En enda bedre forsikring for dere som eier bolig sammen

Vi har lang erfaring i å forsikre borettslag og sameier, og har god kunnskap om de skadene norske bofellesskap er mest utsatt for. Nå har forsikringen vår for borettslag og sameier blitt enda bedre.

Default

Vann er verstingen når det gjelder skader

Mer enn 60 % av skadene for borettslag og sameier skyldes vann på avveier, enten det kommer utenfra eller fra bygningens rør og våtrom. Hvis bygningen ikke holder vann, er det viktig at forsikringen gjør det. 

Utett bygning - en ny og unik fordel

Nå dekker vi følgeskader av utett bygning. Det betyr at dersom vann trenger inn gjennom tak eller vegger og medfører skader, erstatter vi følgeskadene av dette.

Bygningskomponenten må være 40 år eller yngre. Endringen trer i kraft fra 01.07.2017 og gjelder fra forsikringens hovedforfall.

1/3 av alle borettslag og sameier i Norge er forsikret hos oss
Icon-tip

Dårlig håndverk er kostbart

Det kan være mange grunner til at vann kommer på avveier. Dårlig utført håndverk er dessverre en av dem. Sørg for at alt er i orden om uhellet skulle være ute:

 • Bruk av autoriserte fagfolk er den beste garantien mot håndverkerfeil.
 • Sørg dessuten for å få dokumentasjon på arbeidet som blir gjort, og hvilke materialer som er brukt.

Følgeskader av håndverker- og entreprenørfeil er inkludert i forsikringen vår for borettslag og sameier. Erstatningen er inntil 10 millioner kroner for arbeid utført de siste 10 årene av autorisert håndverker eller entreprenør, dersom dette kan dokumenteres og du fortsatt er forsikret hos oss.

Stadig større verdier ivaretas av styret gjennom dugnad og frivillig arbeid

Vår standard forsikring for borettslag og sameier kan utvides med et utvalg valgfrie dekninger. Nå har dekningene som sikrer deg mot uhell eller utgifter ved dugnad og frivillig arbeid blitt enda bedre:

 • Forsikringssummen for styreansvar økes fra 2 millioner til 10 millioner kroner.
 • Forsikringssummen for rettshjelp økes fra 250 000 til 400 000 kroner.
 • Ulykkesdekningen for dugnadsdeltagere dekker nå også barn som leker.

Dersom du er usikker på hvilke dekninger ditt borettslag eller sameie har valgt å inkludere i forsikringen deres, kan du få full oversikt på innloggede sider. Vil du vite mer om forsikringen og ønsker å snakke med en rådgiver, kan du kontakte oss på 915 03100.

Forsikringen kan utvides til å omfatte følgende dekninger:

 • Hvert enkelt styremedlem er selv økonomisk ansvarlig for avgjørelser som styret tar, og i verste fall kan du bli holdt erstatningsansvarlig for en beslutning med uheldige konsekvenser. Skaffer styret seg en styreansvarsforsikring, blir det tryggere for tillitsvalgte å ta beslutninger på styrets vegne.

  Endringen gjelder fra forsikringens hovedforfall fra 24.02.17.

 • Forsikringen dekker borettslaget eller sameiets utgifter til advokat og rettssak dersom det skulle oppstå rettslige tvister. 

  Endringen gjelder fra forsikringens hovedforfall fra 14.01.17.

 • Ulykkesforsikringen dekker utgifter ved dødsfall og varig medisinsk invaliditet som følge av skader under organisert dugnadsarbeid. Forsikringen dekker alle som deltar på dugnad og i frivillig, ulønnet arbeid for og i regi av boligsselskapet.

  Forsikringen gjelder også for barn, barnebarn, oldebarn og fosterbarn av beboere i forsikret boligselskap. Skaden må være inntruffet under bruk av forsikringstakers fastmonterte lekeapparater. Barnet må være under 12 år.

  Endringen gjelder fra forsikringens hovedforfall fra 02.01.17.

 • Forsikringen dekker det økonomiske tapet som følge av at en ansatt eller personer som sitter i borettslagets/sameiets styre begår en straffbar handling som påfører borettslaget/sameiet et økonomisk tap. Dette kan for eksempel være i form av tyveri eller underslag. 

 • Utgifter for skader forårsaket av mus, rotter og andre skadedyr, og fjerning av døde dyr og sjenerende lukt er inkludert i vår standard bygningsforsikring for borettslag og sameier.

  Bekjempelse av skadedyr og skadeinsekter, og skader etter skadeinsekter ivaretar vi med en rimelig tilleggsdekning.

Valgfri egenandel

Egenandel på 10 000 kroner er markedsstandard for borettslag og sameier. Vi innfører en egenandel med standardsum på 10 000 kroner som gjelder fra forsikringens hovedforfall fra 01.07.2017.

Dersom det er ønskelig med en lavere egenandel, er dette mulig mot et mindre tillegg i prisen.

Fullstendige vilkår

Informasjonen om de ulike dekningene er en forkortet og forenklet beskrivelse. Fullstendig informasjon om dekningene finner du i forsikringsvilkårene.