Misjon, visjon, strategi og mål

Gjensidige skal være et ledende skadeforsikringsselskap med virksomhet i Norden og Baltikum. Høy grad av kundeorientering skal kombineres med kostnadseffektiv drift. Bærekraftige valg og løsninger er en forutsetning for langsiktig verdiskaping.

Fusjoner, oppkjøp og strategiske allianser skal komplettere organisk vekst og bidra til at konsernet leverer på strategiske mål. Lønnsomhet skal fortsatt prioriteres fremfor vekst.

Default

Vår misjon

Gjennom mer enn 200 år har Gjensidige sørget for å skape trygghet for våre kunder ved å sikre liv, helse og verdier på en bærekraftig måte. Det er vår misjon. Vi har hele tiden bidratt med skadeforebyggende tiltak, og hjelp når skaden har oppstått. Vår erfaring og kompetanse kommer hele samfunnet til gode.

Vår visjon

Gjensidiges visjon er at vi skal kjenne kunden best og bry oss mest. Vi skal være det mest kundeorienterte skadeforsikringsselskapet i Norden og Baltikum. Dette skal prege selskapets løsninger og utviklingsagenda, og kjennetegne merkevaren Gjensidige.

Strategi

Styret har fastsatt Gjensidiges konsernstrategi for de nærmeste årene. Konsernstrategien legger føringer for forretningsstrategier i de ulike segmentene.

Styret har også fastsatt mål for å sikre at Gjensidige tilfredsstiller sine forpliktelser overfor ulike interessenter. Styret har fastsatt mål både for bærekraft og finansielle forhold. For å støtte disse målene er det også fastsatt operasjonelle mål.

Strategisk plattform 

For å sikre konkurransekraft og lykkes med langsiktig verdiskaping, må vi evne å balansere kundeorientering med effektiv drift. Begge deler må tuftes på en analytisk tilnærming gjennom hele verdikjeden, og sentrale bærebjelker for å lykkes er en sterk merkevare, teknologi/ infrastruktur som understøtter fleksibilitet og relevant kompetanse og kultur. En grunnleggende forutsetning for langsiktig verdiskaping, er bærekraftige valg og løsninger.

Sentrale elementer i vår strategiplattform, som du kan lese mer om i årsrapporten:

 • Kundeorientering
 • Effektiv drift
 • Analysedrevne forretningsprosesser
 • Merkevareplattform
 • Teknologiplattform
 • Ledelse, kompetanse og kultur
 • Samfunnsansvar/bærekraft

Strategi frem mot 2025 

I perioden frem mot 2025 forventer vi at forretningsmodellen og markedsaktørene rundt oss i hovedsak vil være de samme. Gjensidige har ulike posisjoner og forutsetninger for videre vekst og utvikling i segmentene. Vi vil utnytte beste praksis på tvers av segmenter der dette er naturlig og hensiktsmessig. Lønnsomhet prioriteres fremfor vekst.

Sentrale elementer i vår strategi frem mot 2025, som du kan lese mer om i årsrapporten:

 • Kundens problemløser
 • Forbedrings- og utviklingsagendaer
 • Segmentstrategier
 • Kapitalstrategi
 • Strukturell vekst

Les mer om våre mål og vår strategi i årsrapporten for 2020.

Bærekraftsmål (Oppdatert 24. november)

Viktigste bærekraftsmål:

 • 80% av premiene fra bærekraftige produkter innen 2025
 • 35% reduksjon i klimautslipp innen 2025
 • Netto 0-utslipp fra investeringsporteføljen innen 2050

Finansielle mål (Oppdatert 24. november)

Tema  Mål
Combined ratio*  < 85 prosent
Kostnadsandel* < 14 prosent
Solvensmargin internmodell mellom  150 og 200 prosent
Egenkapitalavkastning etter skatt >19 prosent

*) Definert som alternativt resultatmål (APM). APM-er er beskrevet på www.gjensidige.no/rapportering i dokument kalt APMs Gjensidige Forsikring Group 2020.

Operasjonelle mål (Oppdatert 24. november)

Følgende operasjonelle mål skal understøtte konsernets finansielle mål:

Kundeorientering

 • Kundetilfredshet, konsern > 78
 • Kundebevaring:
  • Norge > 90%
  • Utenfor Norge > 85%

Effektive og bærekraftige prosesser

 • Digitaliseringsindeks, konsern> +10% årlig
 • Digital skademelding, konsern > 85%
 • Automatiserte skadeprosesser* , Norge > 70%

 

* Prosess etter at skader er rapportert