Gruppeliv

Gruppelivsforsikringen gir en engangserstatning ved død, uansett årsak, tid og sted. Forsikringen er fleksibel, og kan kjøpes for alle ansatte eller for definerte grupper av ansatte.

Be om tilbud

Default

Om Gruppeliv

Mange familiers økonomi er basert på to inntekter. En engangsutbetaling til de etterlatte ved dødsfall er en god økonomisk hjelp i en ellers svært vanskelig tid. 

Forsikringssummen kan velges forholdsvis fritt innenfor bestemte regler. Den kan være lik for alle eller variere mellom generelt definerte grupper av arbeidstakere.

Bedriften må ha minst to ansatte med i en gruppelivsforsikring, og maksimal forsikringssum ved død er 80 G per person.

Forsikringen dekker

  • utbetaling til de etterlatte ved død uavhengig av dødsårsak, tid og sted

Forsikringen kan utvides til å dekke

  • ektefelle/samboers død
  • barnetillegg (erstatning til barn ved dødsfall)
  • uførekapital
Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2022 på 111 477 kroner.
Icon-tip

Hvem kan omfattes i forsikringen?

Det vanligste er å forsikre alle ansatte under 70 år. Det er også mulig å begrense eller utvide omfanget.

For arbeidstakere som har ektefelle eller samboer kan det tilknyttes en «medforsikring» som utbetales til arbeidstakeren dersom ektefelle eller samboer dør. Forsikringssummen kan være opp til 30 G.

Barnetillegg

Det kan knyttes et barnetillegg til forsikringen. Dette gir en erstatning til barna ved dødsfall og blir utbetalt direkte til barna/Statsforvalteren dersom arbeidstakeren etterlater seg barn under 21 år. Tillegget kan utgjøre maksimalt 6,5 G per barn.

Begunstigelse

Rekkefølgen av begunstigelse bestemmer hvem som skal være berettiget til erstatningsutbetalingen ved dødsfall. Bedriften må i samråd med de ansattes representanter/organisasjoner bli enige om en bestemt rekkefølge for begunstigelse.

Uførekapital

Uførekapital er en engangserstatning som utbetales når arbeidsuførheten har vært minst 40 % sammenhengende i minst 2 år og blitt fastslått som varig, som følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden.

Fleksibel forsikring
Selvstendig uførekapital kan tegnes alene eller sammen med en dødsfallsforsikring.

Hvem kan forsikres?
Forsikringen tegnes til fordel for en generelt definert gruppe arbeidstakere. Arbeidstakerne kan eventuelt deles inn i definerte grupper, med en på forhånd fastsatt forsikringssum for hver gruppe. Alle ansatte innen den definerte gruppen må omfattes av forsikringen. Forsikringen kan senest opphøre ved 65 år.

Forsikringssum
Forsikringssummen for uførhet fastsettes på forhånd, og kan utgjøre inntil 30 G for hver person. Fra og med 62 år må forsikringssummen minimum avtrappes med 20 % per år.

Gradert uførekapital
Det kan avtales at uføreerstatningen skal stå i forhold til uføregraden. I så fall utbetales 40 % av forsikringssummen når forsikrede er blitt erklært 40 % varig ervervsufør, 50 % ved 50 % ervervsuførhet og så videre.

 

Se alle personalforsikringene våre