Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Spørsmål og svar om kundeutbytte for bedriftskunder

Finner du ikke svar på det du lurer på, ring 915 03100 (+47 915 03100 fra utlandet) mandag-fredag kl. 8-16. Bruk tastevalg 2 (forsikring) for å spørre om kundeutbytte. Du kan også stille generelle spørsmål på våre sider på Facebook og Twitter.

Vil du heller se informasjon for privat- og landbrukskunder? Se spørsmål og svar om kundeutbytte for privat- og landbrukskunder.

 • Utbetaling og tid

  1. Pengene kommer automatisk inn på konto (passiv aksept)
  Du får brev eller e-post om at vi overfører pengene til samme konto som ved forrige utbetaling av kundeutbytte. Er du en av disse kundene, behøver du ikke å bekrefte kontonummeret ditt. Vi har kontrollert at kontoen fremdeles er aktiv og vil overføre kundeutbytte til deg innen 1 uke etter endringsfristen som er 1. juli 

  Hvis du endrer eller bekrefter kontonummeret ditt før 1. juli, kan du fremskynde betalingen og få pengene på konto allerede etter ca. 1 uke. Dette gjør du ved å  logge inn her.

  2.  Vi trenger et gyldig kontonummer for å kunne utbetale pengene
  Du får brev eller e-post om at vi trenger et gyldig kontonummer. Hvis du har tilgang til å  logge deg inn på gjensidige.no, kan du enkelt legge inn og bekrefte kontonummeret her. Pengene kommer inn på konto i løpet av en uke.

  Har du ikke tilgang til å logge inn, kan du bestille dette her. Du får beskjed på e-post når tilgangen er i orden. Da kan du logge deg inn for å legge inn  og bekrefte kontonummeret, og pengene kommer inn på konto i løpet av en uke.

  3. Hvis du har vært i kontakt med din megler eller en rådgiver, kommer pengene inn på konto innen 1 uke.

 • Ja, du må sørge for å registrere et gyldig kontonummer innen 15. november.

  Kundeutbytte er en tilleggsfordel grunnet den unike eiermodellen vår, det er ikke penger kundene har rettmessig krav på. 

  Beløp som ikke blir hevet innen fristen tilfaller Gjensidigestiftelsens gaveformål.

 • Nei, dessverre. Det kan ikke trekkes fra.

  Skillet mellom kundeforholdet (Gjensidige Forsikring ASA) og eierforholdet (Gjensidigestiftelsen) er årsaken til at utbyttebeløpet ikke kan gis som rabatt.

  Regnskapsmessig kan ikke kundeutbyttet betraktes som en regulering av forsikringspremien. Det er opprinnelig et aksjeutbytte som er generert av mer enn kun premieinntekter. Beløpet er skattepliktig, og må skilles fra løpende/forsikringspremie.

 • Ja, beløp under 150 kroner utbetales ikke – dette av hensyn til blant annet kostnader forbundet med utbetalingen. Det er generalforsamlingen i Gjensidigestiftelsen som har vedtatt dette.

 • Mange av kundene våre vil få brev eller e-post om at vi overfører pengene til samme konto som ved forrige utbetaling av kundeutbytte. Er du en av disse kundene behøver du ikke å bekrefte kontonummeret ditt. Vi har kontrollert at kontoen fremdeles er aktiv og vil overføre kundeutbytte til deg innen 1 uke etter endringsfristen 1. juli

  Hvis du ønsker å endre eller bekrefte kontonummeret, kan du gjøre det ved å logge inn her.

  Endrer eller bekrefter du kontonummeret før endringsfristen, får du pengene på konto allerede etter ca. 1 uke. Du kan med andre ord fremskynde utbetalingen ved å endre eller bekrefte kontonummeret.

 • Innlogging

  Det kan hende det er stor pågang på nettsidene for øyeblikket. Dere kan enten prøve igjen senere eller ringe oss på 915 03100 (bruk tastevalg 2) så vil vi hjelpe.

 • Som kunde hos oss kan dere logge inn på gjensidige.no og få oversikt over bedriftens forsikringer og avtaler, gjøre enkle endringer, se oversikt over skadesaker og fornye avtaler. Her kan dere også oppgi, bekrefte eller endre kontonummer i forbindelse med kundeutbytte.

  Det kan være mange som bestiller tilgang til å logge inn på sidene i forbindelse med kundeutbytte. Derfor kan det ta litt tid før dere får bekreftet tilgang.

  Dere kan også ringe oss på 915 03100, tastevalg 2, så hjelper vi dere.

 • Kriterier for å få kundeutbytte

  Alle skadeforsikringskunder som:

  • Har opptjent premie i kalenderåret Gjensidige utbetaler utbytte for.
  • Er kunde i Gjensidige Forsikring på tidspunktet Gjensidigestiftelsen avholder sin generalforsamling og vedtar om det skal utbetales kundeutbytte
  • Er forsikringstaker i juridisk forstand

  Noen unntak:

  • Beløp under 150 kroner utbetales ikke – dette av hensyn til blant annet kostnader forbundet med utbetalingen
  • Engasjement hos datterselskapene (Tennant, Gjensidige Bank, Gjensidige Pensjonsforsikring, osv.) teller ikke som grunnlag for utbetaling
  • Kunder i 4 av Brannkassene (Gjensidige Hemne Brannkasse, Gjensidige Oppdal-Rennebu Brannkasse og Nord-Odal Gjensidige Brannkasse, Halsa og Tingvoll Brannkasse) mottar ikke kundeutbytte for brann- og/eller naturforsikringer, men vil få kundeutbytte for forsikring av bil, båt, reise, osv.
  • Spesialavtaler som fronting, pooling og captives gir heller ikke grunnlag for kundeutbytte

  De samme reglene gjelder for kunder i Brannkassene.

 • Nei. Kundeutbytte er en overskuddsdeling. Eventuelle skader påvirker ikke deres andel av kundeutbyttet.

 • Hvis Gjensidige Forsikring utbetaler aksjeutbytte, har Gjensidigestiftelsen som majoritetseier, vedtatt at deres andel skal komme skadeforsikringskundene i Gjensidige til gode i form av kundeutbytte. Siden den unike tilleggsfordelen ble innført i 2008 har det blitt utbetalt kundeutbytte i ni av ti år. Ut i fra dette kan man trygt si at det er stor sannsynlighet for å få utbetalt kundeutbytte årlig.

  Størrelsen på kundeutbyttet baseres på forrige års resultat og beslutninger tatt av styrende organer.

 • Kundeutbytte som donasjon

  Ja, du kan registrere kontonummeret til personen/organisasjonen du ønsker skal motta pengene, eller velge å la pengene gå til Gjensidigestiftelsens gavetildeling i ditt hjemfylke.

  Ved å gjøre førstnevnte kan du risikere at fremtidige utbetalinger av kundeutbytte automatisk blir overført til samme kontonummer, med mindre du endrer kontonummeret igjen før neste utbetaling. Vær også oppmerksom på at du selv blir skattlagt for beløpet. Dersom du har registrert kontonummeret til en fradragsberettiget organisasjon må du selv sørge for å følge opp fradragsretten. Les mer under avsnittet om skattlegging.

  Gjensidigestiftelsen deler årlig ut omtrent 200 millioner kroner til gaveformål over hele landet, innenfor trygghet og helse. Ditt bidrag vil bli lagt til tildelingen i ditt hjemfylke. Det er Gjensidigestiftelsens tillitsvalgte (valgt av Gjensidige-kundene) som foretar innstillingen av hvilke prosjekter som skal få støtte. Den årlige søknadsfristen for å søke om støtte er 15. september.

  Les mer på gjensidigestiftelsen.no.

 • Beregning av beløp for kundeutbytte

  Kundeutbytte blir beregnet ut i fra det vi kaller for opptjent premie.

  De fleste har ikke noe forhold til opptjent premie, men forholder seg til årspremie slik det står i forsikringsbeviset. Forskjellen mellom opptjent premie og årspremie kommer der du har hatt endringer i forsikringene dine i løpet av året.

  Opptjent premie reflekterer den risiko Gjensidige har hatt i perioden. Det er opptjent premie fra 1. januar til og med 31. desember som blir tatt med i grunnlaget for beregningen. Ved forfallet i løpet av året endrer normalt premien seg noe, og beregningene tar hensyn til denne endringen. Det vil si at premien fra 1. januar til forfallstidspunktet gir «første» del av grunnlaget, og premien fra forfallstidspunktet til 31. desember gir «andre» del av grunnlaget. Summen er det totale grunnlaget.

  Eventuelle terminforfall/månedlige trekk påvirker ikke beregningene. Nye kunder får beregnet opptjent premie fra ikrafttredelsesdato.

  Eksempel
  La oss si at du betaler forsikringen på forskudd for inntil 1 år. Betaler du fra 1. april, vil ni tolvdeler (9/12) være opptjent premie. Betaler du forsikringen fra 1. juli vil seks tolvdeler (6/12) være opptjent premie.

  Opptjent premie er altså den delen av prisen på forsikringen som har hatt virkning og gitt Gjensidige risiko for skader i det året som har gått.

 • Nei, våre priser fastsettes i skarp konkurranse med andre forsikringsselskaper. Prisene er helt uavhengige av kundeutbytte. Kundeutbytte er en tilleggsfordel på grunn av den unike eiermodellen vi har.

 • Skatt

  Kundeutbytte er skattepliktig med 24 %. Utdelingen er å regne som skattepliktig inntekt etter regelen om utdeling fra stiftelser, jf skatteloven § 5-42 bokstav c. Beløpet føres i selvangivelsen under post 2.6.2 evt. post 3.1.12.

  Har du spørsmål om beskatning av din bedrift, virksomhet eller organisasjon, må dette rettes til Skatteetaten. Gå til skatteetaten.no

  Det er Skatteetaten som sitter på svarene mht. vurdering av hvorvidt virksomheten er skattepliktig.

  Fritaksmodellen 
  Aksjeselskaper vil dessverre ikke kunne benytte fritaksmetoden for å unngå beskatning av kundeutbytte. Selv om det opprinnelig er et aksjeutbytte gjør mellomleddet – Gjensidigestiftelsen - at utdelingen havner innunder regelen om utdeling fra stiftelser og dermed er skattepliktig med 24 %.

  Ved utdelinger etter Sktl. § 5-42, bokstav c, har den som utbetaler beløpet ingen rettslig plikt til å innrapportere beløpet til skattemyndighetene. Vi har imidlertid valgt å gjøre dette som en service for kundene våre. Den enkelte mottaker har imidlertid en selvstendig plikt til å sørge for at beløpet kommer med på selvangivelsen.

  For bedrifter med organisasjonsnummer innrapporterer vi utbetalte beløp direkte til skattemyndighetene. For kunder som ikke har organisasjonsnummer har vi ikke mulighet til en slik felles innrapportering. De får i stedet tilsendt en årsoppgave på nyåret med oversikt over utbetalt kundeutbytte, og det er virksomhetens eget ansvar å følge opp at beløpet blir innrapportert og beskattet dersom de er skattepliktige. Ingen kontaktpersoner i slike virksomheter vil bli skattlagt.

 • Gjensidige – eierskap, aksjer og utbytte

  Ja. Som kunde får dere kundeutbytte som følge av kundeforholdet i Gjensidige Forsikring. Aksjonærutbytte utbetales til de som har kjøpt aksjer i Gjensidige Forsikring.

 • Som kunde i Gjensidige er du ikke bare kunde i et forsikringsselskap, men i tillegg en del av et stort fellesskap som bidrar til å gjøre Norge tryggere, sunnere og mer aktivt. Dette fellesskapet er samlet i Gjensidigestiftelsen, som er største eier av Gjensidige Forsikring med over 60 % av aksjene.

  Stiftelsen får derfor en stor del av overskuddet når forsikringsselskapet gjør det bra. Dette overskuddet gir stiftelsen videre til kundene i form av kundeutbytte – fordi det er de som utgjør stiftelsen.

  I tillegg har stiftelsen egne midler som deles ut til lag og foreninger over hele landet, for å sikre at flest mulig skal leve friske liv. Det er de tillitsvalgte som bestemmer hvem som skal motta støtte, og disse velges blant kundene i Gjensidige. Per i dag er det mellom fem og åtte tillitsvalgte i hvert fylke. 

  Gjennom å være kunde i Gjensidige er du altså en del av Gjensidigestiftelsen. Du kan lese mer om Gjensidigestiftelsen på gjensidigestiftelsen.no.

 • Klage i forbindelse med kundeutbytte

  Send en klage til oss og vi vil gjøre vårt beste for å hjelpe deg.

  Skriv til oss

Ring 915 03100 (tastevalg 2) hvis du har spørsmål om kundeutbytte