Pensjon for selvstendig næringsdrivende

I Norge må alle bedrifter over en gitt størrelse spare pensjon til sine ansatte. Selvstendig næringsdrivende faller utenfor denne ordningen, så for å tette dette gapet i fremtidig inntekt er det nødvendig å spare selv.

Pensjon for selvstendig næringsdrivende er en innskuddspensjon som er tilpasset deg som er selvstendig næringsdrivende, og som ønsker å spare til pensjon gjennom bedriften.

Default

Når bør du spare til pensjon gjennom bedriften?

Pensjonssparing gjennom bedriften er et godt alternativ for deg som driver enkeltpersonsforetak og kan svare 'ja' på påstandene nedenfor:

 • Næringsinntekten min er over 7,1 G (G = folketrygdens grunnbeløp) per år.
 • Jeg er villig til å låse pengene jeg sparer frem til jeg blir pensjonist.
 • Jeg er villig til å spare fast hver måned.
 • Jeg har generelt god oversikt over økonomien min.
 • Jeg er 100 % arbeidsfør.

Du betaler månedlige innskudd til pensjonskontoen din. I tillegg til utbetalingene fra folketrygden blir innskuddene og avkastningen du får, den fremtidige pensjonen din.

Bestill tilbud

Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2021 på 106 399 kroner

Når bør du vurdere andre alternativ?

Hvis du har under 7,1 G i inntekt, reduserer kostnaden ved pensjon inntekten, og dermed opptjeningen din i folketrygden. Dette er uheldig med tanke på hvor mye du får utbetalt i livsvarig pensjon derfra.

Har du under 6 G i inntekt vil det også redusere potensiell utbetaling ved langvarig sykdom eller arbeidsuførhet. Da bør du heller vurdere å spare privat i en av disse produktene:

 • Individuell pensjonssparing (IPS) passer for deg som ønsker fleksibilitet på når du ønsker å spare, men samtidig er villig til å låse pengene til pensjonsalder. I en IPS-avtale kan du spare inntil 40 000 kroner per år.
 • Fondskonto passer for deg som ønsker full fleksibilitet på innskudd og uttak. Hvis du ikke ønsker å låse pengene til du blir pensjonist, er dette en fin måte å spare på.

Les mer om privat pensjonssparing

Hvordan fungerer en pensjonsordning gjennom bedriften?

Du kan spare mellom 2 % og 7 % av lønnen din mellom 1 G og 12 G i avtalen Pensjon for selvstendig næringsdrivende. Lønn under 1 G og over 12 G, gir ikke grunnlag for pensjonsopptjening.

Innbetalinger til avtalen er fradragsberettiget i brutto næringsinntekt og kan gi store skattefordeler. Innbetalingene gjøres månedlig, enten via EHF, Autogiro eller giro. EHF og Autogiro er de rimeligste og mest bærekraftige betalingsmåtene vi tilbyr.

Slik beregnes pensjonssparingen:

Om du har en næringsinntekt på 800 000 kroner og ønsker å spare 7 %, ser utregningen slik ut:

(Inntekt − 1 G) × ønsket spareprosent = årlig pensjonsinnskudd

(800 000 kroner − 106 399 kroner) × 7 % = 48 552 kroner

Sikring av pensjonssparing og inntekt ved langvarig sykdom og uførhet

I alle pensjonsavtaler for bedrifter er det inkludert en obligatorisk forsikring, såkalt innskuddsfritak. Den dekker den fremtidige pensjonssparingen din om du blir langvarig syk eller ufør.

Om du har en inntekt over 6 G vil inntektsbortfallet ved arbeidsuførhet eller langvarig sykdom bli større enn ellers. Grunnen til dette er at folketrygden ikke tar hensyn til inntekt over 6 G ved beregning av arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.

Som et tilvalg på avtalen, kan du etablere en uførepensjonsavtale. Denne forsikringen reduserer inntektsbortfallet ditt om du blir langvarig syk eller ufør.

Skatt ved inn- og utbetaling

Ved innbetaling skal du føre fradrag for alle kostnader knyttet til pensjonsavtalen. For enkeltpersonsforetak er fradragsnivået det samme som marginalskattesatsen din.

Eksempel på skattefradrag ved maksimal sparing på 7 %:

Beskrivelse for utregning av fradrag Tallgrunnlag
Næringsinntekt 800 000
Marginalskatt 43,4 %
Innskudd  48 905
Skattefradrag 21 225
Netto kostnad etter skattefradrag 27 680

Disse fradragene gir kun en indikasjon på innskuddet og det er ikke tatt hensyn til omkostninger, obligatorisk forsikring eller eventuelle kostnader knyttet til uførepensjon.

Ved utbetaling betaler du vanlig inntektsskatt på den oppsparte pensjonen. I noen tilfeller vil du ha en netto gevinst ved at marginalskattesatsen som pensjonist normalt er noe lavere enn ved arbeid.

Når kan jeg få utbetalt pensjonen min?

Pengene du har spart til pensjon gjennom denne ordningen kan du ta ut fra du er fylt 62 år. Som hovedregel er utbetalingstiden minimum 10 år og frem til du er 77 år. Om beløpet på kontoen tilsier at du vil få utbetalt under 0,2 G, ca. 20 000 kroner per år, blir utbetalingstiden kortet ned slik at det årlige beløpet blir over 0,2 G.

Ofte stilte spørsmål

 • Når du betaler inn på pensjonskontoen, er det vår oppgave som pensjonsleverandør å forvalte disse etter beste evne. Du kan selv velge hvor mye risiko du ønsker å ta, eller du kan la oss finne en egnet pensjonsprofil i samarbeid med deg. Med risiko mener vi hvor stor andel av sparingen som blir plassert i aksjefond og hvor mye som skal plasseres i rentefond. 

 • Pengene er fremdeles låst fram til pensjonsalder. Det obligatoriske innskuddsfritaket i avtalen sørger for at Gjensidige fortsetter å betale inn avtalte pensjonsinnskudd. Det kommer godt med hvis du blir ufør og ikke lenger er i stand til å jobbe og spare til pensjon.

 • Når du dør blir saldoen brukt til å utbetale barnepensjon til barn under 21 år.

  Hvis saldoen er større enn det som skal til for å sikre eventuelle barn en årlig utbetaling, tilsvarende folketrygdens grunnbeløp (G), går resten av saldoen til å sikre utbetaling til ektefelle, samboer eller registrert partner gjennom minimum ti år. 

 • Pensjonsavtalen kan sies opp med en måneds varsel. Pengene du har spart vil stå på pensjonskontoen din frem til pensjonsalder.

 • Næringsinntekt brukes for selvstendig nærings­drivende/enkeltperson­foretak. Som næringsinntekt regnes all inntekt, etter fradrag for kostnader, fra næringsvirksomhet i enkeltpersonforetak.

  Bruttolønn brukes for ansatt-eier i AS eller ASA og for personlig deltaker i ANS eller DA.