Navigasjon, søk og logg inn

Gjensidige Bank er en del av Nordea

d0debb

Investering i fond

Fondssparing er et godt valg for bedrifter som har overskudds­likviditet og/eller ønsker å gjøre langsiktige investeringer.

Vi tilbyr et bredt utvalg av enkeltfond og ferdige porte­føljer, som til enhver tid er kvalitetssikret av våre porteføljeforvaltere.

Vårt fondstilbud

Vi i Gjensidige har ikke egne fond og står fritt til å velge blant de beste forvalterne og investerings­produktene på markedet. Alle tilgjengelige fond er kvalitetssikret gjennom en grundig prosess. I tillegg leverer vi investering, rådgivning og aktiv forvaltning av kapital til blant annet kommuner, bedrifter og organisasjoner.

Hos oss kan dere

 • velge fond selv, og gjøre ordren gjennom våre investeringsrådgivere
 • få konkrete investeringsråd tilpasset deres behov og forventninger
 • overlate hele forvaltningen til oss – basert på deres premisser

Uansett hva dere velger, kan vi gi skreddersydd og tett oppfølging underveis. Bedriften får også tilgang til profesjonelle rapporterings­løsninger, og har full oversikt over portefølje­utviklingen, dokumenter og rapporter.

Valg av fondstype

Investering i fond sprer kapitalen på flere selskaper og verdipapirer i aksje- og rentemarkedet. Det gir bedriften tryggere sparing enn om dere selv skulle investert i enkeltaksjer.

Det finnes ulike typer fond, og disse vil utvikle seg ulikt over tid. Over en lang sparetid har plassering i aksjer historisk sett gitt høyere avkastning enn plassering i pengemarkedet. Tidligere avkastning gir imidlertid ingen garanti for fremtidig avkastning, og verdiutviklingen kan bli negativ i perioder, som følge av kurstap.

Vi anbefaler at dere velger fondstype basert på en kombinasjon av spareevne, risikovilje og tidshorisont. Illustrasjonen viser hvilken risiko og avkastning bedriften kan forvente av de ulike fondstypene:

Velg_fondstype

 • Pengemarkedsfond investerer i obligasjoner (lånepapirer) og sertifikater med kort løpetid (mindre enn 1 år). Verdien svinger lite, og dere kan forvente litt høyere avkastning enn med banksparing.

 • Obligasjonsfond investerer i lånepapirer fra stat, kommuner, fylker eller større offentlige selskaper. Verdien påvirkes blant annet av rentenivå og inflasjon. Obligasjonsfond kan forventes å gi noe høyere svingninger i verdi og avkastning enn pengemarkedsfond.

 • Et aksjefond består av aksjer i flere selskaper i inn- og utland. Det gir bedriften mulighet til å ta del i inntekter fra flere selskaper, og reduserer risikoen ved å spre investeringen. Aksjefond er dermed en tryggere spareform enn enkeltaksjer, men dette er likevel den fondstypen som har høyest risiko.

 • Rentefond er delt i to hoveddeler: Pengemarkeds­fond og Obligasjons­fond. Begge investerer i lånepapirer fra stater, banker og selskaper. Det er ingen aksjer i rentefond. Rentefond har generelt lavere risiko enn aksjefond.

 • Kombinasjonsfond er ferdige fondspakker («fond i fond») som består av både norske og utenlandske aksje- og rentefond. Høyere aksjeandel gir mulighet for høyere avkastning, men har også noe høyere risiko.

  Kombinasjonsfond kan være et trygt og enkelt valg for bedrifter som ikke ønsker å velge enkeltfond selv. Våre ferdige porteføljer består av kombinasjonsfond.

Ferdige porteføljer

Vekterfondene er 4 ferdige porteføljer (fondspakker) som vi forvalter for dere. Porteføljene består av norske og utenlandske aksje- og rentefond, og er til enhver tid kvalitetssikret av våre eksperter. Vekterfondene har som mål å sikre langsiktig og stabil vekst.

Vi anbefaler at dere velger den fondspakken som passer best for bedriftens risikovilje og sparetid:

 Vekter­fond TryggVekter­fond BalansertVekter­fond OffensivVekter­fond Aksjer
Anbefalt minste sparetid1-3 år3-5 år5-10 år5-10 år
Andel rentefond80 %50 %20 %0 %
Andel aksjefond20 %50 %80 %100 %
RisikoLavModeratHøyHøyere

Provisjonskostnader

Tegningsprovisjon

Tegnings­provisjon trekkes fra investeringen før pengene plasseres i et fond.

Forvaltningsprovisjon

Forvaltnings­provisjonen er en årlig provisjon som tilfaller forvalter av fondet. Provisjonen fordeles utover året, og trekkes fra i den daglige oppgitte kursen på fondet (NAV-kursen).

Gjensidige Bank AS får utbetalt deler av forvaltnings­provisjonen som honorar for distribusjon av fondene.

Innløsningsprovisjon

Innløsnings­provisjonen beregnes ut fra beholdningen på innløsnings­tidspunktet.

Se kostnadene for hvert enkelt fond

Fondsoversikten viser gjeldende provisjons­kostnader og annen nøkkelinformasjon for alle tilgjengelige fond

Gå til fondsoversikten

Investeringsrådgivning

Hos oss kan bedriften få konkrete investeringsråd, tilpasset deres behov og forventninger.

Alle våre investeringsrådgiverne er

 • eksperter på rådgivning til bedrifter
 • autorisert i henhold til retningslinjer fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)

Helhetlig vurdering

Når vi gir råd om investering ser vi på helheten i bedriftens investeringsstrategi, og dokumenterer anbefalingen grundig.

Slik er du alltid trygg på at anbefalingen svarer på bedriftens behov, og passer inn i deres samlede portefølje.

Oppfølging og oversikt

Hos oss får bedriften

 • oppfølging og personlige møter med en egen investeringsrådgiver
 • profesjonelle rapporteringsløsninger
 • full oversikt over porteføljeutviklingen og tilgang til dokumentarkiv og rapporter på Din bedrift