Hva hvis jeg blir ufør som ung?

Blir du ufør uten å ha personforsikring vil du – som folk flest – få problemer med å opprettholde den levestandarden du er vant til i dag.

Er du student eller nettopp ferdig med en lang utdannelse? Da er du i gruppen som risikerer å tape inntekt over mange år.

Minstepensjonist resten av livet

De som rammes av uførhet i ung alder risikerer å bli tilnærmet minstepensjonister resten av livet.

De som er født ufør, eller har blitt ufør før de har fylt 26 år, kan få en garantert tilleggsytelse fra Nav etter særlige regler. Likevel må de leve på under 200 000 kroner per år fra de er 18 år og ut livet.

I 2018 var det 5000 flere uføre mellom 18 og 29 enn i 2015
Icon-tip

Hva får jeg fra Nav?

  • Blir du syk får du lønn for de første 16 dagene dekket fra arbeidsgiver. Etter disse dagene vil du få sykepenger fra Nav i inntil 50 uker. I denne perioden vil du få dekket sykepenger med inntil 100 % av lønn, men maks 6 G.

    Etter det første året vil du ha krav på arbeidsavklaringspenger i maks 4 år. Det er 66 % av tidligere inntekt inntil 6 G, det vil si maks 4 G.

  • Tenk deg at du pleier å ha en inntekt på omtrent 550 000 kroner og at den blir redusert til omtrent 353 000 kroner. Det kan da bli svært utfordrende å fortsette å betjene lån og betale utgifter som før.

Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2022 på 111 477 kroner

Vær forberedt med uførepensjon fra oss

Hva du bør gjøre er avhengig av livssituasjonen din. Er du nyutdannet? Har du barn? Er du gift? Har du lån? Er du enslig? 

Det er opp til deg hvor mye du verdsetter å ha økonomisk handlefrihet. En privat uførepensjon er en av de viktigste personforsikringene du bør ha. Den gjør det mulig å opprettholde et normalt pengeforbruk dersom du blir ufør.

Fakta om privat uførepensjon

Uførepensjon skiller seg fra andre forsikringer ved at den gir deg kompensasjon for redusert arbeidsinntekt, og blir utbetalt månedlig frem til du mottar alderspensjon eller inntil du blir frisk igjen.

Utbetalingene supplerer det beløpet du får fra Nav, men du kan aldri oppnå mer enn 90 % av din nåværende lønn.

Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2022 på 111 477 kroner