Begreper vedrørende personforsikring

Her kan du lære mer om de ulike begrepene for personforsikringer. 

Se våre personforsikringer

Personforsikringer

 • Dette er den tiden før forsikringen begynner å løpe og utbetalingen skjer.

 • Egenandel er det beløpet du selv må betale ved skade. Ved å øke egenandelsbeløpet vil du kunne redusere prisen på forsikringen din.

 • Dette er en engangsutbetaling ved minst 40 % varigervervsuførhet. Ervervsuførheten må ha vært sammenhengende i minst 2 år, som skade inntruffet i forsikringstiden, og være fastsatt som minst 40 % varig.

  Normalt utbetales 100 % av forsikringssummen ved 40-100 % ervervsuførhet, men det kan avtales at erstatningen skal stå i forhold til uføregraden - gradert utbetaling.

 • Hvis ansatte blir sykmeldt på grunn av yrkesskade-/sykdom eller ulykkesskade, dekker folketrygden lønn inntil 6 G det første året.

  Deretter dekkes kun 66 % av 6 G. Med dekningen tapt inntekt får de ansatte utbetalt mellomlegget mellom beløpet folketrygden dekker, og sin opprinnelige lønn. 

 • Hvis ansatte som følge av en skade får sin arbeidsevne varig redusert, og dermed ikke kan skaffe seg nytt eller tilsvarende arbeid, vil tap av fremtidig inntekt dekkes. En slik utbetaling avhenger av alder, uføregrad og tidligere lønn. 

 • Hvis man får varige mén som ikke nødvendigvis reduserer muligheten til å arbeide som tidligere, kan man allikevel få utbetalt erstatning for tapt livsutfoldelse.

  Denne utbetalingen fastsettes ut fra graden av invaliditet.Vilkårene for erstatning for øvrig må foreligge, det vil si det må være yrkesskade-/sykdom eller ulykkesskade.

 • Ulike yrker har ulik risiko for skade og sykdommer. Dette tas det hensyn til ved beregning av prisen.