Kapitalforvaltning

Formålet med investeringsporteføljen er primært å dekke de forsikringstekniske forpliktelsene, og bidra til at konsernet når sitt mål for avkastning på egenkapitalen. Ved utløpet av 2017 utgjorde porteføljen 54,9 milliarder kroner.

Investeringsporteføljen

Konsernets investeringsportefølje omfatter alle investeringsmidler i konsernet, med unntak av investeringsmidler fra segmentene Pensjon og Bank. Store deler av forvaltningen settes ut til eksterne forvaltere, mens konsernets investeringsfunksjon konsentrerer seg om aktivaallokering, risikostyring og forvalterseleksjon. Direkte eiendomsinvesteringer gjøres via selskapet Oslo Areal, der Gjensidige eier 50 prosent.

Investeringsporteføljen består av to deler: en sikringsportefølje og en friportefølje. Sikringsporteføljen skal motsvare konsernets forsikringstekniske avsetninger og er investert i rentebærende instrumenter med en løpetid som er tilpasset de forsikringstekniske avsetningene. Den frie porteføljen består av ulike aktiva. Aktivaallokeringen i denne porteføljen må sees i sammenheng med konsernets kapitalisering og risikokapasitet, og konsernets løpende risikoappetitt.

Generelt er valutarisiko i investeringsporteføljen sikret opp mot 100 prosent, med en tillatt ramme på +/- 10 prosent per valuta. Ved årsslutt 2017 utgjorde den samlede investeringsporteføljen 54,9 milliarder kroner. Finansresultatet ble 2,0 milliarder kroner, som tilsvarer en finansavkastning på 3,7 prosent.

Finansielle eiendeler og eiendommer

  Avkastning i prosentResultat
Millioner kroner      201720162015 201720162015
       
Sikringsportefølje2,83,52,8981,01.264,5982,0
Fri portefølje5,34,62,31.021,6890,6510,4
Finansresultat for investeringsporteføljen      

3,7

3,92,62.002,62.155,11.492,4
Netto inntekt fra investeringer         2.029,0 2.196,11.473,3

      

Porteføljeinndeling

 

Til toppen av siden