Misjon, visjon, strategi og mål

Gjensidige skal være et ledende skadeforsikringsselskap med virksomhet i Norden og Baltikum. Høy grad av kundeorientering skal kombineres med kostnadseffektiv drift. Bærekraftige valg og løsninger er en forutsetning for langsiktig verdiskaping.

Fusjoner, oppkjøp og strategiske allianser skal komplettere organisk vekst og bidra til at konsernet leverer på strategiske mål. Lønnsomhet skal fortsatt prioriteres fremfor vekst.

Default

Vår misjon

Gjennom mer enn 200 år har Gjensidige sørget for å skape trygghet for våre kunder ved å sikre liv, helse og verdier på en bærekraftig måte. Det er vår misjon. Vi har hele tiden bidratt med skadeforebyggende tiltak, og hjelp når skaden har oppstått. Vår erfaring og kompetanse kommer hele samfunnet til gode.

Vår visjon

Gjensidiges visjon er at vi skal kjenne kunden best og bry oss mest. Vi skal være det mest kundeorienterte skadeforsikringsselskapet i Norden og Baltikum. Dette skal prege selskapets løsninger og utviklingsagenda, og kjennetegne merkevaren Gjensidige.

Strategi

Styret har fastsatt Gjensidiges konsernstrategi for de nærmeste årene. Konsernstrategien legger føringer for forretningsstrategier i de ulike segmentene.

Styret har også fastsatt mål for å sikre at Gjensidige tilfredsstiller sine forpliktelser overfor ulike interessenter. Styret har fastsatt mål både for bærekraft og finansielle forhold. For å støtte disse målene er det også fastsatt operasjonelle mål.

Strategisk plattform 

For å sikre konkurransekraft og lykkes med langsiktig verdiskaping, må vi evne å balansere kundeorientering med effektiv drift. Begge deler må tuftes på en analytisk tilnærming gjennom hele verdikjeden, og sentrale bærebjelker for å lykkes er en sterk merkevare, teknologi/ infrastruktur som understøtter fleksibilitet og relevant kompetanse og kultur. En grunnleggende forutsetning for langsiktig verdiskaping, er bærekraftige valg og løsninger.

Sentrale elementer i vår strategiplattform, som du kan lese mer om i årsrapporten:

 • Kundeorientering
 • Effektiv drift
 • Analysedrevne forretningsprosesser
 • Merkevareplattform
 • Teknologiplattform
 • Ledelse, kompetanse og kultur
 • Samfunnsansvar/bærekraft

Strategi frem mot 2025 

I perioden frem mot 2025 forventer vi at forretningsmodellen og markedsaktørene rundt oss i hovedsak vil være de samme. Gjensidige har ulike posisjoner og forutsetninger for videre vekst og utvikling i segmentene. Vi vil utnytte beste praksis på tvers av segmenter der dette er naturlig og hensiktsmessig. Lønnsomhet prioriteres fremfor vekst.

Sentrale elementer i vår strategi frem mot 2025, som du kan lese mer om i årsrapporten:

 • Kundens problemløser
 • Forbedrings- og utviklingsagendaer
 • Segmentstrategier
 • Kapitalstrategi
 • Strukturell vekst

Les mer om våre mål og vår strategi i årsrapporten for 2020.

Bærekraftsmål

 

Tryggere samfunn Redusere CO2-intensitet Ansvarlige investeringer

 Skadeforebygging

 • Andel sikkerhetsrabatt av portefølje (skadereduserende tiltak).
 • Medvirke til minst 1000 medieoppslag om skadereduserende tiltak i året.
Bærekraftige erstatninger

 

 • Årlig reduksjon i CO2-intensitet i skadeprosesser.
 • Årlig økning i tonn gjenbrukte materialer
Økt andel oppfølging av forvaltere med investeringer i selskaper på vår eksklusjonsliste. 

 Bærekraftige produkter

 •  Andel premieinntekt kvalifisert som bærekraftig (EU-taksonomi).

 Utnytte digitaliseringsmuligheter

 • Digitale skademeldinger (Norge) 
 • Papirløse kunder: 95 prosent.
Redusert karbonavtrykk i aksje- og eiendomsinvesteringer.

 Sosialt ansvar

 • Gi arbeidspraksis og bidra til god integrering for minst 4 årsverk/personer.
 • Bidra til at barn og unge får like muligheter

 Redusere eget fotavtrykk

 • Årlig reduksjon i klimautslipp fra egen virksomhet, og klimanøytral fra og med 2020 ved kjøp av klimakvoter.
 
 Engasjerte ansatte

Gjensidiges ansatte skal være blant de 25 prosent mest engasjerte innen finans.
Positiv utvikling på opplevd mangfold.
Positiv utvikling på opplevd innovasjon.

 God foretaksstyring Combined ratio: Se tabell nedenfor.
Årlig reduksjon i kundeklager.
Ingen bøter for overtredelse av GDPR, korrupsjon, hvitvasking.
 

Finansielle mål

Tema  Mål
Combined ratio 1  86 - 89 prosent 2

Kostnadsandel 1

< 15 prosent
Solvensmargin internmodell 150-200 prosent
Egenkapitalavkastning etter skatt > 20 prosent 3
Forsikringsresultat utenfor Norge 750 millioner kroner (i 2022)4 
Utbytte Nominelt høyt og stabilt.
Utdelingsgrad >80 prosent over tid

1 Definert som alternativt resultatmål (APM). APM-er er beskrevet på www.gjensidige.no/rapportering i dokument kalt APMs Gjensidige Forsikring Group 2020.
2 Forutsatt årlige avviklingsgevinster nær 1 milliard kroner frem til 2022. Tilsvarer 90-93 prosent gitt null avviklingsgevinster etter 2022.
3 Tilsvarer >16 prosent gitt null avviklingsgevinster etter 2022.
4 Ikke medregnet avviklingsgevinster.

Operasjonelle mål

Følgende operasjonelle mål skal understøtte konsernets finansielle mål:

Tema  Mål 2022
Kundetilfredshet  > 78, konsern

Kundebevaring

> 90 prosent, i Norge
> 85 prosent, utenfor Norge
Salgseffektivitet + 10 prosent, konsern
Automatiserte tariffer 100 prosent, konsern
Digitale skademeldinger 80 prosent, i Norge
Automatiserte skadesaker 64 prosent i Norge
Erstatningskostnader Redusere med 500 millioner kroner, Konsern