Navigasjon, søk og logg inn

b8dde1

Misjon, visjon, strategi og mål

Gjensidige skal være et ledende skadeforsikringsselskap med virksomhet i Norden og Baltikum. Høy grad av kundeorientering skal kombineres med kostnadseffektiv drift. Bærekraftige valg og løsninger er en forutsetning for langsiktig verdiskaping.
Fusjoner, oppkjøp og strategiske allianser skal komplettere organisk vekst og bidra til at konsernet leverer på strategiske mål. Lønnsomhet skal fortsatt prioriteres fremfor vekst.

Vår misjon

Gjennom mer enn 200 år har Gjensidige sørget for å skape trygghet for våre kunder ved å sikre liv, helse og verdier på en bærekraftig måte. Det er vår misjon. Vi har hele tiden bidratt med skadeforebyggende tiltak, og hjelp når skaden har oppstått. Vår erfaring og kompetanse kommer hele samfunnet til gode

Vår visjon

Gjensidiges visjon er at vi skal kjenne kunden best og bry oss mest. Vi skal være det mest kundeorienterte skadeforsikringsselskapet i Norden og Baltikum. Dette skal prege selskapets løsninger og utviklingsagenda, og kjennetegne merkevaren Gjensidige.

Vår strategi

Styret har fastsatt Gjensidiges konsernstrategi for de nærmeste årene. Konsernstrategien legger føringer for forretningsstrategier i de ulike segmentene.

Styret har også fastsatt mål for å sikre at Gjensidige tilfredsstiller sine forpliktelser overfor ulike interessenter. Styret har fastsatt mål både for bærekraft og finansielle forhold. For å støtte disse målene er det også fastsatt operasjonelle mål.

Strategisk plattform 

For å sikre konkurransekraft og lykkes med langsiktig verdiskaping, må vi evne å balansere kundeorientering med effektiv drift. Begge deler må tuftes på en analytisk tilnærming gjennom hele verdikjeden, og sentrale bærebjelker for å lykkes er en sterk merkevare, teknologi/ infrastruktur som understøtter fleksibilitet og relevant kompetanse og kultur. En grunnleggende forutsetning for langsiktig verdiskaping, er bærekraftige valg og løsninger.

Sentrale elementer i vår strategiplattform, som du kan lese mer om i årsrapporten:

 • Kundeorientering
 • Effektiv drift
 • Analysedrevne forretningsprosesser
 • Merkevareplattform
 • Teknologiplattform
 • Ledelse, kompetanse og kultur
 • Samfunnsansvar/bærekraft

Strategi frem mot 2025 

I perioden frem mot 2025 forventer vi at forretningsmodellen og markedsaktørene rundt oss i hovedsak vil være de samme. Gjensidige har ulike posisjoner og forutsetninger for videre vekst og utvikling i segmentene. Vi vil utnytte beste praksis på tvers av segmenter der dette er naturlig og hensiktsmessig. Lønnsomhet prioriteres fremfor vekst.

Sentrale elementer i vår strategi frem mot 2025, som du kan lese mer om i årsrapporten:

 • Kundens problemløser
 • Forbedrings- og utviklingsagendaer
 • Segmentstrategier
 • Kapitalstrategi
 • Strukturell vekst

Les mer om våre mål og vår strategi i årsrapporten for 2019.

Finansielle mål

Tema Mål
Combined ratio 1 86 - 89 prosent 2

Kostnadsandel 1

< 15 prosent
Solvensmargin internmodell150-200 prosent
Egenkapitalavkastning etter skatt> 20 prosent 3
Forsikringsresultat utenfor Norge750 millioner kroner (i 2022)4 
UtbytteNominelt høyt og stabilt.
Utdelingsgrad >80 prosent over tid

1 Definert som alternativt resultatmål (APM). APM-er er beskrevet på www.gjensidige.no/rapportering i dokument kalt APMs Gjensidige Forsikring Group 2019.
2 Forutsatt årlige avviklingsgevinster nær 1 milliard kroner frem til 2022. Tilsvarer 90-93 prosent gitt null avviklingsgevinster etter 2022.
3 Tilsvarer >16 prosent gitt null avviklingsgevinster etter 2022.
4 Ikke medregnet avviklingsgevinster.

Operasjonelle mål

Følgende operasjonelle mål skal understøtte konsernets finansielle mål:

Tema Mål
Kundetilfredshet > 78, konsern

Kundebevaring

> 90 prosent, i Norge
> 85 prosent, utenfor Norge
Salgseffektivitet+ 10 prosent, konsern
Automatiserte tariffer100 prosent, konsern
Digitale skademeldinger80 prosent, i Norge
Automatiserte skadesaker64 prosent i Norge
ErstatningskostnaderRedusere med 500 millioner kroner, Konsern
 

Bærekraftsmål

Tryggere samfunn

Skadereduserende tiltak

Gjennom rådgivning av våre kunder og samfunnet for øvrig skal vi bidra til økt kunnskap om bærekraft og skadeforebygging.

 • Krav til risikoreduserende tiltak for kunder i privat- og næringslivsmarkedet for å få rabatterte priser
 • Medvirke til minst 1.000 medieoppslag om skadefore­bygging i året

Bærekraftige produkter

Innen utgangen av 2025 skal vi ha etablert at kunden kan gjøre bærekraftige valg innenfor de etablerte produktområdene motor, eiendom, fritid og person.

Engasjerte ansatte
Videreutvikle vår kultur som bygger kompetanse og bidrar med nye ideer og perspektiver, slik at våre ansatte er relevante også i fremtiden.

Ha engasjerte og motiverte ansatte og oppnå topp kvartalsresultat i medarbeider­undersøkelsen

Sosialt engasjement

Samarbeid med ideelle organi-sasjoner i alle land hvor vi har virksomhet for å bidra til:
 • et varmere samfunn
 • gi arbeidspraksis og bidra til god integrering for minst fire årsverk/personer per år
 • at barn og unge får like muligheter

God foretaksstyring

Vår virksomhet skal være preget av ordentlighet og etterrettelighet, med effektiv risikostyring og god internkontroll, som også skal gi forbedringer i produkter, tjenester og prosesser. Utover etterlevelse av eksternt og internt regelverk skal beslutninger og handlinger være i tråd med Gjensidiges verdigrunnlag og etiske regler på en slik måte at verdier bevares og skapes for kunder, eiere, ansatte og samfunnet for øvrig

Redusere CO-intensiteten

Bærekraftige erstatninger

Gjensidige skal bidra til et redusert klimaavtrykk for våre kunder. Våre erstatninger skal være bærekraftige innen 2030. Det skal vi sikre gjennom konkrete tiltak, dialog med kundene og ved å understøtte sirkulærøkonomi.

Digital transformasjon

Etablere markedsledende digitale rådgivnings- og servicetjenester som sikrer effektiv kunde-betjening og informerer om bærekraftige løsninger for våre kunder i alle land vi har virksomhet, innen 2025.
95 prosent av våre kunder skal være «papirløse» innen 2025.

Redusere eget klimaavtrykk

Vi skal redusere vårt klimaavtrykk løpende, og har en ambisjon om å være en klimanøytral virksomhet innen 2030.

Ansvarlige investeringer

Alle investeringer skal, så langt det er praktisk mulig, screenes for brudd med vår SRI-policy, som er basert på FNs Global Compact-prinsipper og forbud mot inhumane våpen. Alle brudd skal følges opp.
Alle eksterne forvaltere skal ha et bevisst forhold til FNs bærekraftmål, og en strategi for hvordan de som forvaltere kan arbeide for ett eller flere av disse målene.