NB2/17_Alexandra Plathe_kvinner_pensjon_800x450px

Myter og sannheter om tidligpensjon

Gjensidige Nyhetsbrev  |  Publisert: 24.03.2017  |  Sist oppdatert: 08.10.2020

Når du blir 62 år, kan du velge å slutte å jobbe eller å kombinere jobb og pensjon. Hva bør du tenke på før du bestemmer deg – og hva lønner seg økonomisk? Les pensjonsekspert Alexandra Plahtes råd om jobb og pensjon.

– Tidligere var pensjonsuttak ensbetydende med at man skulle slutte å jobbe. Pensjonsreformen endret dette. Nå er ikke pensjon nødvendigvis et spørsmål om når man skal gå av med pensjon, men et spørsmål om når man skal ta ut pensjon.

Forskjell på privat og offentlig sektor

Når det gjelder alderspensjon fra Nav, kan denne, på visse vilkår, tas ut fleksibelt fra fylte 62 år. Er man ansatt i privat sektor, gjelder fleksibiliteten også for tjenestepensjonen og AFP. Sistnevnte gjelder ikke ansatte i offentlig sektor. Men dette er det mange som misforstår. De tror at ansatte i offentlig sektor heller ikke har muligheten til fleksibelt uttak av alderspensjonen fra Nav. Det er feil. Reglene i folketrygden gjelder alle, uavhengig av hvor man måtte være ansatt.

Dette må du passe på

Full jobb og full pensjon er altså mulig. Tusenkronersspørsmålet er: Hva lønner seg for deg? Først vil jeg minne om at det selvsagt er en rekke individuelle forhold som avgjør dette. I tillegg vil det alltid være forhold som ikke lar seg tallfeste i kroner og øre. De må likevel tas hensyn til når du skal vurdere hva som er riktig for deg: tidliguttak eller ikke?

Når det gjelder skattereglene på pensjon, trekker disse isolert sett ofte i retning av tidliguttak. Reguleringen og avkastning trekker isolert sett normalt i motsatt retning.

Her er noen sannheter og myter om tidliguttak, i tillegg til noen sjekkpunkter som jeg mener det er greit å ha i mente:

1) Tidliguttak betyr ikke nødvendigvis lavere total pensjon

Mange tror at den samlede pensjonen blir lavere hvis man begynner på ta den ut tidlig. Det trenger slett ikke være riktig. Den årlige utbetalingen blir lavere, men det er fordi man fordeler pensjonspotten over flere år. Svært forenklet: Du tar ut pensjon fra fylte 62 år og dør når du er eksakt så gammel som det som er antatt levealder for din generasjon. Da vil du ha fått utbetalt det samme beløpet brutto som hvis du ventet med å ta ut pensjon fra og med fylte 67 år. Du har bare fordelt den over flere år.

2) Alderspensjon fra folketrygden er livsvarig

Ja, pensjon fra folketrygden er alltid livsvarig. Det er altså ikke slik mange tror – at alderspensjonen fra Nav stopper eller blir redusert hvis du blir eldre enn det statistikken tilsier.

3) Egenandel på sykehjem

Egenandelen på sykehjem er inntil 85 % av pensjon under utbetaling. Hvis du har tatt ut pensjon tidlig og plassert pengene i banken, regnes dette som formue. Egenandelen beregnes ikke av formue, bare av avkastningen/rentene.

4) Fleksibilitet, avkastning og regulering

Mitt inntrykk er at mange som vurderer tidliguttak slett ikke har tenkt å slutte å jobbe. De ønsker bare å sikre seg mest mulig pensjon tidligst mulig. Selv om pensjon reguleres lavere under utbetaling enn når den «står hos» Nav, ønsker mange å ha fleksibiliteten og muligheten til å investere og plassere pengene på egen hånd.

Om du betaler formuesskatt, vil dette selvsagt også være en faktor i det totale regnestykket. Med dagens rentemarked skal det godt gjøres å matche mer-reguleringen du får hos Nav – se egen faktaboks.

5) Fungerer som en forsikring for de etterlatte

Som nevnt er det mange som starter tidliguttak selv om de fortsetter i full jobb. Flere sier at de ved å starte tidliguttak og spare pengene, bidrar til å sikre de etterlatte økonomisk hvis de selv skulle dø før pensjonen er utbetalt. Det å etterlate ektefellen en ekstra buffer i form av oppspart pensjon, kan oppleves som en ekstra trygghet, særlig hvis han eller hun har lav pensjon.

6) Spesielle skatteregler på pensjon

Mange tenker – som riktig er – at kombinasjonen av lønn og pensjon fort medfører høyere skatt i form av trinnskatt, tidligere kalt toppskatt. Dette er korrekt i den forstand at pensjon og lønn legges sammen når trinnskatten skal beregnes. For pensjon gjelder imidlertid egne skatteregler, og disse fører til at tidliguttak likevel kan være gunstig skattemessig sett. Pensjon gir et eget skattefradrag, og jo lavere den årlige pensjonen er, jo større effekt får man av skattefradraget.

Hvis du starter å ta ut pensjon tidlig, får du lavere årlig pensjon enn hvis du utsetter uttaket. Dermed får du større effekt av skattefradraget. Det blir med andre ord et individuelt regnestykke hvor svaret avhenger av om mer-trinnskatten man får (fordi man tar ut pensjonen i tillegg til lønn) overstiger det særskilte skattefradraget man får (fordi man har startet uttak av pensjon).

Mange kan få en del høyere trinnskatt før det overstiger effekten av skattefradraget. Det er selvsagt viktig å minne om at det – som alltid – vil være en rekke individuelle forhold som påvirker fasiten for deg.

7) Skatterisiko

Mange er opptatt av det nevnte skattefradraget og bekymrer seg for at det skal bli mindre gunstig hvis skattereglene endres. Da er det viktig å være klar over at tidliguttak av pensjonen fra Nav ikke er noe man låser seg til permanent. Hvis skattereglene endres, kan du stoppe pensjonsutbetalingen. Da har du i det minste hatt glede av fradraget så lenge det varte.

Hva ville jeg gjort?

Til slutt: Spørsmålet «hva ville du gjort hvis du var meg» dukker ofte opp. Vårt privilegium  som uavhengige fagpersoner er at vi synliggjør fakta samtidig som vi peker på alle de individuelle ikke-økonomiske forhold som også bør vurderes. Vi presiserer alltid at den enkelte må ta valget selv. Forhåpentlig kan vi gi informasjon som sikrer den enkelte et bedre grunnlag for å kunne trekke riktig konklusjon. Det å få synliggjort fakta skaper tryggheten som er nødvendig for å kunne ta et godt valg. Og ja, mange velger tidliguttak – om enn av ulike grunner.

Alexandra Plahte er jurist og leder av pensjon i Gabler Steenberg & Plahte AS, et selskap som rendyrker uavhengigheten ved at oppgaven deres ene og alene er å sikre hver enkelt et best mulig grunnlag for å treffe riktige valg.

Mer-regulering

Når pensjonen «står hos Nav», får man G-regulering på hele pensjonsbeløpet, det vil si brutto-pensjonen. Pensjon under utbetaling reguleres noe lavere (G deretter fratrukket 0,75 %).

Velger man tidliguttak, vil følgelig pensjonen reguleres lavere enn om pengene sto hos Nav.

Man kan riktignok plassere og investere midlene selv, men med dagens lavrentenivå sier det seg selv at det kan være vanskelig å slå reguleringen fra Nav. I tillegg er det jo slik at midlene man kan investere er beløpet etter fradrag for skatt, mens man får regulering på hele beløpet, bruttosummen, hos Nav.

Vite mer om pensjon?

Vil du vite mer om regelverket og om du fremdeles kan påvirke resultatet? Våre dyktige rådgivere hjelper deg med alt innenfor pensjon, uttak og sparing.

Les mer og få hjelp av en rådgiver