Pensjon – ganske enkelt

Pensjon er de pengene du skal leve av den dagen du blir pensjonist. Hvor mye du får i pensjon avhenger blant annet av hvor lenge du har jobbet og hvor mye du har tjent, men i Norge får alle pensjon, enten de har jobbet eller ikke. 

Pensjon består av tre deler

 • Alderspensjon fra folketrygden
 • Tjenestepensjon fra nåværende og tidligere arbeidsgivere
 • Privat pensjonssparing

Folketrygden

 • Du får pensjonsopptjening når du er i arbeid eller har annen pensjonsgivende inntekt, som for eksempel fødselspermisjon. 
 • Opptjening skjer fra du er 13 til 75 år. 
 • Du kan ta ut alderspensjon fra du er 62 år.
 • Er du ansatt i en privat bedrift, kan du kombinere alderspensjon med lønnet arbeid uten at pensjonen din blir redusert.

Tjenestepensjon fra nåværende og tidligere arbeidsgivere

Det finnes flere tjenestepensjonsordninger fra arbeidsgiver. I privat sektor er innskuddspensjon den mest vanlige og den eneste ordningen som Gjensidige tilbyr. Statlige og kommunalt ansatte får offentlig tjenestepensjon.

 • Arbeidsgiver betaler inn et månedlig innskudd, en gitt prosentandel av lønnen din, på din pensjonskonto. 

  • Du kan ta ut pensjonen fra du er 62 år.
  • Du kan selv velge pensjonsprofil (risikoprofil) på pensjonssparingen.
  • Hvis du skulle falle fra, går hele det oppsparte beløpet til dine etterlatte.
  • Hvis du slutter i en bedrift hvor du har hatt innskuddspensjon, får du med deg et pensjonskapitalbevis
 • Pensjon fra arbeidsgiver, pluss pensjon fra folketrygden skal tilsammen utgjøre en viss prosentandel av lønnen du har når du slutter. 

  • Utbetaling kan skje fra 62 år og varer livet ut.
  • Hvis du skulle falle fra, går ofte noe av pensjonen tilbake til etterlatte og noe til pensjonsselskapet. Dette må du sjekke i avtalen din.  
  • Hvis du slutter du i en bedrift hvor du har hatt ytelsesbasert pensjon, får du med deg en fripolise
 • Enkelte arbeidsgivere har valgt det som kalles en hybridpensjon. Denne har elementer i seg fra både innskudds- og ytelsespensjon. Arbeidsgiver sparer en prosentandel av lønnen din i pensjon for deg. Innskuddssatsene varierer fra arbeidssted til arbeidssted, men minimumssatsen er 2 prosent av lønn opp til 12 G.

 • Offentlig tjenestepensjon er en pensjonsordning for ansatte i stat, kommune, helseforetak eller bedrifter med tilknytning til det offentlige. Fra 1.1.2020 kom det en ny ordning for alle som er født i 1963 eller senere, mens for de som er født før 1963 beholder gammel ordning for offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP.

  Les mer om offentlig tjenestepensjon

 • AFP er en livsvarig pensjon og den blir beregnet på grunnlag av alle år med registrert inntekt til du fyller 61 år. AFP finnes i både offentlig og privat sektor, men ordningene er ulike. 
  Sjekk med arbeidsgiveren din om du har AFP.

  For mer informasjon: nav.no og afp.no.

Privat pensjonssparing

I tillegg til pengene du får fra folketrygden, tidligere og nåværende arbeidsgiver, kommer penger du eventuelt har spart selv. Hvor mye du skal spare og hva som er den beste måten å spare til pensjon på kommer blant annet an på alderen din, økonomien og livssituasjonen din og hvor mye du trenger for å kunne leve slik du ønsker når du blir pensjonist.

Gjensidige tilbyr to spareordninger: Fondskonto Link og IPS – individuell pensjonssparing med skattefordel.

Les om Fondskonto Link og IPS

Få oversikt over pensjonen din