Navigasjon, søk og logg inn

b8dde1

Strategi og mål

En sterk kundeorientering er selve kjernen i Gjensidiges strategi. Støttet av en nøktern forretningskultur og analysedrevet kjernevirksomhet, skal dette gi Gjensidige konkurransefortrinn.

Finansielle mål

Område MålMåloppnåelse 2015
Konsern  
Egenkapitalavkastning> 15 prosent 17.4 prosent
Utbytte*Nominelt høyt og stabilt.
Utdelingsgrad >70 prosent
Nominelt +8,5 prosent
Utdelingsgrad 84,5 prosent
RatingOpprettholde A-rating fra S&PA-rating bekreftet i juli
   
Skadeforsikring  
Combined ratio86-89 prosent **86,0 prosent
Kostnadsandel~15 prosent15,1 prosent

 * Utbytte basert på årets resultat. Utdeling av overskuddskapital ikke inkludert.
** Combined ratio på udiskontert basis, forutsatt ~4 prosentpoeng avviklingsgevinster de neste 3­-5 årene og normalisert innslag av storskader. Etter 3­-5 år, er målbildet 90­-93 gitt 0 prosentpoeng avvikling.

Strategi og mål

Gjensidige arbeider systematisk med å ta posisjonen som det mest kundeorienterte skadeforsikringsselskapet i Norden. Det er en krevende ambisjon som forutsetter kontinuerlig forbedring av kundeopplevelsen i alle kanaler og ved alle hendelser.

Kundeperspektivet skal være førende for hele konsernets effektiviserings- og forbedringsagenda.
Videreutvikling av sømløs multikanaldistribusjon og vridning fra produkt- til tjenesteorientering er kritisk for å realisere konsernets kundeorienteringsambisjon.

  • Endringer i teknologi og kundeatferd krever et stadig tettere samspill kanalene imellom. Stadig flere kunder forventer eksempelvis å bli betjent via kundesenter samtidig som de møter Gjensidige på internett.
  • En god forståelse av kundenes hverdagsprosesser er grunnleggende for å utvikle nye og relevante tjenester.
  • Kundenes behov og atferd endrer seg stadig raskere.Det er derfor avgjørende å redusere tiden det tar å utvikle og lansere nye kundeorienterte
    tjenester.

Gode selvbetjeningsløsninger i samspill med stadig flere automatiserte prosesser skal understøtte kundeorienteringen og sikre fortsatt kostnadseffektivitet og konkurransekraft.

For Gjensidige er informasjon en strategisk ressurs. Arbeidet med god datakvalitet, effektive prosesser for datainnsamling, tilgjengeliggjøring, rapportering og analyse skal derfor forsterkes.

Uten motiverte og engasjerte ledere og medarbeidere, med riktig kompetanse og holdninger, vil de strategiske ambisjonene ikke la seg realisere.

Økt endringstakt – ikke minst hva angår teknologi og kundeatferd – nødvendiggjør overgang fra en tradisjonell opplæringsbasert kompetanseutvikling til utvikling av en dynamisk læringskultur drevet av den enkelte leder og medarbeider. Kompetanse skal i større grad deles gjennom datadrevne arbeidsprosesser, og helhetsforståelse skapes gjennom intern rotasjon av ledere og medarbeidere.

Den strategiske rollen for Gjensidige Bank og Gjensidige Pensjon og sparing er viktig i forhold til Gjensidiges posisjon i det norske markedet.
Helkundeløsninger og konsepter, både i privat- og næringslivsmarkedet, blir fortsatt viktig.