har vært utsatt for skade. Dette ser vi som en viktig oppgave med stor betydning for hvordan våre kunder opplever selskapet. Vi er derfor meget nøye med å velge ut kvalitetsmessig gode leverandører.

Anskaffelser innenfor oppgjør/erstatning
Bygning: Leverandørene må være kvalifisert i StartBank

Bruk av innkjøpsverktøy
Gode e-verktøy legger til rette for etterlevelse av konsernpolicy og hovedstrategi for anskaffelser. Gjensidige bruker følgende verktøy:

Contiki - for arkivering av forespørsels-, forhandlings- og avtaledokumenter
Basware PM – for bestilling av varer og tjenester
Basware IP  – for e-faktura og fakturaflyt 
Mercell og Contiki Sourcing - for konkurransegjennomføring

Krav til fakturering

Gjensidiges leverandører skal så langt det er mulig levere elektronisk faktura for sine varer/tjenester. Nedenfor beskrives alternative metoder for å sende e-faktura til oss:

innkjøpsprosessene bruker Gjensidige forskjellige dokumenter med formål å ha ryddige prosesser og for å regulere samt balansere avtaleforholdet med leverandørene.

Eksempler dette er:

 • Gjensidiges standard innkjøpsbetingelser - som ved de fleste av konsernets innkjøp
 • Egenerklæring samfunnsansvar – som omhandler menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon
 • Konsernpolicy for anskaffelser
 • Spørsmål til potensielle leverandører knyttet til miljø
 • Konkretisering av Gjensidiges etiske retningslinjer i forbindelse med relasjonsaktiviteter

Interesserte kan få de fleste av disse dokumentene ved henvendelse til konsernanskaffelser@gjensidige.no.

 

 

Krav til anskaffelser i Gjensidige

(Utdrag fra Konsernpolicy for anskaffelser)

 • En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. Unntak fra dette grunnleggende kravet skal begrunnes og dokumenteres.
 • Hensynet til forutsigbarhet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet skal ivaretas gjennom hele anskaffelsesprosessen.
 • Utvelgelse av kvalifiserte tilbydere og tildeling av avtaler skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier.
 • Uavhengighet skal praktiseres i alle anskaffelsesprosesser. Dette innebærer blant annet at personer med nær knytning til leveransen og leverandørene, skal være forskjellig fra innkjøpsfaglig ansvarlig for en innkjøpsprosess.
 • Medarbeidere som deltar i en anskaffelsesprosess plikter å melde fra dersom deltakelse vil kunne sette spørsmålstegn ved deres habilitet.
 • Ved ellers like betingelser skal leverandører som er kunder og/eller distributører i konsernet prioriteres som leverandører. Når flere leverandører er kunder og/eller distributører i konsernet skal den leverandør/distributør som anses som viktigst, prioriteres.
 • Så langt det er praktisk gjennomførbart og hensiktsmessig, skal alle større innkjøpsavtaler signeres av en innkjøpsfaglig ansvarlig. I tillegg kan budsjett-, konsept- eller avtaleforvalter/logistikkansvarlig signere.