Misjon, visjon, strategi og mål

Gjensidiges konsernstrategi følger av misjonen «vi skal sikre liv, helse og verdier», en misjon som styrkes ytterligere av våre bærekraftambisjoner. Den overordnede visjonen er «å kjenne kunden best og bry oss mest», som stadfester vår streben etter å finne relevante løsninger for kundene, basert på stadig mer data og bedre modeller for analytisk innsikt.

Gjensidige har definert Norden inklusive Baltikum som sitt geografiske nedslagsfelt, og vi vil søke fortsatt vekst innen skadeforsikring i dette området, i tillegg til bredde innen finanssektoren i Norge

Default

Misjonen vår

Vi skal sikre liv, helse og verdier

Visjonen vår

Vi skal kjenne kunden best og bry oss mest.

Posisjonen vår

Gjensidige er forsikringsselskapet som leder an og skaper trygghet på stadig nye måter.

Strategi

For å sikre konkurransekraft og lykkes med langsiktig verdiskaping, må vi balansere kundeorientering med effektiv drift. Begge deler må tuftes på en analytisk tilnærming gjennom hele verdikjeden. Sentrale bærebjelker for å lykkes er en sterk merkevare, sikker, fleksibel og kostnadseffektiv teknologisk infrastruktur og relevant og fremtidsrettet kompetanse og kultur. En grunnleggende forutsetning for langsiktig verdiskaping, er bærekraftige valg og løsninger.

Strategisk plattform 
For å sikre konkurransekraft og lykkes med langsiktig verdiskaping, må vi balansere kundeorientering med effektiv drift. Begge deler må tuftes på en analytisk tilnærming gjennom hele verdikjeden. Sentrale bærebjelker for å lykkes er en sterk merkevare, sikker, fleksibel og kostnadseffektiv teknologisk infrastruktur og relevant og fremtidsrettet kompetanse og kultur. En grunnleggende forutsetning for langsiktig verdiskaping, er bærekraftige valg og løsninger.

Sentrale elementer i vår strategiplattform, som du kan lese mer om i årsrapporten:

 • Kundeorientering
 • Effektiv drift
 • Analysedrevne forretningsprosesser
 • Merkevareplattform
 • Teknologiplattform
 • Ledelse, kompetanse og kultur
 • Bærekraft/Samfunnsansvar

Strategi frem mot 2025 

Gjensidiges strategi tar utgangspunkt i posisjonen i det enkelte marked for videre vekst og utvikling, samtidig som vi utnytter synergier og beste praksis på tvers av konsernet. Gjensidige har en tydelig ambisjon om organisk lønnsom vekst i alle sine markeder. Samtidig som Gjensidige styrker dagens forretningsmodell, markedsposisjon og lønnsomhet arbeider vi systematisk og målrettet for å utnytte nye vekstlommer og utforske nye og innovative produkter og tjenester, som skaper økt relevans i kundens liv.

Vi utvikler strategisk fleksibilitet og finansielt handlingsrom til dette gjennom kontinuerlig forbedring og mer effektiv drift. I perioden fremover skal vi i stadig større grad posisjonere oss gjennom nye kundekonsepter som bidrar til å forebygge skader og løse kundenes problemer. Dette vil vi gjøre alene, sammen med partnere eller gjennom deltakelse i relevante økosystemer. Dette vil både styrke relevansen for kundene våre og øke attraktiviteten hos mulige alliansepartnere.


Vi skaper lojalitet gjennom å gi en kundeopplevelse hvor vi løser relevante problemer
når de oppstår i kundens liv, ofte gjennom å hjelpe til med å unngå skade eller
å skape insentiver til bærekraftige valg.
 


Vi bygger kundetilfredshet gjennok pålitelig og differensiernde kundebetjening

og rådgiving, samt konkurransedyktige produkter til riktig pris

Vi innfrir kundens forventninger og fjerner frustrasjon.

Les mer om våre mål og vår strategi i årsrapporten for 2021.

Bærekraftsmål

Viktigste bærekraftsmål:

 • Tryggere samfunn; 80 % av premieinntekter bærekraftig
  innen 2025 for de produkter som er omfattet av 
  EUs taksonomi for skadeforsikring.
 • Bærekraftige erstatninger; 35 % reduksjon i CO2-ekvivalenter 
  i skadeprosesser innen 2025. Referanseår 2019.
 • Ansvarlige investeringer; Netto 0-utslipp i investeringsporteføljene innen 2050

Finansielle mål

Tema  Mål
Combined ratio*  < 85 prosent
Kostnadsandel* < 14 prosent
Solvensmargin internmodell mellom  150 og 200 prosent
Egenkapitalavkastning etter skatt >19 prosent

*) Definert som alternativt resultatmål (APM). APM-er er beskrevet på www.gjensidige.no/rapportering i dokument kalt APMs Gjensidige Forsikring Group 2021.

Operasjonelle mål

Følgende operasjonelle mål skal understøtte konsernets finansielle mål:

Kundeorientering

 • Kundetilfredshet, konsern > 78
 • Kundebevaring:
  • Norge > 90%
  • Utenfor Norge > 85%

Effektive og bærekraftige prosesser

 • Digitaliseringsindeks, konsern> +10% årlig
 • Digital skademelding, konsern > 85%
 • Automatiserte skadeprosesser* , Norge > 70%

 

* Prosess etter at skader er rapportert

 

Nøkkeltall

Hovedtall            2021 2020  2019   2018   2017 
Premieinntekter fra skadeforsikring  Millioner kroner         29.136,4       27.160,5      24.650,4     24.052,8      23.398,3
Skadeforsikringsresultat 1  Millioner kroner          5.718,3        5.075,6       4.036,4      3.605,8       3.410,1
Netto inntekter fra investeringer  Millioner kroner          3.027,6        1.318,5       3.860,3        830,2       2.002,2
Pensjonsresultat Millioner kroner            213,7          166,8         196,9        166,6         103,6
Resultat fra videreført og avviklet virksomhet Millioner kroner          7.141,1        4.953,9       6.593,8      3.716,4       4.519,3
Utbytte per aksje (basert på årets resultat)  Kroner             7,70           7,40          7,25         7,10          7,10
Utbytte per aksje (overskuddskapital)  Kroner              6,40          5,00    
Hovedtall skadeforsikring             
Storskader 1  Millioner kroner            954,7          955,6         635,0        954,7         577,4
Avviklingsgevinst/(-tap) 1  Millioner kroner          1.306,5        1.122,3       1.363,2      2.356,9       1.030,3
Combined ratio 1  Prosent            80,4           81,3          83,6         85,0          85,4
Skadeprosent 1  Prosent            66,2           66,8          68,9         69,8          70,1
Underliggende frekvensskadeprosent 1 Prosent            67,4           67,4          71,8         75,6          72,0
Kostnadsandel 1 Prosent            14,2           14,5          14,7         15,2          15,3
Finansiell stilling            
Investeringsportefølje 2 Millioner kroner         59.803,8       58.887,4      59.054,4     52.816,0      54.860,2
Egenkapital  Millioner kroner         25.205,2       25.284,5      26.192,2     23.845,2      23.703,1
Sum egenkapital og forpliktelser Millioner kroner        129.822,1      118.312,0     112.405,9    156.762,9     149.072,4
Solvensmargin, godkjent partiell internmodell 1 Prosent             190            198           206          190           169
Avkastning             
Finansavkastning 1  Prosent             5,1            2,2           4,1          1,5           3,7
Egenkapitalavkastning 1  Prosent            31,0           19,2          28,2         17,3          21,3

1)Definert som alternativt resultatmål (APM). APMer er beskrevet på www.gjensidige.no/rapportering i dokument kalt APMs Gjensidige Forsikring Group 2021. 2) Investeringsporteføljen omfatter alle investeringsmidler i konsernet, med unntak av Pensjon.