Varsling av kritikkverdige forhold

Gjensidige skal være preget av åpenhet og en kultur hvor alle ansatte føler at man kan ha åpne og ærlige diskusjoner. Vi ønsker et miljø hvor korrigerende tilbakemeldinger er naturlige og velkomne. Dette er en forutsetning for et godt arbeidsmiljø og at Gjensidige skal være en lærende organisasjon. Vi ønsker derfor at eventuelle hendelser tas tak i fortløpende og løses på lavest mulige nivå.

Default

Vi skal alltid holde en høy etisk standard og opptre profesjonelt og korrekt både utad og internt. Av dette følger at vi alltid søker å forbedre oss. Gjensidige er derfor avhengig av at du sier ifra om eventuelle brudd på lover, lovregulerte forpliktelser, retningslinjer, etiske regler eller andre kritikkverdige forhold. Det samme gjelder dersom du får kjennskap til krenkende eller annen uønsket atferd fra kolleger.

Gjensidige har følgende retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold:

  • Det kan alltid varsles til din nærmeste overordnede eller verneombud. Dersom forholdet det varsles om knyttes til din nærmeste leder, kan du varsle til leders nærmeste overordnete.
  • Dersom varslingen ikke blir fulgt opp innen rimelig tid av den som er varslet, kan du varsle videre til eksempelvis nærmeste leders overordnede.
  • Det kan også alltid varsles gjennom vår eksterne varslingskanal. Dette er en kryptert nettbasert varslingskanal administrert av Intern Utredning. Varslingskanalen gir mulighet for anonym kommunikasjon og sikrer at data håndteres i henhold til gjeldende regler for datasikring og behandling av personopplysninger.

Du finner Varslingskanalen her.

  • Den som mottar et varsel skal umiddelbart sørge for å bringe saken videre til Intern Utredning, som er ansvarlig for videre behandling. Dersom du varsler gjennom Varslingskanalen vil ditt varsel komme direkte til Intern Utredning.
  • Du kan varsle muntlig eller skriftlig. Dersom du varsler gjennom Varslingskanalen kan du selv velge om du vil stå fram med navn, eller om du vil varsle anonymt. Vær oppmerksom på at anonym varsling som regel gjør det vanskeligere å følge opp saken. Dersom du varsler anonymt ber vi om at du noterer deg den genererte påloggingsinformasjonen du får oppgitt etter at varselet er innsendt. Da vil vi kunne kommunisere med deg anonymt, og vi vil kunne gi deg tilbakemelding.
  • Intern Utredning er ansvarlig for at varselet blir fulgt opp og tilstrekkelig undersøkt. Det må tas konkret stilling til hvorledes det gjøres i hver enkelt sak. Det vil vanligvis være behov for å gjennomføre samtale med den eller dem et varsel er rettet mot.
  • Intern Utredning er ansvarlige for behandling og oppfølging av varselet. De skal informere den som har varslet om hvilken oppfølging varselet vil få og så langt som mulig informere om utfallet når saken er ferdig behandlet. Det vil også kunne være behov for informasjonsutveksling om status på prosess mellom den som håndterer varselet og den som har varslet underveis i behandlingen av varselet.
  • Den eller dem det er varslet om skal normalt motta informasjon om varselet, videre behandling og utfall.

Forvarslig varsling

Alle har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten i samsvar med reglene i arbeidsmiljølovens kapittel 2A. I tillegg har alle en plikt til å bidra til et forsvarlig og godt arbeidsmiljø. Arbeidstakere har i tillegg en særskilt plikt til å underrette arbeidsgiver dersom det er snakk om fare for liv og helse, trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen. Varsling i samsvar med arbeidsmiljøloven og Gjensidiges rutiner er å anse som forsvarlig varsling.

Selskapet har lagt til rette for intern varsling og varsling gjennom ekstern varslingskanal.

Du har likevel alltid rett til å varsle eksternt til tilsynsmyndigheter, om saker som hører under deres tilsynsområde. Varsling eksternt til andre enn tilsynsmyndigheter er normalt ikke forsvarlig, hvis ikke intern varsling har vært forsøkt først.

Ikke alle varsler vil være å anse som "varsling" etter arbeidsmiljølovens kapittel 2A. Uavhengig av dette ønsker vi at du går frem etter beskrivelsen over, og beskrivelsen vil være retningsgivende også for saker som ikke er varsling i lovens forstand.

Det vil ikke få noen negative følger for ansettelsesforholdet ditt at du tar opp en bekymring i samsvar med disse retningslinjene. Dette gjelder selv om du tar feil, forutsatt at du tok opp bekymringene i god tro.