Navigasjon, søk og logg inn

Gjensidige Bank blir Nordea Direct

d0debb

Myndighetskrav for å bli kunde

I følge hvitvaskingsloven er det krav til kundekontroll, og under finner du viktig informasjon om dette. Du finner også informasjon om skatterapportering, som rapporteringspliktige finansinstitusjoner må sende til Skatteetaten.

Internasjonal skatterapportering (FATCA og CRS)

Gjensidige Bank ASA som er en del av Nordea  er pålagt å undersøke om kunder har skattemessig tilknytning til andre stater enn Norge. Dette i henhold til avtaler Norge har signert med USA gjennom Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) og OECD medlemsstatene ved Common Reporting Standard (CRS). Formålet er å hindre skatteunndragelse. Dette medfører at vi og andre norske rapporteringspliktige finansinstitusjoner, er pålagt å identifisere og rapportere informasjon om disse kundene til norske skattemyndigheter. Dette gjelder både privatkunder og bedriftskunder.

Les mer om FATCA hos Skatteetaten.no

Politisk eksponert person (PEP)

Med PEP menes personer som i løpet av det siste året har:

     - innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i annen stat enn Norge, eller

     - er familiemedlem til en slik person, eller

     - er nær medarbeider til slik person

Med høytstående offentlig verv eller stilling i utlandet menes:

     1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister

     2. medlem av nasjonalforsamling

     3. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som bare unntaksvis kan ankes

     4. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank

     5. ambassadør, chargè d`affaires eller militær offiser av høyere rang

     6. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i et statseid foretak

     7. innehaver av tilsvarende verv eller stilling som nevnt i nr. 1 til 5 i en internasjonal organisasjon

Med nært familiemedlem menes:

     1. ektefelle eller partner som etter nasjonal lovgivning sidestilles med ektefelle

     2. barn

     3. ektefelle eller partner til barn

     4. forelder

Med nær medarbeider menes en fysisk person som er:

     1. reell rettighetshaver i juridisk person eller formuesmasse i felleskap med en person som er nevnt over

     2. eller ha nær forretningsforbindelse til en person som nevnt over

     3. eller være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person eller formuesmasse som i realiteten er etablert for å begunstige en person som nevnt over