Tjenestepensjon i detaljer

Her kan du lese mer om lovpålagt og utvidet tjenestepensjon, aktuelle tilleggsdekninger og de ulike forvaltningsløsningene vi tilbyr.

Default

Lovpålagt del

Bedrifter som omfattes av lov om obligatorisk tjenestepensjon plikter å sette av 2 % av den ansattes bruttolønn mellom 1 og 12 G til pensjon. G = folketrygdens grunnbeløp. I tillegg skal de ansatte ha innskuddsfritak, som sikrer fortsatt sparing ved arbeidsuførhet.
 
Dette gjelder bedrifter som har
 • mer enn 2 personer med arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av full stilling
 • minst 1 arbeidstaker uten eierinteresser og med arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av full stilling
 • flere arbeidstakere som hver har arbeidstid og lønn som utgjør 20 % eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst 2 årsverk

Utvidet del

Bedriften kan velge en bedre pensjonsordning for sine ansatte enn det som er lovpålagt:

 • Spare fra første lønnskrone i stedet for fra 1 G som er det lovpålagte.
 • Velge høyere sparesats enn 2 % som er lovpålagt. Bedriften kan spare inntil 7 % av lønn opp til 12 G. I tillegg inntil 18,1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G.

 

Ved å øke sparesatsen med 1 %, kan de ansattes forventede pensjon øke med 20-50 % (avhengig av innskudds­nivå)

Pensjon ved uførhet

Bedriften kan tilby de ansatte både uførepensjon og innskuddsfritak for å sikre de ansatte økonomisk ved arbeidsuførhet.

Uførepensjon

Uførepensjon sikrer månedlige utbetalinger ved arbeidsuførhet. Utbetalingene følger graden av arbeidsuførhet, og utbetales ved mer enn 20 % uførhet.

Utbetalingene opphører ved nådd pensjonsalder, eller dersom den ansatte går tilbake i arbeid.

Innskuddsfritak

Innskuddsfritak er en obligatorisk dekning som sikrer at det fortsatt betales innskudd til den ansattes alderspensjon ved arbeidsuførhet.

Innbetalingen følger graden av arbeidsuførhet og opphører ved pensjonsalder, eller dersom den ansatte går tilbake i arbeid.

Pensjon ved dødsfall

Bedriften kan i tillegg velge å tilby de ansatte etterlattepensjon ved dødsfall:

Barnepensjon

Barnepensjon sikrer månedlige utbetalinger til barn ved den ansattes død. Nivået på utbetalingene avhenger av den avtalen som er inngått. Barnepensjonen kan utbetales til barnet fyller 18 eller 21 år.

Ektefelle- og samboerpensjon

Ektefelle- og samboerpensjon sikrer månedlige utbetalinger til gjenlevende ektefelle eller samboer ved den ansattes død. Nivået på utbetalingene avhenger av avtalen som er inngått.

Forvaltningsløsninger

Bedriften kan velge aktiv eller kombinert kapitalforvaltning for de ansatte.

Aktiv forvaltning

Aktiv forvaltning innebærer at forvalterne tar aktive posisjoner i markedet, for å søke en meravkastning utover markedsavkastningen.

Forvaltningskostnaden vil være noe høyere enn ved kombinert kapitalforvaltning, men forventningene til avkastning er høyere for disse fondene enn for indeksfondene.

Kombinert forvaltning

Kombinert kapitalforvaltning kombinerer aktivt forvaltede fond og indeksforvaltede fond.

Dette alternativet har lavere risiko og lavere forventet avkastning enn aktiv forvaltning, og dermed også en lavere forvaltningskostnad.

Innskuddsfond

Hva er innskuddsfond?

Innskuddsfondet er en konto som blir opprettet der bedriften har sin pensjonsavtale. Det består blant annet av 

 • innbetalinger fra bedriften
 • overført sparekapital for arbeidstakere som har sluttet i bedriften før de hadde vært ansatt i 12 måneder
 • innskudd for medlemmer som slutter i virksomheten i løpet av den periode det er forskuddsbetalt innskudd for
 • avkastning på midlene i innskuddsfondet 

Bedriften forvalter fondet og kan også overføre midler til dette eller bruke midlene til å dekke fakturaer. Innskudd til fondet er fradragsberettiget. Innbetalinger dekket fra fondet er ikke fradragsberettiget, siden det allerede er gitt fradrag for beløpene.

Hva kan innskuddsfondet brukes til? 

Innskuddsfondet er tilknyttet pensjonsordningen, og kan brukes til å dekke forfalte eller fremtidige innbetalinger til medlemmene.

Kan vi få utbetalt det som står på innskuddsfondet?

Siden det er gitt fradrag for innbetalinger til innskuddsfondet er midlene øremerket pensjonsordningen og kan dekke forfalte eller fremtidige fakturaer om dere ønsker det. 

Våre pensjonsprofiler

Bedriften velger forvaltningsløsning­ og den pensjonsprofilen som avtalen skal bli satt opp med. Deretter kan de ansatte logge inn og velge en annen pensjonsprofil om de ønsker det.

Vi tilbyr 4 pensjonsprofiler innenfor hver forvaltningsløsning: Trygg, Balansert, Offensiv og Alderstilpasset.

Profilene består av både norske og utenlandske aksje- og rentefond, og er til enhver tid kvalitetssikret av våre eksperter.

 

* Andelen aksjefond reduseres automatisk til 20 % i løpet av de siste 7 årene før den ansattes pensjonsalder

** Hvis den ansattes pensjonsalder er 67 år (nedtrapping av aksjeandelen starter 37 år før avtalt pensjonsalder)

 

Trygg pensjons­profil

 

Balansert pensjons­profil

 

Offensiv pensjons­profil

Alders­tilpasset pensjons­profil

Risiko  Lav  Middels  Høy Justeres etter alder
Forventet avkastning  Moderat  Middels  Høy Høy til moderat
Andel aksjefond  20 %  50 % *  80 % * 100 % når den ansatte er 30 år **
Andel rentefond  80 %  50 %  20 % 80 % ved pensjons­alder
 • Trygg pensjonsprofil passer for ansatte som ønsker lav risiko.

  Porteføljen inneholder en 20 % aksjefond. Dette gir lav risiko, men reduserer også den forventede avkastningen på lang sikt.

 • Balansert pensjonsprofil passer for ansatte som ønsker å ta litt større risiko.

  Når den ansatte velger Balansert pensjonsprofil reduserer vi automatisk aksjeandelen de siste 7 årene før pensjonsalder. Dette gir mindre sannsynlighet for svingninger i verdien rett før utbetaling. Ved utbetalings­start er aksjeandelen 20 %, tilsvarende profilen Trygg. 

 • Offensiv pensjonsprofil passer for ansatte som ønsker en høyere risiko.

  Porteføljen inneholder en høy andel aksjefond. Det gjør at verdien av porteføljen kan svinge mye i løpet av sparetiden. På lengre sikt er imidlertid den forventede avkastningen høyere enn for pensjonsprofilene Trygg og Balansert.

  Når den ansatte velger Offensiv pensjonsprofil reduserer vi automatisk aksjeandelen de siste 7 årene før pensjonsalder. Dette gir mindre sannsynlighet for svingninger i verdien rett før utbetaling. Ved utbetalings­start er aksjeandelen 20 %, tilsvarende profilen Trygg. 

 • Profilen passer for alle som ikke vil velge enkeltfond eller pensjonsprofil selv: Vi tilpasser automatisk aksje- og renteandelen til den ansattes alder.

  Etter hvert som den ansatte blir eldre, reduserer vi aksjeandelen gradvis. Ved utbetalings­start er aksjeandelen 20 %, tilsvarende profilen Trygg. 

 • Det er en risiko knyttet til investering i verdipapirfond som aksjefond, obligasjonsfond og kombinasjoner av slike.

  Med risiko menes at verdien av investeringen utsettes for svingninger. Høyere aksjeandel gir høyere avkastningspotensial, men også større sannsynlighet for store svingninger i verdien.

  Vi anbefaler Alderstilpasset pensjonsprofil der aksjeandelen til enhver tid er tilpasset den ansattes alder.

 • Ja, den ansatte kan velge enkeltfond hvis bedriften har åpnet for dette. Da bestemmer den ansatte selv  fordelingen mellom aksje- og rentefond, og kan velge blant alle tilgjengelige fond i fondsmenyen.

  I enkeltfondene er det ikke automatisk reduksjon av aksjeandelen de 7 siste årene før pensjonsalder.

A-meldingen

Her er spørsmål og svar om automatisk oppdatering av medlemsdata i tjenestepensjonsordninger via A-meldingen.