Helge Leiro Baastad: Nok et godt år bak oss – spennende muligheter foran oss

Gjensidige står sterkt ved utgangen av 2017. Både kundetilfredsheten og kundelojaliteten er på et høyt nivå. I Norge ble vi tildelt Omdømmeprisen av IPSOS, og vi hadde det beste omdømmet i finansbransjen.

Året 2017

Baastad_Helge_Leiro

Gjensidige leverte solide resultater også i 2017, med et samlet resultat på 4,5 milliarder kroner. Lønnsomheten i Norge var fortsatt veldig god, og utenfor Norge utviklet lønnsomheten seg positivt som planlagt.

Det er høy oppmerksomhet rundt lokale, raske tilpasninger utenfor Norge. Vi ser at det ikke alltid er riktig å tenke felles løsninger over alt. Likevel er vi på god vei med å utnytte vår beste praksis innenfor viktige områder på tvers av organisasjon og geografier.Arbeidet med å styrke posisjonen vår utenfor Norge fortsetter med stor kraft. Fra 2018 vil Sverige, Danmark og Baltikum rapporteres som hvert sitt segment.

Bank- og pensjonsområdene har nå vært i virksomhet i mer enn 10 år og er sterke og offensive aktører i det norske markedet. Til sammen bidro de to områdene med 716 millioner kroner til Gjensidiges resultater for 2017.

Samarbeidet med vår største eier, Gjensidige­stiftelsen, har vært godt også i året som gikk. Våre skadeforsikringskunder i Norge fikk i 2017 utbetalt 2,1 milliarder kroner i kundeutbytte av Gjensidigestiftelsen. Kundeutbyttet er en unik fordel for våre kunder.

Vi har gjennom 2017 måttet leve med fortsatt lave renter. Utsiktene for 2018 er at rentenivået vil fortsette å holde seg lavt. Lavt rentenivå gir lavere finansinntekter og øker behovet for et sterkt forsikringsresultat. Dette understreker viktigheten av god lønnsomhet i kjernevirksomheten gjennom kostnadseffektivitet, god risikoseleksjon og tariffering.

Samfunnsansvar før og nå

Samfunnsansvar har alltid vært en naturlig og viktig del av vår virksomhet som forsikringsselskap. I dag baserer vi vårt samfunnsansvar på FN’s Global Compact-prinsipper, som vi har sluttet oss til. Dette forplikter oss til å arbeide for å fremme grunnleggende menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og anti-korrupsjon gjennom vår egen virksomhet og i selskaper vi investerer i.

Dette betyr ikke at vi skal gi slipp på det som gjennom mesteparten av vår historie har vært vårt viktigste samfunnsansvar, nemlig forebygging av ulykker og skader i de områder hvor vi har virksomhet.

Vi må anerkjenne at vi i stadig sterkere grad oppfattes som et internasjonalt selskap med et internasjonalt ansvar. Dette stiller nye krav til oss, både i forhold til aktiviteter og transparens mot markedet.

Som en stor kapitalforvalter er det særlig viktig at vi stiller krav om etisk forsvarlig drift i de selskapene vi investerer i. Vi baserer våre etiske retningslinjer på FN’s Global Compact-prinsipper og internasjonale konvensjoner om inhumane våpen.

Du kan lese mer om vårt samfunnsansvar på side 22-39 i denne årsrapporten.

Endrede rammebetingelser gir nye muligheter

Et av Gjensidiges viktigste konkurransefortrinn er vår evne til endring. Vi har lang erfaring i å tilpasse oss kundenes behov, og vil fortsette å gjøre det etter hvert som rammebetingelsene endrer seg.

Det er i 2017 arbeidet målrettet for å tilpasse våre rutiner og prosesser til nye regelverk, blant annet personvernforordningen (GDPR).

Nytt regelverk kan åpne for nye måter å konkurrere på, og andre måter å drive service og salg enn vi er vant med. På samme måte som med endringer i teknologi og kundeadferd, kan dette skape muligheter både for eksisterende og nye aktører.

Fremtiden vil preges av aldrende befolkning og økt digitalisering, med behov for nye løsninger, nye forretningsmodeller og initiativ.

Vi vil møte dette med nye satsinger, og være åpne for å delta i nye samarbeidskonstellasjoner der mulighetene måtte åpne seg. Størrelse og skala vil bli viktigere og viktigere for å kunne utnytte data, teknologi og kunnskap på en stadig mer sofistikert måte – og for å være en relevant partner for fremtiden. Vi har ambisjoner om å utvikle oss videre til å bli en enda større nordisk forsikringsaktør.

Satsingen innen person- og helserisikomarkedet vil fortsette i et tempo som er tilpasset markedsutviklingen. Dette er et område hvor vi venter vekst i de nordiske landene i lang tid fremover, drevet av den demografiske utviklingen.

Vår ambisjon er sterk og tydelig. Vi skal bli best i bransjen på kundeorientering i det nordiske markedet for skadeforsikring, og vi skal fortsette å skape betydelige verdier for våre eiere.

Vi skal levere de beste digitale kundeopplevelsene. Vi skal være relevante i folks og bedrifters hverdag. Vi skal sørge for at kundene våre er godt forberedt, om noe skulle skje. Og vi skal hjelpe dem når uhellet eller ulykken er ute. Vi skal fortsatt kjenne kunden best – og bry oss mest.