Alt du trenger å vite om Norsk Naturskadepool

I løpet av fjoråret stiftet store deler av landet bekjentskap med Ivar, Hilde og Geir, ekstremvær som forårsaket store skader og forsikringsutbetalinger på flere hundre millioner kroner.

Til sammen ble det betalt ut rundt 1,5 milliarder kroner i erstatninger etter naturskader i 2013, og i denne sammenhengen hører vi ofte om Norsk Naturskadepool. 

Unik ordning

Alle som har forsikret en bygning har også en naturskadeforsikring. Hvis du rammes av flom, stormflo, storm, skred og ras er du sikret erstatning gjennom naturskadeordningen.

Du melder skaden på vanlig måte til Gjensidige, som står for taksering og erstatningsoppgjør.

Hva er forsikret?

Det er Naturskadeforsikringsloven som sikrer at alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader automatisk også er forsikret mot naturskade.

Alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlem i Norsk Naturskadepool, som administreres av bransjeforeningen Finans Norge.

Som kunde kommer du aldri i kontakt med Naturskadepoolen. Den er kun et administrativt samarbeidsorgan som utlikner skadene mellom de ulike forsikringsselskapene etter en hendelse. Men ved store hendelser kan poolen også beslutte at det skal settes i verk et felles takseringsapparat.

Det skjedde for eksempel etter ekstremværet Dagmar i romjulen 2011.

Solidarisk

Den norske naturskadeordningen er unik på flere måter. Den er for det første lovpålagt, og for det andre er den solidarisk ved at forsikringspremien er lik for alle, uavhengig av bosted og risiko

Du betaler det samme uavhengig av om du bor i et stormutsatt hus på Vestlandet eller i en blokk i Oslo sentrum.  0,07 promille av det du betaler for brannforsikringen går til Norsk Naturskadepools pott.

For øyeblikket utgjør naturskadepremien 280 kroner for en typisk enebolig.

Hvilke skader dekkes?

Naturskadeforsikringen dekker skader på bygning og løsøre som skyldes storm, flom, skred, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Forsikringsselskapene er enige om felles forsikringsvilkår, men selve oppgjørsreglene varierer. Derfor kan to naboer med tilsynelatende like naturskader på en bygning få ulik erstatning fordi de er forsikret i hvert sitt selskap.

Skader på bil, campingvogn, småbåter og en del andre gjenstander dekkes ikke av naturskadeordningen. Hvis du har kaskoforsikring får du selvfølgelig erstattet skader på disse gjenstandene gjennom den.

Offentlig erstatning

Det finnes også en statlig erstatningsordning for naturskader. Statens naturskadefond  dekker verdier som ikke kan brannforsikres, for eksempel dyrket mark og broer.

Uværs­varsel på SMS

Har du forsikret bil, hus eller hytte hos oss? Da kan du få uværs­varsel på SMS.

Les mer om tjenesten

Default