Investorinformasjon

Gjensidigeaksjen ga en totalavkastning i 2017 på 19 prosent. Ved utgangen av året var Gjensidige det syvende største selskapet notert på Oslo Børs, med en markedsverdi på 77 milliarder kroner. Resultatet per aksje ble 9,05 kroner i 2017, og styret har foreslått et utbytte på 7,10 kroner per aksje.

Retningslinjer for investorkontakt

Gjensidige skal ha en åpen dialog med alle interessenter, og følger Oslo Børs’ IR-anbefaling. Etablerte retningslinjer for investorkontakt finnes på www.gjensidige.no/investor.

Vi gjennomfører hvert kvartal møter med analytikere og investorer for å diskutere resultatene og forretningsdriften. I disse møtene deltar som hovedregel en investorkontakt fra Gjensidige, eventuelt sammen med konsernsjef og/eller finansdirektør eller annen relevant direktør fra selskapet.

 

Utbytte og utbyttepolitikk

Gjensidige har som mål å utbetale høye og stabile nominelle utbytter, og minimum 70 prosent av resultat etter skatt over tid. Ved fastsettelse av størrelsen på utbyttet vil det tas hensyn til forventet fremtidig kapitalbehov. I tillegg vil Gjensidige over tid utbetale overskuddskapital.

For regnskapsåret 2017 har styret på bakgrunn av årsresultatet foreslått et utbytte på 7,10 kroner per aksje. Dette tilsvarer 79 prosent av resultatet etter skatt.

Utbyttet for regnskapsåret 2017 vedtas av generalforsamlingen den 5. april 2018 og utbetales til de som er registrerte aksjeeiere på egneralforsamlingsdatoen.
Gjensidigeaksjen handles eks utbytte 6. april 2018, oppgjørsdato er 9. april 2018 og utbyttet utbetales 16. april 2018.

Utbyttemodell

Kundeutbytte

Gjensidigestiftelsen er den største aksjeeieren i Gjensidige med en eierandel på 62,2 prosent. Stiftelsen videreformidler aksjeutbytter knyttet til årsresultater fra Gjensidige, til våre skadeforsikringskunder i Norge i form av kundeutbytter.

Aksjeutbytter knyttet til utdeling av overskuddskapital beholdes og forvaltes av Gjensidigestiftelsen.

Kundeutbytter fordeles til kundene basert på betalt forsikringspremie for det regnskapsåret aksjeutbyttet gjelder og utbetales til de som fortsatt er kunder i Gjensidige ved tidspunktet for Gjensidigestiftelsens generalforsamling, som vedtar kundeutbyttet. Utbetalt kundeutbytte i 2017, basert på resultatet for 2016, utgjorde 14 prosent av betalt premie i 2016.

Eierforhold

Ved utgangen av 2017 hadde Gjensidige omtrent 33.000 aksjeeiere. De 20 største eierne representerte til sammen 85,1 prosent av aksjene i selskapet.
Gjensidigestiftelsen har vedtektsfestet et eierskap i Gjensidige på minimum 60 prosent, og skal bidra til forutsigbarhet og eiermessig stabilitet.
Stiftelsen har uttalt vilje til å vurdere redusert eierbrøk ved eventuelle oppkjøp eller kapitalutvidelser som er i samsvar med Gjensidiges overordnede
strategi.
Stiftelsen forvalter eierskapet i Gjensidige på vegne av Gjensidiges skadeforsikringskunder i Norge. Den har en eierpolitikk med fokus på høy verdiskaping
over tid og forventer et konkurransedyktig utbytte.

20 største aksjeeiere per 31. desember 2017 *

1 Gjensidigestiftelsen62,2
2 Deutsche Bank  3,9
3 Caisse de Depot et Placement du Quebec 3,7
4 Folketrygdondet3,4
5 Danske Bank 2,7
6 Black Rock Inc 2,1
7 State Street Corporation0,8
8 The Vanguard Group, Inc 0,8
9 DnB ASA 0,8
10 Storebrand0,6
11 Safe investment Company  0,5
12  KLP 0,5
13 Nordea0,5
14 Thornburg Investment Mgt. 0,5
15 JPMorgan Chase & Co William Blair & Company 0,4
16 Northern Trust Corporation 0,4
17 1832 Asset Mgt 0,3
18 Fidelity Worldwide Investment (FIL) 0,3
19 Legal & General  Group 0,3
20 Societe Generale 0,3

* 1 Eieroversikten er basert på en analyse gjennomført av Orient Capital Ltd, basert på eierregisteret i VPS per 29. desember 2017. Gjennom analysen kartlegges hvilke eiere som står bak de ulike forvalterkonti. Det kan ikke garanteres at oversikten er korrekt.

** Fordeling av aksjer eksklusive aksjer eiet av Gjensidigestiftelsen

Til toppen av siden

Generalforsamling

Neste ordinære generalforsamling holdes på Gjensidiges hovedkontor i Schweigaardsgate 21, Oslo, den 5. april 2018 kl 17:00.

For mer detaljert informasjon om organstrukturen og/eller generalforsamlingen, se side 40-53 og/eller www.gjensidige.no/investor