Navigasjon, søk og logg inn

Gjensidige Bank blir Nordea Direct

d0debb

Investorbeskyttelse

Som et resultat av MiFID og ny lov om verdipapirhandel har du krav på ny og oppdatert informasjon om ditt kundeforhold.

Vi vurderer hvorvidt våre produkter og tjenester passer for deg som kunde, og dokumenterer at du forstår hva en investeringsbeslutning innebærer.

Er du ny fondskunde?
Ønsker du investere i fond hjelper vi deg gjerne med dette gjennom Nordea. Den 1. mars 2019 ble Gjensidige Bank en del av Nordea som er Nordens største kapitalforvalter. Vil du bli ny fondskunde besøk nordea.no eller bli kontaktet av en rådgiver fra Nordeas eget team for nye fondskunder.

Markeder for finansielle instrumenter (MiFID)

Markeder for finansielle instrumenter (MiFID) er et nytt europeisk direktiv. Formålet er å bedre investorbeskyttelsen på tvers av landegrensene i Europa.

I Norge er direktivet inkludert i ny lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 - nr. 75.

Det betyr at vi må:

 • Klassifisere alle kunder etter hvor profesjonelle de er som investorer
 • Gi ikke-profesjonelle kunder bedre investorbeskyttelse
 • Vurdere om våre investeringstjenester passer for deg som kunde

MiFID II

MiFID II er et nytt EU-direktiv med mål om et mer gjennomsiktig investeringsmarked og bedre vern for deg som investor. Endringene ble innført den 3. januar 2018, og er en utvidelse av MiFID («Markets in Financial Instruments Directive»), som ble innført i 2007.

MIFID II regelverket vil gi deg tilgang til mer tilpasset informasjon, bedre oversikt over kostnader og best mulig innsikt før og etter du har investert.

Informasjonen vil bli tilgjengelig på hjemmesiden til Gjensidige Bank som er en del av Nordea. Du vil også snart oppleve at våre investeringsrådgivere vil stille deg noen flere spørsmål, slik at vi er sikre på at våre råd passer for akkurat din situasjon.    

Mer informasjon om MiFID II kan du finne her.

Investeringsrådgivning

Investeringsrådgivning er en anbefaling til deg, på ditt eller vårt initiativ, om handel med bestemte finansielle produkter.

Vi innhenter informasjon om deg i forbindelse med ytelse av denne tjenesten. Vi kan ikke yte investeringstjenesten hvis du velger å ikke legge fram informasjon om deg selv.

Frarådingsplikt

Ved ytelse av andre tjenester enn investeringsrådgivning, skal vi vurdere om du er i stand til å forstå produktet og den tilknyttede risikoen.

Hvis du ønsker å gjennomføre en handel som vi ikke finner hensiktsmessig – tatt i betraktning din kunnskap og erfaring – har vi en frarådingsplikt.

Ordreutførelse og forretningsvilkår

Ved utførelse av kundeordre gjennomfører vi alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for deg. Retningslinjene gjelder for finansielle produkter som definert i loven om verdipapirhandel.

Som sparekunde anses du å ha vedtatt vilkårene som bindende. Du mottar vilkårene i forbindelse med inngåelse av kundeavtale, eller ved gjennomført handel hos Gjensidige Bank ASA som er en del av Nordea.

Vi gjør oppmerksom på våre oppdaterte forretningsvilkår gjelder fra 25. april 2017.

Kundeklassifisering

Det stilles formelle krav til vår kunnskap om deg som kunde før vi kan tilby deg tjenester.

Vi må innhente og registrere følgende informasjon om deg i våre datasystemer:

 • Erfaring og kunnskap
 • Finansiell informasjon
 • Investeringsformål
 • Risikoprofil

Informasjonen innhentes i fysisk rådgivningsmøte.

Unntak for fondshandel på nett

Vi vil ikke innhente informasjon i de tilfeller der vi er unntatt å vurdere hvorvidt tjenester og produkter er hensiktsmessige for deg som kunde. Handler du for eksempel direkte via vår løsning for elektronisk fondshandel trengs ingen vurdering.

Profesjonell eller ikke-profesjonell kunde

Vi må klassifisere alle våre kunder som enten profesjonelle eller ikke-profesjonelle.

Graden av investorbeskyttelse, med blant annet krav til informasjon og rådgivning, varierer med grad av profesjonalitet.

For å bli klassifisert som profesjonell investor må du oppfylle ett av følgende kriterier:

 1. Kvalifisert motpart nevnt i verdipapirhandelloven § 10-14 annet ledd
 2. Annen institusjonell investor som har som hovedvirksomhet å investere i finansielle instrumenter, herunder spesialforetak for verdipapirisering
 3. Juridisk person som oppfyller minst to av følgende tre krav til størrelse på virksomheten:
 • Regnskapsmessig balanse på et beløp i norske kroner som minst svarer til € 20 000 000
 • Årlig netto omsetning på et beløp i norske kroner som minst svarer til € 40 000 000
 • Egenkapital på et beløp i norske kroner som minst svarer til
  € 2 000 000

Kunder som ikke oppfyller ovennevnte kriterier blir klassifisert som ikke-profesjonelle.

Søknad om omklassifisering

Ikke-profesjonelle kunder har anledning til å søke om å bli kategorisert som profesjonell basert på andre vilkår.

Dette gjør du ved å kontakte Gjensidige Bank som er en del av Nordea.

Interessekonflikter

Formålet med retningslinjene er å gi klare regler for å forebygge/hindre interessekonflikter mellom foretaket og kundene og kundene imellom.

Retningslinjene skal også sette de ansatte i stand til å håndtere potensielle interessekonflikter på en måte som ivaretar kundens interesser på en best mulig måte.

Retningslinjene skal i tillegg bidra til å bevisstgjøre ansatte i foretaket på hvilke potensielle interessekonflikter som eksisterer mellom foretaket og kundene og kundene imellom.