Sykeavbrudd

Sykeavbrudd kan være fornuftig å ha for deg som er selvstendig næringsdrivende eller innehaver av firma som ikke har ansatte til å lede virksomheten når du er syk.

For å tegne sykeavbruddsforsikring må du ha krav på sykepenger etter Lov om Folketrygd, og ha minimum én annen forsikring hos oss.

Be om tilbud

Default

Om Sykeavbrudd

Forsikringen sikrer selvstendig næringsdrivende midler til å dekke faste driftsutgifter og lønn ved 100 % sykmelding. Forsikringen dekker lønn over 6 G eller de faste driftsutgiftene etter karenstiden.

Ved arbeidsuførhet får du dekket den delen av lønnen som er høyere enn 6 G og/eller faste driftsutgifter i form av dagpenger, maksimalt 4500 kroner per dag.

Dagpengene varierer etter inntekt og størrelsen på de faste driftsutgiftene.

Det betales ikke erstatning for delvis arbeidsuførhet.

En fleksibel forsikring

Vanligvis avtales en erstatningstid på 348 dager. Utbetaling starter etter en karenstid på 16 dager, og det kan avtales både kortere erstatningstid og lenger karenstid. Dette vil gi deg en rimeligere forsikring.

Se våre personforsikringer

Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2021 på 106 399 kroner
Icon-tip