Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Virksomheten

Gjensidige Forsikring ASA er morselskap i Gjensidige-konsernet, og har hovedkontor i Oslo, Norge. Selskapet har skadeforsikringsvirksomhet i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum, i tillegg til pensjonsvirksomhet i Norge.
Skadeforsikringsvirksomheten omfatter både ting- og personforsikringer. Den norske skadeforsikringsvirksomheten omfatter også livsforsikringer som er rene risikoforsikringer av opp til ett års varighet, i hovedsak gruppelivsforsikringer.

Virksomheten utenfor Norge drives i hovedsak gjennom filialer. I Baltikum har vi et datterselskap i Litauen med filialer i Estland og Latvia. Virksomheten er organisert i seks operasjonelle segmenter:

Informasjon oppdatert 31.12.2020

Ansatte

Vi har virksomhet i Norge, Danmark, Sverige, Estland, Latvia og Litauen. Per 31. desember 2020 var det 3.676 ansatte i konsernet. 

Markedsandeler

Våre eiere

Gjensidige er notert på Oslo Børs. Ved utgangen av 2020 hadde Gjensidige omtrent 35.000 aksjeeiere. De 20 største eierne representerte til sammen 85,1 prosent av aksjene i selskapet. 

Gjensidigestiftelsen er vår største eier med en eier­andel på 62,2 prosent. Gjensidigestiftelsen har vedtektsfestet et eierskap i Gjensidige på minimum 50,1 prosent. Ifølge eierpolitikken er målet en eierbrøk høyere enn 60/40 over tid. Gjensidigestiftelsen har samtidig en uttalt vilje til å vurdere redusert eierbrøk ved eventuelle oppkjøp eller kapitalutvidelser som er i samsvar med Gjensidiges overordnede strategi.

Her vises de 20 største aksjeeiere som registrert i VPS og etter analyse av aksjeeierregisteret.

Gjensidigestiftelsens rolle

I et gjensidig forsikringsselskap eies selskapet av kundene. Da Gjensidige ble omdannet til allmennaksjeselskap (ASA) i juni 2010 ble kundenes eierskap videreført gjennom Gjensidigestiftelsen. Kundene velger, og kan velges til, stiftelsens generalforsamling og styre.

Formål og virksomhet (Fra Gjensidigestiftelsens vedtekter)

 1. Stiftelsen er en finansstiftelse og skal utføre de oppgaver lovgivningen og vedtektene til enhver tid pålegger stiftelsen.
 2. Stiftelsen skal, som største aksjeeier i Gjensidige Forsikring ASA (heretter Gjensidige),utøve et langsiktig eierskap og videreføre kunderepresentasjonen i selskapet.
  Eierskapet skal utøves i samsvar med alminnelig aksepterte eierstyringsprinsipper, og innenfor de rammer og retningslinjer generalforsamlingen har fastsatt. Eierskapet skal
  minst utgjøre 50,1 prosent av utstedte aksjer i Gjensidige.
 3. Stiftelsen skal gjennom gavetildelinger fremme trygghet, helse og andre allmennyttige formål i samsvar med stiftelsens grunnverdier, som er «Forebyggende – Utviklende –
  Aktivitetsskapende – Samfunnsbyggende».
 4. Stiftelsen skal videreformidle ordinært utbytte som mottas som eier av aksjer i Gjensidige til skadeforsikringsselskapets kunder med bosted eller virksomhet i Norge
  (heretter kalt kunder), for forsikringer som er tegnet under Gjensidige-merket. Utbyttet fordeles mellom kundene etter regler fastsatt av stiftelsens
  generalforsamling.
 5. Stiftelsen skal søke å oppnå markedsmessig avkastning på sin egenkapital.