Mer om helse, miljø og sikkerhet

Her finner du nyttige tips til hvordan bedriften kan jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Default

Internkontroll

Bedriften må sørge for at produkter og tjenester oppfyller ulike kvalitets- og sikkerhetskrav.

Alle bedrifter skal ha en internkontroll som skal sikre at de etterlever alle kravene som myndighetene stiller til virksomheten. Internkontroll er systematisk forbedringsarbeid som bygger på kvalitetsarbeidsmetoden «Planlegg – Gjennomfør – Følg opp – Utbedre feil».

Ansattes helse og miljø

Trivsel på arbeidsplassen gir redusert sykefravær

For å skape et godt arbeidsmiljø er det viktig at både de fysiske forholdene og det psykososiale miljøet blir ivaretatt. Forholdene på arbeidsplassen har mye å si for læring, utvikling og prestasjon. De ansattes inneklima, lysforhold, støy og stråling kan i stor grad påvirke helse og trivsel.  

Bedriften bør også tilby individtilpasset utstyr slik at arbeidstaker kan utføre sitt arbeid uten å få belastningsskader. 

Inaktivitet kan føre til livsstilsykdommer, og er en av hovedårsakene til høyt sykefravær. Vi anbefaler derfor arbeidsgivere å tilrettelegge for fysisk aktivitet både i og utenfor arbeidstiden.

Rask behandling når ansatte rammes av sykdom 

Arbeidsgiver kan tilby de ansatte gode forsikringsordninger og bedriftshelsetjeneste. Dette gir rask hjelp og gjør det enklere å komme tilbake i jobb.

Gjennom en bedriftshelsetjeneste får de ansatte raskt tilgang til allmennlege og spesialister. Bedriften kan også få rådgivning innen arbeidsmiljø, tilrettelegging og oppfølging. En god bedriftshelsetjeneste er en god investering i forebygging av sykdom og andre plager.

Pålagt bedriftshelsetjeneste

I noen bransjer er det større sjanser for arbeidsrelaterte sykdommer, skader og psykiske belastninger. Bedrifter innen slike bransjer er pålagt å knytte til seg bedriftshelsetjeneste med verne- og helsepersonell.

 Ulike bedriftshelsetjenester kan være

 • allmenn helsekontroll
 • helsekontroll med fokus på livsstil
 • vaksinering og reisemedisin
 • førstehjelpskurs
 • kurs om rusmisbruk og forebygging
 • smittevern
 • oppfølging av sykefravær
 • kartlegging av arbeidsmiljø og livsstil

Tilrettelegging av arbeidsplassen etter sykdom

Skulle en ansatt ikke evne å komme tilbake til samme jobb, kan bedriftshelsetjenesten bistå med tilrettelegging. De kan legge til rette for fysisk tilpasning av arbeidsplassen, eventuell omskolering og tett oppfølging i etterkant.

Våre personalforsikringer kan gjøre en ny hverdag lettere å takle økonomisk etter skade og sykdom.

Slik forhindrer du brann

Over 40 % av alle bygningsbranner i Norge skyldes feil og mangler i elektriske anlegg. Gjennomfør el-kontroll for å sjekke at det elektriske anlegget er brannteknisk i orden. Du kan lese mer om el-kontroll her.

Vi anbefaler bedrifter å installere et FG-godkjent brannalarmanlegg, godkjente røykvarslere og eventuelt sprinkleranlegg. Dette vil bidra til å begrense skader som følge av brann.

Sjekk at dere har brannslukningsapparat, brannteppe, og eventuelt brannstige eller branntau. Se til at ansatte vet hvor dette utstyret befinner seg og hvordan det skal brukes. Røykvarslerne må testes jevnlig. Husk også å bytte batteri årlig. Utnevn en brannansvarlig i bedriften og pass på å gjennomføre jevnlige brannøvelser.

Bruk kun sertifisert personell ved «varme arbeider» som sveising, taktekking, lodding og skjæring. Norsk Brannvern tilbyr kurs i varme arbeider.

Sprinkleranlegg

Et sprinkleranlegg oppdager brann og slukker eller holder brannen i sjakk med vann på et tidlig stadium. Det forutsettes at sprinkleranlegget dekker hele virksomheten. Byggeforskriftene er tydelige på når det er påbudt med sprinkleranlegg i et bygg. Sprinkleranlegg kan også være nyttig for bedrifter som ikke faller inn under påbudet.

Kun sertifiserte personer og foretak skal benyttes til planlegging, installering og kontroll av anleggene.

Vil du ha mer informasjon om sprinkleranlegg, kan du besøke Opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg.

Slik håndterer du brennbart materiale

For å unngå spredning bør brennbart avfall og materiale oppbevares et stykke fra bygningen. Det bør plasseres minst 5 meter fra brennbare yttervegger, og ikke under tak, i skur, på overdekte lasteramper eller ved vindusåpninger. Unntaket er dersom materialet oppbevares i låste brannsikre containere.

Større lager (mer enn 200 kvm) av brennbart materiale, som trelast, trepaller, flist, plast og papir, bør stå minst 8 meter fra bygninger. Materiale som havner i kategorien «stor risiko for spredning av brann»  bør plasseres minst 25 meter unna.

For å forhindre eventuell brannspredning kan det være lurt å installere en brannskiller og fasadesprinkling i utsatte områder.

 

Bestill el-kontroll

Vi gir rabatt på forsikringen ved gjennomført og godkjent el-kontroll
Icon-tip

Slik forhindrer du vannskader

 • Steng hovedstoppekranen til bygget dersom det skal stå tomt i mer enn ett døgn
 • Hold bygningen varm – også når det ikke er noen der – slik at vannet ikke fryser
 • Sørg for at våtromsstandarden blir fulgt dersom bad og toaletter skal pusses opp
 • Skift ut gamle rør før de begynner å lekke (i flere nybygg har man nå vannskadesikrede rørinstallasjoner)
 • Rens vannlåser og sluk
 • Sjekk at ledninger og utstyr er uten lekkasjer og synlige feil
 • Montér en vannstoppeventil

Les mer om våtromsnormen på ffv.no

Hva gjør jeg hvis jeg oppdager vannskader?

Dersom uhellet skulle være ute, anbefaler vi at dere stenger vanntilførselen så raskt som mulig.

Ring oss på telefon 915 03100 (hele døgnet) slik at vi kan gi dere nødvendig hjelp raskt. Ved behov bør dere også ta kontakt med brannvesen og vaktmester, rørlegger eller andre fagfolk.

Tegn til fukt og begynnende muggsoppdannelse:

 • Vanninntrengning i kjeller/sokkeletasje
 • Fuktige kjellermurer (saltutslag)
 • Misfarging/sverting på vegger og tak, spesielt i våtrom som bad og vaskerom, men også bak møbler og skap plassert inn mot kalde yttervegger
 • Vannlekkasjer i bygningskonstruksjoner eller bygningens røranlegg
 • Dugg på vinduer
 • Synlig hussopp eller muggsopp
 • Mugglukt
 • Insekter, spesielt sølvkre, kan også være indikasjon på fuktskader
 • Hodepine, tretthet, astma og allergier

Hva gjør jeg hvis jeg oppdager tegn til fukt?

Dersom dere oppdager tegn til fukt, tørk bygget ved å blåse inn varm luft der det er fuktig. Dersom det er behov for å rive vegger eller skifte tak, bør det igangsettes så raskt som mulig.

Slik forhindrer du innbrudd

Sørg for at bedriften har installert alarm og plasser alarmselskapets klistremerker godt synlig. Alarm virker avskrekkende, og kan dermed redusere skadeomfanget. Det er dobbelt så høy risiko for innbrudd hos bedrifter som ikke har installert innbruddsalarm. Videoovervåkning kan også ha en preventiv virkning, og bidrar til oppklaring dersom noe skulle skje.

Sørg for at verdifulle gjenstander og datautstyr er merket, og oppbevar de mest verdifulle gjenstandene i FG-godkjente safer.

Vurder å installere tåkesikring, denne vil tåkelegge lokalet på få sekunder. Når tyven ikke kan se, kan den heller ikke stjele noe. Tåken er uskadelig for mennesker, dyr, elektronikk og inventar.

Bedriften kan også konstruere innbruddssikre vegger og tak. Tyver skjærer seg ofte rett gjennom yttervegg og tak, fordi det ofte kun er dører og vinduer som er sikret.

Forsøk å la det se minst mulig «dødt» ut når bedriften er stengt. Avbestill post og aviser, sett telefonen videre til noen som kan svare. Unngå å legge ut informasjon på nett og i sosiale medier om at virksomheten har feriestengt.

Last ned håndbok i innbruddssikring

Hva gjør jeg hvis bedriften rammes av innbrudd?

 • Meld ifra til politiet
 • Få vaktselskapet til å sende ut fagfolk som kan stå vakt mens sikkerhetssystemet gjenopprettes
 • Sett opp en liste over tapte eiendeler (skadeoppgave) og verdien av disse – dokumentasjon i form av faktura, bilder eller video av eiendelene er alltid nyttig når stjålne ting skal verdsettes
Investering i sikkerhetstiltak og valg av høyere egenandel gir økt rabatt
Icon-tip

Ta vare på miljøet

Unngå utslipp og forurensning

Noen bedrifter har høyere risiko for utslipp og forurensning enn andre fordi kjemikalier eller farlig avfall er en del av produksjonsprosessen.

For slike bedrifter er det spesielt viktig å ha gode sikkerhetsbarrierer mot ukontrollerte utslipp. 

Avfallshåndtering

Kildesortering, gjenvinning og innlevering av farlig avfall til godkjent mottak er viktige ledd i miljøarbeidet. Bedriften bør ha gode rutiner for avfallshåndtering. Det er ledelsens ansvar å se til at ansatte er kjent med og følger rutinene. Ønsker dere mer informasjon, kan dere lese mer om hvordan ulike typer avfall skal håndteres hos Miljøstatus.

Miljøsertifisering

Det er viktig å ta vare på omgivelsene, og det sender et klart signal til ansatte, kunder, leverandører og andre interessenter. Besøk Stiftelsen Miljøfyrtårn for mer informasjon om miljøsertifisering av virksomheter.

Energieffektivisering kan redusere bedriftens driftsutgifter
Icon-tip

Ekstremvær og naturskade

Naturskade

En naturskade er i lovens forstand skade på ting som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. 

Tips før og under ekstremvær

 • Se til at alle løse gjenstander er godt sikret
 • Trekk båter opp på land
 • Sjekk at dører, vinduer og lemmer samt ventiler er godt lukket og låst
 • Rens takrenner, avløp og lenser for løv
 • Varsle andre som kan bli berørt
 • Unngå å gå ut i uværet
 • Hvis noen må ut, gå eller kjør forsiktig, og vær oppmerksom på løse gjenstander som flyr eller trær som kan falle overende
 • Vær oppmerksom på vannplaning eller oversvømmelser som kan gi motorstopp
 • Ikke gå for nær sjøen. Bølger kan skylle opp høyere enn vanlig
 • Ved sterk kulde, hold innetemperaturen oppe og benytt vannstoppekran når du forlater hus og hytte
 • Ta med varme klær og ha gode vinterdekk hvis dere skal ut å kjøre i kulden
 • Måk av tak og terrasser ved snøfall

Be om tilbud

Jeg ønsker å snakke med en forsikringsrådgiver.

Vennligst vent...

Takk!
Vi ringer deg

En av våre rådgivere ringer deg straks.

Beklager, vi har stengt

Ønsker du at vi ringer deg når vi åpner igjen?

Ja, ring meg opp senere

Sikkerhetstiltak for gartnerier

Nedenfor kan du lese om særskilte tiltak som gjelder for gartnerier.

Lyspærer i vekstlysarmaturer

Sørg for å ha gode rutiner for skifte og kontroll av lyspærer. Hvis lyspæren eksploderer og tennrøret i lampen faller ned, kan plastbrettet, som plantene står i, begynne å brenne. Årsaken til at pærene i vekstlysarmaturene eksploderer har sammenheng med brenntiden. Risikoen for skade er størst de to første dagene etter at lyspærene er skiftet og inntil 12 000 timers brennetid.

El-kontroll

Alle bør gjennomføre el-kontroll, og avvik som avdekkes bør tas hånd om umiddelbart. Kontrollen har tidligere vært gjennomført hvert tredje år. Der det er vekstlys er det krav om å gjennomføre el-kontroll hvert år.

Svovelfordamper

Bruk svovelfordampere som Nivola eller tilsvarende for å redusere risikoen for brann. De nye svovelfordamperne er konstruert slik at svovel ikke skal komme i kontakt med varmeelementer eller at brennende svovel skal renne ut fra fordamperen og ned på plantebordet og antenne dette.

Brennbare plantebrett

Gjensidige og Vefi samarbeider om å utvikle ubrennbare plantebrett. Dersom man lykkes med å produsere dette vil vi kunne innføre krav om at slike plantebrett skal benyttes i produksjonen og innføre sikkerhetsforskrifter. Gartnerier som benytter ubrennbare plantebrett vil redusere risikoen for brann betraktelig.

Bruk av Co2 som slukkemiddel i strømskap

Gartnerier benytter store strømbelastninger i produksjonen og flere gartneribranner har startet i strømskapet. Ved å installere et enkelt slukkesystem der man benytter Co2 i produksjonen kan man raskt slukke påbegynt brann i strømskap.

Systemet er enkelt å installere og medfører ikke store kostnader ved installasjon eller vedlikehold.