Du kan bli lenger i arbeidslivet med ny lovendring

Pensjonsalderen øker i private bedrifter fra 70 år til 72 år. Særaldersgrenser i det offentlige påvirkes ikke av lovendringen fra 1. juli 2016.

Slik var det før

Stillingsvernet i arbeidsmiljøloven har gitt arbeidsgiver mulighet til å si opp ansatte over 70 år. For bedrifter som ikke har avtalt noe annet, har det betydd at arbeidstakere som selv har ønsket det har kunnet jobbe til de er 70.

Til tross for denne aldersgrensen i arbeidsmiljøloven, er det svært mange bedrifter som har praktisert en lavere bedriftsintern grense, som oftest på 67 år. Slike bedriftsinterne aldersgrenser har vært omstridt i lang tid.

Fra 70 til 72

En av de viktigste endringene som nå gjøres, er at aldersgrensen økes fra 70 til 72 år. Samtidig blir det ikke anledning til å avtale lavere bedriftsintern aldersgrense enn 70 år, med mindre det er godt begrunnet i helse og sikkerhet. Med det nye lovverket vil det store flertallet av arbeidsgivere ikke kunne kreve at arbeidstakere slutter før de er 70.

Det gjøres riktignok et unntak der den bedriftsinterne aldersgrensen er godt begrunnet i helse- eller sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen. I slike tilfeller er det ingen nedre grense for hva som kan avtales. Unntaket er ment å være en ren sikkerhetsventil.

Finn ut mer om pensjon fra arbeidsgiver her

Vil du spare litt ekstra til pensjon? Les om egen pensjonssparing her

Slutt på interne 67-årsaldersgrenser

Retten til å avtale bedriftsinterne aldersgrenser tatt inn i arbeidsmiljøloven. Det betyr at mange arbeidsgivere som har gjort avtale om 67 års intern aldersgrense må endre eller avvikle denne.

For bedrifter som i dag har avtalt en lavere aldersgrense enn 70 år gjennom tariffavtaler, vil denne grensen gjelde til tariffavtalens første utløpsdato.

At aldersgrensene økes, innebærer imidlertid ikke at arbeidstakerne vil bli tvunget til å stå lenger i jobb.

Gjelder ikke det offentlige

I det offentlige er det mange yrkesgrupper som har spesielle særaldersgrenser. Disse berøres ikke av lovendringen som nå vedtas.

Aldersgrense og retten til pensjon

Det er viktig å ikke blande aldersgrensen med retten til å motta pensjon. Aldersgrensen følger den stillingen du er tilsatt i, og er det tidspunktet du må slutte i stillingen. Det handler altså ikke om pengene knyttet til pensjon, men om arbeidsgivers mulighet til å si opp arbeidstakere på grunn av alder.

Arbeidstakere kan som før velge å gå av med pensjon helt eller delvis før de når aldersgrensen.

Når kan jeg ta ut pensjon?

Du kan selv velge når du vil ta ut alderspensjon. Den laveste uttaksalderen er 62 år.

Du kan lese mer om pensjon og se små filmsnutter på minpensjon.no

Lovfester 3 vilkår

Samtidig som retten til å ha en lavere aldersgrense på 70 år nå blir lovfestet, blir de tre kriteriene som til nå har vært ulovfestet også tatt inn i arbeidsmiljøloven.

Det stilles krav i loven til...

  • at den bedriftsinterne grensen er kjent i bedriften
  • at grensen er konsekvent praktisert
  • at bedriften har en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning