Høy inntekt gir lavere stipend fra Lånekassen

Er du student, er det stor sannsynlighet for at du er kunde i Lånekassen. I tillegg må du kanskje jobbe for å betale alle utgiftene du har? En deltidsjobb kan gi erfaring og inntekt som er kjekk å ha, men den kan også gå ut over stipendet fra Lånekassen.

Default

Fra lån til utdanningsstipend

Som student kan du få inntil 40 % av basisstøtten fra Lånekassen omgjort til utdanningsstipend. Dette forutsetter at du ikke bor hjemme hos foreldrene dine, at du står på eksamen og at du ikke har inntekt eller formue som er høyere enn Lånekassens beløpsgrenser.

– Det er politisk bestemt at utdanningsstipendet skal behovsprøves. Det innebærer at en mindre andel av basisstøtten blir omgjort til stipend hvis du tjener mer eller har større formue enn grensene som er satt. I en slik situasjon vil du stå igjen med mer av basisstøtten som lån og mindre som stipend, forklarer kommunikasjonsdirektør Anne-Berit Herstad i Lånekassen.

Her svarer hun på spørsmål om studielån, stipend og lønnsinntekt.

Hvor mye kan jeg tjene og ha i formue før jeg får redusert stipend?

– I kalenderåret 2015 kan du tjene 162 769 kroner ved siden av studiene før utdanningsstipendet blir redusert. Studerer du i 7 måneder eller mindre i løpet av året, er grensen 406 923 kroner. Du kan ha en formue på 370 304 kroner som enslig og 711 200 kroner hvis du er gift, registrert partner eller samboer med felles barn.

Hvor mye blir stipendet redusert?

– Tjener du over beløpsgrensen, blir stipendet redusert med 5 % av den delen av inntekten som er over beløpsgrensen. Dette tallet ganges så med antall måneder du har mottatt støtte.

– Når det gjelder formue, er regelen for enslige at stipendet blir redusert med 2 % av den delen som er over beløpsgrensen. Også denne summen ganges med antall måneder du har mottatt støtte. Er du gift, registrert partner eller samboer med felles barn er satsen 1 %.

Hva med meg som tar utdanning på deltid?

– De samme reglene gjelder for deltids- som for heltidsutdanning. Men du får en mindre reduksjon i stipendet alt etter hvor mange prosent du studerer. Er du student 50 % av tiden, får du bare halvparten av trekket sammenliknet med en heltidsstudent.

Hvilke andre stipend enn utdanningsstipendet kan bli redusert?

– I tillegg til utdanningsstipend, blir forsørgerstipend og ekstrastipend til studenter med funksjonshemming eller nedsatt funksjonsevne behovsprøvd mot inntekt og formue. Trekkene skjer i følgende rekkefølge: Først reduseres stipend til søkere med funksjonshemming/nedsatt funksjonsevne, deretter forsørgerstipend og til sist utdanningsstipend.

Må jeg informere Lånekassen om inntekt og formue?

– Omgjøringen av lån til stipend skjer automatisk etter at Lånekassen har fått likningsopplysningene dine fra Skatteetaten.

Dette er tallene som brukes:

  • All skattepliktig arbeidsinntekt (inkludert feriepenger) 
  • Alle skattbare trygde- og pensjonsytelser
  • Alle kapitalinntekter (unntatt renteinntekter fra BSU)
  • Nettoformue

Omgjøringen skjer i november året etter at du besto eksamen eller fullførte utdanningen. Lånekassen innhenter de opplysningene som trengs fra tredjeparter, og omgjøringen skjer automatisk. Du får informasjon om resultatet i postkassen på Dine sider på Lånekassens nettsider.

Vil redusert stipend få følger for nedbetalingsplanen min?

– Beløpet som ikke blir omgjort til stipend, vil forbli lån. Det kan heller ikke gjøres om til stipend på et senere tidspunkt. Det betyr at lånet vil være litt større når du begynner å betale ned på det. Men du skal ikke begynne å betale lånet tilbake tidligere enn du ville gjort med fullt stipend.

Er det mange som får redusert stipend som følge av for høy inntekt eller formue?

– I 2013, som er det siste året vi har opplysninger om, fikk 42 300 studenter redusert utdanningsstipend fordi de hadde inntekt, trygd eller formue over beløpsgrensene. Det tilsvarer cirka 1 av 6 av de 266 400 studentene vi mottok likningsopplysninger om.

  • 28 700 studenter fikk redusert utdanningsstipend på grunn av inntekt over beløpsgrensen
  • 8 200 fikk redusert utdanningsstipend på grunn av formue over beløpsgrensen
  • 6 200 fikk redusert utdanningsstipend på grunn av trygdeytelser over beløpsgrensen

– Tjener du mye i deltids­jobben, kan du ende opp med mer lån og mindre stipend fra Lånekassen, sier kommunikasjons­direktør Anne-Berit Herstad i Lånekassen.

Foto: Lånekassen