Fripoliser

En fripolise er oppspart pensjon fra den tiden du har vært ansatt i en bedrift med ytelsesbasert pensjonssparing. Fripolisen kan du få utbetalt fra 62 år og den garanterte avkastningen er allerede innregnet i utbetalingsbeløpet. 

Forsikring og skattefordeler

Forsikring

Din fripolise er mer enn pensjonssparing – den er også en forsikring.

En fripolise kan inneholde

 • alderspensjon
 • ektefellepensjon
 • barnepensjon
 • uførepensjon

I forsikringsbeviset ser du hvilke dekninger som gjelder for deg og din familie.

Skattefordeler

Fripoliser har skattefordeler som

 • fritak for formueskatt for verdiene i fripolisen
 • fritak for skatt på avkastning mens du sparer
 • samme skatt som annen pensjonsinntekt

Fripolisen din hos oss

Avkastning

Fripolisen blir tildelt en garantert minsteavkastning hvert år. Vi tilfører avkastning ut over garantert minsteavkastning til fripolisens tilleggsavsetning, eller vi benytter den til å øke årlig pensjonsbeløp. I den årlige kontoutskriften opplyser vi om hvor mye avkastning som er tilført fripolisen din.

Kontoutskriften din

Logg deg inn på gjensidige.no for å finne kontoutskriften din.

Se forklaring til den årlige kontoutskriften

 • Du får en fripolise når du slutter hos en arbeidsgiver som har ytelsesbasert pensjonsordning for de ansatte. Arbeidsgiver slutter da å innbetale på pensjonsordningen din. Det blir beregnet et pensjonsbeløp basert på innbetalingene som er gjort og denne pensjonsforsikringen kalles fripolise.

  Du må ha vært ansatt i minst 12 måneder for å få opparbeidet deg en fripolise.

 • Det er ikke alltid så lett å forstå forskjellen på en fripolise og et pensjonskapitalbevis.
  Er du ansatt i en privat bedrift, er bedriften du arbeider i pålagt å spare til pensjon for deg gjennom Lov om obligatorisk tjenestepensjon, som trådte i kraft i 2006.

  Har du jobbet i bedriften i minst 12 måneder, får du med deg en fripolise hvis bedriften hadde ytelsesbasert pensjonsordning. Du får et pensjonskapitalbevis hvis bedriften hadde innskuddspensjonsordning. Noen har også fått en fripolise fordi bedriften har gått fra en ytelsesbasert pensjonsordning til en innskuddsbasert pensjonsordning.

  Fripolise:
  Forsikringsselskapet bestemmer hvordan pengene skal forvaltes. Avtalen din har en garantert ytelse, og du er sikret en avkastning på mellom 2-4 %.
  Avkastningen er allerede beregnet i den årlige ytelsen som du finner på årsoppgaven din.

Nye regler for fripoliser

Tidligere hadde alle fripoliser en garantert ytelse – normalt med en avkastning på rundt 3 %. I september 2014 ble det innført nye regler, som åpnet for å gjøre om fripoliser med garantert ytelse til fripoliser med investeringsvalg.

Det betyr at du får 2 muligheter:

 1. Du kan endre din fripolise slik at du selv kan bestemme hvordan pensjonspengene dine skal forvaltes
 2. Du kan beholde fripolisen din som den er i dag
 • Uten investeringsvalg beholder du den avkastningsgarantien du har i dag. Det betyr at du ikke tar noen risiko med pensjonen din, og vet hva du får. Dette er et godt valg hvis det er mindre enn 10 år til du skal ta ut pensjon.

 • En fripolise med investeringsvalg lar deg plassere sparebeløpet i aksje- og rentemarkedet. Da kan du velge en høyere risiko, og få mulighet for bedre avkastning på sparingen din – spesielt hvis det er lenge (minst 10 år) til du skal ta ut pensjon.