Navigasjon, søk og logg inn

Gjensidige Bank er en del av Nordea

d0debb

Behandling av personopplysninger

Vi tar personopplysningene dine på alvor og vil at du skal føle deg trygg på at vi beskytter dem. Her forklarer vi hvordan vi samler inn og bruker opplysninger om deg, beskriver rettighetene dine og hvordan du kan ivareta dem. Gjensidige Bank ble en del av Nordea 1. mars. 

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person, for eksempel fødselsnummer, adresse, telefonnummer og lignende. Slike opplysninger er nødvendige for at vi skal kunne betjene deg som kunde. Vi behandler personopplysninger i forbindelse med at vi tilbyr banktjenester.

Hva er behandling av personopplysninger?

Behandling av personopplysninger er for eksempel innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, bruk, overføring og sletting.

Hva er et behandlingsgrunnlag?

For at behandlingen av personopplysninger skal være lovlig, så må den være basert på et rettslig grunnlag, som kalles behandlingsgrunnlag. Ulike behandlingsgrunnlag er beskrevet i personopplysningsloven. De som er mest relevante for Gjensidige Bank er:

 • at det er nødvendig for å oppfylle en avtale med den personen personopplysningene gjelder for
 • at det er gitt samtykke fra den personen personopplysningene gjelder for
 • at det er nødvendig for å overholde lover og regler
 • at vi har en berettiget interesse i behandlingen, som er nødvendig og at hensynet til den personen opplysningene gjelder ikke må gå foran og krever vern av personopplysningene

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Behandlingsansvarlig er ansvarlig for at tiltak for å oppfylle personvernregler - inklusive krav til internkontroll og informasjonssikkerhet - er etablert.  

Den juridiske enheten som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine er Gjensidige Bank ASA, Essendrops gate 7, 0368 Oslo, organisasjonsnummer 990 323 429.

Gjensidige Bank driver også forretning under varemerket OPP Finans.

Gjensidige Bank Boligkreditt AS, organisasjonsnummer 994 000 845, er et heleid datterselskap av Gjensidige Bank ASA, og er behandlingsansvarlig for egen behandling av personopplysninger.

Med Gjensidige Bank menes i denne personvernerklæringen Gjensidige Bank-konsernet, som består av Gjensidige Bank og Gjensidige Bank Boligkreditt AS. Kontaktadresse er: Gjensidige Bank ASA, Postboks 33 Sentrum, 0101 Oslo.

I tillegg har vi offisiell tilstedeværelse andre steder på nett og i applikasjoner, se oversikt over Gjensidiges offisielle kanaler på nett.

Nordea Bank er samarbeidspartner for banktjenester og vil være behandlingsansvarlig når en person ber om kontakt med dem. Nordea benytter Proxima Code AS som leverandør av Tipsportalen for å formidle kontakt mellom de involverte selskapene.

Personvernombud

Gjensidige Bank er en del av Nordea og har et personvernombud som bl.a. har i oppgave å påse at virksomhetene nevnt over behandler personopplysninger i henhold til gjeldende lover og regler.

Personvernombudet er også en ressurs for deg som kunde. Hvis du har spørsmål om hvordan vi bruker personopplysningene dine, eller har innspill til oss, kan du kontakte personvernombudet på dataprotectionoffice@nordea.com eller sende brev til: Gjensidige Bank ASA, v/ Personvernombudet, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

Kommunikasjonskanaler

Vi benytter blant annet e-post som kommunikasjonskanal mot våre kunder og da fortrinnsvis gjennom sikker meldingstjeneste i nett- og mobilbanken. Hvis vi skal sende særlige kategorier (sensitive) personopplysninger eller fødselsnummer (11 siffer) på e-post krypterer vi informasjonen slik at uvedkommende ikke får tilgang til den. Vi kan ikke garantere at meldinger som sendes til oss med annen e-post enn via nett- eller mobilbanken ikke blir kjent for andre, så benytt meldingstjenesten i nettbanken i størst mulig grad. Vi anbefaler derfor at du aldri sender særlige kategorier (sensitive opplysninger) på annen e-post, verken til oss eller til andre.

Hvordan bruker vi personopplysningene dine?

Gjennomføring av bank- og finansieringstjenester

Gjensidige Bank behandler personopplysninger i forbindelse med tilbud eller inngåelse av avtaler med oss som for eksempel inngåelse av låneavtale, kredittvurdering, utførelse av betalingsoppdrag og rådgivning knyttet til hvilke typer produkter og tjenester som er hensiktsmessig for deg som kunde, samt dokumentasjon av dine forespørsler og kundeengasjement.

Vi innhenter samtykke fra deg til å behandle slike opplysninger ved avtaleinngåelsen. Opplysningene vi innhenter er nødvendige for å inngå avtalen. Dersom du ikke gir oss opplysningene kan ikke avtalen inngås.

Dersom det er et vilkår at du er medlem i en fagforening for at du skal få et bestemt tilbud fra oss, innhenter vi samtykke fra deg til å behandle opplysningen om at du er fagforeningsmedlem. Samtykket innhentes ved avtaleinngåelsen. Behandlingen av denne opplysningen er nødvendig for å oppnå medlemsfordelene og få tilpassede produkter. Dersom du ikke ønsker at vi skal behandle opplysningen om fagforeningsmedlemskapet ditt kan du inngå avtale på vanlige vilkår.

Behandlingsgrunnlag:

Behandlingen av personopplysningene er nødvendig for å inngå og oppfylle avtalen med deg, eller gjennomføre tiltak på anmodning fra deg før en avtaleinngåelse. Hvis behandling av særlige kategorier (sensitive) personopplysninger er nødvendig for å inngå avtalen, vil vi be om samtykke til dette.

 • Vi behandler personopplysningene dine for å ivareta kundeforholdet. Kundene våre er registrerte i et kunderegister. Vi kommuniserer med deg om endringer i produktene våre, endring av vilkår, endringer i våre elektroniske tjenester og for å gi annen viktig informasjon. Vi behandler personopplysninger i forbindelse med fakturering og gjennomføring av de avtalene vi har inngått med deg.

  Behandlingsgrunnlag:

  Behandlingen av personopplysningene er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg.

  Hvis behandling av særlige kategorier (sensitive) personopplysninger er nødvendig for å oppfylle avtalen, vil vi be om samtykke til dette.

 • Når vi får henvendelser fra deg bruker vi opplysningene om deg for å besvare den.  Det kan for eksempel være spørsmål om produktene og tjenestene våre, og enten henvendelsen kommer på telefon, e-post, eller chat.

  Behandlingsgrunnlag:

  Behandlingen av personopplysningene er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg.

 • Vi behandler personopplysninger for å forebygge og avdekke straffbare handlinger, for eksempel bedrageri rettet mot Gjensidige Bank eller andre. For å forebygge og avdekke straffbare handlinger benytter vi analytiske metoder for å f.eks. overvåke samtlige transaksjoner.  Opplysninger som vi har innhentet til dette formålet vil kunne bli utlevert til andre finansforetak, politiet og andre offentlige myndigheter.

  Behandlingsgrunnlag:

  Behandling av personopplysninger for å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte fra straffbare handlinger eller med tilknytning til terrorfinansiering skjer for å oppfylle rettslige forpliktelser som påhviler Gjensidige Bank. Hvitvaskingsloven pålegger Gjensidige Bank å undersøke og rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

  Gjensidige Bank har en berettiget interesse i å beskytte seg mot straffbare handlinger.

 • Gjensidige Bank bruker personopplysninger for å kunne gi informasjon, relevante råd og markedsføre sine produkter og tjenester. For å kunne nå deg med riktig budskap, til rett tid og i rett kanal kan budskapet være tilpasset til deg gjennom profilering og segmentering. Dette gjør vi ved hjelp av matematiske modeller, opplysninger vi har om deg og opplysninger vi får fra tredjeparter.

  Hvis du avbryter en prisberegning på våre nettsider, kan det hende at vi kontakter deg med et tilbud basert på denne prisberegningen. Hvis du ikke er kunde og har reservert deg i Reservasjonsregisteret i Brønnøysund kontakter vi deg ikke. Du kan også reservere deg hos oss.

  For den som ikke er kunde hos oss ber vi om samtykke før vi sender elektronisk markedsføring, for eksempel i kanaler som e-post eller SMS. I slik markedsføring sørger vi for at du enkelt kan velge å ikke få tilsendt elektroniske henvendelser i framtiden.

  Behandlingsgrunnlag:

  Hvis du har et kundeforhold med Gjensidige Bank, vil behandlingen av dine personopplysninger ha grunnlag i Gjensidige Banks berettigede interesse i å gi deg informasjon og tilbud. Du kan når som helst velge å ikke motta slik informasjon. Vi vil kontakte deg i kanaler som e-post, SMS, nettbank og mobilbank. Vi vil også fra tid til annen kontakte deg i sosiale medier. For å bruke sosiale medier som kommunikasjonskanal må vi levere ut din e-postadresse eller ditt telefonnummer til det sosiale mediet,  kun innenfor et begrenset, definert tidsrom og kun til bruk for formålet om å informere deg om produkter og tjenester, innenfor behandlingsgrunnlaget berettiget interesse eller samtykke.

  Hvis du ikke har et kundeforhold med oss, har Gjensidige Bank en berettiget interesse i å markedsføre sine produkter og tjenester, så lenge du ikke har reservert deg mot markedsføring hos oss eller i Reservasjonsregisteret i Brønnøysund.

  Gjensidige Bank kan ellers kun bruke personopplysningene til å sende deg informasjon og tilbud dersom du har anmodet om dette.

 • Vi behandler personopplysninger i forbindelse med markeds- og kundetilfredshetsundersøkelser og analyser av svar, for eksempel når vi spør om du er fornøyd etter å ha snakket med oss. Vi behandler også personopplysninger for å forbedre kvaliteten i tjenestene og produktene våre og til opplæring av våre medarbeidere.

  Behandlingsgrunnlag:

  Gjensidige Bank har en berettiget interesse i å få informasjon om hvordan vi oppfattes som selskap, og hvilke meninger du og andre har om våre produkter, tjenester og kundebehandling.  

  Ved å sende oss svar på kunde- og markedsundersøkelser, samtykker du til at vi kan behandle opplysningene.

 • Vi behandler personopplysninger når vi gjennomfører analyser for å gi innsikt som blant annet kan benyttes for å fastsette risiko (herunder kredittscore), lønnsomhetsanalyser, prising eller behovet for utvikling av produkter og tjenester.  

  Banken vil etter regler i finansforetaksloven behandle kredittopplysninger og andre personopplysninger i forbindelse med etablering og bruk av systemer for beregning av kapitalkrav for kredittrisiko. Med systemer for interne målemetoder menes her bankens modeller, arbeids- og beslutningsprosesser for kredittgivning og kredittstyring, kontrollmekanismer, IT-systemer og interne retningslinjer som er knyttet til klassifisering og kvantifisering av institusjonens kredittrisiko og annen relevant risiko.

  Personopplysninger til dette formålet vil kunne innhentes fra kredittopplysningsforetak.

  Behandlingsgrunnlag:

  Behandlingen er nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser som påhviler foretaket i medhold av virksomhetslovgivningen.

  Gjensidige Bank har en berettiget interesse i å behandle personopplysningene for å gjennomføre kundeanalyser for økt kundeinnsikt.

 • Gjensidige Bank behandler personopplysninger der det er nødvendig for å oppfylle krav fra myndighetene og følge gjeldende lover for bank og kredittforetak, blant annet de som gjelder tiltak mot hvitvasking av penger og terrorisme, rapportering til offentlige myndigheter, rettslige pålegg, sikkerhetskrav og svar på forespørsler fra offentlige myndigheter.

  Behandlingsgrunnlag:

  Behandlingene er nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser som påhviler foretaket.

 • Vi behandler personopplysningene dine for å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav, for eksempel i forbindelse med behandling av klager og rettslige prosesser.

  Behandlingsgrunnlag:

  Behandlingen er nødvendig for å ivareta Gjensidige Banks eller tredjeparts berettigede interesse i å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

  Dersom behandling av særlige kategorier (sensitive) personopplysninger er nødvendig for å ivareta formålet er grunnlaget for behandlingen at det er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav. 

 • Vi behandler personopplysningene dine for å sikre Gjensidige Banks verdier, for eksempel i forbindelse med logging på servere, drift av infrastruktur, brannmurer, adgangskontroll og kameraovervåking.

  Behandlingsgrunnlag:

  Gjensidige Bank har en berettiget interesse i å opprettholde driftssikkerheten. 

 • Vi behandler personopplysningene dine for å identifisere potensiell etterspørsel etter nye produkter og tjenester eller forbedre i allerede eksisterende produkter og tjenester, for eksempel analyse og testing i forbindelse med utviklingen.

  Behandlingsgrunnlag:

  Gjensidige Bank har en berettiget interesse i å utvikle nye og eksisterende produkter og tjenester. 

 • Av særlige kategorier av personopplysninger behandler Gjensidige Bank opplysninger om fagforeningsmedlemskap.

  Sammenstilling av informasjon, som for eksempel transaksjoner, kan indirekte gi innsikt i andre særlige kategorier av personopplysninger.

 • Gjensidige Bank har samarbeidsavtaler med ulike lag, foreninger og organisasjoner og disse avtalene gir medlemmene fordeler og tilpassede produkter. Fagforeningsmedlemskap regnes som en særlig kategori (sensitiv) personopplysning i personopplysningsloven, og det gjelder særlige regler for behandling av slike opplysninger. Dersom det er aktuelt innhenter vi samtykke fra deg til å behandle opplysningen om medlemskap i fagforening. Samtykket innhentes ved avtaleinngåelsen og/eller ved fornyelse av kundeforholdet ditt. Behandlingen av denne opplysningen er nødvendig for å oppnå medlemsfordelene og få tilpassede produkter. Dersom du ikke ønsker at vi skal behandle opplysningen om ditt fagforeningsmedlemskap kan du inngå avtale på vanlige vilkår.

  Dersom du samtykker til at vi kan behandle opplysninger om fagforeningsmedlemskapet blir opplysningen brukt internt i kundeoppfølgingen vår, for eksempel i analyser og når vi tilpasser tilbud. Vi deler aldri opplysninger om ditt fagforeningsmedlemskap med tredjeparter uten samtykket ditt.

  Behandlingsgrunnlag:

  Behandlingen av opplysningen om medlemskap i fagforening er basert på samtykke fra den det gjelder.

Innsamling av personopplysninger

Hvilke personopplysninger innhenter vi?

Hvilke personopplysninger vi samler inn avhenger av forholdet ditt til oss. Du kan være en kunde som har bolig- eller forbrukslån, agent, behandler, utnevnt representant eller annen person knyttet til Gjensidige Bank. Hvilke personopplysninger vi samler inn er også avhengig av hvilke produkter og avtaler du har hos oss. Personopplysninger som vi samler inn kan blant annet være:

 • Generelle identifikasjon- og kontaktopplysninger som for eksempel: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjønn, familiestatus, fødselsdato, barn, utdanningsbakgrunn og forhold til låntaker. Andre identifikasjonsnummer som er utstedt av offentlige myndigheter som: Fødselsnummer, registreringsnummer på kjøretøy, førerkortnummer og passnummer.
 • Økonomiske opplysninger og kontoopplysninger: inntekts- og gjeldsinformasjon, betalingskortnummer, kontonummer og kontoopplysninger, kreditthistorie, kredittverdighet, eiendeler, eiendommer og andre økonomiske opplysninger.

Banken vil ved avtaleinngåelsen og under det løpende avtaleforholdet registrere opplysninger om kunden og andre personer som har tilknytning til avtaleforholdet, for eksempel disponenter. Banken vil også registrere opplysninger om personer som banken har avslått å inngå avtale med i den hensikt å kunne underrette vedkommende om avslaget og eventuelt i ettertid å kunne dokumentere forholdet, herunder at et avslag om innskudd og betalingsoppdrag var saklig begrunnet.

Særlige kategorier av personopplysninger: Informasjon om fagforeningsmedlemskap.

Opplysninger som er nødvendig for å levere produkter og tjenester som for eksempel:Adresser og identifikasjonsopplysninger, lånehistorikk og stilling.

Vi omtaler sikkerhet på våre nettsider der du blant annet kan lese om de elektroniske spor vi logger.

I tillegg benytter vi informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider. Les mer om hva informasjonskapsler er og hvordan vi bruker dem.

 

Kilder personopplysningene innhentes fra

Hvilken kilde opplysningene dine stammer fra avhenger også av forholdet ditt til oss. Dersom du er kunde, agent, behandler eller annen leverandør hos oss, innhenter vi som regel opplysningene direkte fra deg. Noen ganger innhenter vi opplysninger fra andre, for eksempel offentlige eller private institusjoner.

I forbindelse med søknad på diverse låneprodukter, kan vi innhente informasjon fra blant annet:

 • Offentlige institusjoner og registre som for eksempel: Folkeregisteret, Ligningsregisteret, Brønnøysundregistrene, Eiendomsregisteret og Det sentrale motorvognregisteret.
 • Andre private institusjoner: banker og kredittforetak.

I forbindelse med svindelsaker, kan det være aktuelt å også innhente informasjon fra:

 • Offentlige institusjoner som blant annet politiet, NAV, skattemyndighetene, domstolene og Brønnøysundregistrene.

Vi samarbeider også med lån- og fondsformidlere og samarbeidspartnere, som formidler produktene våre. Om du inngår avtale gjennom en formidler, innhenter vi personopplysningene dine fra agentene våre. Se oversikt over agentene vi benytter.

Vi informerer deg

Du vil bli informert dersom vi innhenter opplysninger om deg, med mindre innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig, eller det er på det rene at du allerede kjenner til de opplysningene varselet skal inneholde.

Utlevering av personopplysningene dine

Gjensidige Bank har taushetsplikt om kundeopplysninger. Hvis loven tillater det, kan vi gjøre opplysningene dine tilgjengelige for andre.

 • Vi kan utlevere personopplysningene til tredjepart hvis det er nødvendig for å gjennomføre et oppdrag for å oppfylle den avtalen du har med oss. Dette gjør vi kun når loven tillater det og når det ikke er i strid med taushetsplikten vår. For eksempel kan vi utlevere personopplysninger til kredittbyråer og for eiendomsinformasjon når du søker om lån.

 • I forbindelse med låneformidling gjennom agentene våre deler vi personopplysninger slik at formidleren skal kunne kontrollere beregningen vår av formidlerens provisjon. Formidleren er behandlingsansvarlig for sin egen behandling av personopplysningene for dette formålet.

 • Hvitvasking skjer når utbytte fra straffbare handlinger gjennom ulike transaksjoner omgjøres til midler som kan brukes åpent. Gjensidige Bank har plikt til å forebygge og bekjempe hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger og til å forhindre at selskapet blir misbrukt til hvitvasking av penger som stammer fra straffbar virksomhet. Tilsvarende gjelder det for finansiering av terrorisme.

 • I noen tilfeller krever loven at vi utleverer opplysninger til andre parter, og slik utleveringsplikt går foran taushetsplikten. Blant annet gjelder dette utlevering til skattemyndighetene og til arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). I tillegg kan det forekomme utleveringsplikt til politi, domstolene, advokat/bobestyrer eller til tilsynsmyndigheter. I slike tilfeller vil opplysninger om deg kunne bli utlevert uten samtykket ditt.

 • Gjensidige Bank behandler dine personopplysninger innenfor EU/EØS-området. Det kan bli nødvendig å overføre dine personopplysninger til et land utenfor EU/EØS-området (tredjelandsoverførsel), for eksempel for å utføre IKT-tjenester. Vi vil da sikre at personvernet blir godt ivaretatt gjennom å inngå avtaler med leverandører basert på kontrakter som garanterer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, for eksempel EU-Kommisjonens standardkontrakt for overførsel til tredjeland eller ved å sikre at leverandører oppfyller krav til særlige sertifiseringer, for eksempel EU-U.S. Privacy Shield (hvis overførselen skjer til USA). Slike utkontrakteringer skal lovmessig godkjennes av Finanstilsynet.

  Behandlingsgrunnlag

  Behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg.

Bruk av databehandlere

Vi inngår databehandleravtaler med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle personopplysningene dine på annen måte enn det som er avtalt med oss, og beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi bruker databehandlere blant annet som leverandører av IKT-tjenester.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Potensiell kunde

Hvis du har mottatt et tilbud fra oss, men velger å ikke akseptere det, lagrer vi personopplysningene dine frem til vi har mottar svar på tilbudet eller i henhold til andre informerte, lovlige formål og slettekrav.

Kunder

Personopplysningene dine behandles så lenge du er kunde hos Gjensidige Bank. Etter at en avtale med oss er sagt opp, vil Gjensidige Bank på grunn av annen lovgivning oppbevare noen av opplysningene din enda en stund fremover. For eksempel skyldes dette muligheten for fremtidige erstatningskrav som kan tilbakeføres til avtaleforholdet, lagring av opplysningene frem til foreldelsesfristen for de aktuelle produktene er utløpt og/eller så lenge loven krever det. I de fleste tilfeller er dette 10 år. Det vil si at informasjonen i slike tilfeller slettes 10 år etter at ditt kundeforhold er avsluttet. Ved foreldelsesfristens utløp vil personopplysningene dine bli slettet fra våre systemer. Det skjer i størst mulig grad automatisk.

Automatiserte individuelle avgjørelser

I Gjensidige Bank bruker vi automatiserte individuelle avgjørelser. De er viktige for en effektiv drift. I slike avgjørelser kan profilering inngå. Dersom resultatet av automatiske individuelle avgjørelser påvirker deg i betydelig grad, kan du kreve manuell vurdering av avgjørelsen. I de tilfeller der denne retten oppstår vil du få informasjon om dette.  

Søk lån

Søker du lån hos oss på nett vil søknaden som oftest behandles automatisk og du får tilbud eller avslag direkte. Avgjørelsen baseres på opplysninger vi får fra kredittopplysningsbyrå og bankens egen kredittvurdering. Et avslag betyr at vi med vår kredittpraksis, og den informasjon vi har tilgjengelig, ikke kan tilby lån. Om du kan ha lagt inn feil opplysninger, eller at din økonomi har endret seg i ettertid kan du, hvis du har søkt billån, endre denne. For andre lån, ta kontakt med oss for å få hjelp til å legge inn en søknad.

Bli kunde

Å bli kunde hos oss er en automatisk prosess hvis du bruker BankID og er over 18 år. Da får du direkte tilgang til banken og konto. Du logger inn med BankID, oppgir fødselsnummer og kontaktinformasjon. Navn og adresse hentes fra Folkeregisteret og kan ikke endres. Vi er også lovpålagt til å stille noen spørsmål om nasjonalitet og formålet med kundeforholdet. Ta kontakt med oss for å bli kunde manuelt.

Rettighetene dine

Personopplysningsloven gir deg en rekke rettigheter når vi behandler personopplysningene dine. Nedenfor beskriver vi rettighetene, når de gjelder, og hvordan du kan benytte deg av rettighetene.

Vi gjør oppmerksom på at bruk av noen av rettighetene kan påvirke vår mulighet for å levere produktet og tjenestene til deg, eller levere det på samme måte. Et eksempel på dette er der samtykke til å behandle visse opplysninger er nødvendig for en avtale, og der vi bruker opplysninger om deg til å tilpasse råd og tilbud til deg.

Innsyn

Du har rett til å be om innsyn i hvilke av personopplysningene dine vi behandler og du har rett til å få en kopi av disse personopplysningene. Innsynsretten omfatter også antall elektroniske oppslag samt tidspunktet for oppslaget som ansatte i banken eller hos bankens databehandler har foretatt i kontoer eller øvrige kundeengasjement. Innsynsretten i elektroniske oppslag er begrenset til et tidsrom på inntil tre måneder etter oppslaget. Ved enkeltkunders særlig behov kan banken begrense antall ansatte i banken som skal ha tilgang til, og innsyn i, kundens personopplysninger.

Logg inn og få innsyn i informasjonen vi har om deg

Korrigering

Dersom du mener at de personopplysninger vi har om deg ikke er riktige eller er ufullstendige, har du rett til å be om at personopplysningen rettes eller oppdateres.

Sletting

Du kan be om at vi sletter personopplysningene dine dersom:

 • du mener at personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet de var innhentet til
 • du ønsker å trekke tilbake et samtykke du har gitt oss, og som har latt oss bruke personopplysningene
 • behandlingen av personopplysningene ikke utføres i tråd med gjeldende lov.

Med bakgrunn i andre lover er vi pliktige til å oppbevare personopplysninger om deg i en gitt periode. Retten til sletting av dine personopplysninger gjelder ikke i slike tilfeller.

Begrense behandling av personopplysninger

Du har også rett til å få behandlingen av personopplysningene dine begrenset dersom du mener at:

 • informasjonen vi har om deg ikke er riktig
 • hvis vi ikke trenger personopplysningene for formålene de var innsamlet for, men du har behov for disse for å fastsette, gjøre gjeldende, eller forsvare et rettskrav
 • behandlingen av personopplysningene ikke utføres i tråd med gjeldende lov.  

Innsigelse

Dersom behandlingsgrunnlaget av personopplysningene dine bygger på vår berettigede interesse, kan du motsette deg behandlingen dersom du har spesielle grunner knyttet til din særlige situasjon. Dette gjelder ikke dersom vi kan fremlegge tvingende berettigede grunner for behandlingen.

Motsette deg behandling for markedsføringsformål

Du har en ubetinget rett til å motsette deg behandling av personopplysningene dine knyttet til direkte markedsføring.

Trekke tilbake samtykke

Hvis behandlingen av personopplysningene dine er basert på samtykket ditt, har du til enhver tid rett til å trekke tilbake samtykket. At samtykket trekkes tilbake påvirker ikke lovligheten av hvordan vi brukte personopplysningene dine før det ble trukket tilbake.

Portabilitet

Du har rett til å få en kopi av personopplysningene dine som du har gitt til Gjensidige Bank. Kopien kan du få i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format (dataportabilitet). Retten til dataportabilitet skiller seg fra retten til innsyn ved at du kun har rett til personopplysninger som du selv har gitt til oss og som behandles etter visse lovlige behandlingsgrunnlag, for eksempel for å inngå eller oppfylle en avtale med deg.

Logg inn og få en kopi av personopplysningene dine

Klage

Dersom du har spørsmål til hvordan vi har behandlet personopplysningene dine, kan du kontakte oss. Om du ønsker å klage, kan du kontakte vårt personvernombud som vil undersøke saken. Du har også mulighet til å klage til Datatilsynet.

Hvordan du kan bruke rettighetene dine

Hvis du vil bruke personvern-rettighetene dine kan du logge inn på eget område på www.gjensidige.no. Der vil du finne en god del av den informasjonen vi har om deg, og eventuelt be om ytterligere innsyn. Du kan også rette eller legge til personopplysninger, og be om å få utlevert de personopplysningene om deg selv som du har gitt til oss. Du finner disse valgene under «Mine data» i menyen på det innloggede området ditt.

Når du logger inn på ditt område på nettsidene våre, kan du også endre samtykkene dine. Samtykker som ikke kan administreres via innlogget område håndterer vi i de enkelte prosessene hvor du har gitt samtykke. Hvis det er andre tilfeller der vi trenger samtykke til å bruke personopplysningene dine vil vi opplyse om det i forbindelse med gjennomføring av prosessen.

Du kan be om sletting av personopplysningene dine ved å sende oss en henvendelse.

Dersom du ikke bruker innloggede sider kan du ringe oss, se kontaktinformasjonen vår her.

Si ifra om brudd på personvernet

Et brudd er behandling av personopplysninger som avviker fra lover, interne regler eller som følge av tekniske feil som kan oppstå. Dersom en utilsiktet eller ulovlig utlevering eller tilgang til personopplysninger har skjedd, eller dersom personopplysninger er på avveie, så har et avvik skjedd. Si gjerne i fra til oss dersom du blir oppmerksom på slike brudd.

Endringer i retningslinjene

Vi gjennomgår og oppdaterer disse retningslinjene regelmessig. Oppdateringer vil bli publisert på våre nettsider.

Disse retningslinjene ble sist oppdatert 01.10.2019.