Forsikring for immaterielle rettigheter (IPR)

Forsikringen består av en ansvarsforsikring og en rettshjelpsforsikring.

Default

Om Forsikring for immaterielle rettigheter (IPR)

Immaterielle rettigheter er verdier som ikke er fysiske, som for eksempel patent, varemerke, design eller et åndsverk.

Ansvarsforsikringen kan dekke virksomhetens erstatningsansvar ved brudd på andres immaterielle rettigheter. Når kravet dekkes av forsikringen, behandler Gjensidige saken på virksomhetens vegne. Virksomheten vil derfor ikke ha behov for å benytte seg av egen advokat.

I tilfeller der virksomheten blir part i en tvist som ikke dekkes av ansvarsforsikringen, kan rettshjelpsforsikringen dekke utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner.

Dette dekker forsikringen

  • Erstatningsansvar for brudd på andres immaterielle rettigheter
  • Utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner når sikrede er part i en tvist som gjelder immaterielle rettigheter

Dersom kravet omfattes av forsikringsavtalen, behandler Gjensidige saken og betaler de nødvendige kostnader for avgjørelse av erstatningsspørsmålet.

Hvem har behov for forsikringen?

Immaterielle rettigheter utgjør en stadig større del av virksomhetenes verdier, og det er stadig økende fokus på sikring og håndhevelse av egne immaterielle rettigheter. Samtidig innebærer andres immaterielle rettigheter utfordringer med hensyn til å sikre seg nødvendig handlingsrom for egen virksomhet.

Alle som importerer, tilvirker, distribuerer eller tilbyr et produkt, i tillegg til virksomheter innen IT og reklame, kan ha behov for forsikring for immaterielle rettigheter.

 

Se alle ansvarsforsikringene våre