Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Landbruksforsikringer

Vi har et bredt utvalg av forsikringer for landbruket. Vi hjelper deg gjerne med å velge riktig forsikring.

Er du medlem av en av våre samarbeidsorganisasjoner gir vi deg rabatter og medlemsfordeler. 

Driftsbygninger

Vi har en av markedets beste bygningsforsikringer. Forsikringen skal sikre eierens økonomiske interesser hvis bygningen skades. 

Forsikringen kan dekke

 • Skade på bygg forårsaket av for eksempel naturskade, brann, vann, tyveri og ytre skader
 • Indre skader på for eksempel heis og ventilasjonsanlegg
 • Tilbygg, påbygg og andre bygningsmessige investeringer i løpet av forsikringsåret 
 • Utgifter til riving, rydding og merutgifter til destruksjon/midlertidig lagring av giftige eller miljøfiendtlige rester etter skade
 • Påbud fra offentlig myndighet
 • Løst utstyr til vedlikehold av bygning og uteområder
 • Prisstigning i normal reparasjons-/ gjenoppføringstid 
 • Hageanlegg og uteområder

Forsikringen kan utvides til å omfatte

 • husleietap i inntil 36 måneder
 • kunstnerisk utsmykning av bygningen
 • antikvarisk merverdi på bygningen

Forsikring på fullverdi eller på førsterisiko?

 • Bygning forsikret på fullverdi: Erstatningen fastsettes på bakgrunn av hva reparasjon/gjenoppføring vil koste, uten å begrenses av en forsikringssum.
 • Bygning forsikret på førsterisiko:  Dekker skade på bygningen opp til den avtalte forsikringssummen.

Behov for prosjektforsikring?

Prosjektforsikring kan tegnes for alle typer bygg-, anlegg-, installasjons- og montasjeprosjekter. Les mer om prosjektforsikring .

Eiendeler

(Tidligere kalt gårdens tilbehør, driftsløsøre og avling/varer)

Forsikringen dekker skade på eiendeler på gården. Dette kan være varer, maskiner, inventar, løsøre og penger.

Fastmontert produksjonsutstyr som melkerobot og fôringsanlegg er eksempler på hva som kan dekkes. Du bestemmer selv hva du ønsker å forsikre.

Eiendelene kan forsikres mot brann-, vann-, tyveri og andre ytre og indre skader. Dette kan for eksempel være skader som skyldes velt, fall og påkjørsel av arbeidsmaskin eller maskinhavari.

Forsikringen kan dekke

 • skade på maskiner, inventar og løsøre og  nyanskaffelser i løpet av året
 • skade på nyanskaffelser dekkes med inntil 10 %  og opptil 5 millioner kroner
 • rivings- og ryddingskostnader kan dekkes med inntil 50 % av samlet sum for maskiner, inventar og løsøre, opptil 3 millioner kroner
 • rekonstruksjon av arkiver
 • skade på bygningsmessig innredning
 • bygningsskade i leide rom

Forsikringen kan utvides til å omfatte

 • ekstrautgifter for opprettholdelse av drift 
 • ran av penger og verdipapirer, og innhold i godkjent verdioppbevaringsenhet
 • bruddskader på glass og skilt
 • skade på IT-utstyr. (For eksempel tap av lagrede data, manglende tilgang til egne data, og sabotasje og hacking). 
 • driftstapforsikring  som følge av skade på maskiner og andre eiendeler
 • skade på  eiendeler under transport

Driftstap

Denne forsikringen sikrer at driftsresultatet opprettholdes etter en skade. Du velger selv hvor lang ansvarstid du ønsker.

Forsikringen er fleksibel og du kan kombinere dekningene nedenfor:

 • Brann- og naturskader
 • Vannskader
 • Tyveriskader
 • Indre og ytre påvirkning ved for eksempel maskinhavari, velting, fall og påkjørsel av arbeidsmaskin

Forsikringen kan utvides til å omfatte

 • driftstap grunnet driftsstans hos leverandør eller kunde
 • lønn til ansatte utover 14 dager

Husdyrproduksjon

Forsikringen dekker ulykke og sykdom, og driftstap som følge av dette. Du sikrer både erstatning for dyrene og bortfall av inntekt i perioden dyrene ikke produserer.

Eksempel på produksjonsdyr er storfe, småfe, svin, fjørfe og bisamfunn.

Vi forsikrer også lama, hjort og honningproduksjon, samt spesielt verdifulle enkeltdyr som for eksempel avlsdyr.

Forsikringen kan dekke

 • ulykke (som for eksempel brann) eller sykdom som fører til at besetningen dør, kasseres eller avlives
 • tyveri 
 • bortkomst fra driftsbygg og -område (gjelder ikke for bortkomst av småfe fra uteområde)
 • dyr i karantene
 • driftstap 
 • naturskade

Ved å kombinere denne forsikringen med forsikring av bygg, eiendeler, ansvar og rettshjelp har du sikret det meste av driften din.

Husdyrbesetning og enkeltdyr

Vi forsikrer også lama, alpakka, hjort og honningproduksjon. I tillegg kan vi også forsikre spesielt verdifulle enkeltdyr som for eksempel avlsdyr. Vi tilbyr ikke dekning for driftstap for disse dyrene.

Planteproduksjon

Denne forsikringen gjelder for produksjon av planter og kulturer, enten den foregår på friland eller i veksthus.

Når statlige erstatninger ved karantene og avlingssvikt ikke er tilstrekkelige, er det fornuftig å ha en forsikring i bakhånd.

Forsikringen kan dekke

 • brannskader
 • vannskader etter brudd på vannledning
 • tyveri fra bygning
 • naturskader
 • avlingssvikt
 • pålegg om karantene
 • svikt i strømleveransen
 • skade etter transportulykke, som for eksempel velting og kollisjon
 • driftstap

Traktor og arbeidsmaskiner

Denne forsikringen gjelder for traktor og alle typer arbeidsmaskiner som går på hjul eller belter. Forsikringen er fleksibel, slik at du i stor grad kan velge hva den skal inneholde. 

Kasko

Kasko gir deg alt fra Ansvar og Delkasko, og dekker i tillegg skade på arbeidsmaskinen ved

 • sammenstøt
 • utforkjøring
 • velting
 • annen tilfeldig ytre påvirkning
 • feil fylling av drivstoff

Delkasko

Delkasko gir deg alt fra Ansvar, og dekker i tillegg skader på arbeidsmaskinen som skyldes

 • brann
 • tyveri og forsøk på tyveri
 • glasskade

Redning: Ved skade som dekkes av forsikringen dekkes også berging/tauing av maskinen til nærmeste verksted og retur. Du kan velge om redning også skal gjelde utenfor vei (i terreng).

Ekstrautstyr: Du får dekket skader på ekstrautstyr som f.eks. plog med inntil 10 000 kroner. Du kan velge en høyere sum for ekstrautstyr hvis ønskelig.

Ansvar

Ansvarsforsikring dekker skader på andres eiendom, som f.eks. bolig, sykkel eller hage, med opptil 10 millioner kroner.

Personskader: Personskader dekkes med ubegrenset beløp.

Rettshjelp: Dersom kjøretøyeieren blir part i en tvist, dekkes utgifter til rettshjelp med opptil 100 000 kroner. Egenandelen er 4 000 kroner, pluss 20 % av omkostningene. 

Ulykke: Hvis fører eller passasjerer blir skadet i en ulykke ved normal bruk av arbeidsmaskinen, utbetales opptil 200 000 kroner ved medisinsk invaliditet og 100 000 kroner ved dødsfall. Beløpene er per person. Denne ulykkesdekning kan velges bort dersom ønskelig.

Ansvar og rettshjelpsforsikring

 Ansvar- og Rettshjelp finner du nå som egne forsikringer.

Rettshjelpsforsikring

Forsikringen dekker utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner når du er part i en tvist som er omfattet av forsikringen.

Eksempler på tvister som kan dekkes av rettshjelps­forsikringen:

 • Tvist som har sammenheng med forsikret landbrukseiendom,  som tvist om grenser og tvist om beiterett eller rett til vei 
 • Tvist som har sammenheng med husdyrproduksjon

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring dekker det rettslige erstatningsansvaret du som eier av den forsikrede faste landbrukseiendom og annen fast eiendom som inngår i driften av den forsikrede eiendom kan bli holdt ansvarlig for.

Ansvarsforsikring dekker også det ansvaret som knyttes til ulike produksjoner eksempelvis storfe eller småfeproduksjon. Ansvarsforsikringen dekker også andre næringsvirksomheter på landbrukseiendommen som Inn på tunet og gårdsutsalg.

Yrkesskadeforsikring for ulønnet arbeidshjelp er nå automatisk inkludert dersom du har ansvarsforsikring som eier av forsikret fast eiendom.

Forklaring av begreper

Her finner du mer detaljert forklaringer på begreper vi benytter for landbruksproduktene.

 • Naturskade er  for eksempel skader forårsaket av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd eller lignende. Skade forårsaket av nedbør omfattes i utgangspunktet ikke.

 • Stasjonære maskiner har ikke egen fremdriftsevne.

 • Alle kjøretøy med eget framdriftsmaskineri og som går i mer enn 10 km/t er registreringspliktige. Dette er bilansvarslovens regler for hva som regnes for et kjøretøy. Maskiner med topphastighet over 10 km/t må du ha ansvarsforsikring på. Vi anbefaler også å kjøpe ansvarsforsikring for de maskinene som ikke er registreringspliktige, ettersom disse også kan volde skade på personer eller eiendeler, med store økonomiske konsekvenser for deg.

 • Forsikringen dekker offentlige påbudene som kan komme etter en skade. På den måten vil et nytt bygg både erstatte det gamle, og møte de nyeste kravene for landbruksbygg.

 • Forsikringen dekker avlivning som er et resultat av hensyn til dyrevern ifølge dyrevernloven.

 • Forsikringen dekker totalkassering ved den offentlige kjøttkontrollen.