Navigasjon, søk og logg inn

b8dde1

Strategi og mål

En sterk kundeorientering er selve kjernen i Gjensidiges strategi. Støttet av en nøktern forretningskultur og analysedrevet kjernevirksomhet, skal dette gi Gjensidige konkurransefortrinn.

Finansielle mål

Område MålMåloppnåelse 2016
Konsern  
Egenkapitalavkastning> 15 prosent 21,4 prosent
Utbytte*Nominelt høyt og stabilt.
Utdelingsgrad >70 prosent
Nominelt +6,3 prosent
Utdelingsgrad ~73 prosent
RatingOpprettholde A-rating fra S&PA-rating bekreftet i juni 2016
Solvensmargin standardformel115-140 prosent 147 prosent**
Solvensmargin internmodell120-175 prosent180 prosent**
Skadeforsikring  
Combined ratio86-89 prosent ***

83,4 prosent
84,6 justert****

Kostnadsandel

~15 prosent14,2 prosent
15,5 prosent justert****

*    Utbytte basert på årets resultat.
**   Justert for foreslått utbytte for 2016.
***  Combined ratio på udiskontert basis, forutsatt ~4 prosentpoeng avviklingsgevinster de neste 3­-5 årene og normalisert innslag av storskader. Etter 3­-5 år, er målbildet 90­-93 gitt 0 prosentpoeng avvikling.
**** Justert for engangseffekt.

Strategi og mål

En sterk kundeorientering er selve kjernen i Gjensidiges strategi. Støttet av en nøktern forretningskultur og analysedrevet kjernevirksomhet, skal dette gi Gjensidige konkurransefortrinn.

Gjensidiges posisjon skal styrkes ytterligere gjennom videreutvikling av Gjensidige som en pan-nordisk skadeforsikringsaktør som også tar sin del av et voksende person- og helserisikomarked. Oppkjøp skal komplettere organisk vekst og bidra til at konsernet leverer på strategiske mål, samt følgende konsernmål etter 2-3 år:

• egenkapitalavkastning over 15 prosent
• combined ratio i intervallet 90-93

Høyt tempo og smidighet i utvikling av produkter, tjenester og betjeningsmodeller er nødvendig for å være den foretrukne tilbyderen av forsikring. Automatisering av interne prosesser skal sikre kostnadseffektivitet og legge til rette for økt selvbetjening for kundene.

Analytisk bruk av data for å tilby attraktive produkter og tjenester og sikre lønnsom drift er kritisk for å realisere vår ambisjon om å være det mest kundeorienterte skadeforsikringsselskapet i Norden. Endringer i teknologi og kundeatferd krever et stadig tettere samspill mellom våre ulike distribusjonskanaler.

En god forståelse av hva kunden er opptatt av i hverdagen er en grunnleggende forutsetning for å kunne utvikle nye og relevante tjenester. Kundenes behov og atferd endrer seg stadig raskere. Det er derfor avgjørende å redusere tiden det tar å utvikle og lansere nye kundeorienterte tjenester.

For Gjensidige er informasjon en strategisk ressurs. Arbeidet med god datakvalitet, effektive prosesser for datainnsamling, tilgjengeliggjøring, rapportering og analyse skal derfor forsterkes.

Uten motiverte og engasjerte ledere og medarbeidere, med riktig kompetanse og holdninger, vil de strategiske ambisjonene ikke la seg realisere. Økt endringstakt – ikke minst hva angår teknologi og kundeatferd – nødvendiggjør overgang fra en tradisjonell opplæringsbasert kompetanseutvikling til utvikling av en dynamisk læringskultur drevet av den enkelte leder og medarbeider. Kompetanse skal i større grad deles gjennom datadrevne arbeidsprosesser. Intern rotasjon av ledere og medarbeidere skal skape sterkere helhetsforståelse.

Den strategiske rollen for Gjensidige Bank og Gjensidige Pensjonsforsikring er viktig for Gjensidiges posisjon i det norske markedet. Helkundeløsninger og konsepter, både i privat- og næringslivsmarkedet, blir fortsatt viktig.