Låneforsikring tilknyttet forbrukslån

Mange av våre kunder velger å tegne låneforsikring for å gi seg selv og familien større trygghet om noe skulle skje.

Langvarig sykdom, arbeidsledighet eller arbeidsuførhet kan ramme alle. I slike situasjoner er det godt å ha en låneforsikring som sørger for at lånet blir betalt.

Vi tilbyr 2 låneforsikringer

Du kan velge mellom to Låneforsikring Pluss og Låneforsikring. 

Låneforsikring Pluss har en omfattende dekning, og sikrer deg både ved arbeidsledighet, alvorlig sykdom og død. Du kan også forsikre eventuell medlåntaker.

Låneforsikring er et rimeligere alternativ og dekker kun dødsfall.

 • Hva omfattes av Låneforsikring Pluss:

  • Arbeidsledighet og sykemelding
   Ved 100% sykemelding eller 100%arbeidsledighet/permittering i over 30 dager kan forsikringen dekke 1/30 av månedlig terminbeløp for hver dag. Maksimal dekning per skadetilfelle er 12 måneder og maksimal månedlig ytelse er 13.000,-. Dekning for arbeidsledighet gjelder ikke selvstendig næringsdrivende.
  • Sykehusinnleggelse  
   Er du selvstendig næringdrivende kan du få dekket ett terminbeløp ved sykehusinnleggelse i sammenhengende 7 hele dager, og deretter 1/30 for hver dag du er innlagt.
  • Dødsfall eller kritisk sykdom
   Resterende gjeld på lånet blir slettet, maksimalt 250.000,-.

  Forutsetninger for å tegne Låneforsikring Pluss:

  • Du er mellom 18 og 65 år
  • Du er fullt arbeidsfør og i jobb minimum 16 t./uken pr i dag eller selvstendig næringsdrivende.
  • Du har ikke kjennskap om sykdom eller symptomer de siste 12 måneder eller om eksisterende sykdom, symptomer, skade, ikke har diagnose eller fått behandling for sykdom/skade, som kan påvirke din arbeidsførhet.
  • Du kjenner ikke til eller burde ha grunn til å regne med fremtidig arbeidsledighet eller permittering. 
  • Du er bosatt i Norge i henhold til Folkeregisteret og medlem av norsk folketrygd.

   

 • Hva omfattes av Låneforsikring:

  • Dødsfall
   Resterende gjeld på lånet blir slettet, maksimalt 250.000,-

  Forutsetninger for å tegne Låneforsikring:

  • Du er mellom 18 og 65 år.
  • Du lider ikke av noen form for kritisk sykdom eller er kjent med symptomer eller tegn som kan utvikle seg videre og medføre død.
  • Du er bosatt i Norge i henhold til Folkeregisteret og medlem av norsk folketrygd.

Hva koster det å forsikre lånet

Låneforsikring er en rimelig investering i trygghet. Du betaler en fast prosentandel av ditt månedlige termin­beløp:

 Låneforsikring PlussLåneforsikring
Prosentandel av månedlig termin­beløp9,951,96
Dersom medlåntaker skal forsikres11,853,86

Priseksempel

Tabellen viser eksempler på hva forsikringene vil koste deg ved ulike terminbeløp, og alle beløp er oppgitt i NOK:

Termin­beløp
(pr mnd)
Låneforsikring Pluss
u/medlåntaker  
Låneforsikring
u/medlåntaker  
1 700169,1533,32
2 500248,7549,00
3  000298,5058,80

Du betaler forsikringen enkelt på samme faktura som forbrukslånet ditt.

 

 

Gjensidige Bank er Forsikringstaker og Financial Assurance Company Limited, org.nr NO987261455 og Financial Insurance Company Limited orgnr NO976686756, kjennetegnet ved AXA, er forsikringsgiver for Låneforsikring og Låneforsikring Pluss kjøpt gjennom Gjensidige Bank. Av den månedlige forsikringspremien er det en godtgjørelse til oss for formidling av forsikringen. Denne godtgjørelsen går blant annet til å dekke våre markedsførings-, salgs- og administrasjonskostnader, samt fortjeneste.

 • Gjensidige Bank markedsfører i samarbeid med AXA; filialene til
  Financial Assurance Company Limited, UK, organisasjonsnummer
  NO987261455, og Financial Insurance Company Limited, UK,
  organisasjonsnummer NO976686756, kjennetegnet ved AXA. Begge er
  engelske selskaper med adresse Building 6, Chiswick Park, 566 Chiswick
  High Road, London, W4 5HR, England. All kontakt skjer gjennom det
  norske kontoret med adresse Postboks 588 Skøyen, 0214 Oslo, telefon
  800 37 500. Tilsynsmyndighet er Prudential Regulation Authority,
  PRA, og Financial Conduct Authority, FCA, i England samt
  Finanstilsynet i Norge, www.finanstilsynet.no.

  Gjensidige Bank ASA med organisasjonsnummer NO990323429,
  adresse PB 33 sentrum, 0101 Oslo er registrert som forsikringsformidler
  for AXA. Registreringen kan kontrolleres på AXA sin hjemmeside
  http://clp.partners.axa/no. Gjensidige Bank ASA har bankvirksomhet
  som hovedvirksomhet. Gjensidige Bank ASA står under tilsyn av
  Finanstilsynet.
  For formidlingen og administrasjon av Betalingsforsikring har Gjensidige
  Bank ASA rett til å ta ut kompensasjon som utg jør 60% av den totale
  premien. Som forsikringsformidler vil Gjensidige Bank ASA kunne
  beholde 50% av det årlige overskuddet. Ved salg gjennom telemarketing
  mottar telemarketingbyrået provisjon for hver solgte forsikring fra
  forsikringsselskapet. Forsikringsselskapet er ansvarlig for det økonomiske
  tapet som kan ramme en kunde, en forsikringsgiver eller noen som
  utleder sin rett fra kunden, som følge av at Gjensidige Bank ASA
  forsettlig eller uaktsomt tilsidesetter sine plikter i henhold til forsikringsformidlingsloven.

  Hvordan fremsetter jeg en klage?
  Om du ikke er fornøyd med formidlingen av forsikringen eller den
  informasjon vi har gitt, ønsker vi at du kontakter klageansvarlig hos
  Gjensidige Bank ASA. Er du misfornøyd med produktet eller
  skadebehandlingen ber vi deg i første omgang å kontakte klageansvarlig
  hos forsikringsselskapet. De vil g jøre det de kan for å løse eventuelle
  uklarheter. Se telefonnummer og adresse til forsikringsselskapet og
  Gjensidige Bank ASA over. Dersom du ikke skulle være fornøyd med
  svaret du får, kan du kontakte Finansklagenemda per telefon 23131960.
  Finansklagenemda prøver upartisk og uten kostnad privatpersoners
  tvister i slike saker. Mer informasjon om Finansklagenemda finner du på
  www.finkn.no. Ovenstående vil ikke begrense din adgang til domstolsbehandling.

   

 • Du har 30 dagers angrerett fra ikrafttredelsesdato for forsikringen. Eventuelt innbetalt forsikringspremie vil da bli refundert. Ved bruk av angrerett kan skjema du får sammen med forsikringsvilkårene benyttes. Etter angrerettstiden kan du si opp forsikringen når du vil. Send skriftlig til  bank@gjensidige.no  eller Gjensidige Bank ASA, Postboks 33, 0101 Oslo.