Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Tjenestepensjon i detaljer

Her kan du lese mer om lovpålagt og utvidet tjenestepensjon, aktuelle tilleggsdekninger og de ulike forvaltningsløsningene vi tilbyr.

Lovpålagt del

Bedrifter som omfattes av lov om obligatorisk tjenestepensjon plikter å sette av 2 % av den ansattes bruttolønn til pensjon.
 
Dette gjelder bedrifter som har
 • mer enn 2 personer med arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av full stilling
 • minst 1 arbeidstaker uten eierinteresser og med arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av full stilling
 • flere arbeidstakere som hver har arbeidstid og lønn som utgjør 20 % eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst 2 årsverk

Utvidet del

I januar 2014 ble det innført nye regler for tjenestepensjon. Endringene åpner for et vesentlig høyere innskudd enn tidligere:

Nye maksimalrammer for sparing er inntil 7 % av lønn opp til 12 G (folketrygdens grunnbeløp). I tillegg kan det spares inntil 18,1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G

Knekkpunkt og bunnfradrag

 • Knekkpunktet (innslagspunktet for når bedriften kan betale høyere innskudd i prosent av lønn) er 7,1 G
 • Bunnfradrag er frivillig: Bedriften kan spare fra første lønnskrone eller fra 1 G
 • Bedrifter som har innskuddsordning i dag, får 3 år på seg til å endre knekkpunktet fra 6 G til 7,1 G. Det betyr at alle innskuddsavtaler må være i henhold til nytt regelverk innen 01. januar 2017.

  Pensjonsavtaler som har lik innskuddssats (over og under 6 G) kan videreføre innskuddsplanen uendret.

Ved å øke sparesatsen med 1 %, kan de ansattes forventede pensjon øke med 20-50 % (avhengig av innskudds­nivå)

Pensjon ved uførhet

Bedriften kan tilby de ansatte både uførepensjon og innskuddsfritak for å sikre de ansatte økonomisk ved arbeidsuførhet.

Uførepensjon

Uførepensjon sikrer månedlige utbetalinger ved arbeidsuførhet. Utbetalingene følger graden av arbeidsuførhet, og utbetales ved mer enn 20 % uførhet.

Utbetalingene opphører ved nådd pensjonsalder, eller dersom den ansatte går tilbake i arbeid.

Innskuddsfritak

Innskuddsfritak er en obligatorisk dekning som sikrer at det fortsatt betales innskudd til den ansattes alderspensjon ved arbeidsuførhet.

Innbetalingen følger graden av arbeidsuførhet og opphører ved pensjonsalder, eller dersom den ansatte går tilbake i arbeid.

Pensjon ved dødsfall

Bedriften kan tilby de ansatte barnepensjon og eller ektefelle-/ samboerpensjon ved dødsfall.

Barnepensjon

Barnepensjon sikrer månedlige utbetalinger til barn ved den ansattes død. Nivået på utbetalingene vil avhenge av den avtalen som er inngått. Barnepensjonen utbetales til barnet fyller 18 eller 21 år etter avtale.

Ektefelle-/samboerpensjon

Ektefelle-/samboerpensjon sikrer månedlige utbetalinger til gjenlevende ektefelle/samboer ved den ansattes død. Nivået på utbetalingene vil avhenge av den avtalen som er inngått. En slik pensjon kommer i tillegg til utbetalingen av de oppsparte midlene som går til de etterlatte.

Forvaltningsløsninger

Bedriften kan velge aktiv eller kombinert kapitalforvaltning for de ansatte.

Aktiv forvaltning

Aktiv forvaltning innebærer at forvalterne tar aktive posisjoner i markedet, for å søke en meravkastning utover markedsavkastningen. Indeksfond brukes kun som referanse.

Forvaltningskostnaden vil være noe høyere enn ved kombinert kapitalforvaltning, men forventningene til avkastning er høyere for disse fondene enn for indeksfondene.

Kombinert forvaltning

Kombinert kapitalforvaltning kombinerer aktivt forvaltede fond og indeksforvaltede fond.

Dette alternativet har lavere risiko og lavere forventet avkastning enn Aktiv forvaltning, og dermed også en lavere forvaltningskostnad.

Våre pensjonsprofiler

Når bedriften har valgt forvaltningsløsning­, kan de ansatte logge inn og velge pensjonsprofil.

Vi tilbyr 4 pensjonsprofiler innenfor hver forvaltningsløsning: Trygg, Balansert, Offensiv og Alderstilpasset.

Profilene består av både norske og utenlandske aksje- og rentefond, og er til enhver tid kvalitetssikret av våre eksperter.

 

* Andelen aksjefond reduseres automatisk til 20 % i løpet av de siste 7 årene før den ansattes pensjonsalder

** Hvis den ansattes pensjonsalder er 67 år (nedtrapping av aksjeandelen starter 37 år før avtalt pensjonsalder)

 

Trygg pensjons­profil

 

Balansert pensjons­profil

 

Offensiv pensjons­profil

Alders­tilpasset pensjons­profil

Anbefalt alder 50-67 40-55 20-45Alle
Risiko Lav Middels HøyJusteres etter alder
Forventet avkastning Moderat Middels HøyHøy til moderat
Andel aksjefond 20 % 50 % * 80 % *100 % når den ansatte er 30 år **
Andel rentefond 80 % 50 % 20 %80 % ved pensjons­alder
 • Trygg pensjonsprofil passer for ansatte som ønsker lav risiko, og som kanskje har få år igjen til pensjonsalder.

  Porteføljen inneholder en liten andel aksjefond. Dette gir lav risiko, men reduserer også den forventede avkastningen på lang sikt.

 • Balansert pensjonsprofil passer for ansatte som ønsker å ta litt større risiko, og som har en god stund igjen til pensjonsalder.

  Når den ansatte velger Balansert pensjonsprofil reduserer vi automatisk risikoen de siste 7 årene før pensjonsalder. Dette gir mindre sannsynlighet for svingninger i verdien rett før utbetaling. Ved utbetalings­start er er risikoen tilsvarende profilen Trygg. 

 • Offensiv pensjonsprofil passer for ansatte som ønsker en høyere risiko, og som har mange år igjen før pensjonsalder.

  Porteføljen inneholder en høy andel aksjefond. Det gjør at verdien av porteføljen kan svinge mye i løpet av sparetiden. På lengre sikt er imidlertid den forventede avkastningen høyere enn for pensjonsprofilene Trygg og Balansert.

  Når den ansatte velger Offensiv pensjonsprofil reduserer vi automatisk risikoen de siste 7 årene før pensjonsalder. Dette gir mindre sannsynlighet for svingninger i verdien rett før utbetaling. Ved utbetalings­start er er risikoen tilsvarende profilen Trygg. 

 • Profilen passer for alle som ikke vil velge enkeltfond eller risikoprofil selv: Vi tilpasser automatisk aksje- og rentefondsandelen til den ansattes alder.

  Etter hvert som den ansatte blir eldre, reduseres aksjeandelen – og dermed også risikoen – gradvis. Ved pensjonsalder er aksjeandelen 20 %.

 • Det er en risiko knyttet til investering i verdipapirfond som aksjefond, obligasjonsfond og kombinasjoner av slike.

  Med risiko menes at verdien av investeringen utsettes for svingninger. Høyere risiko gir høyere avkastningspotensial, men også større sannsynlighet for store svingninger i verdien.

  Historien viser at plassering i aksjer over en lang sparetid har gitt høyere avkastning enn plassering i pengemarkedet. Historisk avkastning gir imidlertid ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ i perioder, som følge av kurstap.

  Vi anbefaler derfor generelt at ansatte med kortere sparetid velger en lavere andel aksjefond. Da er det mindre sannsynlighet for store svingninger i verdien rett før utbetaling.

 • Ja, den ansatte kan velge fond selv hvis bedriften åpner for dette. Med fritt fondsvalg bestemmer den ansatte selv fordelingen mellom aksje- og rentefond, og kan velge blant alle tilgjengelige fond i fondsmenyen.

  NB: Ved fritt valg er det ikke automatisk nedtrapping av aksjeandelen de siste årene før pensjonsalder.