Betalings­forsikring for billån

Med en betalingsforsikring sikrer du at billånet ditt blir betalt hvis noe uforutsett skulle skje deg.

Relatert innhold

Informasjon om forsikringen

Dekninger og pris

Du får dekket det månedlige terminbeløpet på billånet ditt med inntil 15 000 kroner i måneden i 12 måneder per skadehendelse, maksimalt 36 måneder totalt i løpet av forsikringstiden hvis du

  • som arbeidstaker blir 100 % midlertidig sykemeldt
  • som arbeidstaker blir ufrivillig arbeidsledig eller permittert
  • som selvstendig næringsdrivende legges inn på sykehus

Ved tap av liv eller alvorlig sykdom blir utestående saldo, maksimalt 750 000 kroner, innfridd.

Forsikringen koster 8 % av det månedlige terminbeløpet på billånet ditt.

Betingelser

Du må

  • være mellom 18 og 64 år  
  • ha fast bosted i Norge og være medlem av norsk folketrygd  
  • ikke være kjent med eksisterende sykdom eller tilstand som kan medføre arbeidsuførhet eller sykehusinnleggelse  
  • være ansatt i en minst 50 % fast stilling eller være selvstendig næringsdrivende  
  • ikke motta sykepenger, dagpenger, uføretrygd eller en lignende stønad eller erstatning  
  • ikke være kjent med, eller har grunn til å regne med, forestående tap av arbeid eller permittering

Angrerett

Du har 30 dagers angrerett fra datoen forsikringen trer i kraft. Sier du opp innen 30 dager etter denne datoen, vil betalt premie bli refundert.

Innen de 30 første dagene kan du ringe Gjensidige Bank på telefon 915 03100 for å si opp avtalen.

Oppsigelse

Du kan når som helst si opp forsikringsavtalen med minst 30 dagers skriftlig varsel.

Oppsigelsen får virkning fra dagen før første premie­forfallsdato som kommer etter utløpet av varslings­perioden. Dette må da gjøres skriftlig til bilfinans@gjensidige.no eller per post til Gjensidige Bank, Pb 33, 0101 Oslo.