Etikk og antikorrupsjon i Gjensidige

Gjensidige har vært, er og skal være et selskap hvor alt vi foretar oss tåler dagens lys.

Derfor forventer vi høy etisk standard hos ansatte, de som opptrer på våre vegne, og hos alle våre samarbeidspartnere. Vi legger også stor vekt på holdningsskapende aktiviteter for å forebygge korrupsjon.

 

Default

Etiske regler

En god forretningskultur og et positivt omdømme er en grunnforutsetning for Gjensidiges virksomhet. All aktivitet skal gjenspeile dette.

Beslutninger og handlinger skal være styrt av normer, verdier og etiske regler som er i tråd med den alminnelige rettsoppfatningen og den posisjonen vi har som en betydelig samfunnsaktør og forsikringsleverandør i det nordiske markedet.

Gjensidige har et sett med etiske regler som beskriver selskapets verdigrunnlag. De etiske reglene gir veiledning om hvordan medarbeiderne skal handle for å etterleve selskapets verdinormer. Vi har også en dedikert e-postadresse som alle ansatte kan henvende seg til hvis de står overfor et etisk dilemma. 

Antikorrupsjonsprogrammet vårt

Korrupsjon hindrer økonomisk utvikling, virker konkurransehemmende og undergraver både rettsstaten og den demokratiske prosessen i et samfunn. I Gjensidige aksepterer vi ingen former for korrupsjon, det bryter med våre etiske regler og kan gi store konsekvenser for både ansatte og selskapet. Vi legger vekt på holdningsskapende arbeid og forebyggende aktiviteter.

Antikorrupsjonshåndboka

Denne gir en overordnet beskrivelse av hva man som ansatt bør vite om korrupsjon.

Opplæring

Alle ansatte får opplæring om antikorrupsjon, blant annet gjennom lederkurs, e-læringskurs og dilemmatrening. Hver enkelt leder har ansvaret for jevnlig å sette dette på dagsorden. Gjensidiges avdeling for Internutredning bidrar med informasjon og foredrag

Varsling om korrupsjonshendelser

Gjensidige har en egen varslingskanal hvor det er mulig for alle å varsle anonymt. Vi oppfordrer alle våre ansatte, samarbeidspartnere og eksterne leverandører til å varsle om kritikkverdige forhold ved vår virksomhet. Eksempler på dette kan være at ansatte, samarbeidspartnere eller andre forbindelser av Gjensidige ikke følger lover, regler eller våre etiske regler. Alle varsler blir håndtert av erfarne medarbeidere som følger klare retningslinjer.

Gaver og andre fordeler

Når en Gjensidige-ansatt mottar gaver eller andre fordeler som ikke er fra arbeidsgiver, skal dette registreres i konsernets gave- og relasjonsaktivitetsregister – med anslått verdi.

Alle i Gjensidige skal generelt være forsiktige med å ta i mot gaver eller ytelser fra kunder eller leverandører. En medarbeider eller nærstående kan ikke motta gaver med verdi over 500 kroner. Hvis det er fare for at man kan tvile på medarbeiderens habilitet eller uavhengighet, skal ikke medarbeideren motta gaven i det hele tatt. Retur av gaver må naturligvis skje på en måte som virker minst mulig støtende overfor giveren.

En medarbeider skal aldri motta noen form for gave i tilknytning til forhandlinger, eller som gjenytelse for inngåtte forretningsmessige avtaler for Gjensidige. Når gaver gis til forbindelser, gjelder tilsvarende begrensninger.

Dilemmatrening

Hver måned lanseres det et dilemma på Gjensidiges intranett. Hensikten er å bidra til økt bevissthet rundt korrupsjon. I tillegg bruker Gjensidigeskolen dilemmaer aktivt i undervisningen sin.

Risikoanalyse

Gjensidige har identifisert de områdene som er særlig utsatt for korrupsjonsrisiko. Det er ledernes ansvar å sette i gang tiltak og kontroller for å håndtere risikoene. Det aller viktigste tiltaket for å bekjempe korrupsjon er kontinuerlig holdningsskapende arbeid. Antikorrupsjonshåndboka er et av hjelpemidlene i denne sammenhengen.

Korrupsjonsindikatorer

Indikatorer på korrupsjon er omhandlet i antikorrupsjonshåndboka. Alle ledere i Gjensidige er ansvarlige for å sikre forsvarlig risikostyring og intern kontroll innenfor sitt ansvarsområde.

Gjensidige har et eget regelverk og rutiner for håndtering av korrupsjonshendelser.