Myke trafikanter har også ansvar

Det heter at myke trafikanter alltid har retten på sin side. At det likevel er livsfarlig å stå på krava som fotgjenger og syklist, skjønner de fleste. Men visste du at det også kan få økonomiske konsekvenser? Er du uaktsom, har forsikringsselskapet rett til å redusere erstatningen etter en ulykke. 

Krysser veien med livet som innsats

Det er en travel formiddag midt i Oslo sentrum. En endeløs strøm av busser, biler, trikker, syklister og fotgjengere sluses gjennom et sinnrikt system av skinner, holdeplasser, sykkel- og gangfelt. Mange fotgjengere og syklister venter tålmodig på grønt lys, andre kaster seg ut mellom forbipasserende kjøretøy i jakten på sparte sekunder.

I dag kommer alle seg greit over gaten, men statistikken viser at det er risikosport å være myk trafikant, opplyser kommunikasjonssjef Kristin Øyen i Trygg Trafikk.

– I 2012 var alle som døde i trafikkulykker i Oslo fotgjengere eller syklister. I fjor mistet 188 personer livet i trafikkulykker i Norge. 27 av dem – cirka 15 % – var myke trafikanter. De fleste av disse ulykkene skjer ved kryssing av vei, sier hun.

Falsk trygghet

Smale og uoversiktlige veier, lang mørketid og vinterføre kan forklare en del av ulykkene. Men mange liv kunne vært spart hvis flere trafikanter, både myke og harde, var mer oppmerksomme.

– Lovverket beskytter myke trafikanter. Alle vet for eksempel at bilister har vikeplikt ved gangfelt, og mange fotgjengere vil gjerne stå opp for retten sin. I Norge er det imidlertid slik at de hvite stripene kan gi en falsk trygghet. Mange mennesker dør og skades i gangfelt som ikke har lysregulering, sier Øyen.

Risikerer avkorting

Det er alltid ille når noen blir drept eller skadd i trafikken. Og en uaktsom bilfører kan ende opp som tiltalt i en straffesak, noe en myk trafikant ikke risikerer. Begge kan likevel oppleve at handlingene deres får økonomiske konsekvenser.

En bilfører som har vært uaktsom, vil kunne oppleve at selskapet krever regress, det vil si at føreren må betale tilbake en del av erstatningen som er betalt til en skadd fotgjenger. Myke trafikanter, som fotgjengere, syklister og rulleskiløpere, kan på sin side oppleve at selskapet reduserer – avkorter – erstatningssummen hvis det kommer fram at de var uaktsomme og dermed medvirket til skade. Det samme kan skje med utbetalingen fra en eventuell ulykkesforsikring.

Hva er uaktsomhet?

Hva skal til for at en myk trafikant kan sies å ha opptrådt uaktsomt? Spørsmålet har ingen fasit, men forsikringsselskapene vurderer spørsmålet om medvirkning til skade i alle typer saker, enten det dreier seg om en stjålet mobil eller en trafikkulykke.

I en kjennelse fra Avkortningsnemda fikk et forsikringsselskap medhold da det reduserte erstatningen til en fotgjenger med 50 %. Nemnda konkluderte med at fotgjengeren var grovt uaktsom da han ble påkjørt mens han krysset veibanen på skrått, utenfor et gangfelt, i det minste i rask gange. Det var relativt mørkt på stedet, og mannen hadde mørke klær. Han brukte ikke refleks.

Vil endre loven

Som fotgjengere har vi plikt til å vurdere trafikken før vi krysser veien utenfor gangfelt. Da er det de gående som har vikeplikt for biler. Denne plikten ønsker Trygg Trafikk skal gjelde også i oppmerkede gangfelt. Organisasjonen har bedt Samferdselsdepartementet endre regelverket.

– Vi mener det er feil at bare bilister har ansvar. Fotgjengere bør også se seg for og vurdere trafikkbildet – og ikke løpe ut i gangfeltet og slik sette både seg selv og andre i fare, fastslår Kristin Øyen.

Hun understreker at Trygg Trafikk ikke ønsker å svekke ansvaret man har som bilfører. Men hun tror at en regelendring som også gir fotgjengeren et juridisk ansvar er et tiltak som kan bidra til økt sikkerhet i trafikken.

– Vi kan ha godt av å bli minnet på at vi må ta ansvar for oss selv. I Sverige er gående pålagt å vurdere bilens avstand og hastighet før de krysser veien i gangfelt, og vi mener dette vil ha en god effekt også i Norge. Det handler til syvende og sist om å ivareta egen sikkerhet i trafikken, sier Øyen.

Kristin Øyen, kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, sier at fotgjengere bør bli minnet på at de må ta ansvar for seg selv i trafikken.

Foto: Sverre Chr. Jarild

Trygg over veien

  • Benytt alltid gangfelt, gangbru eller undergang der det finnes, selv om det blir en omvei
  • Stopp opp, se deg for (venstre, høyre, venstre) og vurder hastigheten på eventuelle biler før du krysser veien
  • Få blikkontakt med sjåføren, så er du sikker på at du er sett
  • Bruk refleks, selv om det er gatebelysning – refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt med 85 %
  • Gå rett over veien, så oppholder du deg kortere tid i kjørebanen
  • Husk at syklister kun regnes som gående i gangfelt når de leier sykkelen
  • En sykkel skal ha rød refleks bak og gul eller hvit på begge sider av pedalene – i mørket skal sykkelen også ha lykt foran og bak som gir henholdsvis hvitt/gult og rødt lys

Kilde: Trygg Trafikk