Elkontroll – for deg som er kontrollør

Elkontroll i henhold til normen NEK 405-2 gir rabatt på forsikring av Hus, Innbo og Landbruk. Kontrollørene må være sertifisert etter normen og avvik som avdekkes må lukkes.

Normene NEK 405-3 «elkontroll Næringsbygg» og NEK 405-4 «Foretak» stiller krav til sertifisering av elkontrollører for næringsbygg og foretaket de er tilknyttet. Kontroll utført av sertifisert kontrollør i henhold til normene gir rabatt i brannforsikringspremien hos våre næringskunder. Kontrollen må dokumenteres i FNO sin database og avvik må lukkes.

Rutiner for elkontroll Bolig  
Kontrollskjemaet som skal brukes for elkontroll Bolig og boliglandbruk skal være merket ”NEK 405-2-2”. I skjemaet som sendes Gjensidige skal kontrollørens sertifikatnummer alltid oppgis. Dette er en forutsetning for at kundene skal få rabatt på forsikringen. Andre skjema som benyttes må være i henhold til NEK 405-2-2 og være merket med dette. Last ned kontroll-skjema (PDF).

Elkontroll av bolig
Bestillinger fra Gjensidige kanaliseres gjennom Sikkerhetsbutikken og til kontrolløren, som må respondere tilbake innen gitte tidsfrister ellers går bestillingen videre. Kontrollfrekvensen er hvert femte år.

Elkontroll av landbruksbygninger
Kontrollordningen for bolig gjelder også for mindre driftsbygninger uten husdyr. Kontrollfrekvensen er hvert tredje år for alle bygninger på gården. Denne frekvensen er den samme som kreves i Mattilsynets forskrifter for driftsbygninger, og som beskrives i KSL.

Større driftsbygninger med husdyr skal gjennomføre elkontroll etter normene NEK 405-1 (Termografering) og NEK 405-3 (Næring). Den enkelte gårdbruker vil få beskjed om man kommer inn under denne ordningen.

Elkontroll av næringsbygg
Alle næringsbygg som kontrolleres skal gjøre dette i henhold til NEK 405-3 for å oppnå rabatt i forsikringspremien. Kontrolløren skal være sertifisert i henhold til samme norm. I tillegg skal foretaket kontrolløren er tilknyttet være sertifisert etter NEK 405-4 normen. Gjensidige, som de andre større forsikringsselskapene i Norge, benytter FNO kontroll for bestilling og rapportering av kontrolloppdrag. Frekvens på kontrollene avhenger av byggenes kontrollklasse. Eksempel: Et Industribygg skal ha kontroll hvert år, lagerlokale hvert 3. år og boligsameier hvert 5. år.

For å bli sertifisert kontrollør
Alle kontrollører må sertifiseres i henhold til normene for å kunne ta i bruk Gjensidiges rabattgivende elkontroll-ordninger. For å bli sertifisert må kontrolløren avlegge og bestå en eksamen.

Det er DnV og Nemko som gjennomfører eksamen, og foretar sertifiseringen etter normene NEK 405-1, NEK 405-2, NEK 405-3 og NEK 405-4. Normene stiller ikke krav til gjennomgått kurs for å ta eksamen, men vi vil anbefale dette på grunnlag av erfaringer.