Informasjon om koronaviruset for landbrukskunder - Theme - Næringsliv

Koronaviruset og landbruksforsikring

Her har vi samlet våre ofte stilte spørsmål og svar om landbruksforsikring og koronaviruset for å hjelpe deg med det du lurer på.

Ønsker du å prate med oss?

Ofte stile spørsmål og svar

 1. Hva dekker reiseforsikringen?

  Har du spørsmål om hva reiseforsikringen dekker ved avbestilling, kansellering, sykdom eller annet som følge av koronaviruset, kan du finne utfyllende informasjon om reiseforsikring og koronaviruset her

 2. Får jeg erstatning dersom jeg eller gårdbruker blir syk på grunn av koronaviruset?

  Produksjonsforsikringen dekker driftstap og ekstrakostnader hvis dyr blir syke. Siden dette ikke er tilfelle ved koronaviruset, er dette utenfor forsikringsdekningen. Skulle du bli syk over lenger tid, kan du som har forsikringen Sykeavbrudd for selvstendig næringsdrivende fra før, melde en sak til oss. Forsikringen sikrer midler til å dekke faste driftsutgifter og lønn over 6 G ved 100 % sykemelding. Vanligvis starter utbetalingen etter 16 dager, hvis ikke annet er avtalt. Merk at det ikke er mulighet for å kjøpe denne forsikringen nå.

  Husk at etter råd fra Veterinærinstituttet gir Mattilsynet et generelt føre-var-råd om at smittede personer begrenser sin omgang med matproduserende dyr i den grad det er praktisk mulig. Dersom man likevel må i fjøset er det som alltid viktig å følge generelle hygieneråd, både de som gjelder for å redusere smitte til dyr og til mennesker. Dyrene må ha stell slik at dyrevelferden blir opprettholdt, og produsenten er ansvarlig for at dette blir ivaretatt.

 3. Hva hvis avløser blir syk av koronaviruset? Får jeg erstatning hvis jeg må leie inn noen andre?

  Driftstapsforsikringen gjelder kun ved sykdom hos dyr, og gjelder derfor ikke om avløser eller andre blir syke av koronaviruset. 
   

 4. Kan jeg stelle dyrene hvis jeg er i hjemmekarantene? 

  Helsedirektoratet har vurdert at bønder som er i hjemmeisolering eller hjemmekarantene kan stelle sine egne dyr, så lenge man overholder øvrige krav fra myndighetene. 

  Eventuell smitte fra bonde kan forebygges ved å følge helsemyndighetenes anbefalinger om sosial distansering og ved å overholde de hygieniske retningslinjene som gjelder for alle i denne situasjonen.

  Tiltak mot sykdom og smitte er ingen ny situasjon i husdyrhold. Vi kan dermed forutsette at bonden og de som kommer til gården kan håndtere dette. 
   

 5. Vi er avhengige av sesongarbeidere til å produsere årets avlinger av frukt, bær og grønnsaker. Får vi erstatning for avlingssvikt nå som regjeringen har utvidet denne erstatningsordningen?

  Regjeringen har vedtatt å utvide den eksisterende avlingsskadeordningen for jordbruket til å gjelde avlingssvikt som skyldes mangel på arbeidskraft for innhøstingssesongen 2020.

  Forsikringen dekker avlingssvikt forårsaket av klimamessige forhold. Utvidelsen av avlingsskadeordningen skjer som følge av regjerningens tiltak mot koronaviruset, og er noe annet enn det forsikringsdekningen er innrettet mot. Utvidelsen faller derfor utenfor forsikringsdekningen.

 6. Vi driver et ridesenter/gårdsturisme og frykter avbrudd som følge av at folk ikke benytter tilbudet vårt i denne perioden. Kan forsikringen hjelpe oss ved avbrudd på grunn av koronaviruset?

  Vi har dessverre ikke noen forsikring som dekker driftstap som følge av at kunder uteblir på grunn av koronaviruset.
   
 7. Vi har fått ekstra veterinærutgifter fordi reisen til gården blir dyrere på grunn av få fergeavganger som følge av koronaviruset. Får jeg dekket de økte veterinærutgiftene?

  Forsikring for produksjonsdyr dekker driftstap og herunder økte kostnader som følge av skaden.

  Hvis tiltak mot koronaviruset fører til at skaden blir dyrere enn den ville ha blitt under normale forhold, som for eksempel ved dyrere veterinærreise, er det viktig at dette dokumenteres og blir med i erstatningskravet. Du får dekket den delen som overstiger de normale veterinærutgiftene i produksjonen.
   

 8. Veterinær kan ikke komme for å behandle dyr på grunn av tiltak mot koronaviruset. Hva gjør jeg?

  Det primære hensynet er at dyrene får så optimal behandling som mulig. Bonden er forpliktet gjennom lov, forskrift og sikkerhetsforskrift i forsikringsvilkårene til å sørge for at dyrevelferden blir ivaretatt. Kontakt veterinær og følg de anvisningene som blir gitt.

  Som et supplement til den ordinære veterinærtjenesten, tilbyr vi sammen med FirstVet videokonsultasjoner med veterinær for deg som har husdyrforsikring hos oss. Slik kan du enkelt komme i kontakt med en veterinær, og øke robusthet og beredskap i en uvanlig situasjon. Les mer om Online Veterinær her

Informasjonen er sist oppdatert 10.08.20.